Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciVlastní úpravy a rozšířeníDatabáze ALVAO Skip Navigation Links.


Databáze ALVAO

V této kapitole je popsána struktura databáze ALVAO.

Kapitola je určena vývojářům, kteří vyvíjí vlastní rozšíření nad systémem ALVAO.

Všechny produkty ALVAO používají tuto společnou databázi.

Obsah

Tabulky

Tabulka Schéma Popis
ActMark dbo Označení záznamu v deníku požadavku.
ActOperation dbo Druh procesu v deníku požadavku
AdTrustedDomain dbo Seznam důvěryhodných domén.
App Apps
AppOperation Perf Měřené operace v aplikacích
AppOperationRecord Perf Odezvy operací v aplikacích
AppOperationRecordData Perf Dodatečná data operací v aplikacích
ArticleHdSection dbo Přiřazení článků z báze znalostí do služeb.
AssetDetectionUpload dbo Informace o přijatých souborech od autonomních Agentů.
AzureAdTenant dbo Tabulka Azure Active Directory tenantů ze kterých se importují uživatelé.
ColumnValueLoc dbo Cache lokalizací položek seznamů hodnot.
ConnectionToken dbo Tabulka platných bezpečnostních tokenů.
DetectEventLog dbo Detekované události z Event logu počítačů
DetectMethod dbo Způsob detekce (např. bez Agenta, autonomní Agent, …)
DetectProfile dbo Profily detekcí
DetRegUninstall dbo Detekované záznamy z registru. Tabulka obsahuje záznamy, které se mohou u různých počítačů lišit.
DocumentFolder dbo Složka dokumentů
DocumentFolderRight dbo Oprávnění uživatelů a skupin k dokumentům uloženým v určité složce dokumentů
EmailSignatureHdSection dbo Přiřazení podpisů do služeb.
FormScriptExtension dbo Definice vlastního javascriptu pro formuláře.
HdSectionLoc dbo Cache lokalizací služeb.
HdSectionManager dbo Efektivní manažeři služeb.
HdSectionMessageTag dbo Jedinečná dvojice předpony a přípony služby.
HdSectionNodeClass dbo Druhy objektů přiřazených ke službám.
HdSectionNodeClassMyAssets dbo Můj svěřený majetek – služby, které se mají zobrazovat v nabídce služeb na stránkách objektů určitého druhu.
HdSectionOperator dbo Efektivní operátoři služeb.
HdSectionReader dbo Efektivní čtenáři ve službách.
HdSectionRightsLog dbo Logování změn oprávnění uživatelů ke službám.
Význam hodnot ve sloupcích oprávnění:
1=povolit
0=odepřít
NULL=nenastaveno
HdSectionSolver dbo Efektivní řešitelé služeb.
IdSeqType dbo Typy číselných řad.
IntegratedAuthIpRange dbo Rozsah IP adres pro integrované ověřování systému Windows.
KindDataType dbo Datové typy vlastností v AM.
KindRight dbo Zabezpečení vlastností.
LibraryIcon dbo Knihovna ikon služeb.
LicDowngrade dbo Licence - downgrade.
LicHistCust dbo Hodnoty vlastních položek licencí.
LicHistItemAssign dbo Přidělení/odebrání/přesun licence na/z/mezi počítači.
LicHistLog dbo Záznam o změně licence nebo položky licence.
LicHistLogKind dbo Druh změny licence nebo položky licence.
LicHistRelation dbo Tabulka s vazbami mezi licencemi v AM Console
LicHistRelationType dbo Typy vazeb mezi licencemi v AM
LicHistRelationTypeBehavior dbo Typy vazeb mezi licencemi v AM z pohledu systémových/vlastních vazeb.
LicKind dbo Číselník „CAL/licencování“, tj. na zařízení, na uživatele, …
LicProductCoverage dbo Které všechny produkty pokrývá licence.
LicRight dbo Oprávnění osob a skupin k softwarovým licencím organizací.
LicType dbo Typy licencí.
MailMessage dbo Fronta e-mailových zpráv k odeslání.
News dbo Aktuální zprávy.
NewsHdSection dbo Služby pro které jsou jednotlivé aktuální zprávy určeny.
NewsRead dbo Záznamy o přečtení aktuálních zpráv. V multitenantním provozu jsou v databázi poskytovatele uloženy i záznamy o přečtení zpráv zobrazených ostatním tenantům.
NewTicketFormColumn dbo Pořadí sloupců na formuláři nový požadavek
NodeRelation dbo Tabulka s vazbami mezi objekty v AM Console
NodeRelationType dbo Typy vazeb mezi objekty v AM.
NodeRelationTypeBehavior dbo Typy vazeb mezi objekty v AM z pohledu systémových/vlastních vazeb.
NodeRightLog dbo Logování změn v oprávněních uživatelů v Asset Management.
OperatorServiceUsage dbo Služby, do kterých daný operátor naposledy vytvořil požadavky přes formulář Nový požadavek.
PeriodicAlert dbo Pravidelné upozornění nadefinované SQL dotazem. Odesílá se e-mailem, pravidelně se zvolenou periodou.
PeriodicAlertPeriod dbo Perioda odesílání pravidelných upozornění.
PersonBehavior dbo Typy osob. Normální uživatelé =1, systémoví uživatelé >1.
PersonEmailUsage dbo Použití e-mailové adresy pro odeslání zprávy určitým uživatelem.
PersonEventDisplay dbo Zobrazené události osobou.
PersonGridView dbo Cache počtu nepřečtených požadavků v pohledu určitého uživatele.
PersonManager dbo Předpočítaná struktura manažerů a zaměstnanců.
PersonPasswordHistory dbo Použitá hesla osob.
PersonTicketDisplay dbo Záznam z historie posledních zobrazených požadavků uživatele.
PrintReportTemplate dbo Šablony pro tiskové sestavy
ProductCust dbo Hodnoty vlastních položek produktů.
ProductState dbo Stav produktů
ProfileValue dbo Tabulka nastavení pohledů
ReceivedMessage dbo Tabulka pro dočasné ukládání vyčítaných zpráv pro vlastní akce.
ReceivedMessageRule dbo Pravidla pro příchozí zprávy pro MailboxReader
RoleBehavior dbo Typy systémových rolí, např. všichni uživatelé, administrátoři, …
RoleMembershipLog dbo Logování změn členství ve skupinách.
RoleMembershipLogMemberType dbo Druh členství ve skupině.
RoleMembershipLogOperation dbo Provedená operace, která se loguje.
SamAlert dbo Odeslaná SAM upozornění.
SamAlertConfig dbo Konfigurace SAM upozornění.
SamAlertRule dbo Pravidla SAM upozornění.
SamType dbo Druh SAM upozornění – Auditovat: ano, ne, e-mailem.
SccmConnection dbo Připojení k MS SCCM
SccmConnectionKind dbo Druhy připojení k MS SCCM
Script Apps
SearchLog dbo Log vyhledávaných dotazů
Server dbo Nastavení ALVAO serverů (AM Collector).
SharedView dbo Tabulka sdílených pohledů.
SharedViewRecipient dbo Tabulka uživatelů a skupin, se kterými je pohled sdílen.
SlaAlertRuleReceiver dbo Upozornění na neřešení požadavků – ostatní příjemci.
SlaLoc dbo Cache lokalizací SLA.
SlaRightsLog dbo Logování změn v přidělení SLA
Význam hodnot ve sloupcích oprávnění:
1=povolit
0=odepřít
NULL=nenastaveno
StringLoc dbo Cache lokalizací textových řetězců.
Subscriber dbo Tabulka s informacemi o odběrateli a o požadavku, o kterém se odebírají informace.
SwItemKind dbo Druhy záznamů v pohledech na software.
tAccount dbo Organizace (ve smyslu CRM tj. firma).
tAccountCust dbo Hodnoty vlastních položek Organizací.
tAct dbo Záznam v komunikaci nebo deníku požadavku.
tActHd dbo Rozšiřující informace k tAct pro deník požadavků.
tActKind dbo Druh záznamu tAct, např. „e-mail“, „telefon“, „poznámka“, „proces“, …
tAddress dbo Adresa
tApprovalSchema dbo Schvalovací schémata.
tApprovalSchemaItem dbo Krok schvalovacího schématu.
tArticle dbo Článek v bázi znalostí.
tBankHoliday dbo Státní svátky.
tBankHolidayLoaded dbo Bloky státních svátků obsažené v databázi. Blok je seznam svátků pro jeden region a rok.
tBankHolidayRegion dbo Územní oblasti státních svátků.
tblADMap dbo Mapování atributů z AD na vlastnosti AM. Tuto konfigurtaci používá ImportAD.
tblAsset dbo Identifikační čísla dokumentů a medií.
tblAtom dbo Druh záznamu - dokument / medium.
tblAtomLend dbo Informace o zápujčkách v knihovně médií.
tblClass dbo ID druhů objektů. Texty v tblDict.
tblCommandDef dbo Definice příkazů pro funkci "Nástroje Administrátora".
tblCompany dbo Číselník organizací (knihovna softwarových produktů).
tblComputerIdClass dbo ID druhů objektů, podle kterých je počítač identifikován při detekci HW a SW.
tblComputerLog dbo Detekce GTS NOVERA.
tblDetect dbo Informace o HW a SW detekcích počítačů.
tblDetectAction dbo Naplánovaná vyhodnocení HW a SW detekcí.
tblDetectKind dbo ID druhů detekce (HW, SW). Texty v tblDict.
tblDetectOpts dbo Nastavení detekcí.
tblDetectStatus dbo ID stavů detekcí. Texty v tblDict.
tblDetFile dbo Detekované sobory na počítačích (SW detekce).
tblDict dbo Společná tabulka pro textové číselníky hodnot systémových tabulek.
tblDocument dbo Dokumenty.
tblDocumentKind dbo Druhy dokumentů. Texty v tblDict
tblEvent dbo Připomínky.
tblFile dbo Detekované soubory na počítači (SW detekce).
tblFileImage dbo Rozpoznávací pravidla pro soubory (knihovna softwarových produktů).
tblFileStringInfo dbo Informace o detekovaných souborech - texty.
tblFileVerInfo dbo Informace o detekovaných souborech - verze.
tblHistory dbo Deník - historie objektů ve stromu - přesun, odstranění, vložení, apod.
tblIcon dbo Ikony.
tblIdSeq dbo Číselné řady - definice.
tblInstHist dbo Záznamy o instalaci a odinstalování produktů na počítačích (ruční i detekované)
tblInstTrial dbo Speciální instalace.
tblInventory dbo Inventura - seznam inventur.
tblInventoryAsset dbo Inventura - majetek v konkrétní inventuře.
tblInventoryAssetPack dbo Inventura - seznam souborů čtečky.
tblInventoryAssetPackRel dbo Inventura - přiřazení majetku do čteček.
tblInventoryAtom dbo Inventura - dokumenty.
tblKind dbo Definice vlastností objektů.
tblKindValue dbo Seznamy hodnot vlastností objektů.
tblLang dbo ID jazyků. Text v tblDict
tblLicHist dbo Licence - seznam nakoupených licencí k software.
tblLicHistAtom dbo Licence - vazby na dokumenty a média.
tblLicHistItem dbo Licence - položky licence.
tblLicTrans dbo Licence - sdílené licence.
tblLog dbo Deník - změny hodnot vlastností a informace o výsledku detekce.
tblMedia dbo Média.
tblMediaType dbo ID druhů médií. Texty v tblDict.
tblNetScanRange dbo Nastavení prohledávání sítě.
tblNode dbo Objekty ve stromu.
tblNodeAtom dbo Objekty ve stromu - vazby na dokumenty.
tblNodeParent dbo Objekty ve stromu - strom.
tblNotice dbo Poznámky.
tblOsVersionInfo dbo Detekce SW - informace o operačním systému.
tblProduct dbo Produkty / software (knihovna softwarových produktů).
tblProductCategory dbo ID kategorií produktů (OS). Text v tblDict.
tblProductPack dbo Definice softwarových balíků produktů (knihovna softwarových produktů).
tblProductType dbo ID typů produktů (komerční, freeware, ...) (knihovna softwarových produktů).
tblProperty dbo Objekty ve stromu - vlastnosti.
tblPropertyMap dbo Mapování vlastností na systémové fuknce.
tblRegImage dbo Knihovna softwarových produktů - rozpoznávací pravidla pro záznamy z registru.
tblRegUninstall dbo Detekované záznamy z registru. Tabulka obsahuje záznamy, které se mohou opakovat u různých počítačů.
tblRegValue dbo Detekce - hodnoty detekovaných záznamů z registru.
tblSetting dbo Mapování vlastností na systémové funkce.
tblSwLibUpdate dbo Informace, který počítač právě provádí aktualizaci knihovny softwarových produktů.
tblSystemSetting dbo Systémová nastavení.
tblUserNodeRight dbo Práva ve stromu objektů na skupiny / uživatele.
tblVersion dbo Verze knihovny softwarových produktů.
tblWbemClassDesc dbo Číselník hodnot pro vlastnosti detekovaného HW.
tblWbemObject dbo Detekovaný HW počítačů.
tblWbemObjectProcess dbo "Blacklist" hardware.
tblWbemObjectRel dbo Vazby mezi detekovanými součástmi počítačů.
tBuilding dbo Budovy, viz položka Požadavek.Budova.
tColumn dbo Seznam vlastních položek a některých systémových položek.
tColumnValue dbo Seznamy hodnot pro vlastní položky.
tDay dbo Kalendář dní.
tDb dbo Verze databáze, ID jazyka databáze, aktivační klíče pro celé ALVAO.
tDetectedClassKind dbo Detekované vlastnosti součástí počítače.
tDocument dbo Přílohy (dokumentů, poznámek, událostí, e-mailů, ...) celého systému ALVAO.
tEmailSignature dbo Podpisy pro zprávy elektronické pošty.
tEmailTemplate dbo Šablony vlastních oznámení a upozornění odesílaných modulem ALVAO SAM Assistant.
tHdSection dbo Služby v produktu ALVAO Service Desk.
tHdSectionCust dbo Hodnoty vlastních položek Služeb.
tHdSectionPerson dbo Nastavení oznámení ze služeb pro jednotlivé osoby.
tHdSectionRights dbo Oprávnění osob a skupin ve službách (Operátor, Řešitel, …).
tHdTicket dbo Požadavky.
tHdTicketAltMessageTag dbo Alternativní značky požadavků. Po sloučení požadavků výsledný požadavek používá značky původních požadavků jako alternativní značky.
tHdTicketApproval dbo Instance schvalovacího procesu požadavku – hlavní záznam.
tHdTicketApprovalItem dbo Krok schvalování požadavku.
tHdTicketApprovalItemResult dbo Seznam stavů kroku schvalování.
tHdTicketCust dbo Hodnoty vlastních položek požadavků.
TicketAlert dbo Cache pro ukládání upozornění.
TicketAlertSeverity dbo Závažnost upozornění.
TicketAlertSeverityLoc dbo Cache jazykových lokalizací závažnosti upozornění, viz TicketAlertSeverity.
TicketAlertType dbo Typ SLA upozornění
TicketAlertTypeLoc dbo Cache jazykových lokalizací typu SLA upozornění, viz TicketAlertType
TicketChange dbo Záznam deníku požadavku o změně hodnoty položky požadavku.
TicketNode dbo Objekty navázané k požadavku přes položku "Objekty" požadavku.
TicketRelation dbo Vazby mezi požadavky.
TicketRelationType dbo Typy vazeb mezi požadavky.
TicketRelationTypeBehavior dbo Systémové typy vazeb mezi požadavky.
TicketRequestParticipant dbo Spolužadatel požadavku
TicketSequence dbo Tabulka s číslem následujícího požadavku.
TicketState dbo Stavy požadavků. Stavy jsou definovány v procesu (viz dbo.TicketType).
TicketStateBehavior dbo Systémové stavy požadavků, viz dbo.TicketState.
TicketStateLoc dbo Cache lokalizací stavů požadavků.
TicketStateRelation dbo Povolené přechody mezi stavy požadavků, viz dbo.TicketState.
TicketStateRequiredColumn dbo Povinné položky pro jednotlivé stavy požadavků, viz dbo.TicketState.
TicketTemplate dbo Seznam šablon požadavků
TicketTemplateColumnValue dbo Hodnoty sloupců šablony požadavku.
TicketTemplateNode dbo Navázané objekty na šablony požadavků.
TicketType dbo Procesy. Proces mimo jiné určuje možné stavy požadavků, postup řešení, vlastní položky požadavků atd.
TicketTypeBehavior dbo Systémové procesy.
TicketTypeColumn dbo Položky požadavku používané procesem.
TicketTypeLoc dbo Cache lokalizací procesů.
tIdSeqClass dbo Číselné řady - definice na druhy objektů.
TimeZone dbo Seznam časových zón.
TimeZoneBias dbo Posuny časových zón v jednotlivých letech od UTC.
tLocale dbo Jazyková prostředí.
tLocalization dbo Jazykové lokalizace vybraných hodnot v databázi. Jsou podporovány tyto položky: tHdSection.sHdSectionShort, tHdSection.mHdSectionDesc.
tNodeProduct dbo Softwarové profily - výjimky pro počítač.
tOpeningHours dbo Provozní doby služeb.
tOpeningHoursCache dbo Pomocné záznamy pro optimalizaci výpočtů časů podle provozních dob služeb.
tOpeningHoursException dbo Výjimky v provozních dobách služeb.
tPerson dbo Osoby v systému ALVAO.
tPersonCust dbo Osoby v systému ALVAO - vlastní položky.
tProperty dbo Systémové nastavení ALVAO.
TransferConfirmAlert dbo Odeslaná upozornění na podepsání předávacích protokolů.
TransferConfirmAlertConfig dbo Nastavení času odesílání upozornění a perioda opakování posledního upozornění.
TransferConfirmAlertRule dbo Nastavení pravidel pro odesílání upozornění na nepodepsané předávací protokoly.
TransferConfirmType dbo Způsoby podepsání převzetí majetku.
tRole dbo Skupiny osob pro celé ALVAO.
tRolePerson dbo Členství osob ve skupinách.
tRoleRole dbo Členství skupin ve skupinách.
tRoom dbo Místnosti, viz položka Požadavek.Místnost.
tSla dbo SLA.
tSlaAlert dbo Záznamy v deníku požadavku o odeslaném upozornění na neřešení nebo blížící se termín.
tSlaAlertRule dbo Pravidlo pro posílání upozornění na neřešení nebo blížící se termín.
tSlaCust dbo Hodnoty vlastních položek SLA.
tSlaRights dbo Přiřazení SLA osobám a skupinám.
tSmtp dbo Konfigurace SMTP serveru pro ALVAO.
tString dbo Systémový číselník textů.
tSwLibAddUnknown dbo Odesílání nerozpoznaných záznamů, žádosti o přidání produktu do standardní knihovny softwarových produktů.
tSwPresence dbo Softwarové profily - stavy produktu.
tSwProfile dbo Softwarové profily - seznam.
tSwProfileProduct dbo Softwarové profily - členství produktů v profilech.
tSwProfileSwProfile dbo Softwarové profily - podprofily.
tTimeOff dbo Záznamy o nepřítomnosti osoby v práci.
tTimeOffKind dbo Druhy záznamů o nepřítomnosti v práci.
tWeekOpeningHours dbo Položka v definici provozní doby služeb.
tWorkLoad dbo Pracovní úvazky osob.
tWorkTime dbo Záznam v pracovní docházce osob vytvářené v modulu ALVAO Attendance.
UploadFileInfo dbo Informace o souboru uploadovaném pomocí ServiceDesk WebService.
UserLogonLog dbo Logování přihlášení/odhlášení uživatelů do/z Asset Management Console.
UserLogonLogAction dbo Provedená akce, která se loguje.
UserLogonLogApplication dbo Název aplikace.
WebAppActiveSession dbo Aktivní relace na ALVAO WebApp.
WorkOvertimeDisposal dbo Tabulka se seznamem proplacených přesčasů

Pohledy pro reporting

Pohled Schéma Popis
DiskDriveCsy Query Diskové jednotky v ALVAO Asset Management v podrobnostech detekcí HW. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.
DiskDriveDeu Query Diskové jednotky v ALVAO Asset Management v podrobnostech detekcí HW. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.
DiskDriveEnu Query Diskové jednotky v ALVAO Asset Management v podrobnostech detekcí HW. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.
DocumentCsy Query Dokumenty v ALVAO Asset Management. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.
DocumentDeu Query Dokumenty v ALVAO Asset Management. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.
DocumentEnu Query Dokumenty v ALVAO Asset Management. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.
ExecutedSoftwareEnu Query Spouštěný software na počítačích v ALVAO Asset Management. Nezobrazují se skryté nebo odstraněné počítače. Zobrazují se pouze objekty, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.
HdSectionRightsLog Query Pohled na seznam změn oprávnění ke službám.
Význam hodnot ve sloupcích oprávnění:
1=povolit
0=odepřít
NULL=nenastaveno
NodeParent Query Pohled se všemi objekty v Assetu a jejich podřazenými objekty (včetně nepřímých vazeb – hluboké zanoření).
NodeRightLog Query Pohled na seznam změn v oprávněních ve stromu objektů.
ObjectCsy Query Objekty v ALVAO Asset Management. Nezobrazují se skryté nebo odstraněné objekty. Kromě popsaných sloupců pohled obsahuje hodnoty 100 nejpoužívanějších vlastností. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.
ObjectDeu Query Objekty v ALVAO Asset Management. Nezobrazují se skryté nebo odstraněné objekty. Kromě popsaných sloupců pohled obsahuje hodnoty 100 nejpoužívanějších vlastností. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.
ObjectEnu Query Objekty v ALVAO Asset Management. Nezobrazují se skryté nebo odstraněné objekty. Kromě popsaných sloupců pohled obsahuje hodnoty 100 nejpoužívanějších vlastností. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.
ObjectLastDetectionCsy Query Poslední detekce určitého počítače v ALVAO Asset Management. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst.Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.
ObjectLastDetectionDeu Query Poslední detekce určitého počítače v ALVAO Asset Management. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst.Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.
ObjectLastDetectionEnu Query Poslední detekce určitého počítače v ALVAO Asset Management. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst.Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.
ObjectLogCsy Query Deník objektů v ALVAO Asset Management, viz AM Console – záložka Deník. Nezobrazují se záznamy skrytých nebo odstraněných objektů. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.
ObjectLogDeu Query Deník objektů v ALVAO Asset Management, viz AM Console – záložka Deník. Nezobrazují se záznamy skrytých nebo odstraněných objektů. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.
ObjectLogEnu Query Deník objektů v ALVAO Asset Management, viz AM Console – záložka Deník. Nezobrazují se záznamy skrytých nebo odstraněných objektů. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.
OrganizationCsy Query Organizace v ALVAO Service Desk.
Zobrazuje se pouze organizace uživatele, který je připojen k databázi. Členům skupiny Správci kontaktů se zobrazují všechny organizace. Nezobrazují se odstraněné organizace.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
OrganizationDeu Query Organizace v ALVAO Service Desk.
Zobrazuje se pouze organizace uživatele, který je připojen k databázi. Členům skupiny Správci kontaktů se zobrazují všechny organizace. Nezobrazují se odstraněné organizace.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
OrganizationEnu Query Organizace v ALVAO Service Desk.
Zobrazuje se pouze organizace uživatele, který je připojen k databázi. Členům skupiny Správci kontaktů se zobrazují všechny organizace. Nezobrazují se odstraněné organizace.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
PersonCsy Query Osoby evidované v ALVAO.
Zobrazují se pouze osoby ze stejné organizace, jako je uživatel připojený k databázi. Členům skupiny Správci kontaktů se zobrazují všichni uživatelé.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
PersonDeu Query Osoby evidované v ALVAO.
Zobrazují se pouze osoby ze stejné organizace, jako je uživatel připojený k databázi. Členům skupiny Správci kontaktů se zobrazují všichni uživatelé.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
PersonEnu Query Osoby evidované v ALVAO.
Zobrazují se pouze osoby ze stejné organizace, jako je uživatel připojený k databázi. Členům skupiny Správci kontaktů se zobrazují všichni uživatelé.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
ProcessCsy Query Procesy v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze procesy použité ve službách, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné procesy.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
ProcessDeu Query Procesy v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze procesy použité ve službách, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné procesy.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
ProcessEnu Query Procesy v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze procesy použité ve službách, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné procesy.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
Request2Csy Query Požadavky v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné požadavky.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
Request2Deu Query Požadavky v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné požadavky.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
Request2Enu Query Požadavky v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné požadavky.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestChangeCsy Query Průběh řešení požadavků v ALVAO Service Desk. Každý řádek odpovídá změně stavu, služby, SLA nebo řešitele. Zobrazují se záznamy jenom od požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestChangeDeu Query Průběh řešení požadavků v ALVAO Service Desk. Každý řádek odpovídá změně stavu, služby, SLA nebo řešitele. Zobrazují se záznamy jenom od požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestChangeEnu Query Průběh řešení požadavků v ALVAO Service Desk. Každý řádek odpovídá změně stavu, služby, SLA nebo řešitele. Zobrazují se záznamy jenom od požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestContinualResponseCsy Query Průběžné informování žadatele řešitelským týmem v požadavcích v ALVAO Service Desk. Průběžné informování je zpráva od dodavatele odeslaná zákazníkovi v průběhu řešení jeho požadavku, aniž by šlo o reakci na předchozí zprávu od zákazníka. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestContinualResponseDeu Query Průběžné informování žadatele řešitelským týmem v požadavcích v ALVAO Service Desk. Průběžné informování je zpráva od dodavatele odeslaná zákazníkovi v průběhu řešení jeho požadavku, aniž by šlo o reakci na předchozí zprávu od zákazníka. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestContinualResponseEnu Query Průběžné informování žadatele řešitelským týmem v požadavcích v ALVAO Service Desk. Průběžné informování je zpráva od dodavatele odeslaná zákazníkovi v průběhu řešení jeho požadavku, aniž by šlo o reakci na předchozí zprávu od zákazníka. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestLogRecordCsy Query Záznamy v denících požadavků v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se záznamy deníků požadavků ze služeb, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné záznamy.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
Poznámka: Zobrazují se pouze události z tabulky tAct. Nezobrazují se události z tabulek dbo.tHdTicketApproval a dbo.tHdTicketApprovalItem.
RequestLogRecordDeu Query Záznamy v denících požadavků v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se záznamy deníků požadavků ze služeb, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné záznamy.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
Poznámka: Zobrazují se pouze události z tabulky tAct. Nezobrazují se události z tabulek dbo.tHdTicketApproval a dbo.tHdTicketApprovalItem.
RequestLogRecordEnu Query Záznamy v denících požadavků v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se záznamy deníků požadavků ze služeb, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné záznamy.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
Poznámka: Zobrazují se pouze události z tabulky tAct. Nezobrazují se události z tabulek dbo.tHdTicketApproval a dbo.tHdTicketApprovalItem.
RequestObjectCsy Query Vazby mezi požadavky v ALVAO Service Desk a objekty v ALVAO Asset Management. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář a pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestObjectDeu Query Vazby mezi požadavky v ALVAO Service Desk a objekty v ALVAO Asset Management. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář a pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestObjectEnu Query Vazby mezi požadavky v ALVAO Service Desk a objekty v ALVAO Asset Management. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář a pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestObjectRelation Query Vazby mezi požadavky v ALVAO Service Desk a objekty v ALVAO Asset Management.
Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem, a pouze objekty, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Nezobrazují se vazby k odstraněným požadavkům. Nezobrazují se odstraněné vazby.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestOperationCsy Query Základní operace (Vytvořeno, Odstraněno, Vyřešeno, Uzavřeno) s požadavky v ALVAO Service Desk v čase. Zobrazují se operace jenom od požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestOperationDeu Query Základní operace (Vytvořeno, Odstraněno, Vyřešeno, Uzavřeno) s požadavky v ALVAO Service Desk v čase. Zobrazují se operace jenom od požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestOperationEnu Query Základní operace (Vytvořeno, Odstraněno, Vyřešeno, Uzavřeno) s požadavky v ALVAO Service Desk v čase. Zobrazují se operace jenom od požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestRelationCsy Query Vazby mezi požadavky v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze vazby mezi požadavky ze služeb, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se vazby k odstraněným požadavkům. Nezobrazují se odstraněné vazby.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestRelationDeu Query Vazby mezi požadavky v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze vazby mezi požadavky ze služeb, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se vazby k odstraněným požadavkům. Nezobrazují se odstraněné vazby.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestRelationEnu Query Vazby mezi požadavky v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze vazby mezi požadavky ze služeb, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se vazby k odstraněným požadavkům. Nezobrazují se odstraněné vazby.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestReopenCsy Query Znovu otevření požadavků v ALVAO Service Desk. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestReopenDeu Query Znovu otevření požadavků v ALVAO Service Desk. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestReopenEnu Query Znovu otevření požadavků v ALVAO Service Desk. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestStateCsy Query Stav požadavku dle procesu v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze stavy z procesů, které jsou přiřazeny službám, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné stavy.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestStateDeu Query Stav požadavku dle procesu v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze stavy z procesů, které jsou přiřazeny službám, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné stavy.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestStateEnu Query Stav požadavku dle procesu v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze stavy z procesů, které jsou přiřazeny službám, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné stavy.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestSubsequentResponseCsy Query Následné reakce řešitelského týmu v požadavcích v ALVAO Service Desk. Následná reakce je první zpráva od dodavatele, kterou dal zákazníkovi od doručení jakékoliv zprávy od zákazníka v průběhu řešení jeho požadavku. Zobrazují se reakce pouze u požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestSubsequentResponseDeu Query Následné reakce řešitelského týmu v požadavcích v ALVAO Service Desk. Následná reakce je první zpráva od dodavatele, kterou dal zákazníkovi od doručení jakékoliv zprávy od zákazníka v průběhu řešení jeho požadavku. Zobrazují se reakce pouze u požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestSubsequentResponseEnu Query Následné reakce řešitelského týmu v požadavcích v ALVAO Service Desk. Následná reakce je první zpráva od dodavatele, kterou dal zákazníkovi od doručení jakékoliv zprávy od zákazníka v průběhu řešení jeho požadavku. Zobrazují se reakce pouze u požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RoleMembershipLog Query Poskytuje seznam změn v členství uživatelů a skupin ve skupinách.
SearchLogCsy Query Vyhledávané dotazy
SearchLogDeu Query Vyhledávané dotazy
SearchLogEnu Query Vyhledávané dotazy
SectionCsy Query Služby v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze služby, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné služby.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
SectionDeu Query Služby v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze služby, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné služby.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
SectionEnu Query Služby v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze služby, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné služby.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
SlaCsy Query SLA v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze SLA použitá ve službách, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněná SLA.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
SlaDeu Query SLA v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze SLA použitá ve službách, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněná SLA.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
SlaEnu Query SLA v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze SLA použitá ve službách, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněná SLA.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
SlaRightsLog Query Pohled na seznam změn přidělení SLA
Význam hodnot ve sloupcích oprávnění:
1=povolit
0=odepřít
NULL=nenastaveno
Software Query Pohled s nainstalovanými produkty (software) na neodstraněných počítačích.
SwInstallationCsy Query Instalace software v ALVAO Asset Management – Evidence instalací. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.
SwInstallationDeu Query Instalace software v ALVAO Asset Management – Evidence instalací. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.
SwInstallationEnu Query Instalace software v ALVAO Asset Management – Evidence instalací. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.
SwLicenseCsy Query Licence v ALVAO Asset Management – Evidence licencí. Zobrazují se pouze licence, objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.
SwLicenseDeu Query Licence v ALVAO Asset Management – Evidence licencí. Zobrazují se pouze licence, objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.
SwLicenseEnu Query Licence v ALVAO Asset Management – Evidence licencí. Zobrazují se pouze licence, objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.
UserLogonLog Query Poskytuje seznam jednotlivých přihlašování/odhlašování uživatelů do/z konzolových aplikací.
Computer Query Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.ObjectCsy, resp. Query.ObjectEnu). Pohled s objekty typu počítač v Assetu, které nejsou skryté, nebo ve Vyřazeném majetku. Kromě popsaných sloupců obsahuje tabulka hodnotu 100 nejpoužívanějších vlastností. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Název sloupce je vždy stejný, jako název vlastnosti.
Node Query Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.ObjectCsy, resp. Query.ObjectEnu). Pohled se všemi objekty v Assetu které nejsou skryté, nebo ve Vyřazeném majetku. Kromě popsaných sloupců obsahuje tabulka hodnotu 100 nejpoužívanějších vlastností. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Název sloupce je vždy stejný, jako název vlastnosti.
NodeDiary Query Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.ObjectCsy, resp. Query.ObjectEnu.) Pohled s deníkem pro objekty.
RequestCsy Query Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.Request2Csy). Požadavky v ALVAO Service Desk. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestDeu Query Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.Request2Deu). Požadavky v ALVAO Service Desk. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestEnu Query Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.Request2Enu). Požadavky v ALVAO Service Desk. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestFirstReactionCsy Query Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.Request2Csy). První reakce řešitelského týmu v požadavcích v ALVAO Service Desk. První reakce je první zpráva, kterou dal dodavatel služby zákazníkovi od podání jeho požadavku. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestFirstReactionDeu Query Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.Request2Deu). První reakce řešitelského týmu v požadavcích v ALVAO Service Desk. První reakce je první zpráva, kterou dal dodavatel služby zákazníkovi od podání jeho požadavku. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestFirstReactionEnu Query Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.Request2Enu). První reakce řešitelského týmu v požadavcích v ALVAO Service Desk. První reakce je první zpráva, kterou dal dodavatel služby zákazníkovi od podání jeho požadavku. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestLogCsy Query Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.RequestLogRecordCsy). Záznamy v denících požadavků v ALVAO Service Desk. Zobrazují se záznamy jenom od požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestLogDeu Query Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.RequestLogRecordDeu). Záznamy v denících požadavků v ALVAO Service Desk. Zobrazují se záznamy jenom od požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestLogEnu Query Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.RequestLogRecordEnu). Záznamy v denících požadavků v ALVAO Service Desk. Zobrazují se záznamy jenom od požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestResolutionCsy Query Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.Request2Csy). Vyřešení požadavků v ALVAO Service Desk. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestResolutionDeu Query Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.Request2Deu). Vyřešení požadavků v ALVAO Service Desk. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestResolutionEnu Query Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.Request2Enu). Vyřešení požadavků v ALVAO Service Desk. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestStatusCsy Query Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.RequestChangeCsy). Příchody do jednotlivých stavů požadavků. Zobrazují se změny stavu pouze u požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestStatusDeu Query Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.RequestChangeDeu). Příchody do jednotlivých stavů požadavků. Zobrazují se změny stavu pouze u požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
RequestStatusEnu Query Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.RequestChangeEnu). Příchody do jednotlivých stavů požadavků. Zobrazují se změny stavu pouze u požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
User Query Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.ObjectCsy, resp. Query.ObjectEnu). Pohled se všemi objekty typu Uživatel v Assetu které nejsou skryté, nebo ve Vyřazeném majetku. Kromě popsaných sloupců obsahuje tabulka hodnotu 100 nejpoužívanějších vlastností. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Název sloupce je vždy stejný, jako název vlastnosti.

Ostatní pohledy

Pohled Schéma Popis
Node dbo "Objekty" v AM.
vAct dbo Deníky požadavků. Pohled agreguje data z různých tabulek.
vApprovalAuthority dbo Aktuální schvalovatelé požadavků, na kterých právě probíhá proces schvalování.
vApprovalAuthority_Custom dbo Aktuální schvalovatelé požadavků podle vlastních schvalovacích procesů. Zákazník si může definovat vlastní obsah tohoto pohledu.
vAssetPersonSystemRole dbo Členství uživatelů v systémových rolích Asset Managementu.
vAssetUser dbo Uživatelé ve stromu objektů.
vAssetUserPerson dbo Vazba uživatele ve stromu objektů na uživatele ve Správě (tPerson). Vazba podle priority: 1. AD GUID 2. Osobní číslo 3. Přihlašovací jméno 4. E-mail
vClass dbo Druhy objektů.
vClassLoc dbo Překlady názvů druhů objektů ve všech používaných jazycích.
vColumnLoc dbo Překlady názvů a popisů vlastních položek ve všech používaných jazycích.
vColumnValueLoc dbo Překlady hodnot vlastních položek ve všech používaných jazycích.
vComputer dbo Počítače.
vComputerDetectLast dbo Poslední detekce počítačů.
vComputerSwManager dbo Osoby a jejich nadřízení odpovídající za software na počítači
vDetectKind dbo Druhy detekcí (HW, SW).
vDetectSettings dbo Nastavení detekcí počítačů.
vDetFiles dbo Detekované soubory.
vDocument dbo Dokumenty.
vDocumentKind dbo Druhy dokumentů.
vEmailTemplateLoc dbo Překlady vlastních oznámení ve všech používaných jazycích.
vEvent dbo Připomínky.
vHdSectionEffectiveShowInServiceCatalog dbo Pohled pro efektivné zobrazení volby "Zobrazit v katalogu služeb". Zohledňuje nastavení v nadřazených službách.
vHdSectionExceptionalSolver dbo Efektivní mimořádní řešitelé ve službách.
vHdSectionLoc dbo Pomocný pohled pro jazykovou lokalizaci názvů a popisů služeb.
vHdSectionOperator dbo
vHdSectionOperator_Direct dbo Efektivní operátoři služeb bez zástupců nepřítomných osob.
vHdSectionPerson dbo Efektivní nastavení oznámení odesílaných ze služeb pro jednotlivé osoby.
vHdSectionSolverTake1 dbo Efektivní řešitelé služeb s oprávněním "vzít další požadavek - hlavní".
vHdSectionSolverTake2 dbo Efektivní řešitelé služeb s oprávněním "vzít další požadavek - vedlejší".
vHdTicket dbo Hodnoty dynamicky počítaných položek požadavků.
vHdTicketApprovalItemResultLoc dbo
vHdTicketCalc dbo Informace, zda je právě možné požadavky znovu otevřít.
vHdTicketPersonRead dbo Efektivní oprávnění k zobrazení požadavků.
vInstDetect dbo Nainstalovaný software, detekovaná verze a aktivační klíč.
vInstTrial dbo Instalace kryté "speciální instalací" včetně pokrytí součástí balíků.
vKindLoc dbo Překlady názvů vlastností objektů ve všech používaných jazycích.
vKnowledgeRead dbo Znalosti, které může uživatel číst na službách.
vLang dbo Jazyky.
vLastEvaluatedSwDetect dbo Naposled vyhodnocená SW detekce na počítači.
vLicHist_InvoiceAtomLast dbo Faktura připojená k licenci.
vLicHistBase dbo
vLicHistItem dbo Položky licence.
vLicHistLog dbo Deník změn evidovaných licencí.
vLicProductCoveredOnComputer dbo Které produkty jsou na počítači pokryty licencí (na zařízení nebo na uživatele).
vLicRight_Modify dbo Uživatelé s oprávněním měnit softwarové licence patřící organizaci.
vLicRight_Read dbo Uživatelé s oprávněním číst softwarové licence patřící organizaci.
vLicTrans dbo Sdílené licence.
vLog_DetectLast dbo Poslední záznam v deníku detekce.
vMediaList dbo Seznam medií.
vMediaType dbo Druhy medií.
vNodeClass dbo Objekty ve stromu objektů. Rozlišení na systémové objekty a vyřazený majetek.
vNodeCostCentre dbo Nákladové středisko objektů ve stromu.
vNodeDisposed dbo Vyřazený majetek.
vNodeParentJoin dbo Objekty ve stromu - strom.
vNodePropertyMix dbo Objekty a vlastnosti - Public + Asset + Computer1.
vNodePropertyMix_Asset dbo Objekty a vlastnosti - Inventádní číslo, Datum nákupu, Záruka do, Výrobce, Číslo dodacího listu.
vNodePropertyMix_Computer1 dbo Objekty a vlastnosti - Počítač - Základní deska (typ), Sériové číslo BIOSu.
vNodePropertyMix_Computer2 dbo Objekty a vlastnosti - Počítač - MAC adresa.
vNodePropertyMix_Public dbo Objekty a vlastnosti - Typové ozbnačení, Sériové číslo, Výrobce, Evidenční číslo, Název.
vOnlyReader dbo Uživatelé, kteří mají na službách pouze právo čtenáře.
vPersonNodeRight dbo Práva ve stromu objektů - hlavní pohled.
vPersonNodeRight_Create dbo Práva ve stromu objektů - právo "Vytvářet libovolné objekty".
vPersonNodeRight_Delete dbo Práva ve stromu objektů - právo "Odstraňovat".
vPersonNodeRight_Move dbo Práva ve stromu objektů - právo "Přesouvat".
vPersonNodeRight_Read dbo Práva ve stromu objektů - právo "Číst".
vPersonNodeRight_Write dbo Práva ve stromu objektů - právo "Měnit".
vProduct dbo Produkty (software).
vProductCategory dbo Kategorie produktů (OS).
vProductType dbo Typy produktů.
vProperty dbo Pohled na vlastnosti objektů včetně spočítané hodnoty u vlastnosti typu "Uživatel".
vPropertyFromAD dbo Vlastnosti objektů, které jsou načítány z AD.
vPropertyKind dbo Vlastnosti objektů.
vPropertyKind_Asset dbo Vlastnosti objektů - Sériové číslo, Inventární číslo a Evidenční číslo.
vPropertyKind_AssetCategory dbo Vlastnosti objektů - Kategorie majetku.
vPropertyKind_BIOSSerialNumber dbo Vlastnosti objektů - Sériové číslo BIOSu.
vPropertyKind_ChassisType dbo Vlastnosti objektů - Druh skříně.
vPropertyKind_ComputerKind dbo Vlastnosti objektů - Druh počítače.
vPropertyKind_ComputerName dbo Vlastnosti objektů - Název v síti.
vPropertyKind_Department dbo Vlastnosti objektů - Nákladové středisko.
vPropertyKind_Domain dbo Vlastnosti objektů - DNS doména.
vPropertyKind_EvidentiaryNumber dbo Vlastnosti objektů - Evidenční číslo.
vPropertyKind_Frequency dbo Vlastnosti objektů - Frekvence.
vPropertyKind_Interface dbo Vlastnosti objektů - Rozhraní.
vPropertyKind_InventoryDate dbo Vlastnosti objektů - Datum inventury.
vPropertyKind_InventoryNumber dbo Vlastnosti objektů - Inventární číslo.
vPropertyKind_InvoiceNumber dbo Vlastnosti objektů - Číslo dodacího listu.
vPropertyKind_IPAddress dbo Vlastnosti objektů - IP adresa.
vPropertyKind_MACAddress dbo Vlastnosti objektů - MAC adresa.
vPropertyKind_Manufacturer dbo Vlastnosti objektů - Výrobce.
vPropertyKind_MaxSize dbo Vlastnosti objektů - Maximální velikost.
vPropertyKind_MemoryDevices dbo Vlastnosti objektů - Slotů.
vPropertyKind_MemoryDevicesUsed dbo Vlastnosti objektů - Obsazených slotů.
vPropertyKind_Model dbo Vlastnosti objektů - Model.
vPropertyKind_Name dbo Vlastnosti objektů - Název.
vPropertyKind_Office dbo Vlastnosti objektů - Kancelář.
vPropertyKind_PartOfDomain dbo Vlastnosti objektů - Součástí domény.
vPropertyKind_PersonalId dbo Vlastnosti objektů - Osobní číslo.
vPropertyKind_Place dbo Vlastnosti objektů - Umístění.
vPropertyKind_Port dbo Vlastnosti objektů - Port.
vPropertyKind_ProcessorId dbo Vlastnosti objektů - Procesor ID.
vPropertyKind_Purchased dbo Vlastnosti objektů - Datum nákupu.
vPropertyKind_RefreshMax dbo Vlastnosti objektů - Refresh maximální.
vPropertyKind_SerialNumber dbo Vlastnosti objektů - Sériové číslo.
vPropertyKind_Size dbo Vlastnosti objektů - Velikost.
vPropertyKind_Type dbo Vlastnosti objektů - Typ.
vPropertyKind_TypeMark dbo Vlastnosti objektů - Typové označení.
vPropertyKind_Vendor dbo Vlastnosti objektů - Dodavatel.
vPropertyKind_Version dbo Vlastnosti objektů - Verze.
vPropertyKind_VideoRAM dbo Vlastnosti objektů - Velikost RAM.
vPropertyKind_WakeUpType dbo Vlastnosti objektů - Způsob probuzení.
vPropertyKind_Warranty dbo Vlastnosti objektů - Záruka.
vPropertyKindInherited dbo Vlastnosti objektů - včetně zděděných vlastností.
vPropertyLoc dbo Překlady nastavení z tProperty ve všech používaných jazycích.
vSamAlertLast dbo SAM upozornění - poslední odeslané nevyřešené upozornění
vSectionLicence dbo Čerpání licencí službami
vSectionWithTreeOrder dbo Vrací ke každé službě řetězec, který zaručuje řazení stejné, jako je řazení ve stromu.
vSlaAccess dbo Efektivní oprávnění žadatelů k SLA a službám.
vSlaAlertDeadline dbo Jednotlivá SLA upozornění na vypršení termínu požadavků.
vSlaAlertDeadlineSummary dbo Souhrnná SLA upozornění na vypršení termínu požadavků.
vSlaAlertFirstReaction dbo Jednotlivá SLA upozornění na první reakce požadavků.
vSlaAlertFirstReactionSummary dbo Souhrnná SLA upozornění na první reakce požadavků.
vSlaAlertInactiveApprovers dbo Jednotlivá SLA upozornění na neaktivitu schvalovatelů.
vSlaAlertInactiveApproversSummary dbo Souhrnná SLA upozornění na neaktivitu schvalovatelů.
vSlaAlertInactiveOperators dbo Jednotlivá SLA upozornění na neaktivitu operátorů.
vSlaAlertInactiveOperatorsSummary dbo Souhrnná SLA upozornění na neaktivitu operátorů.
vSlaAlertInactiveRequesters dbo Jednotlivá SLA upozornění na neaktivitu žadatelů.
vSlaAlertInactiveRequestersSummary dbo Souhrnná SLA upozornění na neaktivitu žadatelů.
vSlaAlertInactiveSolvers dbo Jednotlivá SLA upozornění na neaktivitu řešitelů.
vSlaAlertInactiveSolversSummary dbo Souhrnná SLA upozornění na neaktivitu řešitelů.
vSlaAlertInternalTarget dbo Jednotlivá SLA upozornění na vypršení termínu interního cíle požadavků.
vSlaAlertInternalTargetSummary dbo Souhrnná SLA upozornění na vypršení termínů interních cílů požadavků.
vSlaLoc dbo Seznam SLA ve všech používaných jazycích.
vStringLoc dbo
vSwInst dbo Nainstalovaný software - platné produkty a mimo systémových objektů.
vSwInst_ProductComputer dbo Nainstalovaný software na počítačích.
vSwInst_ProductComputerDetect dbo Detekovaný software na počítačích.
vSwInst_TreeCnt dbo Počet instalací produktu v podstromu.
vSwInstLicProfile_ProductComputer dbo Nainstalovaný software vs licence a softwarové profily.
vSwLic_ProductComputer dbo Produkty pokryté licencemi na počítačích.
vSwLic_UserComputer dbo Počítače uživatelů.
vSwProfileProduct_Node dbo Stavy softwarového profilu na nainstalovaných produktech na počítačích.
vTicketRelation dbo Vazby mezi požadavky.
vTicketRelationTypeLoc dbo
vTicketStateEntered dbo Příchody do jednotlivých stavů požadavků.
vTicketStateLoc dbo Seznam stavů ve všech používaných jazycích.
vTicketTemplateColumnValueLoc dbo Překlady hodnot vlastních položek zadaných v šablonách požadavků.
vTicketTypeLoc dbo Seznam procesů ve všech používaných jazycích.
vTimeZone dbo Přehled časových zón a posunů od UTC.
vTransferConfirmAlertLast dbo Poslední zaslaná upozornění na nepodepsané předávací protokoly.
vUserLicence dbo Čerpání licencí uživateli
vUserNodeRight dbo Práva ve stromu objektů - uživatelé (včetně práv povolených / zakázaných členstvím v rolích).
vWbemObject dbo Detail HW detekce - vše.
vWbemObject_BIOS dbo Detail HW detekce - BIOS.
vWbemObject_SystemEnclosure dbo Detail HW detekce - Skříň počítače.
vWbemObjectPhysicalMedia dbo Detail HW detekce - Pevné disky.
wDocument dbo Dokumenty.
wIdSeq dbo Číselné řady.

Procedury

Procedura Schéma Popis
spAssetTreeNodeChilds dbo Vrací potomky objektu ve stromu.
spAssetTreeNodeChilds_Rights dbo Vrací potomky objektu ve stromu, dodružuje oprávnění ve stromu objektů.
spAssignLicenceItemToChildren dbo Přidělí položku licence i do historických upgrade.
spCalcNodeName dbo Přepočítá název objektu ve stromu dle vlastností tvořících název objektu.
spCalcNodeNameAll dbo Přepočítá názvy všech objektů ve stromu, které mají názvy tvořené z vlastností.
spCalcNodeNameClass dbo Přepočítá názvy všech objektů ve stromu, které mají názvy tvořené z vlastností, podle ID skupiny.
spCalcNodeNameSubtree dbo Přepočítá názvy objektů v podstromu, které mají názvy tvořené z vlastností.
spCalcUnreadTicket dbo Nastaví příznak požadavku na přečtený/nepřečtený danou osobou.
spCloseHdTicket dbo Zajistí uložení potřebných hodnot do tHdTicket při uzavření požadavku.
spConvertPropertiesToDate dbo Převede textové vlastnosti daného druhu na typ datum.
spConvertPropertiesToFloat dbo Převede textové vlastnosti daného druhu na typ float.
spCopySection dbo Zkopíruje službu @srcSectionId a nastaví ji jako potomka služby @dstParentSectionId. Služba může být kopírována včetně podstromu (@copyChildren). ID nově vytvořené služby je dostupné z výstupního parametru @newSectionId
spCreateDetects dbo Vytvoří detekci dle parametrů.
spCreateDetectsBySetting dbo Naplánuje konkrétnímu počítači (nebo všem počítačům v aktivní evidenci) detekce dle uloženého nastavení.
spCreateNodeFromTemplate dbo Vytvoří objekt dle definice šablony objektů.
spCustomColumn_Add dbo Přidání nové vlastní položky.
spCustomColumn_Drop dbo Odstranění vlastní položky.
spEvalFileRule dbo Vyhodnocení jednoho pravidla pro rozpoznávání souborů.
spEvalRegRule dbo Vyhodnocení jednoho pravidla pro rozpoznávání registrů.
spEvalSwDetection dbo Vyhodnotí SW detekci dle vzorů z knihovny softwarových produktů.
spGeneratePropValuesFromSequence dbo Nastaví vlastnostem další hodnoty podle číselných řad.
spGetNextNumFromIdSeq dbo Inkrementuje definici číselné řady a vrátí aktuální definici. V případě porušení jedinečnosti automaticky vyhledá následující volné číslo dle definice řady.
spHdSection_UpdateName dbo Aktualizace celého názvu služby (@iHdSectionId) včetně cesty ve stromu služeb.
spHdSectionForRequesterSearch dbo Vyhledání služeb žadatele. Vrací tabulku služeb vyhovujících zadaným parametrům seřazenou podle cesty ve stromu. Proceduru je možné customizovat. Pro customizaci procedury vytvořte novou proceduru s názvem spHdSectionForRequesterSearch_Custom a skupině public udělte oprávnění ji spouštět. Pro správnou funkčnost aplikací ALVAO musí procedura přijímat stejné parametry jako původní procedura a vracet stejné sloupce.
spHdSectionUpdateAllQueues dbo Aktualizuje položku "Termín podle fronty" ve všech požadavcích ve všech službách.
spHdSectionUpdateQueue dbo Aktualizuje položku "Termín podle fronty" ve všech požadavcích ve službě @HdSectionId.
spHdTicketPassToSolver_ExceptionalSolverList dbo Vrací seznam mimořádných řešitelů, kterým je možné předat požadavky uvedené v tabulce #temp1. Proceduru je možné customizovat. Pro customizaci procedury vytvořte novou procedurou s názvem spHdTicketPassToSolver_ExceptionalSolverList_SolverList_Custom a skupině public udělte oprávnění ji spouštět. Pro správnou funkčnost aplikací ALVAO musí procedura přijímat stejné parametry jako původní procedura a vracet stejné sloupce. Parametr @iUserPersonId, který představuje přihlášeného uživatele, není ve standardní proceduře použit.
spHdTicketPassToSolver_SolverList dbo Vrací seznam řešitelů, kterým je možné předat požadavky uvedené v tabulce #temp1. Proceduru je možné customizovat. Pro customizaci procedury vytvořte novou procedurou s názvem spHdTicketPassToSolver_SolverList_Custom a skupině public udělte oprávnění ji spouštět. Pro správnou funkčnost aplikací ALVAO musí procedura přijímat stejné parametry jako původní procedura a vracet stejné sloupce. Parametr @iUserPersonId, který představuje přihlášeného uživatele, není ve standardní proceduře použit.
spHdTicketPassToSolverInHdSection_ExceptionalSolverList dbo Vrací seznam mimořádných řešitelů, kterým je možné požadavek předat při přesunu do služby @iHdSectionId.
spHdTicketPassToSolverInHdSection_SolverList dbo Vrací seznam řešitelů, kterým je možné požadavek předat při přesunu do služby @iHdSectionId.
spHdTicketRecalcFirstReaction dbo Přepočítá splnění první reakce u požadavku.
spHdTicketRecalcNextActionDeadline dbo Přepočítá termín aktuálního cíle u požadavku.
spHdTicketResolve dbo Přepne požadavek do stavu Vyřešeno.
spHdTicketSolverAppointment dbo Vrací název a text události, kterou lze vložit do kalendáře řešitele v příkazu Předat řešiteli.
spHdTicketSolverOpen dbo Znovu otevře požadavek řešitelem.
spInsertToOperatorServiceUsage dbo Do tabulky OperatorServiceUsage vloží nový záznam nebo u existujícího zaktualizuje hodnotu LastUsed.
Pro každého uživatele se v tabulce uchovává pouze 20 nejnovějších záznamů.
spInsertToPersonEmailUsage dbo Vloží nový záznam do tabulky PersonEmailUsage.
spMoveNode dbo Přesune objekt ve stromu objektů.
spMoveNodes dbo Hromadný přesun objektů.
spNotifyMacros dbo Pomocná procedura, která do tabulky #T vloží hodnoty maker, které se používaly pro sestavování oznámení.
spOpeningHoursCache_Update dbo Aktualizuje tabulku tOpeningHoursCache.
spPersonByPhoneNumber dbo Najde uživatele dle telefoního čísla.
spPersonSearch dbo Procedura vrací seznam osob podle hledaného řetězce. Proceduru je možné customizovat. Pro customizaci procedury vytvořte novou proceduru s názvem spPersonSearch_Custom2 a skupině public udělte oprávnění ji spouštět. Pro správnou funkčnost aplikací ALVAO musí procedura přijímat stejné parametry jako původní (viz. níže) a vracet stejné sloupce. Procedura vrací tabulku obsahující sloupce:
PersonId - obsahuje Id nalezeného uživatele. Nedoporučujeme customizovat.
PersonEmail - obsahuje primární email nalezeného uživatele. Nedoporučujeme customizovat.
PersonEmail2 - obsahuje ve výchozím stavu sekundární email nalezeného uživatele. Nedoporučujeme customizovat.
DisplayLine1 - obsahuje ve výchozím stavu jméno a příjmení uživatele. Hodnota toho sloupce se používá při našeptávání osob na prvním řádku položky na WebAppu. Sloupec je možno customizovat.
DisplayLine2 - obsahuje oddělení, kancelář, osobní číslo, organizaci, telefon do zaměstnání a mobilní číslo osoby. Hodnota toho sloupce se používá při našeptávání osob na druhém řádku položky na WebAppu. Sloupec je možno customizovat.
DisplaySingleLine - obsahuje ve výchozím stavu spojené sloupce DisplayLine1 a DisplayLine2. Sloupec je možno customizovat.
spReadAllComunication dbo Označí veškerou komunikaci požadavku vzhledem k zadané osobě za přečtenou.
spReadAllDiary dbo Označí všechny události požadavku vzhledem k zadané osobě za přečtené.
spRebuildHdSectionLocalizationCache dbo Obnoví cache lokalizací pro služby.
spRebuildLocalizationCache dbo Obnoví všechny cache lokalizací.
spRebuildReorganizeIndexes dbo Rebuild nebo reorganizece všech indexů v databázi podle jejich aktuální fragmentace.
spRefreshLicProductCoverage dbo Aktualizuje tabulku ProductCoverage (celou nebo pouze konkrétní licenci)
spRefreshNodePath dbo Aktualizuje cache cesty ve stromu (tblNode.txtPath).
spRefreshRolePersonMembership dbo Aktualizuje cache členství osob ve skupinách.
spRefreshSwProfileProductMembership dbo Aktualizuje cache členství softwarových podprofilů v profilech.
spRemoveDetectResults dbo Odstraní výsledky konkrétních detekcí (ID,ID,...).
spRemoveDetects dbo Odstraní konkrétní detekce (ID,ID,...).
spRemoveNodes dbo Natrvalo odstraní konkrétní objekty ze stromu (ID,ID,...).
spRemoveObjects dbo Natrvalo odstraní konkrétní objekty ze stromu, včetně podřazených objektů (ID,ID,...).
spReplaceSectionRights dbo Přepíše oprávnění služby @dstSectionId oprávněními podle služby @srcSectionId.
spReplaceSectionSLA dbo Přepíše nastavení SLA služby @dstSectionId nastavením SLA podle služby @srcSectionId.
spRequestCommunication dbo Události požadavku v režimu Komunikace, Důležité nebo Podrobný deník.
spSavePersonTicketDisplay dbo Vloží záznam do historie posledních zobrazených požadavků uživatele.
spSetContextInfo dbo Nastaví ID uživatele a datum provedení akce do kontextu připojení k databázi. Tato data se pak použijí např. v triggerech, které zapisují auditní stopu.
spStateReqCol dbo Vrací tabulku povinných položek pro přechod požadavku @TicketId do stavu @NewStateId.
spTakeLicence dbo Odebere licenci na software počítači.
spTicketSearch dbo Vrací seznam požadavků podle zadaného řetězce.
spTransferLicence dbo Přesune licenci na jiný počítač / do jiného nákladového střediska.
spUpdateColumnValuePath dbo Aktualizuje hodnoty v hierarchickém číselníku hodnot (tColumnValue) vlastní položky @ColumnId.
spUpdateFTS dbo Aktualizuje data ve sloupci FullTextSearch pro konkrétní požadavek @iHdTicketId nebo pro všechny požadavky při zadání 0 do parametru.
spUpdateHdSectionRightsCache dbo Aktualizuje cache práv na službách.
spUpdateInsertProperty dbo Aktualizuje hodnotu systémového nastavení ALVAO. Pokud nastavení neexistuje, vytvoří ho.
spUpdatePersonManager dbo Procedura pro aktualizaci předpočítané struktury manažerů a zaměstnanců.
spUpdatePropCache_All dbo Aktualizuje dědičnost vlastností pro celou databázi.
spUpdatePropCache_ObjMoved dbo Aktualizuje dědičnost vlastností po přesunu objektu ve stromu.
spUpdatePropCache_ObjNew dbo Aktualizuje dědičnost vlastností po vytvoření nového objektu.
spUpdatePropCache_PropDel dbo Aktualizuje dědičnost vlastností po odstranění vlastnosti objektu.
spUpdatePropCache_PropNew dbo Aktualizuje dědičnost vlastností po přidání nové vlastnosti objektu.
spUpdatePropCache_PropValChanged dbo Aktualizuje dědičnost vlastností po změně hodnoty vlastnosti.
spUpdatePropCache_Subtree dbo Aktualizuje dědičnost vlastností pro konkrétní podstrom.
spUpdatePropertyValue dbo Změní hodnotu vlastnosti objektu v AM. Pokud má objekt povolenu historii, zapíše změnu do deníku. Pokud vlastnost tvoří název objektu, přepočítá jej dle nové hodnoty.
spUpdateSlaPausedHours dbo Přepočítá dobu pozastavení SLA požadavku.
spUpdateStatistics dbo Aktualizace statistik všech tabulek v databázi.
spUpdateTicketAlert dbo Aktualizuje záznam v tHdTicket podle aktuálního obsahu TicketAlert.
spUpdateTicketDeadline dbo Aktualizuje položku Požadavek.Termín při změně SLA požadavku.
spUpdateTicketHoursToCurrentTarget dbo Přepočítá dobu od začátku následujícího intervalu provozní doby do termínu aktuálního cíle buď pro všechny požadavky s interním cílem (při zadání 1 do @forceAll), pro konkrétní požadavek (při zadání @ticketId), nebo pro všechny požadavky, které přešly do dalšího intervalu provozní doby (při zadání NULL do obou parametrů).
spUpdateTicketLastAction dbo Přepočítá datum poslední akce u zadaného čísla požadavku.
spUpdateTicketShiftedDeadlines dbo Upraví na požadavcích s daným SLA Termín vyřešení.
spWebAppLoginDelay dbo Ochrana proti útoku hádáním hesla.

Skalární funkce

Skalární funkce Schéma Popis
DefaultSlaId dbo Vrací výchozí SLA pro žadatele na službě.
fAddressString dbo Naformátuje vlastnosti adresy z tAddress do jednoho řetězce.
fDate dbo Vrátí pouze datum bez času.
fDateHoursMinutes dbo Ořezání sekund z údaje typu datum a čas.
fDeadline dbo Vypočítá termín v provozní době služby.
fHtmlString dbo Zakóduje řetězec jako validní HTML včetně konců řádků.
fLastLevelDomain dbo Vrátí poslední úroveň domény.
fnCheckRelCycles dbo Kontroluje cyklickou vazbu mezi požadavky.
fnCheckRelCyclesLicHist dbo Funkce pro kontrolu cyklické vazby.
fnCheckRelCyclesNode dbo Funkce pro kontrolu cyklické vazby.
fnCheckRelDuplicity dbo Kontroluje duplicitu vazeb mezi požadavky.
fnCheckRelOneToMany dbo Kontroluje jestli má požadavek maximálně jednu vazby typu 1:N.
fnFileStringInfoCsvSignature dbo CSV signatura souboru z části FileStringInfo.
fnFindAssetUserFromPerson dbo Dle PersonId uživatele ve Správě najde NodeId uživatele ve stromu objektů v AM.
fnFloatHourToTimeString dbo Převede hodnotu hodin z čísla s plovoucí čárkou na textový řetězec ve formátu h:mm.
fnFloatToCharExactLength dbo Funkce vrací číslo (float) jako řetězec o zadané minimalní délce celé části a maximální délce desetinné části, která je zaručena případným doplněním nul, reps. zaokrouhlením. Maximální délka je 50, což je vhodně vybraná konstanta.
fnGetBackupKindName dbo Sufix vlastností s originálními daty, u kterých se nezadařil převod na jiný datový typ.
fnGetDateDiffInOpeningHours dbo Vrací rozdíl v hodinách mezi dvěma daty v dané provozní době.
fnGetNextTicketId dbo Funkce vrací id pro nově vytvářený požadavek.
fnGetSlaByImpactUrgency dbo Najde nejvhodnější SLA pro daného žadatele a službu na základě položek dopad a naléhavost.
fnGetUnreadCount dbo Počet nepřečtených událostí osoby na požadavku.
fnHdSectionWithoutLast dbo Funkce vráti plný název (cestu) služby bez samotného názvu služby
fnLastLocalMidnightUtc dbo Výpočet poslední lokální půlnoci podle UTC času a časové zóny.
fnLocalTime dbo Přepočítání UTC data do konkrétní časové zóny.
fnNextLocalMidnightUtc dbo Výpočet následující lokální půlnoci podle UTC času a časové zóny.
fnPersonLoginWithoutDomain dbo Uživatelské jméno osoby bez domény.
fnReportedTime dbo Výpočet vykázaného času pro vybraný den a vybraného pracovníka.
fnStartWorkTime dbo Výpočet času, kdy začal vybraný pracovník pracovat ve vybraný den.
fnTimeZoneOffset dbo Vrací odchylku v hodinách a minutách časové zóny od UTC v daný čas.
fnTodayHour dbo Převede číslo v plovoucí čárce na údaj typu datum a čas, kde datum je dnešní datum a čas je převeden z parametru.
fnUtcTime dbo Výpočet UTC času z lokálního času a časové zóny.
fnWorkTimeAtDay dbo Výpočet odpracovaného času ve vybraný den pro vybraného pracovníka.
fnWorkTimeToday dbo Výpočet času, kdy začal vybraný pracovník pracovat ve vybraný den. Nepočítá do ukončení dne, ale pouze do "teď"
fRelatedCompany dbo Požadavek - položka "Související organizace".
fStripDomain dbo Uživatelské jméno uživatele bez domény.
fSuggestResolutionDate dbo Výchozí termín podle SLA.
GetProperty dbo Vrátí 1 hodnotu z tabulky tProperty dle zadaného klíče.

Tabulkové funkce

Tabulkova funkce Schéma Popis
ftApprovers dbo Funkce pro zjištění schvalovatelů konkrétního schvalovacího kroku".
ftAttendanceMonthReport dbo Funkce na sestavování tabulky pro měsiční výkaz pracovníka
ftCanManageKnowledge dbo Seznam služeb a článků, které může daný uživatel spravovat.
ftCommaListToTableIds dbo Konverze string seznamu hodnot (ID,ID,...) na tabulku hodnot.
ftCompanySearch dbo Vyhledávání organizací přes všechny systémové položky.
ftComputerSwManager dbo Osoby zodpovídající za software na počítači
ftDeviceSearch dbo Vyhledání objektu ve stromu. Vrací tabulku objektů vyhovujících zadaným parametrům seřazenou podle cesty ve stromu. Funkci je možné customizovat. Pro customizaci funkce vytvořte novou funkci s názvem ftDeviceSearch_Custom2 a skupině public udělte oprávnění ji spouštět. Pro správnou funkčnost aplikací ALVAO musí funkce přijímat stejné parametry jako původní funkce a vracet stejné sloupce.
ftGetContextInfo dbo Funkce vrátí aktuální údaje v kontextu připojení k databázi.
ftLicHistBase dbo Seznam licencí.
ftLicHistRelations dbo Funkce pro generování seznamu vazeb pro vybranou licenci.
ftLicHistSearch dbo Funkce pro vyhledávání licence.
ftNodeRelations dbo Funkce pro generování seznamu vazeb pro vybraný objekt při vypnutých právech ve stromu.
ftPersonFromLogin dbo Nalezení osoby dle přihlašovacího jména
ftPersonSearchExtended dbo Rozšířené vyhledávání osob přes všechny systémové položky.
ftRelation dbo Navázaný požadavek. Funkce se používá při naplnění polí v dialogu pro úpravu vybrané vazby (@trId) na záložce Vazby požadavku @ticketId.
ftRelations dbo Navázané požadavky na určitý požadavek (@ticketId), které je oprávněn vidět určitý uživatel (@userId). Funkce se používá pro zobrazení navázaných požadavků na záložce Vazby.
ftRelationsTypes dbo Druhy vazeb mezi požadavky. Funkce se používá pro naplnění nabídky druhů vazeb.
ftTicketsStateIntersectList dbo Průnik stavů požadavků @TicketIds, do kterých lze přejít z aktuálních stavů poždavků, kromě stavu Vyřešeno.
ftTicketStateList dbo Seznam stavů požadavku @TicketId, do kterých lze přejít z aktuálního stavu kromě stavu Vyřešeno.
ftTicketStateListIncResolved dbo Seznam stavů požadavku @TicketId, do kterých lze přejít z aktuálního stavu.
ftTicketStateMultiList dbo Funkce pro vrácení průniku možných (včetně Vyřešeno/Uzavřeno) stavů pro více požadavků.
tfDay dbo Kalendář dní ode dne @Begin do @End (vyjma).
tfPersonManager dbo Nadřízený osoby.
tfSplitString dbo Funkce rozdělí hodnotu dle zadaného oddělovače.

Triggery

Trigger Schéma Tabulka Operace Popis
T_tAct_Insert dbo tAct Insert Do tAct.dRecordCreated zapíše aktuální datum a čas vytvoření události.
T_tHdTicketCust_Insert dbo tHdTicket Insert V tabulce tHdTicketCust vytvoří nový záznam pro vlastní položky požadavku.
TR_LicDowngrade_LogChanges dbo LicDowngrade Insert, Delete Zaznamená změnu v „náhradních produktech“ do deníku licence. (LicHistLog)
TR_LicHist_LogChanges dbo tblLicHist Insert, Update Zaznamená změnu vlastností licence do deníku licence. (LicHistLog)
TR_LicHistAtom_LogChanges dbo tblLicHistAtom Insert, Delete Zaznamená změnu vazeb na Dokumenty, Média u licence do deníku licence. (LicHistLog)
TR_LicHistCust dbo tblLicHist Insert V tabulce LicHistCust vytvoří nový záznam pro vlastní položky licence.
TR_LicHistCust_LogChanges dbo LicHistCust Insert, Update, Delete Zaznamená změnu hodnot vlastních položek licence do deníku licence. (LicHostLog)
TR_LicHistItem_LogChanges dbo tblLicHistItem Insert, Update, Delete Zaznamená změnu hodnot položky licence do deníku licence. (LicHostLog)
TR_LicHistRelation_LogChanges dbo LicHistRelation Insert, Update, Delete Zaznamená změnu vazeb mezi licencemi do deníku licence. (LicHostLog)
TR_News_MarkEmbededImagesInHtml dbo News Update V tabulce tDocument označuje obrázky v textu aktuální zprávy jako intextové.
TR_ProductCust dbo tblProduct Insert
TR_tAccountCust dbo tAccount Insert V tabulce tAccountCust vytvoří nový záznam pro vlastní položky organizace.
TR_tAct_Delete_UpdatePersonTicketDisplay dbo tAct Delete Aktualizuje stav "přečtení" požadavku při odstranění události
TR_tAct_Insert_Update_Delete dbo tAct Insert, Update, Delete Přepočítává čas čekání na žadatele a případně posouvá termín vyřešení požadavku při pozastaveném SLA. Provádí kontrolu splnění první reakce žadateli. Přepočítává termín aktuálního cíle požadavku. Přepočítává vykázanou práci na daném požadavku.
TR_tAct_Insert_UpdatePersonTicketDisplay dbo tAct Insert Aktualizuje stav "přečtení" požadavku při vytvoření nové události
TR_tAct_MarkEmbededImagesInActHtml dbo tAct Update V tabulce tDocument označuje obrázky v textu události jako intextové.
TR_tAct_Update_UpdatePersonTicketDisplay dbo tAct Update Aktualizuje stav "přečtení" požadavku při úpravě události
TR_tArticle_MarkEmbededImagesInHtml dbo tArticle Update V tabulce tDocument označuje obrázky v textu článku v bázi znalostí jako intextové.
TR_tblInstHist_RemoveLicTrans dbo tblInstHist Update, Delete Zruší pokrytí produktu licencí v případě, že se produkt odinstaluje nebo odstraní.
TR_tblProperty_SetNodeIdValue dbo tblProperty Insert Při vytvoření nové vlastnosti typu "Uživatel" nastavuje její hodnotu na objekt uživatele.
TR_tColumnValue_UpdateLocCache dbo tColumnValue Insert, Update, Delete Aktualizuje cache lokalizací hodnot vlastních položek.
TR_tEmailSignature_MarkEmbededImagesInHtml dbo tEmailSignature Update V tabulce tDocument označuje obrázky v textu podpisu jako intextové.
TR_tHdSection_UpdateLocCache dbo tHdSection Insert, Update, Delete Aktualizuje cache lokalizací názvu a popisu služeb.
TR_tHdSectionCust dbo tHdSection Insert V tabulce tHdSectionCust vytvoří nový záznam pro vlastní položky služby.
TR_tHdTicketApproval_UpdatePersonTicketDisplay dbo tHdTicketApproval Insert Aktualizuje stav "přečtení" požadavku.
TR_tHdTicketApprovalItem_Insert_Update_Delete dbo tHdTicketApprovalItem Insert, Update, Delete Spustí proceduru spUpdateTicketLastAction. (Přepočítá datum poslední akce u zadaného čísla požadavku.)
TR_tHdTicketApprovalItem_MarkEmbededImagesInHtml dbo tHdTicketApprovalItem Update V tabulce tDocument označuje obrázky v textu zprávy od schvalovatele jako intextové.
TR_tHdTicketApprovalItem_UpdatePersonTicketDisplay dbo tHdTicketApprovalItem Insert Aktualizuje stav "přečtení" požadavku.
TR_TicketAlertSeverity_UpdateLocCache dbo TicketAlertSeverity Insert, Update, Delete
TR_TicketAlertType_UpdateLocCache dbo TicketAlertType Insert, Update, Delete
TR_TicketChange_Insert_Update_Delete dbo TicketChange Insert, Update, Delete Spustí proceduru spUpdateTicketLastAction. (Přepočítá datum poslední akce u zadaného čísla požadavku.)
TR_TicketState_MarkEmbededImagesInHtml dbo TicketState Update V tabulce tDocument označuje obrázky v instrukcích pro řešitele jako intextové.
TR_TicketState_UpdateLocCache dbo TicketState Insert, Update, Delete Aktualizuje cache lokalizací názvu, popisu stavu a instrukcí pro řešitele.
TR_TicketType_UpdateLocCache dbo TicketType Insert, Update, Delete Aktualizuje cache lokalizací názvu a popisu procesu.
TR_tLocale_UpdateLocCache dbo tLocale Insert, Update, Delete Aktualizuje cache lokalizací.
TR_tLocalization_UpdateLocCache dbo tLocalization Insert, Update, Delete Aktualizuje cache lokalizací.
TR_tPersonCust dbo tPerson Insert V tabulce tPersonCust vytvoří nový záznam pro vlastní položky osoby.
TR_tSla_UpdateLocCache dbo tSla Insert, Update, Delete Aktualizuje cache lokalizací názvu a popisu SLA.
TR_tSlaCust dbo tSla Insert V tabulce tSlaCust vytvoří nový záznam pro vlastní položky SLA.
TR_tString_UpdateLocCache dbo tString Insert, Update, Delete Aktualizuje cache lokalizací systémových textů.

Podrobnosti

dbo.ActMark

Označení záznamu v deníku požadavku.

Sloupec Typ Popis
id tinyint, not null ID záznamu
Name nvarchar(255), not null Název označení záznamu

dbo.ActOperation

Druh procesu v deníku požadavku

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
Name nvarchar(255), not null Název druhu procesu

dbo.AdTrustedDomain

Seznam důvěryhodných domén.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu.
DomainName nvarchar(128), not null Název domény v "tečkované" notaci.
Hostname nvarchar(32), not null Název v síti serveru, na kterém běží doménový řadič.
Order int, not null Pořadí, v jakém bude ImportAD zkoušet servery replikovaného řadiče stejné domény.
Skip bit, not null 1=při importu přeskakovat členy z této domény.

Apps.App

Sloupec Typ Popis
id int, not null
Name nvarchar(255), not null
Description nvarchar(max), null
IsEnabled bit, not null

Perf.AppOperation

Měřené operace v aplikacích

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikátor operace
AppOperation nvarchar(255), null Název operace

Perf.AppOperationRecord

Odezvy operací v aplikacích

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikátor záznamu
AppOperationId int, not null Identifikátor měřené operace. Cizí klíč do tabulky AppOperation
OperationStart datetime, not null Čas zahájení operace
ServerDurationSeconds float, null Délka trvání operace na serveru v sekundách
ClientDurationSeconds float, null Délka trvání operace na klientu v sekundách
UserPersonId int, not null Identifikátor uživatele, který provedl operaci

Perf.AppOperationRecordData

Dodatečná data operací v aplikacích

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikátor datového záznamu
AppOperationRecordId int, not null Identifikátor záznamu, ke kterému data patří. Cizí klíč do tabulky AppOperationRecord.
DataName nvarchar(255), null Název parametru
TextDataValue nvarchar(255), null Textová hodnota parametru
IntDataValue int, null Celočíselná hodnota parametru
FloatDataValue float, null Reálná hodnota parametru

dbo.ArticleHdSection

Přiřazení článků z báze znalostí do služeb.

Sloupec Typ Popis
id int, not null
ArticleId int, null
SectionId int, null

dbo.AssetDetectionUpload

Informace o přijatých souborech od autonomních Agentů.

Sloupec Typ Popis
Id uniqueidentifier, not null
ComputerNodeId int, not null
DetectionKind int, not null
TempFileName nvarchar(100), null

dbo.AzureAdTenant

Tabulka Azure Active Directory tenantů ze kterých se importují uživatelé.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
AzureTenantId nvarchar(40), not null ID adresáře v Azure

dbo.ColumnValueLoc

Cache lokalizací položek seznamů hodnot.

Sloupec Typ Popis
ColumnValueId int, not null ID položky seznamu hodnot.
ColumnId int, not null ID vlastní položky.
LocaleId int, not null ID jazyka.
ColumnValue nvarchar(max), not null Lokalizovaná hodnota položky.
ColumnValueShort nvarchar(max), not null Lokalizovaná zkrácená hodnota položky.

dbo.ConnectionToken

Tabulka platných bezpečnostních tokenů.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu.
Token varchar, not null Token.
ValidTo datetime, not null Platnost do.

dbo.DetectEventLog

Detekované události z Event logu počítačů

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
DetectId int, not null ID detekce
EventDate datetime, null Datum a čas události (UTC)
EventID int, null ID události v Event logu
Message nvarchar(max), null Text události

dbo.DetectMethod

Způsob detekce (např. bez Agenta, autonomní Agent, …)

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu.
BehaviorId int, not null Chování z pohledu systému: 0=Vlastní způsob detekce, 1=Automaticky, 2=Autonomní Agent, 3=Bez Agenta, 4=Agent přes TCP/IP, 5=Agent přes sdílenou složku, 6=MS SCCM, 7=Ručně
Name nvarchar(64), null Název způsobu detekce.
Custom1 nvarchar(1024), null Pole pro uživatelská data, obvykle identifikátor vlastního způsobu detekce.

dbo.DetectProfile

Profily detekcí

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
ProfileName nvarchar(64), not null Název profilu
DefaultProfile bit, not null Výchozí profil
DetectPeriod int, null Perioda automatického plánování detekcí
HwMethodId int, null ID metody detekce HW
HwSharePath nvarchar(255), null Cesta ke sdílené složce detekce HW
HwTcpIpPort int, null Číslo portu Agenta detekce HW při detekci způsobem Agent přes TCP/IP
HwUpdateObjects bit, not null Automaticky aktualizovat objekty ve stromu dle detekce HW
SwMethodId int, null ID metody detekce SW
SwSharePath nvarchar(255), null Cesta ke sdílené složce detekce SW
SwTcpIpPort int, null Číslo portu Agenta detekce SW při detekci způsobem Agent přes TCP/IP
SwIsFull bit, not null Úplná detekce SW
SwIncludeFiles nvarchar(255), null Úplná detekce SW, zahrnout soubory
SwExcludeFiles nvarchar(255), null Úplná detekce SW, vynechat soubory
SwUpdateInstHist bit, not null Automaticky aktualizovat evidenci instalací dle detekce SW

dbo.DetRegUninstall

Detekované záznamy z registru. Tabulka obsahuje záznamy, které se mohou u různých počítačů lišit.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu.
DetectId int, not null ID detekce.
RegUninstallId int, not null ID unikátního registrového klíče.
EstimatedSize int, null
UninstallString nvarchar(255), null
ProductID nvarchar(255), null
InstallDate nvarchar(255), null
InstallLocation nvarchar(255), null
InstallSource nvarchar(255), null
LogFile nvarchar(255), null
ModifyPath nvarchar(255), null
Readme nvarchar(255), null
NoModify int, null
NoRemove int, null
NoRepair int, null
ALC_ProductPath nvarchar(255), null
PIDKey nvarchar(255), null
CD_KEY nvarchar(255), null Detekovaný aktivační klíč.
DigitalProductId nvarchar(255), null Detekovaný produktový klíč.

dbo.DocumentFolder

Složka dokumentů

Sloupec Typ Popis
id int, not null Id záznamu
Name nvarchar(255), not null Název složky
Objects bit, not null 1 = dokumenty v této složce lze navázat na objekty
SwLicenses bit, not null 1 = dokumenty v této složce lze navázat na softwarové licence
Stocktakings bit, not null 1 = dokumenty v této složce lze navázat na inventury majetku

dbo.DocumentFolderRight

Oprávnění uživatelů a skupin k dokumentům uloženým v určité složce dokumentů

Sloupec Typ Popis
id int, not null Id záznamu
DocumentFolderId int, not null Složka dokumentů (DocumentFolder.id)
PersonId int, null Uživatel (tPerson.iPersonId); Právě jeden ze sloupců PersonId a RoleId musí mít vyplněnou hodnotu.
RoleId int, null Skupina uživatelů (tRole.iRoleId)
CanRead bit, null 1 = právo číst dokumenty
CanModify bit, null 1 = právo upravovat dokumenty
CanDelete bit, null 1 = právo odstraňovat dokumenty

dbo.EmailSignatureHdSection

Přiřazení podpisů do služeb.

Sloupec Typ Popis
EmailSignatureId int, not null
HdSectionId int, null

dbo.FormScriptExtension

Definice vlastního javascriptu pro formuláře.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Id entity.
SectionId int, not null Odkaz na službu.
Javascript nvarchar(max), null Javascript vložený do stránky.

dbo.HdSectionLoc

Cache lokalizací služeb.

Sloupec Typ Popis
HdSectionId int, not null ID služby.
LocaleId int, not null ID jazyka.
HdSection nvarchar(255), null Lokalizovaný název služby.
HdSectionShort nvarchar(255), null Lokalizovaný krátký název služby.
HdSectionDesc nvarchar(max), null Lokalizovaný krátký název služby.
HdSectionKeywords nvarchar(max), null Lokalizovaná klíčová slova.
HdSectionLocId int, not null Id záznamu.

dbo.HdSectionManager

Efektivní manažeři služeb.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu.
HdSectionId int, not null ID služby, ve které je uživatel manažerem.
PersonId int, not null ID uživatele.
RequesterRoleId int, not null ID skupiny žadatelů, na které se oprávnění vztahuje (mapování žadatel-řešitelský tým).

dbo.HdSectionMessageTag

Jedinečná dvojice předpony a přípony služby.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
Prefix nvarchar(255), null Předpona
Suffix nvarchar(255), null Přípona

dbo.HdSectionNodeClass

Druhy objektů přiřazených ke službám.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu.
HdSectionId int, not null Služba (tHdSection.iHdSectionId), ke které je druh objektu navázán.
NodeClassId int, not null Druh objektu (tblClass.intClassId), který je ke službě navázán.

dbo.HdSectionNodeClassMyAssets

Můj svěřený majetek – služby, které se mají zobrazovat v nabídce služeb na stránkách objektů určitého druhu.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu.
HdSectionId int, not null Služba (tHdSection.iHdSectionId), která se má zobrazovat na stránkách objektů.
NodeClassId int, not null Druh objektů (tblClass.intClassId), na jejichž stránkách se má služba zobrazovat.

dbo.HdSectionOperator

Efektivní operátoři služeb.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu.
HdSectionId int, not null ID služby, ve které je uživatel operátorem.
PersonId int, not null ID uživatele.
RequesterRoleId int, not null ID skupiny žadatelů, na které se oprávnění vztahuje (mapování žadatel-řešitelský tým).

dbo.HdSectionReader

Efektivní čtenáři ve službách.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu.
HdSectionId int, not null ID služby, ve které je uživatel čtenářem.
PersonId int, not null ID uživatele.
RequesterRoleId int, not null ID skupiny žadatelů, na které se oprávnění vztahuje (mapování žadatel-řešitelský tým).

dbo.HdSectionRightsLog

Logování změn oprávnění uživatelů ke službám.
Význam hodnot ve sloupcích oprávnění:
1=povolit
0=odepřít
NULL=nenastaveno

Sloupec Typ Popis
id int, not null Id záznamu
TimeStamp datetime, not null Datum a čas provedení změny (UTC)
ModifiedByPersonId int, null Id uživatele, který změnu provedl.
ModifiedByPerson nvarchar(255), not null Jméno uživatele, který změnu provedl.
HdSectionId int, null Id služby
HdSectionIdOld int, null Id původní služby
HdSection nvarchar(255), null Název služby
HdSectionOld nvarchar(255), null Název původní služby
RoleId int, null Id skupiny uživatelů, která je držitelem oprávnění.
RoleIdOld int, null
Role nvarchar(255), null Název skupiny uživatelů, která je držitelem oprávnění.
RoleOld nvarchar(255), null Název skupiny uživatelů, která byla původně držitelem oprávnění.
PersonId int, null Id uživatele, který je držitelem oprávnění.
PersonIdOld int, null Id uživatele, který byl původně držitelem oprávnění.
Person nvarchar(255), null Jméno uživatele, který je držitelem oprávnění.
PersonOld nvarchar(255), null Jméno uživatele, který byl původně držitelem oprávnění.
Operator bit, null Oprávnění operátora
OperatorOld bit, null Původní oprávnění operátora
Solver bit, null Oprávnění řešitele
SolverOld bit, null Původní oprávnění řešitele
SolverTake1 bit, null Oprávnění řešitele s právem převzít požadavek (hlavní)
SolverTake1Old bit, null Původní oprávnění řešitele s právem převzít požadavek (hlavní)
SolverTake2 bit, null Oprávnění řešitele s právem převzít požadavek (vedlejší)
SolverTake2Old bit, null Původní oprávnění řešitele s právem převzít požadavek (vedlejší)
Manager bit, null Oprávnění manažera
ManagerOld bit, null Původní oprávnění manažera
Reader bit, null Oprávnění čtenáře
ReaderOld bit, null Původní oprávnění čtenáře
ExceptionalSolver bit, null Oprávnění mimořádného řešitele
ExceptionalSolverOld bit, null Původní oprávnění mimořádného řešitele
RequesterRoleId int, null Id skupiny žadatelů, na kterou se oprávnění vztahuje (mapování žadatel-řešitelský tým).
RequesterRoleIdOld int, null Id skupiny žadatelů, na kterou se oprávnění původně vztahovalo (mapování žadatel-řešitelský tým).
RequesterRole nvarchar(255), null Název skupiny žadatelů, na kterou se oprávnění vztahuje (mapování žadatel-řešitelský tým).
RequesterRoleOld nvarchar(255), null Název skupiny žadatelů, na kterou se oprávnění původně vztahovalo (mapování žadatel-řešitelský tým).

dbo.HdSectionSolver

Efektivní řešitelé služeb.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu.
HdSectionId int, not null ID služby, ve které je uživatel řešitelem.
PersonId int, not null ID uživatele.
RequesterRoleId int, not null ID skupiny žadatelů, na které se oprávnění vztahuje (mapování žadatel-řešitelský tým).

dbo.IdSeqType

Typy číselných řad.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu.
IdSeqType nvarchar(32), not null Typ číselné řady.

dbo.IntegratedAuthIpRange

Rozsah IP adres pro integrované ověřování systému Windows.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu.
FromIP bigint, null Počátek rozsahu IP adres včetně.
ToIP bigint, null Konec rozsahu IP adres včetně.

dbo.KindDataType

Datové typy vlastností v AM.

Sloupec Typ Popis
KindDataTypeId int, not null Id datového typu vlastnosti.
DataTypeName nvarchar(20), null Název datového typu vlastnosti.

dbo.KindRight

Zabezpečení vlastností.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu.
KindId int, not null ID definice vlastnosti.
RoleId int, not null ID skupiny.
ClassId int, null ID druhu objektu. Hodnota NULL znamená, že oprávnění platí pro všechny druhy objektů.
CanRead tinyint, null Oprávnění číst.
CanModify tinyint, null Oprávnění měnit hodnotu.

dbo.LibraryIcon

Knihovna ikon služeb.

Sloupec Typ Popis
Id int, not null ID záznamu
Name nvarchar(100), null Název ikony
Content varbinary, not null Binární obsah souboru ve formátu PNG
SystemIcon bit, not null 1 = systémová ikona

dbo.LicDowngrade

Licence - downgrade.

Sloupec Typ Popis
LicHistId int, not null Licence ID - tblListHist
ProductId int, not null Produkt ID - tblProduct
Desc nvarchar(255), null Poznámka

dbo.LicHistCust

Hodnoty vlastních položek licencí.

Sloupec Typ Popis
LicHistId int, null

dbo.LicHistItemAssign

Přidělení/odebrání/přesun licence na/z/mezi počítači.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
LicHistId int, not null Licence
LicHistItemId int, null Položka licence
AssignedDate datetime, not null Datum přidělení/odebrání
AssignedPersonId int, not null Autor přidělení/odebrání
SrcNodeId int, null Zdrojový objekt
DestNodeId int, null Cílový objekt
LicInfo nvarchar(1000), null Informace o přidělené/odebrané licenci.
ItemInfo nvarchar(1000), null Informace o přidělené/odebrané položce licence.

dbo.LicHistLog

Záznam o změně licence nebo položky licence.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu.
LogDate datetime, not null Datum a čas události.
LicHistId int, null ID licence, které se změna týká. Cizí klíč do tabulky LicHist.
LicHistLogKindId int, not null ID druhu změny. Druhy změn jsou vyjmenovány v tabulce LicHistLogKind.
PersonId int, not null ID autora změny. Cizí klíč do tabulky tPerson.
PropName nvarchar(100), null Název změněné vlastnosti licence příp. vlastnosti položky licence.
OldVal nvarchar(255), null Původní hodnota vlastnosti.
NewVal nvarchar(255), null Nová hodnota vlastnosti.
Message nvarchar(max), null Zpráva zobrazená v deníku licence.

dbo.LicHistLogKind

Druh změny licence nebo položky licence.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu.
LogKind nvarchar(100), not null Druh změny.
MsgTemplate nvarchar(255), not null Šablona zprávy pro zobrazení změny v deníku licence.

dbo.LicHistRelation

Tabulka s vazbami mezi licencemi v AM Console

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu.
BeginLicHistId int, not null ID počátečné licence vazby. Cizí klíč na tabulku tblLicHist.
EndLicHistId int, not null ID koncové licence vazby. Cizí klíč na tabulku tblLicHist.
LicHistRelationTypeId int, not null Typ Vazby. Cizí klíč na tabulku LicHistRelationType.
ModifiedDate datetime, not null Datum posledné úpravy vazby.
ModifiedByPersonId int, not null Osoba, která vazbu posledně upravila.

dbo.LicHistRelationType

Typy vazeb mezi licencemi v AM

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
BeginName nvarchar(32), not null Název začátku vazby.
EndName nvarchar(32), not null Název konce vazby.
Directional bit, not null Jestli je vazba směrová, nebo nesměrová. 1 = směrová, 0 = nesměrová.
Cyclic bit, not null jestli je povoleno vytváření cyklických vazeb. 1 = Ano, 0 = Ne.
OneToMany bit, not null Jestli je vazba typu OneToMany. 1 = OneToMany, 0 = ManyToMany.
LicHistRelationTypeBehaviorId int, not null Chování vazby. Jestli je systémová, nebo vlastní. Cizí klíč na LicHistRelationTypeBehavior.

dbo.LicHistRelationTypeBehavior

Typy vazeb mezi licencemi v AM z pohledu systémových/vlastních vazeb.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
Name nvarchar(70), null Název

dbo.LicKind

Číselník „CAL/licencování“, tj. na zařízení, na uživatele, …

Sloupec Typ Popis
id int, not null
LicKind nvarchar(32), not null

dbo.LicProductCoverage

Které všechny produkty pokrývá licence.

Sloupec Typ Popis
LicHistId int, not null Licence ID - tblListHist
ProductId int, not null Produkt ID - tblProduct
ProductPackId int, null

dbo.LicRight

Oprávnění osob a skupin k softwarovým licencím organizací.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
NodeId int, null Organizace (tblNode.intNodeId), na jejíž softwarové licence se oprávnění vztahuje.
PersonId int, null Oprávněný uživatel (tPerson.iPersonId)
RoleId int, null Oprávněná skupina uživatelů (tRole.iRoleId)
CanRead tinyint, null Oprávnění číst
CanModify tinyint, null Oprávnění upravovat

dbo.LicType

Typy licencí.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID položky.
LicType nvarchar(32), not null Název typu.

dbo.MailMessage

Fronta e-mailových zpráv k odeslání.

Sloupec Typ Popis
id int, not null
EmlMail varbinary, not null
SendAttempts int, null
LastErrorMsg nvarchar(max), null
LastAttemptTime datetime, null
Priority int, null Priorita ve frontě pro odesílání. Větší číslo znamená větší prioritu. Výchozí hodnota je 10000.
Doporučené hodnoty:
- Naléhavé zprávy (např. synchronizační zprávy mezi systémy) = 15000
- Běžná oznámení a upozornění = 10000
- Hromadné rozesílání zpráv = 5000

dbo.News

Aktuální zprávy.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Primární klíč tabulky.
CreatedDate datetime, not null Datum vytvoření aktuální zprávy.
Subject nvarchar(max), not null Název aktuální zprávy.
Text nvarchar(max), null Text aktuální zprávy.
Order int, not null Pořadí zobrazení aktuální zprávy.
ShowEndDate datetime, null Datum do kdy se má aktuální zpráva zobrazovat.
CreatedByPersonId int, not null Uživatel, který aktuální zprávu vytovřil.
HtmlText nvarchar(max), null HTML text aktuální zprávy
SentDate datetime, null Datum a čas posledního odeslání zprávy
Important bit, not null 1 = důležitá zpráva. Upozornění na nepřečtené důležité zprávy se zobrazují na každé stránce WA.
PublishToTenants bit, not null 1 = zprávu zobrazit uživatelům všech tenantů. Tato volba může být zapnuta pouze v databázi poskytovatele ALVAO.

dbo.NewsHdSection

Služby pro které jsou jednotlivé aktuální zprávy určeny.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Primární klíč tabulky.
NewsId int, not null id aktuální zprávy.
HdSectionId int, null id služby, pro kterou je aktuální zrpáva (NewsId) určena. NULL, pokud je aktuální zpráva určena pro všechny služby.

dbo.NewsRead

Záznamy o přečtení aktuálních zpráv. V multitenantním provozu jsou v databázi poskytovatele uloženy i záznamy o přečtení zpráv zobrazených ostatním tenantům.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
NewsId int, not null ID aktuální zprávy. Cizí klíč do tabulky News.
PersonId int, not null ID osoby. V multitenantním provozu ID osoby v databázi tenanta.
PersonName nvarchar(255), null Jméno osoby
PersonLogin nvarchar(255), null Uživatelské jméno osoby
TenantId int, null ID tenanta v databázi tenantů. NULL, pokud jde o lokální aktuální zprávu.
Organization nvarchar(255), null Název organizace v databázi tenantů. NULL, pokud jde o lokální aktuální zprávu.
FirstDisplayed datetime, not null Datum a čas, kdy byla zpráva uživatelem poprvé zobrazena.

dbo.NewTicketFormColumn

Pořadí sloupců na formuláři nový požadavek

Sloupec Typ Popis
id int, not null Id entity
SectionId int, not null Odkaz na službu
ColumnId int, not null Odkaz na sloupec
Order int, not null Pořadí sloupců na formuláři nový požadavek
Required bit, not null Označení povinnosti položky.

dbo.NodeRelation

Tabulka s vazbami mezi objekty v AM Console

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu.
BeginNodeId int, not null ID počátečního objektu vazby. Cizí klíč na tabulku tblNode.
EndNodeId int, not null ID koncového objektu vazby. Cizí klíč na tabulku tblNode.
NodeRelationTypeId int, not null Typ Vazby. Cizí klíč na tabulku NodeRelationType.
CreatedDate datetime, not null Datum a čas vytvoření vazby (UTC)
CreatedByPersonId int, not null ID uživatele, který vazbu vytvořil (tPerson.iPersonId).
RemovedDate datetime, null Datum a čas odstranění vazby (UTC)
RemovedByPersonId int, null ID uživatele, který vazbu odstranil (tPerson.iPersonId).

dbo.NodeRelationType

Typy vazeb mezi objekty v AM.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
BeginName nvarchar(32), not null Název začátku vazby.
EndName nvarchar(32), not null Název konce vazby.
Directional bit, not null Jestli je vazba směrová, nebo nesměrová. 1 = směrová, 0 = nesměrová.
Cyclic bit, not null jestli je povoleno vytváření cyklických vazeb. 1 = Ano, 0 = Ne.
OneToMany bit, not null Jestli je vazba typu OneToMany. 1 = OneToMany, 0 = ManyToMany.
NodeRelationTypeBehaviorId int, not null Chování vazby. Jestli je systémová, nebo vlastní. Cizí klíč na NodeRelationTypeBehavior.
LineStyle varchar, not null
LineColor varchar, not null

dbo.NodeRelationTypeBehavior

Typy vazeb mezi objekty v AM z pohledu systémových/vlastních vazeb.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu.
Name nvarchar(70), null Název.

dbo.NodeRightLog

Logování změn v oprávněních uživatelů v Asset Management.

Sloupec Typ Popis
Id int, not null Id záznamu.
TimeStamp datetime, not null Datum a čas provedení změny.
User nvarchar(255), null Jméno uživatele.
Group nvarchar(255), null Jméno skupiny.
Object nvarchar(255), null Název objektu.
ObjectOld nvarchar(255), null Název objektu – předchozí hodnota.
Recursive bit, not null Volba včetně podřazených objektů.
RecursiveOld bit, null Volba včetně podřazených objektů – předchozí hodnota.
Class nvarchar(255), null Název druhu objektu.
ClassOld nvarchar(255), null Název druhu objektu – předchozí hodnota.
Read bit, null Právo číst.
ReadOld bit, null Právo číst – předchozí hodnota.
Write bit, null Právo měnit.
WriteOld bit, null Právo měnit – předchozí hodnota.
Move bit, null Právo přesouvat.
MoveOld bit, null Právo přesouvat – předchozí hodnota.
Create bit, null Právo vytvářet libovolné objekty.
CreateOld bit, null Právo vytvářet libovolné objekty – předchozí hodnota.
Delete bit, null Právo odstraňovat.
DeleteOld bit, null Právo odstraňovat – předchozí hodnota.
ModifiedBy nvarchar(255), not null Jméno přihlášeného uživatele.

dbo.OperatorServiceUsage

Služby, do kterých daný operátor naposledy vytvořil požadavky přes formulář Nový požadavek.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu.
PersonId int, not null Operátor, který při zápisu požadavku použil danou službu.
HdSectionId int, not null Id použité služby při zápisu požadavku
LastUsed datetime, not null Čas posledního použití služby

dbo.PeriodicAlert

Pravidelné upozornění nadefinované SQL dotazem. Odesílá se e-mailem, pravidelně se zvolenou periodou.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
Name nvarchar(255), not null Název upozornění
Description nvarchar(max), null Popis
IsEnabled bit, not null Jestli je odesílání zapnuto. 1 = zapnuto, 0 = vypnuto.
AttachCSV bit, not null Jestli se bude k oznámení připojovat CSV příloha. 1 = zapnuto, 0 = vypnuto
PeriodicAlertPeriodId tinyint, not null Perioda odesílání. Cizí klíč na PeriodicAlertPeriod.
StartDate datetime, not null Datum a čas, od kdy se upozornění má odesílat. Zároveň se od něj počítá datum a čas dalšího odeslání podle zvolené periody.
LastSent datetime, null Datum a čas posledního odeslání upozornění.
SqlQuery nvarchar(max), null SQL dotaz definující upozornění.
RunOverAnalyticalDatabase bit, not null Jestli je zapnuto spouštění nad analytickou databází. 1 = zapnuto, 0 = vypnuto.
LastModified datetime, not null Datum a čas poslední úpravy upozornění.
ErrorMessage nvarchar(max), null Chybové hlášení při posledním spuštění SQL skriptu.

dbo.PeriodicAlertPeriod

Perioda odesílání pravidelných upozornění.

Sloupec Typ Popis
id tinyint, not null ID záznamu
Name nvarchar(255), not null Název periody

dbo.PersonBehavior

Typy osob. Normální uživatelé =1, systémoví uživatelé >1.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu.
Description nvarchar(max), null Popis typu systémové osoby.

dbo.PersonEmailUsage

Použití e-mailové adresy pro odeslání zprávy určitým uživatelem.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu.
UsedByPersonId int, not null Uživatel, který použil e-mailovou adresu.
UsedEmail nvarchar(255), not null Použitá e-mailová adresa pro odeslání zprávy.
LastUsed datetime, not null Čas posledního použití e-mailové adresy.

dbo.PersonEventDisplay

Zobrazené události osobou.

Sloupec Typ Popis
Id int, not null
PersonId int, null
ActId int, null
TicketApprovalItemId int, null

dbo.PersonGridView

Cache počtu nepřečtených požadavků v pohledu určitého uživatele.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Id záznamu.
PersonId int, not null Osoba (tPerson.iPersonId).
GridName nvarchar(200), null Název tabulky (gridu), viz tabulka ProfileValue.ValueName.
ViewName nvarchar(200), null Název pohledu.
UnreadTicketsCount int, null Počet nepřečtených požadavků v pohledu.
LastCheck datetime, null Čas (UTC) poslední aktualizace hodnoty UnreadTicketsCount.

dbo.PersonManager

Předpočítaná struktura manažerů a zaměstnanců.

Sloupec Typ Popis
ManagerPersonId int, not null ID manažera.
EmployeePersonId int, not null ID zaměstnance.
Distance int, not null Hierarchická vzdálenost uživatele od nadřízeného. Automaticky počítaný sloupec. Přímý nadřízený = 1, nadřízený přímého nadřízeného = 2 atd.

dbo.PersonPasswordHistory

Použitá hesla osob.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Id záznamu.
SinceDate datetime, not null Datum nastavení hesla.
PersonId int, not null Id osoby.
Password nvarchar(255), not null Hash použitého hesla.

dbo.PersonTicketDisplay

Záznam z historie posledních zobrazených požadavků uživatele.

Sloupec Typ Popis
TicketId int, not null Číslo zobrazeného požadavku.
PersonId int, not null Id osoby, která zobrazila požadavek.
LastDisplayed datetime, null Datum a čas posledního zobrazení požadavku.
EventsNotDisplayed bit, not null
Id int, not null

dbo.PrintReportTemplate

Šablony pro tiskové sestavy

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
Name nvarchar(255), not null Název šablony
Description nvarchar(max), null Popis šablony
LastModified datetime, not null Datum a čas poslední změny
LastModifiedByPersonId int, not null ID uživatele, který provedl poslední změnu (tPerson.iPersonId).

dbo.ProductCust

Hodnoty vlastních položek produktů.

Sloupec Typ Popis
ProductId int, not null

dbo.ProductState

Stav produktů

Sloupec Typ Popis
id int, not null Stav produktu - číselně (Primární klíč)
ProductState nvarchar(127), not null Stav produktu - slovně
txtDesc nvarchar(255), not null txtDesc

dbo.ProfileValue

Tabulka nastavení pohledů

Sloupec Typ Popis
PersonId int, not null Cizí klíč na tabulku tPerson - iPersonId. Určuje "vlastníka" nastavení
ValueName nvarchar(max), not null Název nastavení včetně cesty, která se využívala v registrech. Cesta se uvádí z důvodu identifikace produktu
StringValue nvarchar(max), null String hodnota nastavení
IntValue int, null Int hodnota nastavení
Backup bit, not null

dbo.ReceivedMessage

Tabulka pro dočasné ukládání vyčítaných zpráv pro vlastní akce.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID zprávy.
EmlMail varbinary, not null Zpráva ve formátu EML.
Created datetime, not null Datum a čas uložení zprávy do databáze.

dbo.ReceivedMessageRule

Pravidla pro příchozí zprávy pro MailboxReader

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
OrderNum int, not null Určuje pořadí, ve kterém se pravidla rozpoznávají a uplatňují.
RuleName nvarchar(255), not null Název pravidla (musí být jedinečný).
SubjectCondition nvarchar(255), null Podmínka na porovnání s předmětem načteného mailu.
BodyCondition nvarchar(255), null Podmínka na porovnání s tělem načteného mailu.
SenderCondition nvarchar(255), null Podmínka na porovnání s příjemcem načteného mailu.
ReceiverCondition nvarchar(255), null Podmínka na porovnání s odesílatelem načteného mailu.
SendMessage bit, not null Povolení akce „Poslat zprávu“ (Ano/Ne).
MailTo nvarchar(255), null Příjemce zprávy při akci „Poslat zprávu“.
MailSubject nvarchar(255), null Předmět zprávy při akci „Poslat zprávu“.
MailText nvarchar(max), null Text zprávy při akci „Poslat zprávu“.
MoveRequestToService bit, not null Povolení akce „Přesunout do služby“ (Ano/Ne).
MoveToSectionId int, null Pokud je povoleno "Přesunout do služby", je zde id služby, jinak NULL.
ResolveRequest bit, not null Povolení volby „Vyřešit požadavek“ (Ano/Ne).
DeleteRequest bit, not null Povolení volby „Odstranit požadavek“ (Ano/ne).
ModifiedDate datetime, null Datum a čas, kdy došlo k poslední úpravě pravidla.
ModifiedByPersonId int, null Osoba, která provedla úpravu pravidla.

dbo.RoleBehavior

Typy systémových rolí, např. všichni uživatelé, administrátoři, …

Sloupec Typ Popis
id int, not null
RoleBehavior nvarchar(100), null

dbo.RoleMembershipLog

Logování změn členství ve skupinách.

Sloupec Typ Popis
Id int, not null Id záznamu.
TimeStamp datetime, not null Datum a čas provedení operace.
MemberTypeId int, not null Druh členství ve skupině.
Member nvarchar(255), not null Jméno uživatele nebo skupiny.
OperationId int, not null Operace.
Group nvarchar(255), not null Název skupiny.
ModifiedBy nvarchar(255), not null Jméno přihlášeného uživatele.

dbo.RoleMembershipLogMemberType

Druh členství ve skupině.

Sloupec Typ Popis
Id int, not null Id druhu členství.
Name nvarchar(50), not null Název druhu členství.

dbo.RoleMembershipLogOperation

Provedená operace, která se loguje.

Sloupec Typ Popis
Id int, not null Id operace.
Name nvarchar(50), not null Název operace.

dbo.SamAlert

Odeslaná SAM upozornění.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
ProductId int, not null Produkt
ComputerId int, not null Počítač
SentDate datetime, not null Datum odeslání upozornění
SamAlertRuleId int, not null Druh upozornění
SequenceNum int, not null Pořadové číslo upozornění
Recipients nvarchar(max), null Příjemci
ResolvedDate datetime, null Datum, kdy systém zjistil, že problém byl vyřešen.

dbo.SamAlertConfig

Konfigurace SAM upozornění.

Sloupec Typ Popis
CheckingDetectPeriod int, not null
SendTimeHour float, not null
RepeatLastAlertAfterDays int, null
MaxDetectAgeDays int, null

dbo.SamAlertRule

Pravidla SAM upozornění.

Sloupec Typ Popis
id int, not null
Active bit, not null
AlertAfterDays int, null
AlertSwManager bit, not null
AlertSuperior bit, not null
AlertRoleId int, null

dbo.SamType

Druh SAM upozornění – Auditovat: ano, ne, e-mailem.

Sloupec Typ Popis
id int, not null
Name nvarchar(32), not null
Desc nvarchar(256), null

dbo.SccmConnection

Připojení k MS SCCM

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
SccmConnectionKindId int, not null Druh připojení (SccmConnectionKind.id)
Url nvarchar(2048), null URL k Administration Service
Username nvarchar(32), null Přihlašovací jméno uživatele pro připojení k Administration Service
Password nvarchar(32), null Heslo uživatele
ClientId nvarchar(255), null GUID nativní klientské aplikace zaregistrované v Azure. Potřebné při připojení přes Cloud Management Gateway.
TokenEndpoint nvarchar(2048), null URL přístupového bodu nativní klientské aplikace pro získání autorizačního tokenu při připojení přes Cloud Management Gateway.
ApplicationUri nvarchar(2048), null URL webové aplikace zaregistrované v Azure pro připojení přes Cloud Management Gateway.
ConnectionString nvarchar(2048), null Připojovací řetězec k SCCM databázi

dbo.SccmConnectionKind

Druhy připojení k MS SCCM

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu:
1=Administration Service
2=Databáze
Name nvarchar(32), not null Název druhu

Apps.Script

Sloupec Typ Popis
id int, not null
AppId int, not null
Name nvarchar(255), not null
Code nvarchar(max), null
IsCompilable bit, not null
LastChanged datetime, null
IsLibCode bit, not null

dbo.SearchLog

Log vyhledávaných dotazů

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
TimeStamp datetime, not null Datum a čas vyhledání
Query nvarchar(max), null Dotaz
PersonId int, null ID uživatele

dbo.Server

Nastavení ALVAO serverů (AM Collector).

Sloupec Typ Popis
id int, not null
Default bit, not null
Hostname nvarchar(20), null
Desc nvarchar(max), null
LastConnectDate datetime, null
Unknown bit, not null
ApprovedCollector bit, not null
DetEvalImmediately bit, not null
DetPingBeforeDirect bit, not null
DetPingBeforeAgent bit, not null
DetAfterPcOffMinutes int, not null
DetAafterErrorMinutes int, not null
DetCntAtOnce int, not null
DetEvalCntAtOnce int, not null
DetBlockSleepTimeMinutes int, not null
DetFilter nvarchar(max), null
DetEvalFilter nvarchar(max), null
PswdFilePath nvarchar(1024), null
NetScanActive bit, not null
NetScanAlwaysSaveIP bit, not null
SchedEvalActive bit, not null
SchedEvalTimeFrom float, null
SchedEvalTimeTo float, null
SchedEvalDayExc int, null
SchedDetActive bit, not null
SchedDetTimeFrom float, null
SchedDetTimeTo float, null
SchedDetDayExc int, null
AutoLoadActive bit, not null
AutoLoadFolder nvarchar(1024), null
AutoLoadDeleteOnSucc bit, not null
AutoloadDeleteOnFail bit, not null
SwLibDownloadLib bit, not null Collector bude automaticky aktualizovat knihovnu SW produktů z internetu. Pokud je volba zapnutá, má přednost před aktualizací ze složky.
SwlibEvalAllDetAfterDownload bit, not null
SwlibCheckNewLibDays int, null
SwLibSendAddUnknownReq bit, not null
SwLibSearchUnknownSW bit, not null
SwlibSendAnon bit, not null
SwLibSendContactEmail nvarchar(255), null
SwLibLoadFromPath nvarchar(1024), null Složka, odkud se načítá nová verze knihovny SW produktů.

dbo.SharedView

Tabulka sdílených pohledů.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikátor sdíleného pohledu
OwnerPersonId int, not null Vlastník pohledu. Cizí klíč do tabulky tPerson.
Settings nvarchar(max), not null Nastavení sdíleného pohledu.
GridName nvarchar(max), not null Název tabulky, do které sdílený pohled patří. Stejné jako dbo.ProfileValue.ValueName.
Removed datetime, null Čas, kdy byl pohled odstraněn. Pokud nebyl, je zde NULL.

dbo.SharedViewRecipient

Tabulka uživatelů a skupin, se kterými je pohled sdílen.

Sloupec Typ Popis
RoleId int, null Skupina osob, se kterými je pohled sdílen.
SharedViewId int, not null Cizí klíč do tabulky SharedView.
id int, not null Identifikátor záznamu.
PersonId int, null Osoba, se kterou je pohled sdílen.

dbo.SlaAlertRuleReceiver

Upozornění na neřešení požadavků – ostatní příjemci.

Sloupec Typ Popis
id int, not null
SlaAlertRuleId int, not null
PersonId int, null
RoleId int, null

dbo.SlaLoc

Cache lokalizací SLA.

Sloupec Typ Popis
SlaId int, not null ID SLA.
LocaleId int, not null ID jazyka.
Sla nvarchar(255), null Lokalizovaný název SLA.
SlaDesc nvarchar(max), null Lokalizovaný popis SLA.

dbo.SlaRightsLog

Logování změn v přidělení SLA
Význam hodnot ve sloupcích oprávnění:
1=povolit
0=odepřít
NULL=nenastaveno

Sloupec Typ Popis
id int, not null Id záznamu
TimeStamp datetime, not null Datum a čas provedení změny (UTC)
ModifiedByPersonId int, null Id uživatele, který změnu provedl.
ModifiedByPerson nvarchar(255), not null Jméno uživatele, který změnu provedl.
HdSectionId int, null Id služby
HdSectionIdOld int, null Id původní služby
HdSection nvarchar(255), null Název služby
HdSectionOld nvarchar(255), null Název původní služby
RoleId int, null Id skupiny uživatelů, která je držitelem oprávnění.
RoleIdOld int, null
Role nvarchar(255), null Název skupiny uživatelů, která byla původně držitelem oprávnění.
RoleOld nvarchar(255), null
PersonId int, null Id uživatele, který je držitelem oprávnění.
PersonIdOld int, null Id uživatele, který byl původně držitelem oprávnění.u
Person nvarchar(255), null Jméno uživatele, který je držitelem oprávnění.
PersonOld nvarchar(255), null Jméno uživatele, který byl původně držitelem oprávnění.
SlaId int, null Id SLA
SlaIdOld int, null Id původního SLA
Sla nvarchar(255), null Název SLA
SlaOld nvarchar(255), null Název původního SLA
Access bit, null Oprávnění přístupu
AccessOld bit, null Původní oprávnění přístupu
Default bit, null Označení výchozího SLA
DefaultOld bit, null Původní označení výchozího SLA

dbo.StringLoc

Cache lokalizací textových řetězců.

Sloupec Typ Popis
StringId int, not null ID textového řetězce.
LocaleId int, not null ID jazyka.
String nvarchar(max), null Lokalizovaný text řetězce.

dbo.Subscriber

Tabulka s informacemi o odběrateli a o požadavku, o kterém se odebírají informace.

Sloupec Typ Popis
id int, not null
PersonId int, not null
TicketId int, not null
SinceDate datetime, null
SubscribedByPerson int, null Id uživatele, který odběr nastavil.

dbo.SwItemKind

Druhy záznamů v pohledech na software.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu.
Kind nvarchar(64), not null Druh záznamu.

dbo.tAccount

Organizace (ve smyslu CRM tj. firma).

Sloupec Typ Popis
iAccountId int, not null
sAccount nvarchar(255), not null
sImportSystem nvarchar(255), null
sImportRecordId nvarchar(255), null
dRemoved datetime, null
liRemovedPersonId int, null
dCreated datetime, not null
liCreatedPersonId int, null
dModified datetime, not null
liModifiedPersonId int, null
Phone nvarchar(30), null Telefon
Phone2 nvarchar(30), null Telefon 2
Fax nvarchar(30), null Fax
Email nvarchar(50), null Email
Email2 nvarchar(50), null Email 2
AddressId int, null Adresa 1
Address2Id int, null Adresa 2
Web nvarchar(50), null Firemní web
IdentificationNumber nvarchar(20), null IČO – identifikační číslo organizace
TaxIdentificationNumber nvarchar(20), null DIČ – daňové identifikační číslo

dbo.tAccountCust

Hodnoty vlastních položek Organizací.

Sloupec Typ Popis
liAccountId int, null

dbo.tAct

Záznam v komunikaci nebo deníku požadavku.

Sloupec Typ Popis
iActId int, not null ID záznamu
liActKindId int, null Odkaz na druh záznamu
dAct datetime, null Čas výskytu události
sAct nvarchar(max), null Název události
mActNotice nvarchar(max), null Poznámka k události
liActFromPersonId int, null Odkaz na odesílatele
liActToPersonId int, null Odkaz na příjemce
liActHdTicketId int, null Požadavek, kterému událost patří
sActFrom nvarchar(1024), null Jméno odesílatele
sActFromEmail nvarchar(255), null Email odesílatele
sActFromPhone nvarchar(255), null Telefon odesílatele
mActFromContact nvarchar(max), null Kontakt odesílatele
sActFromMobile nvarchar(255), null Mobil odesílatele
sActFromOffice nvarchar(255), null Kancelář odesílatele
sActFromDepartment nvarchar(255), null Oddělení odesílatele
sActFromWorkPosition nvarchar(255), null Pracovní pozice odesílatele
sActFromCompany nvarchar(255), null Společnost odesílatele
sActTo nvarchar(2048), null Jméno příjemce. U e-mailových zpráv odeslaných více příjemcům sloupec obsahuje všechny příjemce zprávy.
sActToEmail nvarchar(255), null E-mail příjemce. U e-mailových zpráv odeslaných více příjemcům je sloupec prázdný.
nActWorkHours float, null Počet pracovních hodin
dActRemoved datetime, null Čas, kdy byla událost odstraněna. Pokud nebyla, je zde NULL
sActCc nvarchar(2048), null Kopie
sActAutoSubmitted nvarchar(255), null Atribut AutoSubmitted vyčtený z emailu
sActMessageId nvarchar(255), null Atribut MessageId vyčtený z emailu
sActXSpamLevel nvarchar(255), null Atribut XSpamLever vyčtený z emailu
sActXSpamStatus nvarchar(255), null Atribut XSpamStatus vyčtený z emailu
nActTravelHours float, null Čas na cestě v hodinách
nActTravelKm float, null Délka cesty v km
bNoCharge bit, not null Pokud je zde 1, zaplaceno
bWaitingForUser bit, null 1 – Od okamžiku této události nastává čekání na žadatele 0 – Od okamžiku této události přestává čekání na žadatele NULL – nemění stav čekání na žadatele
dRecordCreated datetime, null Čas vytvoření záznamu. Tento atribut existuje až od verze 2.9, záznamy vytvořené starší verzi zde mají hodnotu NULL
sRecordCreatedByMachine nvarchar(255), null Název počítače, který záznam vytvořil. Tento atribut vyplňuje pouze MailboxReader. Tento atribut existuje až od verze 2.9, záznamy vytvořené starší verzi zde mají hodnotu NULL
iRecordCreatedByProcessPid int, null Process ID, který záznam vytvořil. Tento atribut existuje až od verze 2.9, záznamy vytvořené starší verzi zde mají hodnotu NULL
CreatedByPersonId int, null ID uživatele, který událost vytvořil
ActHtml nvarchar(max), null
ActOperationId int, null Id druhu procesu
EffectiveDate datetime, null
ActMarkId tinyint, null Označení záznamu. Cizí klíč do tabulky ActMark.

dbo.tActHd

Rozšiřující informace k tAct pro deník požadavků.

Sloupec Typ Popis
liActHdActId int, not null Odkaz na událost
bActHdUserRead bit, not null Příznak, zda tuto událost vidí i žadatel bez dalšího oprávnění na službě

dbo.tActKind

Druh záznamu tAct, např. „e-mail“, „telefon“, „poznámka“, „proces“, …

Sloupec Typ Popis
iActKindId int, not null ID záznamu: 1 = e-mail, 2 = telefon, 3 = osobní jednání, 4 = dopis, 5 = hlasová zpráva, 6 = písemný vzkaz, 7 = formulář, 8 = poznámka, 9 = proces, 10 = ostatní, 11 = upozornění.
sActKind nvarchar(255), null Pojmenování druhu události
iActKindOrder int, null Pořadí, ve kterém se zobraují záznamy
Removable bit, not null

dbo.tAddress

Adresa

Sloupec Typ Popis
id int, not null
Street nvarchar(max), not null Ulice
ZIP nvarchar(20), null PSČ
City nvarchar(100), not null Město
Country nvarchar(100), null Stát

dbo.tApprovalSchema

Schvalovací schémata.

Sloupec Typ Popis
iApprovalSchemaId int, not null
sApprovalSchema nvarchar(255), null
mApprovalSchemaDescription nvarchar(max), null
dApprovalSchemaRemoved datetime, null
dApprovalSchemaCreated datetime, null
AutoApproveStepsSameApprover bit, not null Automatické schválení kroků se stejným schvalovatelem.

dbo.tApprovalSchemaItem

Krok schvalovacího schématu.

Sloupec Typ Popis
iApprovalSchemaItemId int, not null
liApprovalSchemaItemApprovalSchemaId int, not null
iApprovalSchemaItemOrder int, not null
liApprovalSchemaItemAuthorityRoleId int, null
bApprovalSchemaItemAuthorityManagerOfUser bit, not null Schvalovací krok „Přímý nadřízený žadatele“
bApprovalSchemaItemAuthorityRootManagerOfUser bit, not null
nExpirationHours float, null
sCustom nvarchar(255), null
sApprovalSchemaItemCustomUrl nvarchar(max), null Vlastní formulář pro schválení/zamítnutí".
AutoApproveByRequester bit, not null Krok je automaticky schválen žadatelem, pokud je členem vybrané schvalovací skupiny.
AuthorityRequester bit, not null Schvalovací krok „žadatel“.
OnlyRequesterOrHisManager bit, not null Volba schvalovacího kroku „Skupina“ - „pouze žadatel nebo jeho nadřízený“

dbo.tArticle

Článek v bázi znalostí.

Sloupec Typ Popis
iArticleId int, not null
sArticle nvarchar(1024), null
mArticleAnnotation nvarchar(max), null
mArticle nvarchar(max), null
dArticleCreated datetime, null
dArticleModified datetime, null
liArticleAuthorPersonId int, null
ModifierPersonId int, null
HtmlArticle nvarchar(max), null
Published bit, null
Order int, null
Removed datetime, null
HtmlArticleBinary varbinary, null
HtmlArticleBinaryExt nvarchar(10), null

dbo.tBankHoliday

Státní svátky.

Sloupec Typ Popis
iBankHolidayId int, not null
liBankHolidayRegionId int, null
dBankHoliday datetime, not null
sBankHoliday nvarchar(255), null

dbo.tBankHolidayLoaded

Bloky státních svátků obsažené v databázi. Blok je seznam svátků pro jeden region a rok.

Sloupec Typ Popis
liBankHolidayRegionId int, not null
iYear int, not null
dRevision datetime, not null

dbo.tBankHolidayRegion

Územní oblasti státních svátků.

Sloupec Typ Popis
iBankHolidayRegionId int, not null
sBankHolidayRegion nvarchar(255), not null

dbo.tblADMap

Mapování atributů z AD na vlastnosti AM. Tuto konfigurtaci používá ImportAD.

Sloupec Typ Popis
lintClassId int, null
lintKindId int, null
txtADClass nvarchar(255), null
txtADAttr nvarchar(255), null
bolKey bit, not null

dbo.tblAsset

Identifikační čísla dokumentů a medií.

Sloupec Typ Popis
lintAtomId int, not null AtomId - tblAtom
txtId nvarchar(255), null Id. číslo 1

dbo.tblAtom

Druh záznamu - dokument / medium.

Sloupec Typ Popis
intAtomId int, not null ID záznamu
lintAtomKindId int, not null Druh

dbo.tblAtomLend

Informace o zápujčkách v knihovně médií.

Sloupec Typ Popis
lintAtomId int, not null Atom ID - tblAtom
lintPersonNodeId int, null Půjčeno osobě ve stromu - tblNode
txtPerson nvarchar(255), null Půjčeno osobě jméno
dteLended datetime, null Půjčeno dne
dteReturned datetime, null Vráceno dne
txtNote nvarchar(max), null Poznámka
liLendingPersonId int, not null Půjčila osoba - tPerson
liAcceptingPersonId int, null Převzala osoba - tPerson

dbo.tblClass

ID druhů objektů. Texty v tblDict.

Sloupec Typ Popis
intClassId int, not null Id třídy
bComputer bit, not null

dbo.tblCommandDef

Definice příkazů pro funkci "Nástroje Administrátora".

Sloupec Typ Popis
intCommandDefId int, not null
intCommandDefUID int, null
txtName nvarchar(255), not null
txtCommand nvarchar(255), not null
txtRunDir nvarchar(255), null
intGroup int, null

dbo.tblCompany

Číselník organizací (knihovna softwarových produktů).

Sloupec Typ Popis
intCompanyId int, not null
intCompanyUID int, null
txtName nvarchar(255), not null
txtAddress1 nvarchar(255), null
txtAddress2 nvarchar(255), null
txtCity nvarchar(255), null
txtZIP nvarchar(255), null
txtState nvarchar(255), null
txtWeb nvarchar(255), null
txtPhone nvarchar(255), null
bolProducer bit, not null
bolReseller bit, not null
bolPrint bit, not null
intFlags int, null
txtDescription nvarchar(255), null
dteTimeStamp datetime, not null
bolValid bit, not null
txtCertifiedBy nvarchar(255), null

dbo.tblComputerIdClass

ID druhů objektů, podle kterých je počítač identifikován při detekci HW a SW.

Sloupec Typ Popis
lintClassId int, null

dbo.tblComputerLog

Detekce GTS NOVERA.

Sloupec Typ Popis
intComputerLogId int, not null
dteCreated datetime, null
dteProcessed datetime, null
intType int, null
intServiceType int, null
txtComputerName nvarchar(255), null
txtSNMP nvarchar(255), null
txtLDAPGUID nvarchar(255), null
txtIPAddress nvarchar(255), null
txtMACAddress nvarchar(255), null

dbo.tblDetect

Informace o HW a SW detekcích počítačů.

Sloupec Typ Popis
intDetectId int, not null ID záznamu
lintComputerNodeId int, not null Počítač, který má být/byl detekován (tblNode).
dteCreated datetime, null Čas provedení detekce.
dteImported datetime, null Čas načtení detekce do databáze
txtDescription nvarchar(255), null Poznámka
lintDetectKindId int, not null 1=hw, 2=sw (viz tblDetectKind, tblDict)
dteRqCreated datetime, null Čas vytvoření požadavku (ručního nebo automatického). Při načtení detekce ze souboru do AM Console se vytvoří požadavek. Do dteRqCreated se zapíše čas provedení detekce. Příkaz „Znovu detekovat“ sem zapíše aktuální čas.
txtCollector nvarchar(255), null Název serveru na kterém běží AM Collector, který si požadavek zarezervoval k vyřízení.
txtShareRq nvarchar(255), null Název pod-složky tohoto požadavku ve při detekci přes sdílenou složku.
lintDetectStatusId int, not null 1 = "zatím bez odpovědi" 2 = "ok" - byla provedena bez varování a chyb. 3 = "varování" - Při detekci se objevily varování, ale žádné chyby. 4 = "chyba" - Při detekci nastala alespoň jedna chyba.
liRqCreatedPersonId int, not null Uživatel, který vytvořil tento požadavek, viz tPerson.
dUpdated datetime, null
DetectSourceMethod int, null
ManualRq bit, not null Pokud je hodnota 1, požadavek byl vytvořen ručně se zapnutou volbou Detekovat a vyhodnotit ihned.

dbo.tblDetectAction

Naplánovaná vyhodnocení HW a SW detekcí.

Sloupec Typ Popis
intDetectActionId int, not null
lintDetectId int, not null
lintDetectActionKindId int, not null
txtCollector nvarchar(255), null
ManualRq bit, not null Pokud je hodnota 1, požadavek byl vytvořen ručně příkazem Vyhodnotit ihned.

dbo.tblDetectKind

ID druhů detekce (HW, SW). Texty v tblDict.

Sloupec Typ Popis
intDetectKindId int, not null

dbo.tblDetectOpts

Nastavení detekcí.

Sloupec Typ Popis
lintDetectId int, null
lintComputerNodeId int, null
lintDetectMethodId int, null
txtSharePath nvarchar(255), null
intTcpipPort int, null
lintDetectKindId int, not null
bolSwFull bit, null
txtSwInclude nvarchar(255), null
txtSwExclude nvarchar(255), null
bolUpdate bit, not null
intDetectPeriod int, null

dbo.tblDetectStatus

ID stavů detekcí. Texty v tblDict.

Sloupec Typ Popis
intDetectStatusId int, not null

dbo.tblDetFile

Detekované sobory na počítačích (SW detekce).

Sloupec Typ Popis
intDetFileId int, not null
lintFileId int, null
lintDetectId int, null
txtFolderPath nvarchar(255), null
dteCreated datetime, null
dteModified datetime, null
dteAccessed datetime, null
intAttribs int, null
LastRun datetime, null Datum posledního spuštění souboru.
RunCount int, null Celkový počet spuštění souboru

dbo.tblDict

Společná tabulka pro textové číselníky hodnot systémových tabulek.

Sloupec Typ Popis
lintClassId int, null třída objektu - tblClass
lintNameLangId int, null název jazyka - tblLang
lintDetectKindId int, null
lintDetectStatusId int, null
lintIdSeqId int, null
lintProductTypeId int, null
lintProductCategoryId int, null
lintMediaTypeId int, null
lintDocumentKindId int, null
lintHistoryFlags int, null
lintDiaryKindId int, null
txtText nvarchar(255), null Právě jeden z atributů lintClassId, lintNameLangId, ..., lintDiaryKindId musí mít hodnotu různou od null. V atributu txtText je uveden název příslušné položky.
lintInstallMsgId int, null zprávy instalace/odinstalace
lintPropEditMsgId int, null Deník - změna
lintLicTypeId int, null Druh licence
lintLicModeId int, null Mód licence
lintLicHistCALId int, null Cal licence
lintPropertyMapAssignId int, null
lintAssetStateId int, null Stav majetku
lintInventoryStatusId int, null Stav inventury
lintAllClassObjId int, null Text pro "všechny objekty" - komba
lintLendSubjId int, null Deník - půjčovna
lintLendMsgId int, null Deník - půjčovna
liSwPresenceId int, null SW profily - název profilů
iLicenseStatusId int, null SW - stav licence - text
iLicErrMsgId int, null SW - chybové hlášení pro licenci na záložce SW
iSwProfErrMsgId int, null SW - chybové hlášení pro profil na záložce SW

dbo.tblDocument

Dokumenty.

Sloupec Typ Popis
lintAtomId int, not null Atom ID - tblAtom
lintDocumentKindId int, not null Druh - tblDict
txtMemo nvarchar(max), null Poznámka
dteCreated datetime, null Vytvořen
lintResellerCompanyId int, null Dodavatel - tblCompany
lintSrcNodeId int, null Předávací protokol - zdrojový objekt ve stromu - tblNode
lintDestNodeId int, null Předávací protokol - cílový objekt ve stromu - tblNode
txtIdNumber2 nvarchar(255), null Id. číslo 2
dteRemoved datetime, null Zneplatněn
liCreatedPersonId int, null Autor - tPerson
liRemovedPersonId int, null Zneplatnil - tPerson
TransferConfirmTypeId int, not null Způsob podepsání.
SignDate datetime, null Datum podepsání.
SignPersonId int, null ID osoby, která dokument podepsala.
SignComputer nvarchar(255), null Název počítače, ze kterého byl dokument podepsán.
SignedBy nvarchar(128), null Osoba, která dokument podepsala (v případě, že nelze získat její ID)
DocumentFolderId int, not null Složka dokumentů (DocumentFolder.id)

dbo.tblDocumentKind

Druhy dokumentů. Texty v tblDict

Sloupec Typ Popis
intDocumentKindId int, not null

dbo.tblEvent

Připomínky.

Sloupec Typ Popis
intEventId int, not null
dteSignalDate datetime, null
dteDate datetime, not null
txtMemo nvarchar(max), null
bolChecked bit, not null
liPersonId int, not null

dbo.tblFile

Detekované soubory na počítači (SW detekce).

Sloupec Typ Popis
intFileId int, not null
txtName nvarchar(255), null
txtExt nvarchar(255), null
intSize int, null
iInsertSourceRecordAuxId int, null
ProductId int, null Rozpoznaný produkt.
FileImageId int, null Rozpoznáno dle pravidla.
OriginalProductId int, null Původní rozpoznaný produkt
Hash varbinary, not null Signatura souboru.
EvalSwLibDate datetime, null Datum knihovny, podle které byl soubor rozpoznán.

dbo.tblFileImage

Rozpoznávací pravidla pro soubory (knihovna softwarových produktů).

Sloupec Typ Popis
intFileImageId int, not null
intFileImageUID int, not null
txtName nvarchar(255), null
txtExt nvarchar(255), null
intSize int, null
intFileVersionMSLo int, null
intFileVersionMSHi int, null
intFileVersionLSLo int, null
intFileVersionLSHi int, null
intProductVersionMSLo int, null
intProductVersionMSHi int, null
intProductVersionLSLo int, null
intProductVersionLSHi int, null
intLanguage int, null
intCodePage int, null
txtComments nvarchar(255), null
txtCompanyName nvarchar(255), null
txtFileDescription nvarchar(255), null
txtFileVersion nvarchar(255), null
txtInternalName nvarchar(255), null
txtLegalCopyright nvarchar(255), null
txtLegalTrademarks nvarchar(255), null
txtOriginalFilename nvarchar(255), null
txtProductName nvarchar(255), null
txtProductVersion nvarchar(255), null
txtPrivateBuild nvarchar(255), null
txtSpecialBuild nvarchar(255), null
bolProductKey bit, not null
intOrder int, null
intFlags int, null
dteTimeStamp datetime, not null
bolValid bit, not null
txtCertifiedBy nvarchar(255), null
lintProductId int, not null

dbo.tblFileStringInfo

Informace o detekovaných souborech - texty.

Sloupec Typ Popis
lintFileId int, not null
intLanguage int, null
intCodePage int, null
txtComments nvarchar(255), null
txtCompanyName nvarchar(255), null
txtFileDescription nvarchar(255), null
txtFileVersion nvarchar(255), null
txtInternalName nvarchar(255), null
txtLegalCopyright nvarchar(255), null
txtLegalTrademarks nvarchar(255), null
txtOriginalFilename nvarchar(255), null
txtProductName nvarchar(255), null
txtProductVersion nvarchar(255), null
txtPrivateBuild nvarchar(255), null
txtSpecialBuild nvarchar(255), null

dbo.tblFileVerInfo

Informace o detekovaných souborech - verze.

Sloupec Typ Popis
lintFileId int, not null
intFileVersionMS int, null
intFileVersionLS int, null
intProductVersionMS int, null
intProductVersionLS int, null
intFileFlagsMask int, null
intFileFlags int, null
intFileOS int, null
intFileType int, null
intFileSubtype int, null
intFileDateMS int, null
intFileDateLS int, null

dbo.tblHistory

Deník - historie objektů ve stromu - přesun, odstranění, vložení, apod.

Sloupec Typ Popis
intHistoryId int, not null ID záznamu
lintNodeId int, not null objekt - tblNode; vždy různé od null
lintDetectId int, null detekce - tblDetect; Může být null, pokud byla operace provedena ručně bez vazby na detekci
dteDateTime datetime, null datum a čas
intFlags int, null bitové pole: 1 = sem přesunut "X" 2 = odtud přesunut "X" 3 = přesunut do "X" 4 = sem vložen nový "X" 5 = vytvořen v "X" 6 = sem přesunut "X" (skener) 7 = odtud přesunut "X" (skener) 8 = přesunut z "Y" do "X" (skener) 9 = sem vložen nový "X" (skener) 10 = vytvořen v "X" (skener)
lintOpNodeId int, null objekt X - tblNodeId; Tento atribut může být NULL, pokud byl objekt X odstraněn z databáze
txtOpNodeName nvarchar(255), null název objektu X s celou cestou
liPersonId int, not null autor zaznamenané operace - tPerson
lintOp2NodeId int, null objekt Y - tblNodeId; Tento atribut může být NULL, pokud byl objekt Y odstraněn z databáze
txtOp2NodeName nvarchar(255), null název objektu Y s celou cestou
RemovedDate datetime, null
RemovedByPersonId int, null

dbo.tblIcon

Ikony.

Sloupec Typ Popis
intIconId int, not null Id ikony
oleIcon image, null bitmapa ikony
txtDesc nvarchar(255), null název ikony
uid int, null Unikátní identifikátor UID (pouze systémové ikony)
Svg varbinary, null Ikona ve formátu SVG

dbo.tblIdSeq

Číselné řady - definice.

Sloupec Typ Popis
intIdSeqId int, not null 1 = Média 2 = Faktury 3 = Předávací protokoly 4 = Dokumenty 5 = Certifikáty 6 = EULY
txtPrefix nvarchar(255), null Předpona
NextNumber nvarchar(60), null Další číslo, kreté bude použito. Dodržuje se formátování včetně nul.
txtSuffix nvarchar(255), null Přípona
sName nvarchar(255), null Název řady
liKindId int, null Vlastnost
bUse bit, not null 1=řada je aktivní
IdSeqTypeId int, null Typ číselné řady.

dbo.tblInstHist

Záznamy o instalaci a odinstalování produktů na počítačích (ruční i detekované)

Sloupec Typ Popis
intInstHistId int, not null id instalace
lintComputerNodeId int, not null Počítač – tblNode
lintProductId int, not null Produkt – tblProduct
lintInstallDetectId int, null Která detekce detekovala instalaci – tblDetect
lintUnistallDetectId int, null Která detekce detekovala odinstalování - tblDetect
dteInstallDetected datetime, null Datum, kdy byla instalace detekována
dteUninstallDetected datetime, null Datum, kdy bylo detekováno odinstalování
dteInstalled datetime, null Nainstalováno
dteUninstalled datetime, null Odinstalováno
txtMemo nvarchar(max), null Poznámka
txtDetProductName nvarchar(255), null Název detekovaného produktu
txtDetProductVersion nvarchar(255), null Verze detekovaného produktu
intDetLanguage int, null Jazyk det. produktu – LCID
txtDetProductId nvarchar(255), null Detekovaný Produkt-ID
txtDetInstallDate nvarchar(255), null Detekované datum instalace
txtDetRecognizedBy nvarchar(255), null Rozpoznáno podle
txtDetCDKey nvarchar(255), null Detekovaný CD-Klíč
liInstalledPersonId int, null Nainstaloval – tPerson
liUninstalledPersonId int, null Odinstaloval – tPerson
Installed datetime, null Datum ručního nebo detekovaného nainstalování produktu.
Uninstalled datetime, null Datum ručního nebo detekovaného odinstalování produktu.

dbo.tblInstTrial

Speciální instalace.

Sloupec Typ Popis
lintProductId int, not null Produkt - tblProduct
lintComputerNodeId int, not null Počítač - tblNode
txtDesc nvarchar(255), null Poznámka
ValidUntil datetime, null Datum vypršení

dbo.tblInventory

Inventura - seznam inventur.

Sloupec Typ Popis
intInventoryId int, not null
dteCreated datetime, null
dteClosed datetime, null
txtDesc nvarchar(255), null
bolSelectionLocked bit, not null

dbo.tblInventoryAsset

Inventura - majetek v konkrétní inventuře.

Sloupec Typ Popis
intInventoryAssetId int, not null
lintInventoryId int, null
lintNodeId int, null
txtDesc nvarchar(255), null
intSelectionNum int, null
dteCreated datetime, null
bolProcessed bit, not null
bolLocked bit, not null
bolTransfered bit, not null
txtAsset_Name nvarchar(255), null
txtAsset_InventoryNum nvarchar(255), null
txtAsset_EvidentaryNum nvarchar(255), null
txtAsset_User nvarchar(255), null
txtAsset_User_PersonalId nvarchar(255), null
txtAsset_Place nvarchar(255), null
txtAsset_SerialNum nvarchar(255), null
txtRead_Asset_Name nvarchar(255), null
txtRead_Asset_InventoryNum nvarchar(255), null
txtRead_Asset_EvidentaryNum nvarchar(255), null
txtRead_Asset_User nvarchar(255), null
txtRead_Asset_User_PersonalId nvarchar(255), null
txtRead_Asset_Place nvarchar(255), null
txtRead_Asset_SerialNum nvarchar(255), null
txtRead_State nvarchar(255), null
lintUserNodeId int, null
txtAsset_Centre nvarchar(255), null
txtRead_Asset_Centre nvarchar(255), null
txtRead_Asset_Class nvarchar(255), null
dRead_Date datetime, null
NoteForAdmin nvarchar(max), null Vzkaz od osoby provádějící inventuru přes web.
ConfirmedBy nvarchar(255), null Uživatelské jméno uživatele, který potvrdil majetek přes web.

dbo.tblInventoryAssetPack

Inventura - seznam souborů čtečky.

Sloupec Typ Popis
intInventoryAssetPackId int, not null
lintInventoryId int, null
txtName nvarchar(255), null
txtDesc nvarchar(255), null
dteCreated datetime, null
dteExported datetime, null
dteImported datetime, null
liPersonId int, null
Web bit, not null Jestli je soubor čtečky určen pro webovou inventuru. 1 = Ano, 0 = Ne.

dbo.tblInventoryAssetPackRel

Inventura - přiřazení majetku do čteček.

Sloupec Typ Popis
lintInventoryAssetPackId int, null
lintInventoryAssetId int, null

dbo.tblInventoryAtom

Inventura - dokumenty.

Sloupec Typ Popis
lintInventoryId int, not null
lintAtomId int, not null

dbo.tblKind

Definice vlastností objektů.

Sloupec Typ Popis
intKindId int, not null primární klíč
txtName nvarchar(255), not null název vlastnosti
lintIconId int, null ikona - tblIcon
intFlags int, null bitové pole: 0x20 = vlastnost není dědičná
lintValueKindId int, null Tento atribut obsahuje tblKind.intKindId definice vlastnosti, ze které se má použít číselník hodnot (tblKindValue)
bolGlobalScope bit, not null 1 = globální vlastnost přes třídy objektů. Je-li zde hodnota 0, vlastnost se považuje za lokální pro jednotlivé třídy objektů (tiskárny, počítače apod.). Automatický číselník hodnot se potom sestavuje pouze z hodnot této vlastnosti pro danou třídu objektu.
bolUnique bit, not null 1 = hodnota vlastností musí být jedinečná
intOrder int, null Lze nastavit pořadí pro filtrování v tabulce
intKindCode int, null Unikátní číslo určuje vlastnost (vestavěné jsou číslovány), uživatelské vlastnosti toto číslo nemají
bSelectOnly bit, not null 1 = hodnotu vlastnosti je možné vybírat pouze z číselníku
CleanValueByCopying bit, not null 1 = Při kopírování vlastnosti vymazat hodnotu
KindDataTypeId int, not null Id datového typu vlastnosti.

dbo.tblKindValue

Seznamy hodnot vlastností objektů.

Sloupec Typ Popis
lintKindId int, not null definice vlastnosti - tblKind
txtValue nvarchar(255), null Hodnota
KindValueBehaviorId int, null Označení systémové položky

dbo.tblLang

ID jazyků. Text v tblDict

Sloupec Typ Popis
intLangId int, not null Id jazyka, např. 1029=čeština, 1051=slovenština, 1033=angličtina

dbo.tblLicHist

Licence - seznam nakoupených licencí k software.

Sloupec Typ Popis
intLicHistId int, not null ID záznamu
lintProductId int, not null Produkt – tblProduct
intCountChange int, null Počet koupených licencí
dteDate datetime, not null Datum nákupu
dteDateExpire datetime, null Datum vypršení
txtLicName nvarchar(255), null Jméno licence
txtLicMode nvarchar(255), null Mód licence
txtMemo nvarchar(max), null Poznámka
lintCancelLicHistId int, null Licence je zrušená licencí číslo ID – tblLicHist
txtDepartment nvarchar(255), null Nákladové středisko
txtInventoryNum nvarchar(255), null Inventární číslo
bolHardlock bit, not null Licence chráněná HW klíčem
intLanguage int, null Jazyk LCID
dteUpgradeTo datetime, null Datum upgrade do ...
txtBuyRequest nvarchar(255), null Požadavek
txtWebDownloadAddr nvarchar(1024), null Web adresa pro stažení
txtActivationKey nvarchar(1024), null Aktivační klíč
bolBundle bit, not null Bundle licence
CreatedPersonId int, null Autor – tPerson
CreatedDate datetime, null Vytvořeno.
LicKindId int, not null 1 = na zařízení 2 = na uživatele 3 = na spojení 4 = na procesor
Price float, null Cena
AutoAssign bit, not null Automaticky přidělovat
MultiAssign bit, not null
LicTypeId int, null Typ licence.
AutoAssignFilter nvarchar(max), null Filtr pro automatické přidělování licencí.
RemovedDate datetime, null Datum a čas odstranění licence.
RemovedByPersonId int, null Datum a čas odstranění licence.
AutoAssignNow bit, not null Příznak, zda se má licence ihned automaticky přidělit.
AutoAssignOnPackParts bit, not null Automaticky přidělovat i na součásti balíku.
OrganizationNodeId int, null
Valid int, not null

dbo.tblLicHistAtom

Licence - vazby na dokumenty a média.

Sloupec Typ Popis
lintLicHistId int, not null ID licence - tblLicHist
lintAtomId int, not null ID Atomu - tblAtom

dbo.tblLicHistItem

Licence - položky licence.

Sloupec Typ Popis
intLicHistItemId int, not null ID záznamu
lintLicHistId int, not null ID licence - tblLicHist
NodeId int, null ID počítače - tblNode
ActivationKey nvarchar(255), null Sériové číslo
lintCancelledByLicHistId int, null Zneplatněno licencí ID
txtMemo nvarchar(max), null Poznámka
txtInventoryNum nvarchar(255), null Inventární číslo
txtDepartment nvarchar(255), null Středisko
txtRequest nvarchar(255), null Požadavek
AutoAssigned bit, not null Automaticky přidelená položka
UpgradedFromLicHistItemId int, null
LicensesCount int, not null Počet přidělených licencí

dbo.tblLicTrans

Licence - sdílené licence.

Sloupec Typ Popis
lintProductId int, not null Produkt - tblProduct
NodeId int, not null Počítač - tblNode
LicNodeId int, not null Počítač, ze kterého se sdílí licence - tblNode
txtDesc nvarchar(255), null Poznámka

dbo.tblLog

Deník - změny hodnot vlastností a informace o výsledku detekce.

Sloupec Typ Popis
intLogId int, not null ID záznamu
lintNodeId int, null objekt - tblNode
lintDetectId int, null detekce - tblDetect
dteLog datetime, null datum a čas
lintLogKindId int, null druh záznamu: 0 = neklasifikováno 1 = informace 2 = varování 3 = chyba 4 = změna hodnoty vlastnosti 5 = počítač je vypnutý 6 = soubor s detekcí ještě neexistuje (jde o detekci přes sdílenou složku) 7 = údaje v detekci se liší od údajů v evidenci 8 = objekt nelze automaticky aktualizovat podle detekce 9 = provedena detekce hw 10 = provedena detekce sw 11 = provedena inventura
txtLog nvarchar(max), null text záznamu
lintInventoryId int, null inventura - tblInventory
liLogPersonId int, null autor - tPerson
RemovedDate datetime, null
RemovedByPersonId int, null
KindId int, null ID definice vlastnosti, které se změna týká.

dbo.tblMedia

Média.

Sloupec Typ Popis
lintAtomId int, not null ID záznamu
lintMediaTypeId int, not null Druh - tblMediaTypeId
txtTitle nvarchar(255), null Název
txtAuthor nvarchar(255), null Autor
txtMemo nvarchar(max), null Poznámka
txtLocation nvarchar(255), null Umístění

dbo.tblMediaType

ID druhů médií. Texty v tblDict.

Sloupec Typ Popis
intMediaTypeId int, not null

dbo.tblNetScanRange

Nastavení prohledávání sítě.

Sloupec Typ Popis
intRangeId int, not null
intFromIP bigint, null
intToIP bigint, null
txtCollector nvarchar(255), null
nPeriodHours float, null
dteLastScan datetime, null

dbo.tblNode

Objekty ve stromu.

Sloupec Typ Popis
intNodeId int, not null Id objektu
lintParentId int, null Id nadřazeného objektu, cizí klíč do tblNode
lintIconId int, null ikona - tblIcon
intState int, null bitové pole: 1 = objekt Koš 2 = objekt je chráněn před odstraněním 4 = objekt Šablony objektů 8 = nepřesouvatelný objekt 0x10 = skrytý objekt 0x20 = šablony objektů 0x40 = záložky seznamu vlastností 0x80 = u objektu se nevede historie 0x100 = složka "Počítače nalezené v síti"
txtName nvarchar(255), null název objektu
bolHidden bit, not null 1=objekt je skrytý; Objekty Šablony objektů, Záložky seznamu vlastností a Koš, včetně podřazených objektů, jsou skryté
lintClassId int, null druh objektu - tblClass
bolAutoUpdate bit, not null 1=automatická aktaulizace objektu podle detekce hardware je povolena; Objekty, které mají v tomto atributu hodnotu 1 se ve stromu zobrazují se značkou "žlutý trojuhelník"
txtLDAPGUID nvarchar(255), null Hodnota GUID objektu v ActiveDirectory, podle kterého byl tento objekt vytvořen.
bolComputerStateOn bit, null 1=objekt představuje počítač, který naposled odpoveděl na ping, 0=počítač neodpovědel, NULL=ping zatím nepoužit
txtPath nvarchar(1024), null cesta k objektu ve stromu např. "Firma/Pobočka Praha/Obchodní oddělení"
bolIgnoreDifferences bit, not null 1=případné rozdíly na tomto objektu zjištené detekcí hardware budou ignorovány a program se nebude pokoušet aktualizovat objekt ve stromu
liSwProfileId int, null který SW profil počítač používá
bSwAllAllowed bit, not null je na PC zapnuta volba "Všechen SW povolen" pro profily
LastAgentWSContact datetime, null
NotNullParentId int, not null ID nadřazeného objektu, pokud nemá nadřazený objekt, je zde 0.
DetectProfileId int, null Profil detekce počítače

dbo.tblNodeAtom

Objekty ve stromu - vazby na dokumenty.

Sloupec Typ Popis
lintNodeId int, not null
lintAtomId int, not null
RemovedDate datetime, null Datum, kdy byla vazba odstraněna.
RemovedByPersonId int, null ID osoby, která vazbu odstranila.

dbo.tblNodeParent

Objekty ve stromu - strom.

Sloupec Typ Popis
lintNodeId int, not null objekt - tblNode
lintParentNodeId int, not null objekt na cestě ke kořeni stromu - tblNode

dbo.tblNotice

Poznámky.

Sloupec Typ Popis
intNoticeId int, not null ID záznamu
lintNodeId int, not null objekt - tblNodeId
dteDateTime datetime, null datum a čas vytvoření poznámky
txtSubject nvarchar(255), null předmět
txtDesc nvarchar(max), null text
liPersonId int, null autor - tPerson
RemovedDate datetime, null
RemovedByPersonId int, null

dbo.tblOsVersionInfo

Detekce SW - informace o operačním systému.

Sloupec Typ Popis
lintDetectId int, not null
intMajorVersion int, null
intMinorVersion int, null
intBuildNumber int, null
intPlatformId int, null
txtCSDVersion nvarchar(255), null
intServicePackMajor int, null
intServicePackMinor int, null
intSuiteMask int, null
intProductType int, null

dbo.tblProduct

Produkty / software (knihovna softwarových produktů).

Sloupec Typ Popis
intProductId int, not null
intProductUID int, null
txtName nvarchar(255), not null
txtVersion nvarchar(255), null
txtEdition nvarchar(255), null
txtPlatform nvarchar(255), null
lintLangId int, null
lintProducerCompanyId int, null
lintProductTypeId int, not null
lintProductCategoryId int, null
txtDescription nvarchar(255), null
intFlags int, null
dteTimeStamp datetime, not null
bolValid bit, not null
txtCertifiedBy nvarchar(255), null
txtParam1 nvarchar(255), null
txtParam2 nvarchar(255), null
nPrice float, null
SamTypeId int, not null
AlternateApprovedProduct nvarchar(max), null
ProductStateId int, not null
SupportedVersion nvarchar(32), null
ProductStateModifiedPersonId int, null
ProductStateModifiedDate datetime, null
ProductRejectedFrom datetime, null
Request nvarchar(32), null
FullName nvarchar(1023), null

dbo.tblProductCategory

ID kategorií produktů (OS). Text v tblDict.

Sloupec Typ Popis
intProductCategoryId int, not null

dbo.tblProductPack

Definice softwarových balíků produktů (knihovna softwarových produktů).

Sloupec Typ Popis
lintProductPackId int, not null
lintProductId int, not null
intFlags int, null
dteTimeStamp datetime, not null
bolValid bit, not null
txtCertifiedBy nvarchar(255), null

dbo.tblProductType

ID typů produktů (komerční, freeware, ...) (knihovna softwarových produktů).

Sloupec Typ Popis
intProductTypeId int, not null

dbo.tblProperty

Objekty ve stromu - vlastnosti.

Sloupec Typ Popis
intPropertyId int, not null primární klíč
lintNodeId int, not null objekt - tblNode
lintKindId int, not null druh vlastnosti - tblKind
txtValue nvarchar(255), null hodnota vlastnosti
intState int, null bitové pole: 2 = vlastnost je zamčená proti odstranění
intNameOrder int, null pořadí hodnoty vlastností v názvu objektu; Pokud se z hodnoty vlastnosti netvoří název objektu, je zde 0 nebo NULL
bolInheritable bit, not null 1=vlastnost se dědí do podřazených objektů
ParentNodeId int, null ID nadřazeného objektu, ze kterého se vlastnost dědí.
NodeIdValue int, null ID objektu - hodnota vlastnosti u vlastnosti typu "Uživatel".

dbo.tblPropertyMap

Mapování vlastností na systémové fuknce.

Sloupec Typ Popis
intPropertyMapId int, not null
lintPropertyMapTypeId int, null
lintObjClassId int, null
lintObjKindId int, null
lintKindId int, null
lintMapObjClassId int, null
lintMapObjKindId int, null
lintMapKindId int, null

dbo.tblRegImage

Knihovna softwarových produktů - rozpoznávací pravidla pro záznamy z registru.

Sloupec Typ Popis
intRegImageId int, not null
intRegImageUID int, not null
txtDisplayName nvarchar(255), null
txtDisplayVersion nvarchar(255), null
intVersionMajorLo int, null
intVersionMinorLo int, null
intVersionMajorHi int, null
intVersionMinorHi int, null
intLanguage int, null
txtPublisher nvarchar(255), null
txtComments nvarchar(255), null
txtPath nvarchar(255), null
bolProductKey bit, not null
intOrder int, null
intFlags int, null
dteTimeStamp datetime, not null
bolValid bit, not null
txtCertifiedBy nvarchar(255), null
lintProductId int, not null

dbo.tblRegUninstall

Detekované záznamy z registru. Tabulka obsahuje záznamy, které se mohou opakovat u různých počítačů.

Sloupec Typ Popis
intRegUninstallId int, not null
lintRootRegKeyId int, not null
txtPath nvarchar(255), not null
txtDisplayName nvarchar(255), null
txtDisplayVersion nvarchar(255), null
intVersion int, null
intLanguage int, null
txtPublisher nvarchar(255), null
txtComments nvarchar(255), null
txtAuthorizedCDFPrefix nvarchar(255), null
txtContact nvarchar(255), null
txtHelpLink nvarchar(255), null
txtHelpTelephone nvarchar(255), null
intSystemComponent int, null
txtSize nvarchar(255), null
txtURLInfoAbout nvarchar(255), null
txtURLUpdateInfo nvarchar(255), null
intVersionMajor int, null
intVersionMinor int, null
intWindowsInstaller int, null
lintProductId int, null
lintRegImageId int, null
lintOriginalProductId int, null
Hash varbinary, not null
EvalSwLibDate datetime, null
FullName nvarchar(511), not null

dbo.tblRegValue

Detekce - hodnoty detekovaných záznamů z registru.

Sloupec Typ Popis
intRegValueId int, not null
lintDetectId int, not null
lintRootRegKeyId int, not null
txtPath nvarchar(255), null
txtName nvarchar(255), null
txtValue nvarchar(255), null

dbo.tblSetting

Mapování vlastností na systémové funkce.

Sloupec Typ Popis
txtKey nvarchar(255), not null
txtValue nvarchar(255), null
intValue int, null

dbo.tblSwLibUpdate

Informace, který počítač právě provádí aktualizaci knihovny softwarových produktů.

Sloupec Typ Popis
txtCollector nvarchar(255), null
dteUpdateStart datetime, null

dbo.tblSystemSetting

Systémová nastavení.

Sloupec Typ Popis
bolDetect_RestrictDetectionCnt bit, not null
bolNode_Rights bit, not null

dbo.tblUserNodeRight

Práva ve stromu objektů na skupiny / uživatele.

Sloupec Typ Popis
intUserNodeRightId int, not null
lintNodeId int, null
lintClassId int, null
bolRecursive bit, not null
bolRead bit, null
bolWrite bit, null
bolMove bit, null
bolDelete bit, null
liPersonId int, null
liRoleId int, null
CreateObj bit, null

dbo.tblVersion

Verze knihovny softwarových produktů.

Sloupec Typ Popis
intVersion int, null číslo verze databáze (=35 a verze se dál vede v tDb)
intDataVersion int, null číslo verze základních dat
dteSwLib datetime, null datum verze knihovny softwarových produktů
intLangId int, null Jazyk databáze
intLanguage int, null Jazyk databáze

dbo.tblWbemClassDesc

Číselník hodnot pro vlastnosti detekovaného HW.

Sloupec Typ Popis
txtCLASS nvarchar(255), null
txtPropName nvarchar(255), null
intPropValueIndex int, null
txtPropValueDesc nvarchar(255), null

dbo.tblWbemObject

Detekovaný HW počítačů.

Sloupec Typ Popis
intWbemObjectId int, not null
lintDetectId int, not null
bolVirtualObject bit, not null
__CLASS nvarchar(255), null
AdapterRAM float, null
AdapterType nvarchar(255), null
AttachedTo nvarchar(255), null
Availability int, null
BankLabel nvarchar(255), null
BaseBoard nvarchar(255), null
Capacity bigint, null
Caption nvarchar(255), null
ChassisTypes int, null
txtChassisTypesDesc nvarchar(255), null
Compressed bit, null
CSDVersion nvarchar(255), null
CurrentClockSpeed int, null
CurrentRefreshRate int, null
DataWidth int, null
Description nvarchar(255), null
DeviceID nvarchar(255), null
DeviceLocator nvarchar(255), null
DeviceType nvarchar(255), null
DHCPEnabled bit, null
DNSServerSearchOrder nvarchar(255), null
Prop_Domain nvarchar(255), null
Drive nvarchar(255), null
DriveType int, null
EDIDVersion nvarchar(255), null
FileSystem nvarchar(255), null
FormFactor int, null
txtFormFactorDesc nvarchar(255), null
FreeSpace float, null
InstallDate datetime, null
InfraredSupported bit, null
InterfaceType nvarchar(255), null
IPAddress nvarchar(255), null
IPEnabled bit, null
IPSubnet nvarchar(255), null
IRQNumber int, null
MACAddress nvarchar(255), null
ManufactureDate datetime, null
Manufacturer nvarchar(255), null
MaxCapacity int, null
MaxClockSpeed int, null
MaxRefreshRate int, null
MediaType nvarchar(255), null
MemoryDevices int, null
MemoryType int, null
txtMemoryTypeDesc nvarchar(255), null
MinRefreshRate int, null
Model nvarchar(255), null
MonitorManufacturer nvarchar(255), null
Monochrome bit, null
PartOfDomain bit, null
Prop_Name nvarchar(255), null
NetConnectionID nvarchar(255), null
Organization nvarchar(255), null
OSLanguage int, null
PNPDeviceID nvarchar(255), null
PortName nvarchar(255), null
ProcessorId nvarchar(255), null
Prop_Product nvarchar(255), null
RegisteredUser nvarchar(255), null
ScreenHeight int, null
ScreenWidth int, null
SerialNumber nvarchar(255), null
Prop_Size float, null
Service nvarchar(255), null
ServiceName nvarchar(255), null
SMBIOSBIOSVersion nvarchar(255), null
SocketDesignation nvarchar(255), null
Speed nvarchar(255), null
StatusInfo int, null
txtStatusInfoDesc nvarchar(255), null
SystemDirectory nvarchar(255), null
SystemType nvarchar(255), null
TotalPhysicalMemory bigint, null
TypeDetail int, null
txtTypeDetailDesc nvarchar(255), null
UPSPort nvarchar(255), null
UserName nvarchar(255), null
Version nvarchar(255), null
VideoModeDescription nvarchar(255), null
VolumeSerialNumber nvarchar(255), null
WakeUpType int, null
txtWakeUpTypeDesc nvarchar(255), null
AlvaoVirtualMachineHostname nvarchar(128), null
NumberOfLogicalProcessors int, null
Active bit, null
MaxHorizontalImageSize int, null
MaxVerticalImageSize int, null
DriveLetter nvarchar(16), null Písmeno svazku disku.
ProtectionStatus int, null Stav šifrování svazku disku nástrojem BitLocker. 0 = vypnuto, 1 = zapnuto, 2 = stav neznámý.
NumberOfCores int, null Počet fyzických jader CPU.

dbo.tblWbemObjectProcess

"Blacklist" hardware.

Sloupec Typ Popis
txtCLASS nvarchar(255), null
txtPropName nvarchar(255), null
txtPropValue nvarchar(255), null
bolSetObjectAsVirtual bit, not null
bolClearObjectProp bit, not null

dbo.tblWbemObjectRel

Vazby mezi detekovanými součástmi počítačů.

Sloupec Typ Popis
lintWbemObjectId1 int, not null
lintWbemObjectId2 int, not null

dbo.tBuilding

Budovy, viz položka Požadavek.Budova.

Sloupec Typ Popis
iBuildingId int, not null
sBuilding nvarchar(255), null

dbo.tColumn

Seznam vlastních položek a některých systémových položek.

Sloupec Typ Popis
iColumnId int, not null ID položky.
sTable nvarchar(128), null Název tabulky, ve které se ukládají hodnoty položky.
sColumn nvarchar(128), null Název sloupce v tabulce, ve kterém se ukládají hodnoty položky.
sTitle nvarchar(255), not null Zobrazovaný název položky.
mDescription nvarchar(max), null Popis položky.
nOrder float, not null Pořadí položky, v jakém se zobrazuje na formulářích.
bUseColumnValue bit, not null Používat seznam hodnot.
Removed int, null Datum odstranění položky.
Multiline bit, not null Víceřádkový text.
Localize bit, not null Příznak, zda je povolen překlad seznamu hodnot vlastní položky do jiných jazyků.

dbo.tColumnValue

Seznamy hodnot pro vlastní položky.

Sloupec Typ Popis
iColumnValueId int, not null ID záznamu.
liColumnId int, not null Odkaz na záznam o vlastní položce.
liHdSectionId int, null NULL znamená, že položka číselníku je platná pro všechny služby. Jinak je zobrazení omezeno pouze na nastavenou službu.
mColumnValue nvarchar(max), not null Zobrazovaný název položky.
nOrder float, not null Pořadí zobrazení položek, řadí se od nejmenšího čísla po největší.
sExtra1 nvarchar(255), null
ParentValue int, null Nadřazená položka ve stromu.
ColumnValueShort nvarchar(max), not null Plný název včetně cesty přes nadřazené položky.

dbo.tDay

Kalendář dní.

Sloupec Typ Popis
dDay datetime, not null

dbo.tDb

Verze databáze, ID jazyka databáze, aktivační klíče pro celé ALVAO.

Sloupec Typ Popis
iDbVersion int, null
sDb nvarchar(255), null
sDbActivation nvarchar(max), null
iDbLocaleId int, not null
Version nvarchar(32), not null
AlvaoVersion nvarchar(50), null Verze produktu, pro který je určena databáze.

dbo.tDetectedClassKind

Detekované vlastnosti součástí počítače.

Sloupec Typ Popis
liClassId int, not null
liKindId int, not null

dbo.tDocument

Přílohy (dokumentů, poznámek, událostí, e-mailů, ...) celého systému ALVAO.

Sloupec Typ Popis
iDocumentId int, not null ID záznamu.
sDocument nvarchar(255), null Název souboru.
sDocumentContentType nvarchar(255), null MIME typ souboru.
oDocument image, null Binární data souboru, pokud je přílohou soubor. Pokud jde o přílohu typu odkaz, tento sloupec je NULL
liDocumentActId int, null Id události v deníku požadavku (tAct), ke které příloha patří.
liDocumentArticleId int, null Id článku v bázi znalostí (tArticle), ke kterému příloha patří.
Url nvarchar(max), null Url adresa, pokud jde o přílohu typu odkaz. U příloh typu soubor je v tomto sloupci NULL.
AMDocumentId int, null Id dokumentu v ALVAO Asset Management (tblDocument), ke kterému příloha patří.
AMNoticeId int, null Id poznámky objektu (tblNotice), ke kterému příloha patří.
TicketTemplateId int, null Id šablony požadavků (TicketTemplate), ke které příloha patří.
NewsId int, null Id aktuální zprávy (News), ke které příloha patří.
EmailSignatureId int, null Id podpisu uživatele (tEmailSignature), ke kterému příloha patří.
HdTicketApprovalItemId int, null Id schvalovacího kroku (tHdTicketApprovalItem), ke kterému příloha patří.
EmbededImage bit, not null Pokud je hodnota 1, nejedná se o přílohu ale o obrázek vložený přímo do formátovaného textu.
PrintReportTemplateId int, null Id šablony tiskové sestavy (PrintReportTemplate), ke které příloha patří.
SolverInstructionsTicketStateId int, null Stav požadavku (TicketState.id), k jehož instrukcím pro řešitele tento soubor patří.

dbo.tEmailSignature

Podpisy pro zprávy elektronické pošty.

Sloupec Typ Popis
iEmailSignatureId int, not null
liEmailSignaturePersonId int, null
sEmailSignature nvarchar(255), not null
mEmailSignatureText nvarchar(max), null
EmailSignatureHtml nvarchar(max), null Podpis v HTML

dbo.tEmailTemplate

Šablony vlastních oznámení a upozornění odesílaných modulem ALVAO SAM Assistant.

Sloupec Typ Popis
liHdSectionId int, null
sNotificationKind nvarchar(64), null
bActive bit, not null
mSubject nvarchar(max), null
mTextBody nvarchar(max), null
SamAlertRuleId int, null
TransferConfirmAlertRuleId int, null Druh upozornění na podepsání předávacího protokolu.
id int, not null Id šablony.

dbo.tHdSection

Služby v produktu ALVAO Service Desk.

Sloupec Typ Popis
iHdSectionId int, not null ID záznamu.
sHdSection nvarchar(255), null Celý název služby, včetně umístění. Například „Helpdesk/Technická podpora“.
sHdSectionShort nvarchar(255), null Krátký název služby. Například „Technická podpora“.
mHdSectionDesc nvarchar(max), null Popis služby.
nHdSectionOrder float, null Pořadí, v kterém jsou služby zobrazovány.
liHdSectionParentHdSectionId int, null Odkaz na předka ve stromu.
liHdSectionBuildingId int, null Odkaz na budovu.
sHdSectionEmail nvarchar(255), null Email služby.
sHdSectionMessageTagPrefix nvarchar(255), null Předpona v číslu požadavku.
sHdSectionMessageTagSuffix nvarchar(255), null Přípona v číslu požadavku.
bHdSectionDefault bit, not null Příznak, zda je služba výchozí. 1 – služba je výchozí 0 – služba není výchozí NULL – služba není výchozí. Výchozí služba může být právě jedna.
sHdSectionPhone nvarchar(255), null Telefonní číslo.
sHdSectionImapServer nvarchar(255), null Adresa IMAP serveru, ze kterého MailboxReader vyčítá zprávy.
sHdSectionUserShowFields nvarchar(1024), null Seznam volitelných položek, které mají být zobrazeny na portálu během editaci/prohlížení požadavku.
nHdSectionUserReopenDays float, null Počet dní, kdy žadatel může svůj požadavek znovu otevřít od okamžiku, kdy byl požadavek vyřešen.
bHdSectionMessageRemove bit, not null MailboxReader přečtené zprávy ze serveru odstraní, pokud je zde 1.
sHdSectionMailboxLogin nvarchar(255), null Uživatelské jméno, které použije MailboxReader pro vyčtení zpráv.
sHdSectionMailboxPassword nvarchar(255), null Heslo, které použije MailboxReader pro vyčtení zpráv.
bHdSectionHdTicketUserRead bit, not null Pokud je zde 1, uživatel může prohlížet požadavky jiných uživatelů v této službě.
bHdSectionFolder bit, not null Pokud je služba pouze složka obsahující další služby a uživatel do ní nemůže vkládat požadavky, je zde 1. Potom není na portálu zobrazeno tlačítko pro vytvoření požadavku u této služby.
sHdSectionNewHdTicketUrl nvarchar(1024), null URL vlastního formuláře pro vytvoření nového požadavku.
sHdSectionHdTicketCustomWorkflowUrl nvarchar(1024), null URL Custom workflow.
nHdSectionQueueHoursPerWeek float, null Počet pracovních hodin za týden. Tato hodnota je použita při výpočtu termínu požadavku ve frontě.
dHdSectionRemoved datetime, null Čas, kdy byla služba odstraněna. Pokud je zde NULL, služba odstraněna nebyla.
bHdSectionMessageReadOnlyUnread bit, not null Pokud je zde 1, MailboxReader čte jen nepřečtené zprávy.
bHdSectionMessageMarkRead bit, not null Pokud je zde 1, pak MailboxReader označí zprávu jako přečtenou, po tom co ji načte.
sHdSectionMessageFolder nvarchar(255), null MailboxReader přesune zprávu do této složky.
bHdSectionImapSsl bit, not null MailboxReader použije SSL při připojení k IMAP serveru v případě, že je zde 1.
TicketTypeId int, not null
ImapPort int, null
UseFeedback bit, not null
CustomFeedbackUrl nvarchar(max), null
TileColor int, null
TileType int, not null
AllowSkipCustomForm bit, not null Pokud je hodnota 1 a na sluzbe se pouziva vlastni formular, muze se zalozit pozadavek pres SD Console
DefaultLanguageId int, null Místní jazyk služby.
DefaultTimeZone nvarchar(64), null Místní časová zóna služby.
CreateNewFollowingRequest bit, not null
CreateNewFollowingRequestToSection int, null
ShowInServiceCatalog bit, not null Sloupec pro volbu "Zobrazit v katalogu služeb".
ForceUseSolverLicense bit, not null
Keywords nvarchar(max), null Klíčová slova.
DefaultTicketTemplateId int, null Výchozí šablona požadavků.
TargetHdSectionId int, null Cílová služba zástupce služby.
IconName nvarchar(255), null Pokud se při upgrade na A10.2 nepodařilo do databáze z disku načíst ikonu služby, v tomto sloupci je uveden text „Upload failed “. Tato hodnota potom v tabulce služeb přetěžuje zobrazovaný název ikony z knihovny ikon. Jinak je v tomto sloupci hodnota NULL.
LibraryIconId int, not null
TicketNameTemplate nvarchar(1023), null Šablona názvu požadavku.
HomePage bit, not null Příznak služby pro nastavení dlaždic na domovské stránce.
EwsServerName nvarchar(255), null Název Exchange serveru
EwsClientId nvarchar(255), null ID aplikace
EwsTenantId nvarchar(255), null ID adresáře
EwsClientSecret nvarchar(255), null Tajný kód klienta

dbo.tHdSectionCust

Hodnoty vlastních položek Služeb.

Sloupec Typ Popis
liHdSectionId int, null

dbo.tHdSectionPerson

Nastavení oznámení ze služeb pro jednotlivé osoby.

Sloupec Typ Popis
iHdSectionPersonId int, not null
liHdSectionPersonHdSectionId int, null
liHdSectionPersonPersonId int, null
bHdSectionPersonNotifySolverOnHdTicketPassed bit, null
bHdSectionPersonNotifySolverOnHdTicketCreated bit, null
bHdSectionPersonNotifySolverOnHdTicketHdSectionChanged bit, null
bHdSectionPersonNotifySolverOnHdTicketOpen bit, null
bHdSectionPersonNotifySolverOnNewMessageReceived bit, null
bHdSectionPersonNotifyUserOnHdTicketCreated bit, null
bHdSectionPersonNotifyUserOnHdTicketDeadlineChanged bit, null
bHdSectionPersonNotifyUserOnHdTicketResolved bit, null
bHdSectionPersonNotifyUserOnHdTicketSolverOpen bit, null
bNotifySolverOnHdTicketReturnedToOperators bit, null

dbo.tHdSectionRights

Oprávnění osob a skupin ve službách (Operátor, Řešitel, …).

Sloupec Typ Popis
iHdSectionRightsId int, not null
liHdSectionRightsHdSectionId int, not null
liHdSectionRightsRoleId int, null
liHdSectionRightsPersonId int, null
bHdSectionRightsOperator bit, null
bHdSectionRightsSolver bit, null
bHdSectionRightsSolverTake1 bit, null
bHdSectionRightsSolverTake2 bit, null
bHdSectionRightsManager bit, null
Reader bit, null
ExceptionalSolver bit, null
RequesterRoleId int, not null ID skupiny žadatelů, na které se oprávnění vztahuje (mapování žadatel-řešitelský tým).

dbo.tHdTicket

Požadavky.

Sloupec Typ Popis
sHdTicket nvarchar(1024), null Název požadavku
mHdTicketNotice nvarchar(max), null Poznámky k požadavku.
liHdTicketUserPersonId int, not null Odkaz na žadatele.
dHdTicket datetime, null Čas vytvoření požadavku.
dHdTicketDeadline datetime, null Termín.
sHdTicketGroup nvarchar(255), null Skupina.
liHdTicketSolverPersonId int, null Odkaz na řešitele. Pokud je zde NULL, požadavek mají operátoři.
dHdTicketReceived datetime, null Čas kdy byl požadavek obdržen. MailboxReader sem ukládá okamžik, kdy požadavek vyčetl. Jako čas vytvoření používá čas z mailu.
dHdTicketResolved datetime, null Čas vyřešení požadavku řešitelem.
sHdTicketDeviceCode nvarchar(255), null Číslo zařízení.
Priority int, null Odkaz na prioritu.
sHdTicketUser nvarchar(255), null Jméno žadatele.
sHdTicketUserEmail nvarchar(255), null Email žadatele.
sHdTicketUserPhone nvarchar(255), null Telefon žadatele.
mHdTicketUserContact nvarchar(max), null Kontakt na žadatele.
liHdTicketHdSectionId int, not null Odkaz na službu, v které se požadavek nachází
sHdTicketUserMobile nvarchar(255), null Mobil žadatele.
sHdTicketUserOffice nvarchar(255), null Kancelář žadatele.
sHdTicketUserDepartment nvarchar(255), null Oddělení žadatele.
sHdTicketUserWorkPosition nvarchar(255), null Pracovní pozice žadatele.
sHdTicketUserCompany nvarchar(255), null Společnost žadatele.
liHdTicketStartingActId int, null Odkaz na událost zakládající požadavek.
liHdTicketRoomId int, null Odkaz na místnost.
sHdTicketMessageTag nvarchar(255), null Číslo požadavku. Obsahuje předponu a příponu ze služby, v které se požadavek nachází a jako základ ID záznamu.
dHdTicketRemoved datetime, null Čas, kdy byl požadavek smazán
liHdTicketSlaId int, not null Odkaz na SLA, použité pro tento požadavek.
liHdTicketResolvedPersonId int, null
iHdTicketSolverOrder int, null
nHdTicketEstimatedHours float, null
iHdTicketQueueOrder int, null
dHdTicketQueueDeadline datetime, null
sHdTicketWaitingForEmail nvarchar(255), null
Impact int, not null
Urgency int, not null
UserEmail2 nvarchar(255), null
UserPhone2 nvarchar(255), null
RelatedAccountId int, null Organizace, pro kterou je požadavek realizován.
FeedbackLinkId uniqueidentifier, null Obsahuje jedinečný guid indentifikator tiketu.
FeedbackSolveSpeed int, null Položka „Rychlost řešení“ dotazníku spokojenosti. Jde o cizí klíč do tabulky tColumnValue. V tColumnValue.nOrder je uvedeno číselné vyjádření hodnocení.
FeedbackProfessionality int, null Položka „Profesionalita“ dotazníku spokojenosti. Jde o cizí klíč do tabulky tColumnValue. V tColumnValue.nOrder je uvedeno číselné vyjádření hodnocení.
FeedbackExpertise int, null Položka „Odbornost“ dotazníku spokojenosti. Jde o cizí klíč do tabulky tColumnValue. V tColumnValue.nOrder je uvedeno číselné vyjádření hodnocení.
FeedbackComment nvarchar(max), null Položka „Komentáře a poznámky“ dotazníku spokojenosti.
ClosedDate datetime, null Datum uzavření požadavku
ClosedByPersonId int, null ID osoby, která požadavek uzavřela
FirstReactionDeadline datetime, null
LastActionDate datetime, null Datum poslední reakce
WaitingActId int, null Pokud požadavek právě čeká na žadatele, hodnota je tAct.iActId události, která toto čekání zahájila. Jinak NULL.
WaitedForUserHours float, null Počet hodin, které se čeká na žadatele. Suma nezahrnuje interval od poslední události po současnost, ten se přičte až při volání pohledu vHdTicket.
WorkHours float, null Počet odpracovaných hodin u požadavku.
TravelHours float, null Počet hodin strávených na cestě u požadavku.
TravelKm float, null Počet Km vykázaných k požadavku.
NextActionDeadline datetime, null Termín aktuálního cíle požadavku.
iHdTicketId int, not null
OriginalDeadline datetime, null Původní termín vyřešení požadavku nastavený podle SLA.
ShiftedDeadline datetime, null Termín vyřešení požadavku posunutý o dobu pozastavení SLA (nezahrnuje interval od poslední události v deníku požadavku po současnost).
InternalTarget nvarchar(255), null Název interního cíle.
InternalTargetDeadline datetime, null Termín interního cíle.
TicketStateId int, not null ID stavu požadavku.
FeedbackGeneral int, null Položka „Celková spokojenost“ dotazníku spokojenosti. Jde o cizí klíč do tabulky tColumnValue. V tColumnValue.nOrder je uvedeno číselné vyjádření hodnocení.
SumOfAllOpeningHoursIntervalsToCurrentTarget float, null Doba od začátku následujícího intervalu provozní doby do termínu aktuálního cíle (v provozní době).
FullTextSearch nvarchar(max), null Sloupec se používá pro vyhledávání pomocí Full Text Search a obsahuje značku požadavku, název požadavku, jméno žadatele, jméno řešitele a název služby.
ShiftedFirstReactionDeadline datetime, null Termín první reakce posunutý o dobu pozastavení SLA (nezahrnuje interval od poslední události v deníku požadavku po současnost).
SlaPausedHours float, null Celková doba pozastavení SLA v rámci daného požadavku v hodinách (nezahrnuje interval od poslední události v deníku požadavku po současnost).
CurrentSlaPauseStart datetime, null Datum a čas začátku probíhajícího pozastavení SLA.
ApprovalId int, null Id záznamu o právě probíhajícím schvalování (tHdTicketApproval.iHdTicketApprovalId).
RequestedForPersonId int, not null Osoba, pro kterou je požadavek vytvořen (tPerson.iPersonId).
FirstReactionActId int, null Id události, která představuje první reakci (tAct.iActId).
FirstReactionTriggeredByActId int, null Id události, která vyvolala první reakci. Obvykle jde o stejnou událost jako FirstReactionActId. V případě, že FirstReactionActId je automaticky vytvořená událost, např. oznámení žadateli o změně stavu požadavku, v tomto sloupci je událost, která odeslání oznámení vyvolala, např. změna stavu požadavku, předání nového požadavku řešiteli apod. (tAct.iActId).
TopTicketAlertId int, null Nejdůležitější upozornění na požadavku (TicketAlert.id).

dbo.tHdTicketAltMessageTag

Alternativní značky požadavků. Po sloučení požadavků výsledný požadavek používá značky původních požadavků jako alternativní značky.

Sloupec Typ Popis
iHdTicketAltMessageTagId int, not null
liHdTicketAltMessageTagHdTicketId int, not null
sHdTicketAltMessageTag nvarchar(255), null

dbo.tHdTicketApproval

Instance schvalovacího procesu požadavku – hlavní záznam.

Sloupec Typ Popis
iHdTicketApprovalId int, not null
liHdTicketApprovalHdTicketId int, not null
dHdTicketApprovalStarted datetime, null
liHdTicketApprovalStartedPersonId int, null
liHdTicketApprovalApprovalSchemaId int, null
CanceledPersonId int, null ID osoby, která schvalování zrušila.
TicketStateId int, null

dbo.tHdTicketApprovalItem

Krok schvalování požadavku.

Sloupec Typ Popis
iHdTicketApprovalItemId int, not null Id záznamu
dHdTicketApprovalItem datetime, null Datum a čas dokončení kroku
liHdTicketApprovalItemPersonId int, null Schvalovatel (viz tPerson.iPersonId)
liHdTicketApprovalItemHdTicketApprovalItemResultId int, not null Stav, resp. výsledek schvalování (viz tHdTicketApprovalItemResult)
mHdTicketApprovalItemNotes nvarchar(max), null Komentář schvalovatele
liHdTicketApprovalItemApprovalSchemaItemId int, null Krok schvalovacího schéma, podle kterého tento schvalovací krok probíhá, viz tHdTicketApprovalSchemaItem.
liHdTicketApprovalItemHdTicketApprovalId int, not null Záznam o probíhajícím schvalování v požadavku, viz tHdTicketApproval.
dExpiration datetime, null Datum a čas, po kterém má schvalování expirovat.
ApprovalItemNotesHtml nvarchar(max), null Komentář schvalovatele v HTML
Started datetime, null Datum a čas zahájení schvalovacího kroku.
MessageForApproverActId int, not null Zpráva pro schvalovatele (viz tAct.iActId)

dbo.tHdTicketApprovalItemResult

Seznam stavů kroku schvalování.

Sloupec Typ Popis
iHdTicketApprovalItemResultId int, not null
sHdTicketApprovalItemResult nvarchar(255), null

dbo.tHdTicketCust

Hodnoty vlastních položek požadavků.

Sloupec Typ Popis
liHdTicketId int, not null Odkaz na požadavek, ke kterému patří hodnoty.

dbo.TicketAlert

Cache pro ukládání upozornění.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Id záznamu.
TicketId int, not null Požadavek (tHdTicket.Id).
SeverityId int, not null Závažnost (TicketAlertSeverity.id).
Raised datetime, not null Datum a čas vyvolání upozornění.
TicketAlertTypeId int, not null Typ upozornění: 0 = neřešení požadavku, 1 = termín první reakce, 2 = termín vyřešení, 3 = termín interního cíle.
Param1 float, null Parametr, který se vkládá do textu upozornění.

dbo.TicketAlertSeverity

Závažnost upozornění.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Id záznamu.
TicketAlertSeverity nvarchar(255), not null Název závažnosti upozornění.

dbo.TicketAlertSeverityLoc

Cache jazykových lokalizací závažnosti upozornění, viz TicketAlertSeverity.

Sloupec Typ Popis
TicketAlertSeverityId int, not null Id upozornění (TicketAlertSeverity.id).
LocaleId int, not null Id jazyka.
TicketAlertSeverity nvarchar(255), null Lokalizovaný název závažnosti upozornění.

dbo.TicketAlertType

Typ SLA upozornění

Sloupec Typ Popis
id int, not null
Name nvarchar(max), not null Název upozornění
MsgTemplateNoParams nvarchar(max), null Text upozornění bez parametru
MsgTemplateParam1 nvarchar(max), null Text upozornění s parametrem

dbo.TicketAlertTypeLoc

Cache jazykových lokalizací typu SLA upozornění, viz TicketAlertType

Sloupec Typ Popis
TicketAlertTypeId int, not null
LocaleId int, not null Id jazyka
MsgTemplateNoParams nvarchar(max), null Lokalizovaný text upozornění bez parametru
MsgTemplateParam1 nvarchar(max), null Lokalizovaný text upozornění s parametrem

dbo.TicketChange

Záznam deníku požadavku o změně hodnoty položky požadavku.

Sloupec Typ Popis
id int, not null
TicketId int, not null
PersonId int, not null
ChangeDate datetime, not null
ColumnId int, not null
ValueOld nvarchar(max), null
ValueNew nvarchar(max), null

dbo.TicketNode

Objekty navázané k požadavku přes položku "Objekty" požadavku.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
TicketId int, not null ID požadavku (tHdTicket.iHdTicketId)
NodeId int, not null ID objektu (tblNode.intNodeId)
Created datetime, null Datum a čas vytvoření vazby (UTC)
Removed datetime, null Datum a čas odstranění vazby (UTC)
CreatedByPersonId int, null ID uživatele, který vazbu vytvořil (tPerson.iPersonId).
RemovedByPersonId int, null ID uživatele, který vazbu odstranil (tPerson.iPersonId).

dbo.TicketRelation

Vazby mezi požadavky.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
BeginHdTicketId int, not null ID požadavku na začátku vazby, viz tHdTicket.iHdTicketId.
EndHdTicketId int, not null ID požadavku na konci vazby, viz tHdTicket.iHdTicketId.
TicketRelationTypeId int, not null ID typu vazby, viz TicketRelationType.id.
Created datetime, null Datum a čas vytvoření vazby
Removed datetime, null Datum a čas odstranění vazby
CreatedByPersonId int, null ID autora vazby, viz tPerson.iPersonId.
RemovedByPersonId int, null ID uživatele, který vazbu odstranil, viz tPerson.iPersonId.

dbo.TicketRelationType

Typy vazeb mezi požadavky.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
BeginName nvarchar(30), not null Název vazby z pohledu požadavku na začátku vazby
EndName nvarchar(30), not null Název vazby z pohledu požadavku na konci vazby
Directional bit, not null Povolené hodnoty pouze 0 a 1. Pokud je nastaveno na 1, vazba je směrová, tj. vazby A se váže na B a B se váže na A jsou dvě různé vazby.
Cyclic bit, not null Povolené hodnoty pouze 0 a 1. Pokud je nastaveno na 1, nesmí vazba tvořit cyklus. Cyklem je například: A se váže na B, B se váže na C a C se váže na A.
OneToMany bit, not null Povolené hodnoty pouze 0 a 1. Pokud je nastaveno na 1, nesmí v cílovém požadavku končit více než jedna vazba.
MenuOrder int, not null Řazení typů vazeb v nabídkách
TicketRelationTypeBehaviorId int, not null Systémový typ vazby. Pokud definujete vlastní typ vazby, vždy vkládejte hodnotu 1.
CustomField1 int, null Vlastní pole

dbo.TicketRelationTypeBehavior

Systémové typy vazeb mezi požadavky.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
TicketRelationTypeBehavior nvarchar(50), null Název vazby

dbo.TicketRequestParticipant

Spolužadatel požadavku

Sloupec Typ Popis
TicketId int, not null ID požadavku (tHdTicket.iHdTicketId).
PersonId int, not null ID uživatele, který je spolužadatelem (tPerson.iPersonId).

dbo.TicketSequence

Tabulka s číslem následujícího požadavku.

Sloupec Typ Popis
NextTicketId int, not null Číslo následujícího požadavku

dbo.TicketState

Stavy požadavků. Stavy jsou definovány v procesu (viz dbo.TicketType).

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
TicketTypeId int, null
TicketState nvarchar(64), not null Text stavu
Description nvarchar(max), null
SolverInstructions nvarchar(max), null
Order int, not null
TicketStateBehaviorId int, not null
CustomField1 int, null
TransitToAllStates bit, not null
ApprovalAutoStart bit, not null
IsApprovalState bit, not null
OnRejectedStateId int, null
OnApprovalStateId int, null
OnCanceledStateId int, null
OnExpiredStateId int, null
ApprovalSchemaId int, null
ApprovalPersonId int, null
ApprovalExpirationHours float, null
CloseAfterSolution bit, not null Automatické uzavření požadavku při přechodu do stavu - hodnota = 1 může být pouze u stavu Vyřešeno.
CustomMessageForApproverTemplate nvarchar(max), null Vlastní šablona zprávy pro schvalovatele. Pokud má záznam hodnotu NULL, použije se výchozí šablona (dostupná v tString).
Removed datetime, null Datum smazání stavu. Pokud je zde NULL, stav nebyl smazán.
SendNotificationForRequester bit, not null Odeslat oznámení žadateli při přechodu do stavu.
CustomNotificationForRequesterTemplate nvarchar(max), null Vlastní šablona oznámení žadateli o změně stavu požadavku. Pokud má záznam hodnotu NULL, použije se výchozí šablona (uložená v tString).
PauseSla bit, not null V tomto stavu se pozastavuje SLA
DisplayCommandMoveToService bit, not null Zobrazení příkazu Přesunout do jiné služby na prvním místě v panelu příkazů: 0 – volba vypnuta, 1 – volba zapnuta
DisplayCommandAssignToSolver bit, not null V požadavcích v tomto stavu v panelu příkazů zobrazit na prvním místě příkaz Předat řešiteli.

dbo.TicketStateBehavior

Systémové stavy požadavků, viz dbo.TicketState.

Sloupec Typ Popis
id int, not null
TicketStateBehavior nvarchar(50), not null

dbo.TicketStateLoc

Cache lokalizací stavů požadavků.

Sloupec Typ Popis
TicketStateId int, not null ID stavu požadavku.
LocaleId int, not null ID jazyka.
TicketState nvarchar(64), null Lokalizovaný název stavu požadavku.
Description nvarchar(max), null Lokalizovaný popis stavu požadavku.
SolverInstructions nvarchar(max), null Lokalizované instrukce pro řešitele.
CustomMessageForApproverTemplate nvarchar(max), null Lokalizovaná vlastní šablona zprávy pro schvalovatele. Pokud má záznam hodnotu NULL, použije se výchozí šablona (dostupná v tString).
CustomNotificationForRequesterTemplate nvarchar(max), null Lokalizovaná vlastní šablona oznámení žadateli o změně stavu požadavku. Pokud má záznam hodnotu NULL, použije se výchozí šablona (uložená v tString).

dbo.TicketStateRelation

Povolené přechody mezi stavy požadavků, viz dbo.TicketState.

Sloupec Typ Popis
id int, not null
BeginTicketStateId int, not null
EndTicketStateId int, not null

dbo.TicketStateRequiredColumn

Povinné položky pro jednotlivé stavy požadavků, viz dbo.TicketState.

Sloupec Typ Popis
id int, not null
TicketStateId int, not null
ColumnId int, not null

dbo.TicketTemplate

Seznam šablon požadavků

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
Name nvarchar(255), null Název šablony (musí být jedinečný).
Description nvarchar(max), null Popis šablony.
HdSectionId int, not null Id služby, ve které je šablona vytvořená.
RemovedByPersonId int, null Odkaz na uživatele, který smazal šablonu. Pokud je zde NULL, šablona nebyla smazána.
RemovedDate datetime, null Datum smazání šablony. Pokud je zde NULL, šablona nebyla smazána.
LastTicketId int, null Id posledního požadavku založeného automaticky z této šablony (FK).
LastTicketCreationDate datetime, null Datum vytvoření posledního požadavku založeného automaticky z této šablony.
NextDate datetime, null Příští termín plánovaného požadavku – pouze datum (s časem se nepracuje).
Planning bit, not null Plánování (0 – vypnuto, 1 - zapnuto).
UserId int, null Id žadatele (FK).
StartDate datetime, null Začátek opakování – pouze datum (s časem se nepracuje).
EndAfter int, null Počet výskytů, po kterém je plánování ukončeno.
TicketCreatedCount int, not null Počet založených požadavků touto šablonou v aktuálním plánování.
EndDate datetime, null Konec opakování – pouze datum posledního možného založení (s časem se nepracuje).
Daily bit, not null Denně (0 – vypnuto, 1 - zapnuto).
DailyEveryXDays int, null Perioda opakování ve dnech.
DailyEveryWeekday bit, not null Každý pracovní den (0 – vypnuto, 1 - zapnuto).
DailyAfterClosing int, null Po uzavření předchozího.
Weekly bit, not null Týdně (0 – vypnuto, 1 - zapnuto).
WeeklyEveryXDays int, null Perioda opakování v týdnech.
WeeklyMonday bit, not null Každé pondělí.
WeeklyTuesday bit, not null Každé úterý.
WeeklyWednesday bit, not null Každou středu.
WeeklyThursday bit, not null Každý čtvrtek.
WeeklyFriday bit, not null Každý pátek.
WeeklySaturday bit, not null Každou sobotu.
WeeklySunday bit, not null Každou neděli.
WeeklyAfterClosing int, null Po uzavření předchozího.
Monthly bit, not null Měsíčně (0 – vypnuto, 1 - zapnuto).
MonthlyDayInMonth int, null Kolikátý den v měsíci.
MonthlyDayInMonthEveryXMonths int, null Každý X měsíc.
MonthlyEveryXDayInWeek int, null Kolikátý den v týdnu v měsíci (1 – první, 2 – druhý, 3 – třetí, 4 – čtvttý, 5 - poslední).
MonthlyDayInWeek int, null Který den v týdnu (1 – pondělí, …, 8 – den, 9 – všední den).
MonthlyDayInWeekEveryXMonths int, null Každý X měsíc.
MonthlyAfterClosing int, null Po uzavření předchozího.
Yearly bit, not null Ročně (0 – vypnuto, 1 - zapnuto).
YearlyDayInMonth int, null Kolikátý den v měsíci.
YearlyDayInMonthOnMonth int, null Který měsíc (1 – leden, …).
YearlyEveryXDayInWeek int, null Kolikátý den v týdnu v měsíci (1 – první, 2 – druhý, 3 – třetí, 4 – čtvttý, 5 - poslední).
YearlyDayInWeek int, null Který den v týdnu (1 – pondělí, …).
YearlyDayInWeekOnMonth int, null Který měsíc (1 – leden, …).
YearlyAfterClosing int, null Po uzavření předchozího.
SolverId int, null Id řešitele (FK).

dbo.TicketTemplateColumnValue

Hodnoty sloupců šablony požadavku.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
TicketTemplateId int, not null Id šablony, ke které sloupec patří.
ColumnId int, not null Id sloupce.
DefaultValue nvarchar(max), not null Hodnota uložena ve sloupci.
DefaultValueHtml nvarchar(max), null Hodnota uložena ve sloupci v HTML.

dbo.TicketTemplateNode

Navázané objekty na šablony požadavků.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
TicketTemplateId int, not null ID šablony požadavku (TicketTemplate.id)
NodeId int, not null ID objektu (tblNode.intNodeId)

dbo.TicketType

Procesy. Proces mimo jiné určuje možné stavy požadavků, postup řešení, vlastní položky požadavků atd.

Sloupec Typ Popis
id int, not null
TicketType nvarchar(30), not null
Description nvarchar(max), null
TicketTypeBehaviorId int, not null
CustomField1 int, null
BackResolveDeadlineHours float, null

dbo.TicketTypeBehavior

Systémové procesy.

Sloupec Typ Popis
id int, not null
TicketTypeBehavior nvarchar(30), not null

dbo.TicketTypeColumn

Položky požadavku používané procesem.

Sloupec Typ Popis
id int, not null
TicketTypeId int, not null
ColumnId int, not null
ShowInGeneralTab bit, null NULL,1 = položka je umístena mezi hlavními položkami formuláre Nový požadavek (pro operátory) pred sekcí Ostatní položky; 0 = položka je umístena v sekci Ostatní položky.

dbo.TicketTypeLoc

Cache lokalizací procesů.

Sloupec Typ Popis
TicketTypeId int, not null ID procesu.
LocaleId int, not null ID jazyka.
TicketType nvarchar(255), null Lokalizovaný název procesu.
TicketTypeDesc nvarchar(max), null Lokalizovaný popis procesu.

dbo.tIdSeqClass

Číselné řady - definice na druhy objektů.

Sloupec Typ Popis
liIdSeqId int, not null
liClassId int, null

dbo.TimeZone

Seznam časových zón.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu.
uid nvarchar(128), not null Unikátní identifikátor (odpovídá názvu klíče v registru).
DisplayName nvarchar(128), not null Lokalizovaný název.

dbo.TimeZoneBias

Posuny časových zón v jednotlivých letech od UTC.

Sloupec Typ Popis
TimeZoneId int, not null Odkaz na časovou zónu.
FromDate datetime, null Od data.
ToDate datetime, null Po datum.
Bias int, not null Posun oproti UTC v minutách.

dbo.tLocale

Jazyková prostředí.

Sloupec Typ Popis
iLocaleId int, not null LocaleID. Jejich seznam může být nalezen například zde http://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/bb964664.aspx.
sLocale nvarchar(255), not null Název jazyka v češtině.
bLocaleEnabled bit, not null Pokud je 1, jazyk je používán a zobrazuje se v nabídkách.
sLangAbbr nvarchar(10), null Třípísmenná zkratka jazyka. Využívá se ve jménech lokalozačních dll souborů. Jejich seznam může být nalezen například zde http://www.microsoft.com/resources/msdn/goglobal/default.mspx.

dbo.tLocalization

Jazykové lokalizace vybraných hodnot v databázi. Jsou podporovány tyto položky: tHdSection.sHdSectionShort, tHdSection.mHdSectionDesc.

Sloupec Typ Popis
iLocalizationId int, not null ID záznamu.
sTable nvarchar(128), null Název tabulky.
sAttribute nvarchar(128), null Název sloupce.
iRecordId int, not null ID záznamu v cílové tabulce, který má být lokalozován.
iLocaleId int, not null LCID jazyka, do kterého je lokalizace prováděna.
mLocalization nvarchar(max), null Lokalizovaný text.
NeedsUpdate bit, not null Pokud je zde 1, tento překlad je třeba aktualizovat, protože původní text byl od posledního překladu změněn.

dbo.tNodeProduct

Softwarové profily - výjimky pro počítač.

Sloupec Typ Popis
liNodeId int, null
liProductId int, null
liSwPresenceId int, not null

dbo.tOpeningHours

Provozní doby služeb.

Sloupec Typ Popis
iOpeningHoursId int, not null
sOpeningHours nvarchar(255), null
mDescription nvarchar(max), null
mNotes nvarchar(max), null
TimeZoneId int, null
ActualOpeningHoursEnd datetime, null Konec probíhajícího intervalu provozní doby.
NextOpeningHoursStart datetime, null Začátek následujícího intervalu provozní doby.
BankHolidayRegionId int, null Region státních svátků. Cizí klíč na tabulku tBankHolidayRegion.

dbo.tOpeningHoursCache

Pomocné záznamy pro optimalizaci výpočtů časů podle provozních dob služeb.

Sloupec Typ Popis
liOpeningHoursId int, not null
dFrom datetime, not null
dTo datetime, not null
nTotalDays float, not null

dbo.tOpeningHoursException

Výjimky v provozních dobách služeb.

Sloupec Typ Popis
iOpeningHoursExceptionId int, not null
liOpeningHoursId int, not null
dFrom datetime, not null
dTo datetime, not null
bOpen bit, not null
mNotes nvarchar(max), null

dbo.tPerson

Osoby v systému ALVAO.

Sloupec Typ Popis
iPersonId int, not null ID záznamu
sPerson nvarchar(255), null zobrazovaný jméno uživatele
sPersonLogin nvarchar(255), null Uživatelské jméno
sPersonAdGuid nvarchar(255), null
sPersonEmail nvarchar(255), null e-mail
sPersonPhone nvarchar(255), null telefon
sPersonMobile nvarchar(255), null mobil
sPersonOffice nvarchar(255), null kancelář
sPersonDepartment nvarchar(255), null oddělení
dPersonCreated datetime, null datum vytvoření uživatele
bPersonSystem bit, not null systémový uživatel
sPersonWorkPosition nvarchar(255), null pracovní pozice
bHidden bit, not null Sktýt v nabídkách
sPersonPswd nvarchar(255), null
bPersonShared bit, not null Sdílený účet
bPersonAccountDisabled bit, not null Účet je zablokován
mPersonContact nvarchar(max), null Další kontakty
sPersonCalendarWebDAVUri nvarchar(1024), null Kalendář (WebDAV Uri)
sPersonUrgentEmail nvarchar(255), null E-mail pro naléhavé zprávy
bPersonGuest bit, not null
dPersonRemoved datetime, null datum odstranění uživatele
mPersonNotes nvarchar(max), null
sPersonCountry nvarchar(255), null
sPersonCountryAbbr nvarchar(2), null
iPersonCountryCode int, null
sPersonPreferredLanguage nvarchar(2), null
sPersonCity nvarchar(255), null
oPersonSID image, null
sPersonAdPath nvarchar(1024), null
dPersonAdCreated datetime, null
sPersonSID nvarchar(255), null
liPersonManagerPersonId int, null
sPersonPersonalNumber nvarchar(255), null
liPersonDelegatePersonId int, null
OutOfOfficeSince datetime, null Počáteční datum a čas nepřítomnosti.
iPersonLocaleId int, null Číslo jazyka. Jedná se o LocaleID, stanovená spoločností Microsoft. Jejich seznam může být nalezen například zde http://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/bb964664.aspx. Seznam podrobných Locale ID je v tabulce tLocale
sPersonAdName nvarchar(255), null
liAccountId int, null
sFirstName nvarchar(255), null
sLastName nvarchar(255), null
sImportSystem nvarchar(255), null
sImportRecordId nvarchar(255), null
sAdDisplayName nvarchar(255), null
TimeZone nvarchar(64), null
Email2 nvarchar(255), null
Phone2 nvarchar(255), null
PersonPortrait varbinary, null
PersonPortraitHash varchar, null
PersonBehaviorId int, not null Typ uživatele, viz tabulka PersonBehavior.
WebAppLoginGUID uniqueidentifier, null GUID pro přihlášení do WA z konzole.
OutOfOfficeUntil datetime, null Koncové datum a čas nepřítomnosti.
IsOutOfOffice bit, not null Identifikátor, zda je uživatel nepřítomen. Automaticky počítaný sloupec.
ImportAdLastFound datetime, null Datum a čas, kdy byl uživatel naposledy nalezen při importu AD.
AzureAdObjectId nvarchar(40), null ID uživatele v Azure Active Directory
AzureAdTenantId int, null ID Azure Active Directory tenanta, do kterého uživatel patří.
SamAccountName nvarchar(255), null Uživatelské jméno pro systémy starší než Windows 2000

dbo.tPersonCust

Osoby v systému ALVAO - vlastní položky.

Sloupec Typ Popis
liPersonId int, null

dbo.tProperty

Systémové nastavení ALVAO.

Sloupec Typ Popis
sProperty nvarchar(255), not null Název nastavení.
sPropertyValue nvarchar(2048), null Textová hodnota.
bPropertyValue bit, null Pravdivostní hodnota.
iPropertyValue int, null Celočíselná hodnota.
nPropertyValue float, null Reálná hodnota.
dPropertyValue datetime, null Časová hodnota
id int, not null ID záznamu

dbo.TransferConfirmAlert

Odeslaná upozornění na podepsání předávacích protokolů.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu.
DocumentId int, not null ID dokumentu.
RuleId int, not null Druh upozornění.
SentDate datetime, not null Datum odeslání upozornění.

dbo.TransferConfirmAlertConfig

Nastavení času odesílání upozornění a perioda opakování posledního upozornění.

Sloupec Typ Popis
SendTimeHour float, not null Čas odesílání upozornění.
RepeatTeamAlertAfterDays int, null Perioda opakování posledního upozornění.
RequireUserAuthentication bit, not null Při podpisu vyžadovat ověření uživatele.

dbo.TransferConfirmAlertRule

Nastavení pravidel pro odesílání upozornění na nepodepsané předávací protokoly.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID pravidla.
Active bit, not null Příznak, jestli je upozornění zapnuté.
AlertAfterDays int, null Odeslat upozornění po počtu dní.
AlertRoleId int, null Skupina, které se odesílá poslední upozornění.

dbo.TransferConfirmType

Způsoby podepsání převzetí majetku.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID položky.
Name nvarchar(32), not null Název.

dbo.tRole

Skupiny osob pro celé ALVAO.

Sloupec Typ Popis
iRoleId int, not null ID záznamu.
sRole nvarchar(255), null Název skupiny.
sRoleAdGuid nvarchar(255), null GUID v Active Directory
bRoleEveryone bit, not null V ALVAO existuje právě jedna skupina "všichni", která zde má 1.
dRoleCreated datetime, null Čas vytvoření skupiny.
sDesc nvarchar(max), null
RoleBehaviorId int, not null
AdDistributionGroup bit, not null Typ skupiny v Active Directory. True znamená, že se jedná o distribuční skupinu, jinak jde o skupinu zabezpečení.
AdPath nvarchar(1024), null Cesta ke skupině v Active Directory.
DistributionEmail nvarchar(255), null Email distribuční skupiny (Active Directory – atribut mail).
LastImport datetime, null Čas posledního importu z Active Directory.
AdCreated datetime, null Čas vytvoření skupiny v Active Directory (Active Directory - atribut whenCreated).
AzureAdObjectId nvarchar(40), null ID skupiny v Azure Active Directory
AzureAdTenantId int, null ID Azure Active Directory tenanta, do kterého skupina patří.

dbo.tRolePerson

Členství osob ve skupinách.

Sloupec Typ Popis
iRolePersonId int, not null ID záznamu.
liRolePersonRoleId int, not null Odkaz na skupinu.
liRolePersonPersonId int, not null Odkaz na uživatele v skupině.
liRolePersonIncludedRoleId int, null ID skupiny, ze které je členství propagováno. Pokud má uživatel přímé členství ve skupině, je zde NULL.

dbo.tRoleRole

Členství skupin ve skupinách.

Sloupec Typ Popis
iRoleRoleId int, not null ID záznamu.
liRoleRoleRoleId int, not null Odkaz na vlastnicí skupinu.
liRoleRoleMemberRoleId int, not null Odkaz na vlastněnou skupinu.

dbo.tRoom

Místnosti, viz položka Požadavek.Místnost.

Sloupec Typ Popis
iRoomId int, not null
sRoom nvarchar(255), null
sRoomKind nvarchar(255), null
sRoomFloor nvarchar(255), null
liRoomBuildingId int, null

dbo.tSla

SLA.

Sloupec Typ Popis
iSlaId int, not null
sSla nvarchar(255), null
mSlaDesc nvarchar(max), null
nSlaDeadlineHours float, null
dSlaRemoved datetime, null
nSlaReactionHours float, null
sSlaContract nvarchar(255), null
mSlaNotes nvarchar(max), null
nSlaQuality float, null
liOpeningHoursId int, null
Pause bit, not null

dbo.tSlaAlert

Záznamy v deníku požadavku o odeslaném upozornění na neřešení nebo blížící se termín.

Sloupec Typ Popis
id int, not null
liHdTicketId int, not null
liSlaAlertRuleId int, null
dHdTicketDeadline datetime, null
dSent datetime, not null
sTo nvarchar(1024), not null
sError nvarchar(max), null
InternalTargetDeadline datetime, null Termín interního cíle.
FirstReactionDeadline datetime, null Termí vypršení první reakce.

dbo.tSlaAlertRule

Pravidlo pro posílání upozornění na neřešení nebo blížící se termín.

Sloupec Typ Popis
id int, not null
liSlaId int, not null
liToRoleStringId int, null
liInactiveRoleStringId int, null
fInactiveHours float, null
fDeadlineExpireHours float, null
fRepeatEveryHours float, null
fSummarySendHour float, null
dSummaryLastSent datetime, null
InternalTargetExpireHours float, null Počet hodin do vypršení termínu interního cíle.
FirstReactionExpireHours float, null Počet hodin do vypršení termínu interního cíle.
TicketAlertSeverityId int, not null Závažnost upozornění (TicketAlertSeverity.id).
SendByEmail bit, not null Pokud je hodnota 1, upozornění se odešle e-mailem.

dbo.tSlaCust

Hodnoty vlastních položek SLA.

Sloupec Typ Popis
liSlaId int, null

dbo.tSlaRights

Přiřazení SLA osobám a skupinám.

Sloupec Typ Popis
iSlaRightsId int, not null
liSlaRightsSlaId int, not null
liSlaRightsRoleId int, null
liSlaRightsPersonId int, null
bSlaRightsAccess bit, null
bSlaRightsDefault bit, null
liHdSectionId int, not null

dbo.tSmtp

Konfigurace SMTP serveru pro ALVAO.

Sloupec Typ Popis
sSmtpAddress nvarchar(255), null Adresa SMTP serveru.
nSmtpPort int, null Port SMTP serveru.
sSmtpLogin nvarchar(255), null Uživatelské jméno pro přihlášení k SMTP serveru.
sSmtpPswd nvarchar(255), null Heslo pro přihlášení k SMTP serveru.
bSmtpSsl bit, not null 1, pokud má být použito SSL pro připojení k SMTP servru.
bWindowsAuth bit, not null

dbo.tString

Systémový číselník textů.

Sloupec Typ Popis
iStringId int, not null
mString nvarchar(max), null

dbo.tSwLibAddUnknown

Odesílání nerozpoznaných záznamů, žádosti o přidání produktu do standardní knihovny softwarových produktů.

Sloupec Typ Popis
iSwLibAddUnknownId int, not null
dCreated datetime, not null
liCreatedPersonId int, not null
mEntries nvarchar(max), null
sAttachmentName nvarchar(255), null
oAttachment image, null
sCollector nvarchar(255), null
dNextTry datetime, null
sEmail nvarchar(255), null
bInform bit, not null
liProductId int, null
iRequestUID int, null
iNewProductUID int, null

dbo.tSwPresence

Softwarové profily - stavy produktu.

Sloupec Typ Popis
iSwPresenceId int, not null
sSwPresence nvarchar(255), not null

dbo.tSwProfile

Softwarové profily - seznam.

Sloupec Typ Popis
iSwProfileId int, not null
sSwProfile nvarchar(255), null
bMemberSwProfile bit, not null
mDescription nvarchar(max), null
mNotes nvarchar(max), null

dbo.tSwProfileProduct

Softwarové profily - členství produktů v profilech.

Sloupec Typ Popis
liSwProfileId int, not null
liProductId int, not null
liSwPresenceId int, not null
liMemberSwProfileId int, null

dbo.tSwProfileSwProfile

Softwarové profily - podprofily.

Sloupec Typ Popis
liSwProfileId int, not null
liMemberSwProfileId int, not null

dbo.tTimeOff

Záznamy o nepřítomnosti osoby v práci.

Sloupec Typ Popis
iTimeOffId int, not null
liPersonId int, not null
liTimeOffKindId int, not null
dTimeOff datetime, not null
bHalf bit, not null
mNotes nvarchar(max), null
dCreated datetime, not null
liCreatedPersonId int, null
dModified datetime, not null
liModifiedPersonId int, null

dbo.tTimeOffKind

Druhy záznamů o nepřítomnosti v práci.

Sloupec Typ Popis
iTimeOffKindId int, not null
sTimeOffKind nvarchar(255), not null

dbo.tWeekOpeningHours

Položka v definici provozní doby služeb.

Sloupec Typ Popis
iWeekOpeningHoursId int, not null
liOpeningHoursId int, not null
nOpeningHour float, not null
nClosingHour float, not null
bSunday bit, not null
bMonday bit, not null
bTuesday bit, not null
bWednesday bit, not null
bThursday bit, not null
bFriday bit, not null
bSaturday bit, not null
dValidSince datetime, not null
dInvalidSince datetime, null

dbo.tWorkLoad

Pracovní úvazky osob.

Sloupec Typ Popis
iWorkLoadId int, not null ID záznamu.
liPersonId int, not null ID osoby, která má tento úvazek
dStart datetime, not null Den započetí úvazku (UTC)
dEnd datetime, null Den ukončení úvazku + 1 (UTC). Hodnota NULL znamená úvazek na dobu neurčitou.
iWorkHoursPerDay float, not null Počet pracovních hodin denně.

dbo.tWorkTime

Záznam v pracovní docházce osob vytvářené v modulu ALVAO Attendance.

Sloupec Typ Popis
iWorkTimeId int, not null ID záznamu
liPersonId int, not null ID uživatele
dStart datetime, not null Čas zahájení práce
dStop datetime, null Čas ukončení práce
mNotes nvarchar(max), null Poznámka
dCreated datetime, not null Čas vložení záznamu zahájení práce
liCreatedPersonId int, null ID osoby, která vložila záznam o zahájení práce
dStopped datetime, null Čas vložení záznamu ukončení práce
liStoppedPersonId int, null ID osoby, která vložila záznam o ukončení práce
dModified datetime, not null Čas poslední modifikace záznamu
liModifiedPersonId int, null ID osoby, která naposledy měnila záznam

dbo.UploadFileInfo

Informace o souboru uploadovaném pomocí ServiceDesk WebService.

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
FileName nvarchar(255), null Název uploadovaného souboru
FileType nvarchar(255), null Typ souboru
UploadFileName nvarchar(255), not null Název dočasného souboru na straně serveru
UploadSessionId uniqueidentifier, null ID session pro přenos souboru
LastCall datetime, null Datum a čas poslední komunikace se serverem
LastPart int, null Pořadové číslo poslední nahrané části souboru

dbo.UserLogonLog

Logování přihlášení/odhlášení uživatelů do/z Asset Management Console.

Sloupec Typ Popis
Id int, not null Id záznamu.
TimeStamp datetime, not null Datum a čas přihlášení/odhlášení.
ActionId int, not null Druh akce z UserLogonLogAction.
PersonLogin nvarchar(255), not null Uživatelské jméno přihlášeného uživatele.
Person nvarchar(255), null Jméno přihlášeného uživatele.
Computer nvarchar(255), null Název počítače.
IsAdmin bit, not null Identifikátor, zda měl uživatel právo měnit zabezpečení objektů.
ApplicationId int, not null Aplikace, kam se uživatel přihlásil.

dbo.UserLogonLogAction

Provedená akce, která se loguje.

Sloupec Typ Popis
Id int, not null Id akce.
Name nvarchar(50), not null Název akce.

dbo.UserLogonLogApplication

Název aplikace.

Sloupec Typ Popis
Id int, not null Id aplikace.
Name nvarchar(50), not null Název aplikace.

dbo.WebAppActiveSession

Aktivní relace na ALVAO WebApp.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Id relace.
PersonId int, not null Id přihlášeného uživatele.
ExpireDate datetime, not null Datum a čas vypršení relace.
TicketGUID uniqueidentifier, not null Id autentizačního tiketu.
ClientAddress nvarchar(50), null IP adresa přihlášeného uživatele

dbo.WorkOvertimeDisposal

Tabulka se seznamem proplacených přesčasů

Sloupec Typ Popis
id int, not null ID záznamu
PersonId int, not null ID osoby, které byl proplacen přesčas
Hours float, not null Počet proplacených hodin přesčasů
Date datetime, not null Datum proplacení přesčasů
CreatedByPersonId int, not null ID osoby, která proplatila přesčas
Notes nvarchar(max), null Poznámky
RemovedByPersonId int, null ID osoby, která smazala záznam
RemovedDate datetime, null Datum, kdy byl záznam smazán

Query.DiskDriveCsy

Diskové jednotky v ALVAO Asset Management v podrobnostech detekcí HW. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.

Sloupec Typ Popis
Id objektu int, not null Identifikační číslo objektu druhu počítač, který obsahuje daný disk.
Logický disk nvarchar(255), null Název logického disku, např. „C:“.
Kapacita (GB) float, null Kapacita disku
Využito (GB) float, null Využité místo na disku
Volné místo (GB) float, null Volné místo na disku
Volné místo (%) float, null Podíl volného místa a kapacity disku v procentech
BitLocker nvarchar(12), not null Udává, jestli je daný disk šifrován pomocí BitLockeru. Sloupec může nabývat hodnot „Zapnuto“, „Vypnuto“ a „Stav neznámý“ (v českém jazyce).

Query.DiskDriveDeu

Diskové jednotky v ALVAO Asset Management v podrobnostech detekcí HW. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.

Sloupec Typ Popis
Objekt Id int, not null Identifikační číslo objektu druhu počítač, který obsahuje daný disk.
Logische Platte nvarchar(255), null Název logického disku, např. „C:“.
Kapazität (GB) float, null Kapacita disku
Verwendeter Speicherplatz (GB) float, null Využité místo na disku
Freier Speicherplatz (GB) float, null Volné místo na disku
Freier Speicherplatz (%) float, null Podíl volného místa a kapacity disku v procentech
BitLocker nvarchar(18), not null Udává, jestli je daný disk šifrován pomocí BitLockeru. Sloupec může nabývat hodnot „Aktiviert“, „Deaktiviert“ a „Unbekannter Status“ (v německém jazyce).

Query.DiskDriveEnu

Diskové jednotky v ALVAO Asset Management v podrobnostech detekcí HW. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.

Sloupec Typ Popis
Object id int, not null Identifikační číslo objektu druhu počítač, který obsahuje daný disk.
Logical disk nvarchar(255), null Název logického disku, např. „C:“.
Capacity (GB) float, null Kapacita disku
Used space (GB) float, null Využité místo na disku
Free space (GB) float, null Volné místo na disku
Free space (%) float, null Podíl volného místa a kapacity disku v procentech
BitLocker nvarchar(7), not null Udává, jestli je daný disk šifrován pomocí BitLockeru. Sloupec může nabývat hodnot „On“, „Off“ a „Unknown“ (v anglickém jazyce).

Query.DocumentCsy

Dokumenty v ALVAO Asset Management. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.

Sloupec Typ Popis
Datum vystavení datetime, null Datum (bez času) vystavení dokumentu
Datum vystavení - Měsíc od datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byl dokument vystaven.
Typ dokumentu nvarchar(255), null Typ dokumentu
Identifikační číslo nvarchar(255), null Identifikační číslo dokumentu
Dodavatel nvarchar(255), null Název dodavatele (Typ dokumentu = Faktura)
Předávající nvarchar(255), null Jméno nebo název předávajícího (Typ dokumentu = Předávací protokol)
Přebírající nvarchar(255), null Jméno nebo název přebírajícího (Typ dokumentu = Předávací protokol)
Identifikační číslo 2 nvarchar(255), null Identifikační číslo 2 dokumentu
Poznámka nvarchar(max), null Poznámka
Zneplatněn (UTC) datetime, null Datum a čas zneplatnění záznamu o dokumentu v AM
Vytvořil nvarchar(255), null Jméno uživatele, který vytvořil záznam o dokumentu v AM.
Zneplatnil nvarchar(255), null Jméno uživatele, který zneplatnil záznam o dokumentu v AM.

Query.DocumentDeu

Dokumenty v ALVAO Asset Management. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.

Sloupec Typ Popis
Ausgabedatum datetime, null Datum (bez času) vystavení dokumentu
Ausgabedatum - Monat beginnt datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byl dokument vystaven.
Dokumenttyp nvarchar(255), null Typ dokumentu
Identifikationsnummer nvarchar(255), null Identifikační číslo dokumentu
Lieferant nvarchar(255), null Název dodavatele (Typ dokumentu = Faktura)
Übergebende Person nvarchar(255), null Jméno nebo název předávajícího (Typ dokumentu = Předávací protokol)
Annehmende Person nvarchar(255), null Jméno nebo název přebírajícího (Typ dokumentu = Předávací protokol)
Identifikationsnummer 2 nvarchar(255), null Identifikační číslo 2 dokumentu
Anmerkung nvarchar(max), null Poznámka
Ungültig gemacht (UTC) datetime, null Datum a čas zneplatnění záznamu o dokumentu v AM
Erstellt von nvarchar(255), null Jméno uživatele, který vytvořil záznam o dokumentu v AM.
Ungültig gemacht von nvarchar(255), null Jméno uživatele, který zneplatnil záznam o dokumentu v AM.

Query.DocumentEnu

Dokumenty v ALVAO Asset Management. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.

Sloupec Typ Popis
Issue date datetime, null Datum (bez času) vystavení dokumentu
Issue date - Month starting datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byl dokument vystaven.
Document type nvarchar(255), null Typ dokumentu
Identification number nvarchar(255), null Identifikační číslo dokumentu
Vendor nvarchar(255), null Název dodavatele (Typ dokumentu = Faktura)
Person handling over nvarchar(255), null Jméno nebo název předávajícího (Typ dokumentu = Předávací protokol)
Person accepting nvarchar(255), null Jméno nebo název přebírajícího (Typ dokumentu = Předávací protokol)
Identification number 2 nvarchar(255), null Identifikační číslo 2 dokumentu
Note nvarchar(max), null Poznámka
Voided (UTC) datetime, null Datum a čas zneplatnění záznamu o dokumentu v AM
Created by nvarchar(255), null Jméno uživatele, který vytvořil záznam o dokumentu v AM.
Voided by nvarchar(255), null Jméno uživatele, který zneplatnil záznam o dokumentu v AM.

Query.ExecutedSoftwareEnu

Spouštěný software na počítačích v ALVAO Asset Management. Nezobrazují se skryté nebo odstraněné počítače. Zobrazují se pouze objekty, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.

Sloupec Typ Popis
Computer Id int, not null Identifikační číslo počítače (tblNode.intNodeId)
Computer nvarchar(255), null Název počítače
User nvarchar(255), null Jméno uživatele, který má počítač svěřený do užívání.
Filename nvarchar(511), null Název spuštěného souboru včetně přípony
Path nvarchar(255), null Umístění souboru na souborovém systému počítače
Size (B) int, null Velikost souboru v bytech
File version nvarchar(255), null Verze souboru
File description nvarchar(255), null Popis souboru
Product nvarchar(255), null Název produktu
Product version nvarchar(255), null Verze produktu
Company nvarchar(255), null Výrobce produktu
Last run datetime, null Datum a čas posledního spuštění v časové zóně detekovaného počítače
Run count int, null Celkový počet spuštění souboru

Query.HdSectionRightsLog

Pohled na seznam změn oprávnění ke službám.
Význam hodnot ve sloupcích oprávnění:
1=povolit
0=odepřít
NULL=nenastaveno

Sloupec Typ Popis
TimeStamp datetime, not null Datum a čas provedení změny (UTC)
ModifiedByPerson nvarchar(518), not null Jméno uživatele, který změnu provedl.
HdSection nvarchar(518), null Název služby
HdSectionOld nvarchar(518), null Název původní služby
Role nvarchar(518), null Název skupiny uživatelů, která je držitelem oprávnění.
RoleOld nvarchar(518), null Název skupiny uživatelů, která byla původně držitelem oprávnění.
Person nvarchar(518), null Jméno uživatele, který je držitelem oprávnění.
PersonOld nvarchar(518), null Jméno uživatele, který byl původně držitelem oprávnění.
Operator bit, null Oprávnění operátora
OperatorOld bit, null Původní oprávnění operátora
Solver bit, null Oprávnění řešitele
SolverOld bit, null Původní oprávnění řešitele
SolverTake1 bit, null Oprávnění řešitele s právem převzít požadavek (hlavní)
SolverTake1Old bit, null Původní oprávnění řešitele s právem převzít požadavek (hlavní)
SolverTake2 bit, null Oprávnění řešitele s právem převzít požadavek (vedlejší)
SolverTake2Old bit, null Původní oprávnění řešitele s právem převzít požadavek (vedlejší)
Manager bit, null Oprávnění manažera
ManagerOld bit, null Původní oprávnění manažera
Reader bit, null Oprávnění čtenáře
ReaderOld bit, null Původní oprávnění čtenáře
ExceptionalSolver bit, null Oprávnění mimořádného řešitele
ExceptionalSolverOld bit, null Původní oprávnění mimořádného řešitele
RequesterRole nvarchar(518), null Název skupiny žadatelů, na kterou se oprávnění vztahuje (mapování žadatel-řešitelský tým).
RequesterRoleOld nvarchar(518), null Název skupiny žadatelů, na kterou se oprávnění původně vztahovalo (mapování žadatel-řešitelský tým).

Query.NodeParent

Pohled se všemi objekty v Assetu a jejich podřazenými objekty (včetně nepřímých vazeb – hluboké zanoření).

Sloupec Typ Popis
ChildNodeId int, not null Node Id objektu ve stromu.
ParentNodeId int, not null Node Id objektu nadřazeného ve stromu.

Query.NodeRightLog

Pohled na seznam změn v oprávněních ve stromu objektů.

Sloupec Typ Popis
TimeStamp datetime, not null Datum a čas provedení změny.
ModifiedBy nvarchar(255), not null Jméno přihlášeného uživatele.
User nvarchar(255), null Jméno uživatele.
Group nvarchar(255), null Jméno skupiny.
Object nvarchar(255), null Název objektu.
ObjectOld nvarchar(255), null Název objektu – předchozí hodnota.
Recursive bit, not null Volba včetně podřazených objektů.
RecursiveOld bit, null Volba včetně podřazených objektů – předchozí hodnota.
Class nvarchar(255), null Název druhu objektu.
ClassOld nvarchar(255), null Název druhu objektu – předchozí hodnota.
Read bit, null Právo číst.
ReadOld bit, null Právo číst – předchozí hodnota.
Write bit, null Právo měnit.
WriteOld bit, null Právo měnit – předchozí hodnota.
Move bit, null Právo přesouvat.
MoveOld bit, null Právo přesouvat – předchozí hodnota.
Create bit, null Právo vytvářet libovolné objekty.
CreateOld bit, null Právo vytvářet libovolné objekty – předchozí hodnota.
Delete bit, null Právo odstraňovat.
DeleteOld bit, null Právo odstraňovat – předchozí hodnota.

Query.ObjectCsy

Objekty v ALVAO Asset Management. Nezobrazují se skryté nebo odstraněné objekty. Kromě popsaných sloupců pohled obsahuje hodnoty 100 nejpoužívanějších vlastností. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.

Sloupec Typ Popis
Id objektu int, not null Identifikační číslo objektu (tblNode.intNodeId)
Název objektu nvarchar(255), null Název objektu
Druh objektu nvarchar(max), null Druh objektu
Cesta ve stromu nvarchar(1024), null Cesta ve stromu (bez názvu objektu). Pro kořenové objekty obsahuje prázdný řetězec.
Objekt typu počítač nvarchar(3), not null Udává, jestli je daný objekt typu počítač. Sloupec může nabývat hodnot „Ano“ a „Ne“ (v českém jazyce).
Vytvořeno (UTC) datetime, null Datum a čas vytvoření objektu
Vytvořeno - Měsíc od (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byl objekt vytvořen.
Výrobce nvarchar(255), null
Sériové číslo nvarchar(255), null
Název nvarchar(255), null
Model nvarchar(255), null
Poznámka nvarchar(255), null
Cena nvarchar(255), null
Dodavatel nvarchar(255), null
Číslo dodacího listu nvarchar(255), null
Datum nákupu datetime, null
Inventární číslo nvarchar(255), null
Záruka do datetime, null
IP adresa nvarchar(255), null
Název v síti nvarchar(255), null
Velikost nvarchar(255), null
Množství nvarchar(255), null
Rozhraní disku nvarchar(255), null
Nákladové středisko nvarchar(255), null
MAC adresa nvarchar(255), null
Celková kapacita pevných disků (GB) float, null
IP adresy nvarchar(255), null
MAC adresy nvarchar(255), null
Naposled importováno z AD datetime, null
Operační systém nvarchar(255), null
Počet pevných disků float, null
Velikost paměti RAM (GB) float, null
Frekvence nvarchar(255), null
Grafická karta nvarchar(255), null
Maximální horizontální rozlišení nvarchar(255), null
Maximální velikost nvarchar(255), null
Maximální vertikální rozlišení nvarchar(255), null
Naposled přihlášený uživatel (uživatelské jméno) nvarchar(255), null
Obsazených slotů nvarchar(255), null
Počet fyzických jader CPU nvarchar(255), null
Počet logických jader CPU nvarchar(255), null
Počet procesorů float, null
Procesor nvarchar(255), null
Refresh maximální nvarchar(255), null
Sériové číslo BIOSu nvarchar(255), null
Slotů nvarchar(255), null
Součástí domény nvarchar(255), null
Typ nvarchar(255), null
Úhlopříčka nvarchar(255), null
Velikost RAM nvarchar(255), null
Verze nvarchar(255), null
Za software zodpovídá nvarchar(255), null
__pořadí nvarchar(255), null
Druh skříně nvarchar(255), null
Název organizace nvarchar(255), null
Popis nvarchar(255), null
Rozlišení obrazovky nvarchar(255), null
Typ monitoru nvarchar(255), null
Adresa nvarchar(255), null
Kód organizace nvarchar(255), null
Název sítě nvarchar(255), null
Název větve sítě nvarchar(255), null
Oddělení nvarchar(255), null
Stav smlouvy nvarchar(255), null
Uživatel nvarchar(255), null
Budova nvarchar(255), null
Divize nvarchar(255), null
E-mail nvarchar(255), null
Fax nvarchar(255), null
IMEI nvarchar(255), null
Místnost nvarchar(255), null
Název podsítě nvarchar(255), null
Odbor nvarchar(255), null
Pořadí nvarchar(255), null
Poschodí nvarchar(255), null
Pracoviště nvarchar(255), null
Skupiny uživatelů nvarchar(255), null
Telefon nvarchar(255), null
Úsek nvarchar(255), null
Za majetek zodpovídá nvarchar(255), null
Záznamové médium nvarchar(255), null
DHCP server nvarchar(255), null
DNS doména nvarchar(255), null
Druh počítače nvarchar(255), null
Frekvence maximální nvarchar(255), null
IPX adresa nvarchar(255), null
IRQ nvarchar(255), null
Kancelář nvarchar(255), null
Kód země nvarchar(255), null
Kódová stránka nvarchar(255), null
Kontaktní osoba nvarchar(255), null
Logické zařízení nvarchar(255), null
Osobní číslo nvarchar(255), null
Port nvarchar(255), null
Refresh minimální nvarchar(255), null
Rozlišení horizontální nvarchar(255), null
Rozlišení vertikální nvarchar(255), null
Šířka obrazu nvarchar(255), null
Souborový systém nvarchar(255), null
Typové označení nvarchar(255), null
Umístění nvarchar(255), null
Útvar nvarchar(255), null
Uživatelské jméno nvarchar(255), null
Video mód nvarchar(255), null
Volné místo nvarchar(255), null
Výška obrazu nvarchar(255), null
Závod nvarchar(255), null

Query.ObjectDeu

Objekty v ALVAO Asset Management. Nezobrazují se skryté nebo odstraněné objekty. Kromě popsaných sloupců pohled obsahuje hodnoty 100 nejpoužívanějších vlastností. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.

Sloupec Typ Popis
Objekt Id int, not null Identifikační číslo objektu (tblNode.intNodeId)
Objektname nvarchar(255), null Název objektu
Objekttyp nvarchar(max), null Druh objektu
Pfad im Objektbaum nvarchar(1024), null Cesta ve stromu (bez názvu objektu). Pro kořenové objekty obsahuje prázdný řetězec.
Objekt des Computertypes nvarchar(4), not null Udává, jestli je daný objekt typu počítač. Sloupec může nabývat hodnot „Ja“ a „Nein“ (v německém jazyce).
Erstellt (UTC) datetime, null Datum a čas vytvoření objektu
Erstellt - Monat beginnt (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byl objekt vytvořen.
Hersteller nvarchar(255), null
Seriennummer nvarchar(255), null
Bezeichnung nvarchar(255), null
Model nvarchar(255), null
Anmerkung nvarchar(255), null
Preis nvarchar(255), null
Lieferant nvarchar(255), null
Lieferscheinnummer nvarchar(255), null
Kaufdatum datetime, null
Inventarnummer nvarchar(255), null
Garantie bis datetime, null
IP-Adresse nvarchar(255), null
Name im Netzwerk nvarchar(255), null
Größe nvarchar(255), null
Menge nvarchar(255), null
Plattenschnittstelle nvarchar(255), null
Kostenstelle nvarchar(255), null
MAC-Adresse nvarchar(255), null
Gesamtkapazität der Festplatten (GB) float, null
Adresse-IP nvarchar(255), null
MAC Adressen nvarchar(255), null
Zuletzt aus AD importiert datetime, null
Betriebssystem nvarchar(255), null
Anzahl Festplatten float, null
RAM-Speichergröße (GB) float, null
Frequenz nvarchar(255), null
Grafikkarte nvarchar(255), null
Maximale horizontale Auflösung nvarchar(255), null
Maximale Größe nvarchar(255), null
Maximale vertikale Auflösung nvarchar(255), null
Letzter angemeldeter Benutzer (Benutzername) nvarchar(255), null
Belegte Slots nvarchar(255), null
Anzahl der CPU Physickerne nvarchar(255), null
Anzahl der CPU Logikkerne nvarchar(255), null
Anzahl Prozessoren float, null
Prozessor nvarchar(255), null
Refresh maximal nvarchar(255), null
BIOS-Seriennummer nvarchar(255), null
Slots nvarchar(255), null
Domäne-Komponente nvarchar(255), null
Typ nvarchar(255), null
Diagonale nvarchar(255), null
RAM-Größe nvarchar(255), null
Version nvarchar(255), null
Verantwortlich für die Software nvarchar(255), null
__Reihenfolge nvarchar(255), null
Gehäusetyp nvarchar(255), null
Name der Organisation nvarchar(255), null
Beschreibung nvarchar(255), null
Bildschirm-Auflösung nvarchar(255), null
Bildschirmtyp nvarchar(255), null
Adresse nvarchar(255), null
Code der Organisation nvarchar(255), null
Name des Netzwerks nvarchar(255), null
Name des Netzwerkstrangs nvarchar(255), null
Abteilung nvarchar(255), null
Stav smlouvy nvarchar(255), null
Benutzer nvarchar(255), null
Gebäude nvarchar(255), null
Geschäftsbereich nvarchar(255), null
E-Mail nvarchar(255), null
Fax nvarchar(255), null
IMEI nvarchar(255), null
Raum nvarchar(255), null
Name des Unternetzwerks nvarchar(255), null
Sparte nvarchar(255), null
Pořadí nvarchar(255), null
Etage nvarchar(255), null
Arbeitsstelle nvarchar(255), null
Skupiny uživatelů nvarchar(255), null
Telefon nvarchar(255), null
Abschnitt nvarchar(255), null
Verantwortlich für Vermögensgegenstand nvarchar(255), null
Datenaufzeichnungsmedium nvarchar(255), null
DHCP-Server nvarchar(255), null
DNS-Domäne nvarchar(255), null
Art von Computer nvarchar(255), null
Frequenz maximal nvarchar(255), null
IPX-Adresse nvarchar(255), null
IRQ nvarchar(255), null
Büro nvarchar(255), null
Code des Landes nvarchar(255), null
Codeseite nvarchar(255), null
Kontaktperson nvarchar(255), null
Logisches Gerät nvarchar(255), null
Personalnummer nvarchar(255), null
Port nvarchar(255), null
Refresh minimal nvarchar(255), null
Auflösung horizontal nvarchar(255), null
Auflösung vertikal nvarchar(255), null
Bildbreite nvarchar(255), null
Dateisystem nvarchar(255), null
Typenbezeichnung nvarchar(255), null
Speicherstelle nvarchar(255), null
Einheit nvarchar(255), null
Benutzername nvarchar(255), null
Video-Modus nvarchar(255), null
Freier Raum nvarchar(255), null
Bildhöhe nvarchar(255), null
Werk nvarchar(255), null

Query.ObjectEnu

Objekty v ALVAO Asset Management. Nezobrazují se skryté nebo odstraněné objekty. Kromě popsaných sloupců pohled obsahuje hodnoty 100 nejpoužívanějších vlastností. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.

Sloupec Typ Popis
Object id int, not null Identifikační číslo objektu (tblNode.intNodeId)
Object name nvarchar(255), null Název objektu
Object kind nvarchar(max), null Druh objektu
Path in tree nvarchar(1024), null Cesta ve stromu (bez názvu objektu). Pro kořenové objekty obsahuje prázdný řetězec.
Computer type object nvarchar(3), not null Udává, jestli je daný objekt typu počítač. Sloupec může nabývat hodnot „Yes“ a „No“ (v anglickém jazyce).
Created (UTC) datetime, null Datum a čas vytvoření objektu
Created - Month starting (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byl objekt vytvořen.
Manufacturer nvarchar(255), null
Serial number nvarchar(255), null
Name nvarchar(255), null
Model nvarchar(255), null
Note nvarchar(255), null
Price nvarchar(255), null
Vendor nvarchar(255), null
Packing slip number nvarchar(255), null
Purchase date datetime, null
Inventory number nvarchar(255), null
Warranty expiration datetime, null
IP address nvarchar(255), null
Hostname nvarchar(255), null
Size nvarchar(255), null
Quantity nvarchar(255), null
Disk interface nvarchar(255), null
Cost center nvarchar(255), null
MAC address nvarchar(255), null
Total hard disk capacity (GB) float, null
IP addresses nvarchar(255), null
MAC addresses nvarchar(255), null
Last imported from AD datetime, null
Operating system nvarchar(255), null
Number of hard drives float, null
RAM size (GB) float, null
Frequency nvarchar(255), null
Graphic card nvarchar(255), null
Maximum horizontal resolution nvarchar(255), null
Maximum size nvarchar(255), null
Maximum vertical resolution nvarchar(255), null
Last logged-on user (user name) nvarchar(255), null
Occupied sockets nvarchar(255), null
Number of physical CPU cores nvarchar(255), null
Number of logical CPU cores nvarchar(255), null
Number of processors float, null
CPU nvarchar(255), null
Refresh maximum nvarchar(255), null
BIOS serial number nvarchar(255), null
Sockets nvarchar(255), null
Part of the domain nvarchar(255), null
Type nvarchar(255), null
Diagonal nvarchar(255), null
RAM size nvarchar(255), null
Version nvarchar(255), null
Person responsible for software nvarchar(255), null
__order nvarchar(255), null
Case kind nvarchar(255), null
Organization name nvarchar(255), null
Description nvarchar(255), null
Screen resolution nvarchar(255), null
Monitor type nvarchar(255), null
Address nvarchar(255), null
Organization code nvarchar(255), null
Site name nvarchar(255), null
Network branch name nvarchar(255), null
Department nvarchar(255), null
Stav smlouvy nvarchar(255), null
User nvarchar(255), null
Building nvarchar(255), null
Division nvarchar(255), null
E-mail nvarchar(255), null
Fax nvarchar(255), null
IMEI nvarchar(255), null
Room nvarchar(255), null
Subnet name nvarchar(255), null
Subdivision nvarchar(255), null
Pořadí nvarchar(255), null
Floor nvarchar(255), null
Site nvarchar(255), null
Skupiny uživatelů nvarchar(255), null
Phone nvarchar(255), null
Segment nvarchar(255), null
Person responsible for asset nvarchar(255), null
Data recording medium nvarchar(255), null
DHCP Server nvarchar(255), null
DNS domain nvarchar(255), null
Computer kind nvarchar(255), null
Maximum frequency nvarchar(255), null
IPX address nvarchar(255), null
IRQ nvarchar(255), null
Office nvarchar(255), null
Country code nvarchar(255), null
Codepage nvarchar(255), null
Contact person nvarchar(255), null
Logical device nvarchar(255), null
Personal number nvarchar(255), null
Port nvarchar(255), null
Refresh minimum nvarchar(255), null
Horizontal resolution nvarchar(255), null
Vertical resolution nvarchar(255), null
Picture width nvarchar(255), null
File system nvarchar(255), null
Type designation nvarchar(255), null
Location nvarchar(255), null
Unit nvarchar(255), null
User name nvarchar(255), null
Video mode nvarchar(255), null
Free space nvarchar(255), null
Picture height nvarchar(255), null
Facility nvarchar(255), null

Query.ObjectLastDetectionCsy

Poslední detekce určitého počítače v ALVAO Asset Management. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst.Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.

Sloupec Typ Popis
Id objektu int, not null Identifikační číslo objektu
Datum poslední detekce HW (UTC) datetime, null Datum a čas poslední detekce HW
Datum poslední detekce HW - Měsíc od (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém proběhla poslední detekce HW.
Datum poslední detekce SW (UTC) datetime, null Datum a čas poslední detekce SW
Datum poslední detekce SW - Měsíc od (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém proběhla poslední detekce SW.
Stáří poslední detekce HW nvarchar(16), not null Stáří poslední detekce HW. Sloupec může nabývat hodnot: „nedetekováno“, „1 týden“, „1 měsíc“, „3 měsíce“, „1 rok“ a „starší než 1 rok“ (v českém jazyce).
Stáří poslední detekce SW nvarchar(16), not null Stáří poslední detekce SW. Sloupec může nabývat hodnot: „nedetekováno“, „1 týden“, „1 měsíc“, „3 měsíce“, „1 rok“ a „starší než 1 rok“ (v českém jazyce).
Metoda poslední detekce HW nvarchar(64), null Metoda poslední detekce HW
Metoda poslední detekce SW nvarchar(64), null Metoda poslední detekce SW

Query.ObjectLastDetectionDeu

Poslední detekce určitého počítače v ALVAO Asset Management. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst.Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.

Sloupec Typ Popis
Objekt Id int, not null Identifikační číslo objektu
Letztes HW-Detektionsdatum (UTC) datetime, null Datum a čas poslední detekce HW
Letztes HW-Detektionsdatum - Monat beginnt (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém proběhla poslední detekce HW.
Letztes SW-Detektionsdatum (UTC) datetime, null Datum a čas poslední detekce SW
Letztes SW-Detektionsdatum - Monat beginnt (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém proběhla poslední detekce SW.
Letztes HW-Erkennungsalter nvarchar(16), not null Stáří poslední detekce HW. Sloupec může nabývat hodnot: „unentdeckt“, „1 Woche“, „1 Monat“, „3 Monate“, „1 Jahr“ a „älter als 1 Jahr“ (v německém jazyce).
Letztes SW-Erkennungsalter nvarchar(16), not null Stáří poslední detekce SW. Sloupec může nabývat hodnot: „unentdeckt“, „1 Woche“, „1 Monat“, „3 Monate“, „1 Jahr“ a „älter als 1 Jahr“ (v německém jazyce).
Letzte HW-Erkennungsmethode nvarchar(64), null Metoda poslední detekce HW
Letzte SW-Erkennungsmethode nvarchar(64), null Metoda poslední detekce SW

Query.ObjectLastDetectionEnu

Poslední detekce určitého počítače v ALVAO Asset Management. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst.Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.

Sloupec Typ Popis
Object id int, not null Identifikační číslo objektu
Last HW detection date (UTC) datetime, null Datum a čas poslední detekce HW
Last HW detection date - Month starting (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém proběhla poslední detekce HW.
Last SW detection date (UTC) datetime, null Datum a čas poslední detekce SW
Last SW detection date - Month starting (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém proběhla poslední detekce SW.
Last HW detection age nvarchar(17), not null Stáří poslední detekce HW. Sloupec může nabývat hodnot: „undetected“, „1 week“, „1 month“, „3 months“, „1 year“ a „older than 1 year“ (v anglickém jazyce).
Last SW detection age nvarchar(17), not null Stáří poslední detekce SW. Sloupec může nabývat hodnot: „undetected“, „1 week“, „1 month“, „3 months“, „1 year“ a „older than 1 year“ (v anglickém jazyce).
Last HW detection method nvarchar(64), null Metoda poslední detekce HW
Last SW detection method nvarchar(64), null Metoda poslední detekce SW

Query.ObjectLogCsy

Deník objektů v ALVAO Asset Management, viz AM Console – záložka Deník. Nezobrazují se záznamy skrytých nebo odstraněných objektů. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.

Sloupec Typ Popis
Id objektu int, null Identifikační číslo objektu, ke kterému se záznam vztahuje.
Nadpis nvarchar(max), null Nadpis záznamu
Zpráva nvarchar(max), null Text záznamu
Datum záznamu (UTC) datetime, null Datum a čas vytvoření záznamu
Datum záznamu - Měsíc od (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byl záznam vytvořen.
Datum záznamu - Týden od (UTC) datetime, null Datum prvního dne týdne, ve kterém byl záznam vytvořen.
Datum záznamu - Rok int, null Rok vytvoření záznamu
Datum záznamu - Měsíc int, null Měsíc vytvoření záznamu
Uživatel nvarchar(255), null Jméno uživatele, který záznam vytvořil.
Druh záznamu nvarchar(max), null Druh záznamu

Query.ObjectLogDeu

Deník objektů v ALVAO Asset Management, viz AM Console – záložka Deník. Nezobrazují se záznamy skrytých nebo odstraněných objektů. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.

Sloupec Typ Popis
Objekt Id int, null Identifikační číslo objektu, ke kterému se záznam vztahuje.
Titel nvarchar(max), null Nadpis záznamu
Nachricht nvarchar(max), null Text záznamu
Aufnahmedatum (UTC) datetime, null Datum a čas vytvoření záznamu
Aufnahmedatum - Monat beginnt (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byl záznam vytvořen.
Aufnahmedatum - Woche beginnt (UTC) datetime, null Datum prvního dne týdne, ve kterém byl záznam vytvořen.
Aufnahmedatum - Jahr int, null Rok vytvoření záznamu
Aufnahmedatum - Monat int, null Měsíc vytvoření záznamu
Benutzer nvarchar(255), null Jméno uživatele, který záznam vytvořil.
Aufzeichnungstyp nvarchar(max), null Druh záznamu

Query.ObjectLogEnu

Deník objektů v ALVAO Asset Management, viz AM Console – záložka Deník. Nezobrazují se záznamy skrytých nebo odstraněných objektů. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.

Sloupec Typ Popis
Object id int, null Identifikační číslo objektu, ke kterému se záznam vztahuje.
Title nvarchar(max), null Nadpis záznamu
Message nvarchar(max), null Text záznamu
Record date (UTC) datetime, null Datum a čas vytvoření záznamu
Record date - Month starting (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byl záznam vytvořen.
Record date - Week starting (UTC) datetime, null Datum prvního dne týdne, ve kterém byl záznam vytvořen.
Record date - Year int, null Rok vytvoření záznamu
Record date - Month int, null Měsíc vytvoření záznamu
User nvarchar(255), null Jméno uživatele, který záznam vytvořil.
Record kind nvarchar(max), null Druh záznamu

Query.OrganizationCsy

Organizace v ALVAO Service Desk.
Zobrazuje se pouze organizace uživatele, který je připojen k databázi. Členům skupiny Správci kontaktů se zobrazují všechny organizace. Nezobrazují se odstraněné organizace.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikační číslo organizace z tabulky dbo.tAccount.
Název nvarchar(255), not null Název organizace
IČO nvarchar(20), null IČO – identifikační číslo organizace
DIČ nvarchar(20), null DIČ – daňové identifikační číslo
Telefon nvarchar(30), null Telefon organizace
Telefon 2 nvarchar(30), null Telefon 2 organizace
E-mail nvarchar(50), null E-mail organizace
E-mail 2 nvarchar(50), null E-mail 2 organizace
Fax nvarchar(30), null Fax organizace
Web nvarchar(50), null Web organizace
Adresa nvarchar(max), null Adresa organizace
Adresa 2 nvarchar(max), null Adresa 2 organizace

Query.OrganizationDeu

Organizace v ALVAO Service Desk.
Zobrazuje se pouze organizace uživatele, který je připojen k databázi. Členům skupiny Správci kontaktů se zobrazují všechny organizace. Nezobrazují se odstraněné organizace.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikační číslo organizace z tabulky dbo.tAccount.
Name nvarchar(255), not null Název organizace
IdNr nvarchar(20), null IČO – identifikační číslo organizace
UID-Nr nvarchar(20), null DIČ – daňové identifikační číslo
Telefon nvarchar(30), null Telefon organizace
Telefon 2 nvarchar(30), null Telefon 2 organizace
E-Mail nvarchar(50), null E-mail organizace
E-Mail 2 nvarchar(50), null E-mail 2 organizace
Fax nvarchar(30), null Fax organizace
Web nvarchar(50), null Web organizace
Adresse nvarchar(max), null Adresa organizace
Adresse 2 nvarchar(max), null Adresa 2 organizace

Query.OrganizationEnu

Organizace v ALVAO Service Desk.
Zobrazuje se pouze organizace uživatele, který je připojen k databázi. Členům skupiny Správci kontaktů se zobrazují všechny organizace. Nezobrazují se odstraněné organizace.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikační číslo organizace z tabulky dbo.tAccount.
Name nvarchar(255), not null Název organizace
Company ID nvarchar(20), null IČO – identifikační číslo organizace
VAT ID nvarchar(20), null DIČ – daňové identifikační číslo
Phone nvarchar(30), null Telefon organizace
Phone 2 nvarchar(30), null Telefon 2 organizace
E-mail nvarchar(50), null E-mail organizace
E-mail 2 nvarchar(50), null E-mail 2 organizace
Fax nvarchar(30), null Fax organizace
Website nvarchar(50), null Web organizace
Address nvarchar(max), null Adresa organizace
Address 2 nvarchar(max), null Adresa 2 organizace

Query.PersonCsy

Osoby evidované v ALVAO.
Zobrazují se pouze osoby ze stejné organizace, jako je uživatel připojený k databázi. Členům skupiny Správci kontaktů se zobrazují všichni uživatelé.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikační číslo osoby, viz dbo.tPerson.iPersonId.
Jméno a příjmení nvarchar(255), null Jméno a příjmení
Mobil nvarchar(255), null Mobil
E-mail nvarchar(255), null E-mail
E-mail 2 nvarchar(255), null E-mail 2
Telefon do zaměstnání nvarchar(255), null Telefon do zaměstnání
Telefon do zaměstnání 2 nvarchar(255), null Telefon do zaměstnání 2
Další kontakty nvarchar(max), null Další kontakty
Oddělení nvarchar(255), null Oddělení
Funkce nvarchar(255), null Funkce
Kancelář nvarchar(255), null Kancelář
Osobní číslo nvarchar(255), null Osobní číslo
Preferovaný jazyk nvarchar(255), null Název preferovaného jazyka osoby
Časové pásmo nvarchar(64), null Název časového pásma
OrganizationId int, null Identifikační číslo organizace osoby, viz Query.Organization{locale}.id.
ManagerPersonId int, null Identifikační číslo nadřízeného osoby, viz Query.Person{locale}.id.
DeputyPersonId int, null Identifikační číslo zástupce osoby, viz Query.Person{locale}.id.
Zablokován bit, not null Zablokovaný uživatel
Sdílený bit, not null Sdílený účet
Skrytý v nabídkách bit, not null Uživatel skrytý v nabídkách
Odstraněný datetime, null Odstraněný uživatel

Query.PersonDeu

Osoby evidované v ALVAO.
Zobrazují se pouze osoby ze stejné organizace, jako je uživatel připojený k databázi. Členům skupiny Správci kontaktů se zobrazují všichni uživatelé.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikační číslo osoby, viz dbo.tPerson.iPersonId.
Vorname und Name nvarchar(255), null Jméno a příjmení
Mobil nvarchar(255), null Mobil
E-Mail nvarchar(255), null E-mail
E-Mail 2 nvarchar(255), null E-mail 2
Telefon Arbeitsort nvarchar(255), null Telefon do zaměstnání
Telefon Arbeitsort 2 nvarchar(255), null Telefon do zaměstnání 2
Andere Kontakte nvarchar(max), null Další kontakty
Abteilung nvarchar(255), null Oddělení
Position nvarchar(255), null Funkce
Büro nvarchar(255), null Kancelář
Personalnummer nvarchar(255), null Osobní číslo
Bevorzugte Sprache nvarchar(255), null Název preferovaného jazyka osoby
Zeitzone nvarchar(64), null Název časového pásma
OrganizationId int, null Identifikační číslo organizace osoby, viz Query.Organization{locale}.id.
ManagerPersonId int, null Identifikační číslo nadřízeného osoby, viz Query.Person{locale}.id.
DeputyPersonId int, null Identifikační číslo zástupce osoby, viz Query.Person{locale}.id.
Blockiert bit, not null Zablokovaný uživatel
Mitgeteilt bit, not null Sdílený účet
Verdeckt im Angebot bit, not null Uživatel skrytý v nabídkách
Entfernt datetime, null Odstraněný uživatel

Query.PersonEnu

Osoby evidované v ALVAO.
Zobrazují se pouze osoby ze stejné organizace, jako je uživatel připojený k databázi. Členům skupiny Správci kontaktů se zobrazují všichni uživatelé.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikační číslo osoby, viz dbo.tPerson.iPersonId.
Name and Surname nvarchar(255), null Jméno a příjmení
Mobile phone nvarchar(255), null Mobil
E-mail nvarchar(255), null E-mail
E-mail 2 nvarchar(255), null E-mail 2
Work phone nvarchar(255), null Telefon do zaměstnání
Work phone 2 nvarchar(255), null Telefon do zaměstnání 2
Other contacts nvarchar(max), null Další kontakty
Department nvarchar(255), null Oddělení
Position nvarchar(255), null Funkce
Office nvarchar(255), null Kancelář
Personal number nvarchar(255), null Osobní číslo
Preferred language nvarchar(255), null Název preferovaného jazyka osoby
Time zone nvarchar(64), null Název časového pásma
OrganizationId int, null Identifikační číslo organizace osoby, viz Query.Organization{locale}.id.
ManagerPersonId int, null Identifikační číslo nadřízeného osoby, viz Query.Person{locale}.id.
DeputyPersonId int, null Identifikační číslo zástupce osoby, viz Query.Person{locale}.id.
Disabled bit, not null Zablokovaný uživatel
Shared bit, not null Sdílený účet
Hidden in menus bit, not null Uživatel skrytý v nabídkách
Deleted datetime, null Odstraněný uživatel

Query.ProcessCsy

Procesy v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze procesy použité ve službách, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné procesy.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikační číslo procesu, viz dbo.TicketType.id.
Název nvarchar(30), not null Název procesu
Popis nvarchar(max), null Popis procesu

Query.ProcessDeu

Procesy v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze procesy použité ve službách, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné procesy.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikační číslo procesu, viz dbo.TicketType.id.
Name nvarchar(30), not null Název procesu
Beschreibung nvarchar(max), null Popis procesu

Query.ProcessEnu

Procesy v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze procesy použité ve službách, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné procesy.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikační číslo procesu, viz dbo.TicketType.id.
Name nvarchar(30), not null Název procesu
Description nvarchar(max), null Popis procesu

Query.Request2Csy

Požadavky v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné požadavky.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikační číslo požadavku, viz dbo.tHdTicket.iHdTicketId.
Značka požadavku nvarchar(255), null Identifikační značka požadavku
Název požadavku nvarchar(1024), null Název požadavku
Značka a název požadavku nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. "T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu".
Interní cíl nvarchar(255), null Název interního cíle
Interní cíl - Termín (UTC) datetime, null Termín interního cíle
Vytvořeno (UTC) datetime, null Datum a čas vytvoření požadavku
Způsob podání požadavku nvarchar(255), null Způsob podání požadavku např. e-mail, telefon, formulář.
Hrubý stav nvarchar(10), not null Název hrubého stavu (Otevřený, Vyřešený, Uzavřený, Odstraněný).
URL požadavku nvarchar(2072), null URL požadavku v ALVAO WebApp
Pozastavení SLA (hodiny v provozní době) float, null Počet hodin v provozní době právě probíhajícího pozastavení SLA (z důvodu čekání na žadatele nebo stavu požadavku).
Pozastaveno SLA (hodiny v provozní době) float, null Celková doba pozastavení SLA v rámci daného požadavku v hodinách v provozní době (včetně právě probíhajícího pozastavení SLA).
Čekáno na žadatele (hodiny v provozní době) float, null Celková doba čekání na žadatele v průběhu celého řešení požadavku v hodinách v provozní době služby.
Čekání na žadatele (hodiny v provozní době) float, null Počet hodin v provozní době právě probíhajícího čekání na žadatele.
První reakce (UTC) datetime, null Datum a čas první reakce
První reakce - Termín (UTC) datetime, null Datum a čas termínu první reakce podle SLA. Pokud je SLA pozastaveno nebo termín není určen, hodnota je null.
První reakce - Zbývá do termínu (hodiny v provozní době) float, null Doba v hodinách reprezentující zbývající čas do termínu první reakce v provozní době. V případě, že datum první reakce není garantován nebo už byla první reakce provedena, hodnota je null.
První reakce nvarchar(9), null Hodnota „splněno“, pokud byl splněn termín první reakce podle SLA. Hodnota „nesplněno“, pokud termín první reakce nebyl splněn. Hodnota null, pokud termín první reakce není garantován nebo pokud první reakce ještě nebyla vykonána a termín podle SLA ještě není překročen.
První reakce - Doba do reakce (hodiny v provozní době) float, null Počet hodin v provozní době od vytvoření požadavku do první reakce. Pokud první reakce nebyla splněna, hodnota je null.
První reakce - Překročení termínu (hodiny v provozní době) float, null Počet hodin v provozní době, o které byl překročen termín první reakce garantován dle SLA.
První reakce - Splnění termínu (hodiny v provozní době) float, null Počet hodin v provozní době, o které byla první reakce splněna dříve, než vyžaduje SLA.
FirstReactionRequestLogRecordId int, null Id události, kterou byla splněna první reakce, viz Query.RequestLogRecord{locale}.id.
FirstReactionTriggeredByRequestLogRecordId int, null Id události, která vyvolala událost pro splnění první reakce, viz Query.RequestLogRecord{locale}.id.
Vyřešeno (UTC) datetime, null Datum a čas vyřešení požadavku.
Vyřešení - Termín (UTC) datetime, null Datum a čas termínu vyřešení. Pokud je SLA pozastaveno nebo termín není určen, hodnota je null.
Vyřešení - Zbývá do termínu (hodiny v provozní době) float, null Doba v hodinách reprezentující zbývající čas do termínu vyřešení požadavku v provozní době. V případě, že datum vyřešení požadavku není garantován nebo už byl požadavek vyřešen, hodnota je null.
Vyřešení nvarchar(9), null Hodnota „splněno“, pokud byl splněn termín vyřešení požadavku podle SLA. Hodnota „nesplněno“, pokud termín vyřešení nebyl splněn. Hodnota null, pokud termín vyřešení požadavku není garantován nebo pokud požadavek ještě nebyl vyřešen a termín vyřešení podle SLA ještě není překročen.
Vyřešení - Doba do vyřešení (hodiny v provozní době) float, null Počet hodin od vytvoření do vyřešení požadavku v provozní době služby.
Vyřešení - Překročení termínu podle SLA (hodiny v provozní době) float, null Počet hodin v provozní době, o které byla překročena lhůta pro vyřešení požadavku podle SLA.
Vyřešení - Splnění termínu podle SLA (hodiny v provozní době) float, null Počet hodin v provozní době, o které byl požadavek vyřešen dříve, než vyžaduje SLA.
Vyřešení - Překročení termínu (hodiny v provozní době) float, null Počet hodin v provozní době, o který byl překročen termín vyřešení požadavku (položka Termín požadavku).
Vyřešení - Splnění termínu (hodiny v provozní době) float, null Počet hodin v provozní době, o které byl požadavek vyřešen dříve, než je uvedeno v položce Termín požadavku.
ResolutionRequestLogRecordId int, null Id poslední události vyřešení požadavku, viz Query.RequestLogRecord{locale}.id.
Uzavřeno (UTC) datetime, null Datum a čas uzavření požadavku.
RootRequestId int, null Identifikační číslo nejvyššího nadřazeného požadavku, viz Query.Request2{locale}.id.
RequesterPersonId int, not null Identifikační číslo žadatele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
SolverPersonId int, null Identifikační číslo aktuálního řešitele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
RequestedForPersonId int, not null Identifikační číslo uživatele, pro kterého byl požadavek vytvořen, viz Query.Person{locale}.id.
SectionId int, not null Identifikační číslo služby, viz Query.Section{locale}.id.
SlaId int, not null Identifikační číslo SLA, viz Query.Sla{locale}.id.
RelatedOrganizationId int, null Identifikační číslo související organizace požadavku (položka Související organizace), viz Query.Organization{locale}.id.
RequestStateId int, not null Identifikační číslo aktuálního stavu požadavku, viz Query.RequestState{locale}.id.
StartRequestLogRecordId int, null Identifikační číslo zakládací události požadavku, viz Query.RequestLogRecord{locale}.id.
Priorita nvarchar(max), null Název priority
Dopad nvarchar(max), null Název dopadu
Naléhavost nvarchar(max), null Název naléhavosti
Náklady (hodiny) float, null Celkový vykázaný čas (Práce + Čas na cestě) v hodinách.
Náklady - Práce (hodiny) float, null Počet odpracovaných hodin požadavku.
Náklady - Cesta (hodiny) float, null Počet hodin strávených na cestě u požadavku.
Náklady - Cesta (km) float, null Počet kilometrů vykázaných k požadavku.
Poznámka nvarchar(max), null Poznámky k požadavku
Skupina nvarchar(255), null Skupina
Číslo zařízení nvarchar(255), null Číslo zařízení
Dotazník spokojenosti - Celková spokojenost nvarchar(max), null Celková spokojenost žadatele
Dotazník spokojenosti - Rychlost řešení nvarchar(max), null Rychlost řešení požadavku z pohledu žadatele
Dotazník spokojenosti - Profesionalita nvarchar(max), null Profesionalita řešitelského týmu z pohledu žadatele
Dotazník spokojenosti - Odbornost nvarchar(max), null Odbornost řešitelského týmu z pohledu žadatele
Dotazník spokojenosti - Komentáře a poznámky nvarchar(max), null Komentáře a poznámky žadatele z dotazníku spokojenosti

Query.Request2Deu

Požadavky v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné požadavky.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikační číslo požadavku, viz dbo.tHdTicket.iHdTicketId.
Kennung der Anfrage nvarchar(255), null Identifikační značka požadavku
Name der Anfrage nvarchar(1024), null Název požadavku
Zeichen und Name der Anfrage nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. "T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu".
Internes Ziel nvarchar(255), null Název interního cíle
Internes Ziel - Termin (UTC) datetime, null Termín interního cíle
Erstellt (UTC) datetime, null Datum a čas vytvoření požadavku
Methode der Anfragestellung nvarchar(255), null Způsob podání požadavku např. e-mail, telefon, formulář.
Gesamtstatus nvarchar(10), not null Název hrubého stavu (Otevřený, Vyřešený, Uzavřený, Odstraněný).
URL der Anfrage nvarchar(2072), null URL požadavku v ALVAO WebApp
SLA-Aussetzung (Stunden innerhalb der Betriebszeit) float, null Počet hodin v provozní době právě probíhajícího pozastavení SLA (z důvodu čekání na žadatele nebo stavu požadavku).
SLA ausgesetzt (Stunden innerhalb der Betriebszeit) float, null Celková doba pozastavení SLA v rámci daného požadavku v hodinách v provozní době (včetně právě probíhajícího pozastavení SLA).
Gewartet auf den Anfragesteller (Stunden innerhalb der Betriebszeit) float, null Celková doba čekání na žadatele v průběhu celého řešení požadavku v hodinách v provozní době služby.
Warten auf den Anfragesteller (Stunden innerhalb der Betriebszeit) float, null Počet hodin v provozní době právě probíhajícího čekání na žadatele.
Erste Reaktion (UTC) datetime, null Datum a čas první reakce
Erste Reaktion - Termin (UTC) datetime, null Datum a čas termínu první reakce podle SLA. Pokud je SLA pozastaveno nebo termín není určen, hodnota je null.
Erste Reaktion - Zeit bis zum Termin (Stunden innerhalb der Betriebszeit) float, null Doba v hodinách reprezentující zbývající čas do termínu první reakce v provozní době. V případě, že datum první reakce není garantován nebo už byla první reakce provedena, hodnota je null.
Erste Reaktion nvarchar(9), null Hodnota „splněno“, pokud byl splněn termín první reakce podle SLA. Hodnota „nesplněno“, pokud termín první reakce nebyl splněn. Hodnota null, pokud termín první reakce není garantován nebo pokud první reakce ještě nebyla vykonána a termín podle SLA ještě není překročen.
Erste Reaktion - Zeit bis zur Reaktion (Stunden innerhalb der Betriebszeit) float, null Počet hodin v provozní době od vytvoření požadavku do první reakce. Pokud první reakce nebyla splněna, hodnota je null.
Erste Reaktion - Überschreitung des Termins (Stunden innerhalb der Betriebszeit) float, null Počet hodin v provozní době, o které byl překročen termín první reakce garantován dle SLA.
Erste Reaktion - Einhaltung des Termins (Stunden innerhalb der Betriebszeit) float, null Počet hodin v provozní době, o které byla první reakce splněna dříve, než vyžaduje SLA.
FirstReactionRequestLogRecordId int, null Id události, kterou byla splněna první reakce, viz Query.RequestLogRecord{locale}.id.
FirstReactionTriggeredByRequestLogRecordId int, null Id události, která vyvolala událost pro splnění první reakce, viz Query.RequestLogRecord{locale}.id.
Bearbeitet (UTC) datetime, null Datum a čas vyřešení požadavku.
Erledigung - Termin (UTC) datetime, null Datum a čas termínu vyřešení. Pokud je SLA pozastaveno nebo termín není určen, hodnota je null.
Bearbeitet - Zeit bis zum Termin (Stunden innerhalb der Betriebszeit) float, null Doba v hodinách reprezentující zbývající čas do termínu vyřešení požadavku v provozní době. V případě, že datum vyřešení požadavku není garantován nebo už byl požadavek vyřešen, hodnota je null.
Erledigung nvarchar(9), null Hodnota „splněno“, pokud byl splněn termín vyřešení požadavku podle SLA. Hodnota „nesplněno“, pokud termín vyřešení nebyl splněn. Hodnota null, pokud termín vyřešení požadavku není garantován nebo pokud požadavek ještě nebyl vyřešen a termín vyřešení podle SLA ještě není překročen.
Bearbeitet - Zeit bis zur Bearbeitung (Stunden innerhalb der Betriebszeit) float, null Počet hodin od vytvoření do vyřešení požadavku v provozní době služby.
Bearbeitet - Überschreitung des Termins gem. SLA (Stunden innerhalb der Betriebszeit) float, null Počet hodin v provozní době, o které byla překročena lhůta pro vyřešení požadavku podle SLA.
Bearbeitet - Einhaltung des Termins gem. SLA (Stunden innerhalb der Betriebszeit) float, null Počet hodin v provozní době, o které byl požadavek vyřešen dříve, než vyžaduje SLA.
Erledigung - Überschreitung des Termins (Stunden innerhalb der Betriebszeit) float, null Počet hodin v provozní době, o který byl překročen termín vyřešení požadavku (položka Termín požadavku).
Erledigung - Einhaltung des Termins (Stunden innerhalb der Betriebszeit) float, null Počet hodin v provozní době, o které byl požadavek vyřešen dříve, než je uvedeno v položce Termín požadavku.
ResolutionRequestLogRecordId int, null Id poslední události vyřešení požadavku, viz Query.RequestLogRecord{locale}.id.
Geschlossen (UTC) datetime, null Datum a čas uzavření požadavku.
RootRequestId int, null Identifikační číslo nejvyššího nadřazeného požadavku, viz Query.Request2{locale}.id.
RequesterPersonId int, not null Identifikační číslo žadatele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
SolverPersonId int, null Identifikační číslo aktuálního řešitele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
RequestedForPersonId int, not null Identifikační číslo uživatele, pro kterého byl požadavek vytvořen, viz Query.Person{locale}.id.
SectionId int, not null Identifikační číslo služby, viz Query.Section{locale}.id.
SlaId int, not null Identifikační číslo SLA, viz Query.Sla{locale}.id.
RelatedOrganizationId int, null Identifikační číslo související organizace požadavku (položka Související organizace), viz Query.Organization{locale}.id.
RequestStateId int, not null Identifikační číslo aktuálního stavu požadavku, viz Query.RequestState{locale}.id.
StartRequestLogRecordId int, null Identifikační číslo zakládací události požadavku, viz Query.RequestLogRecord{locale}.id.
Priorität nvarchar(max), null Název priority
Auswirkung nvarchar(max), null Název dopadu
Dringlichkeit nvarchar(max), null Název naléhavosti
Aufwand (in Stunden) float, null Celkový vykázaný čas (Práce + Čas na cestě) v hodinách.
Arbeitsaufwand (in Stunden) float, null Počet odpracovaných hodin požadavku.
Aufwand - Reisezeit (in Stunden) float, null Počet hodin strávených na cestě u požadavku.
Aufwand - Reisezeit (in km) float, null Počet kilometrů vykázaných k požadavku.
Anmerkung nvarchar(max), null Poznámky k požadavku
Gruppe nvarchar(255), null Skupina
Gerätenummer nvarchar(255), null Číslo zařízení
Zufriedenheitsbefragung - Gesamtzufriedenheit nvarchar(max), null Celková spokojenost žadatele
Zufriedenheitsbefragung - Schnelligkeit der Bearbeitung nvarchar(max), null Rychlost řešení požadavku z pohledu žadatele
Zufriedenheitsbefragung - Professionalität nvarchar(max), null Profesionalita řešitelského týmu z pohledu žadatele
Zufriedenheitsbefragung - Fachkompetenz nvarchar(max), null Odbornost řešitelského týmu z pohledu žadatele
Zufriedenheitsbefragung - Kommentare und Anmerkungen nvarchar(max), null Komentáře a poznámky žadatele z dotazníku spokojenosti

Query.Request2Enu

Požadavky v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné požadavky.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikační číslo požadavku, viz dbo.tHdTicket.iHdTicketId.
Request tag nvarchar(255), null Identifikační značka požadavku
Request name nvarchar(1024), null Název požadavku
Request tag and title nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. "T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu".
Internal target nvarchar(255), null Název interního cíle
Internal target - Due date (UTC) datetime, null Termín interního cíle
Created (UTC) datetime, null Datum a čas vytvoření požadavku
Request submission method nvarchar(255), null Způsob podání požadavku např. e-mail, telefon, formulář.
Overall status nvarchar(10), not null Název hrubého stavu (Otevřený, Vyřešený, Uzavřený, Odstraněný).
Request URL nvarchar(2072), null URL požadavku v ALVAO WebApp
SLA pause (hours during the operation hours) float, null Počet hodin v provozní době právě probíhajícího pozastavení SLA (z důvodu čekání na žadatele nebo stavu požadavku).
SLA paused (hours during the operation hours) float, null Celková doba pozastavení SLA v rámci daného požadavku v hodinách v provozní době (včetně právě probíhajícího pozastavení SLA).
Waited for requester (hours during the operation hours) float, null Celková doba čekání na žadatele v průběhu celého řešení požadavku v hodinách v provozní době služby.
Waiting for requester (hours during the operation hours) float, null Počet hodin v provozní době právě probíhajícího čekání na žadatele.
First response (UTC) datetime, null Datum a čas první reakce
First response - Due date (UTC) datetime, null Datum a čas termínu první reakce podle SLA. Pokud je SLA pozastaveno nebo termín není určen, hodnota je null.
First response - Remaining (hours during the operation hours) float, null Doba v hodinách reprezentující zbývající čas do termínu první reakce v provozní době. V případě, že datum první reakce není garantován nebo už byla první reakce provedena, hodnota je null.
First response nvarchar(9), null Hodnota „splněno“, pokud byl splněn termín první reakce podle SLA. Hodnota „nesplněno“, pokud termín první reakce nebyl splněn. Hodnota null, pokud termín první reakce není garantován nebo pokud první reakce ještě nebyla vykonána a termín podle SLA ještě není překročen.
First response - Time to response (hours during the operation hours) float, null Počet hodin v provozní době od vytvoření požadavku do první reakce. Pokud první reakce nebyla splněna, hodnota je null.
First response - Exceeding of due date (hours during the operation hours) float, null Počet hodin v provozní době, o které byl překročen termín první reakce garantován dle SLA.
First response - Meeting of due date (hours during the operation hours) float, null Počet hodin v provozní době, o které byla první reakce splněna dříve, než vyžaduje SLA.
FirstReactionRequestLogRecordId int, null Id události, kterou byla splněna první reakce, viz Query.RequestLogRecord{locale}.id.
FirstReactionTriggeredByRequestLogRecordId int, null Id události, která vyvolala událost pro splnění první reakce, viz Query.RequestLogRecord{locale}.id.
Resolved (UTC) datetime, null Datum a čas vyřešení požadavku.
Resolution - Due date (UTC) datetime, null Datum a čas termínu vyřešení. Pokud je SLA pozastaveno nebo termín není určen, hodnota je null.
Resolution - Remaining (hours during the operation hours) float, null Doba v hodinách reprezentující zbývající čas do termínu vyřešení požadavku v provozní době. V případě, že datum vyřešení požadavku není garantován nebo už byl požadavek vyřešen, hodnota je null.
Resolution nvarchar(9), null Hodnota „splněno“, pokud byl splněn termín vyřešení požadavku podle SLA. Hodnota „nesplněno“, pokud termín vyřešení nebyl splněn. Hodnota null, pokud termín vyřešení požadavku není garantován nebo pokud požadavek ještě nebyl vyřešen a termín vyřešení podle SLA ještě není překročen.
Resolution - Time to resolve (hours during the operation hours) float, null Počet hodin od vytvoření do vyřešení požadavku v provozní době služby.
Resolution - SLA breached by (hours during the operation hours) float, null Počet hodin v provozní době, o které byla překročena lhůta pro vyřešení požadavku podle SLA.
Resolution - SLA met by (hours during the operation hours) float, null Počet hodin v provozní době, o které byl požadavek vyřešen dříve, než vyžaduje SLA.
Resolution - Exceeding of due date (hours during the operation hours) float, null Počet hodin v provozní době, o který byl překročen termín vyřešení požadavku (položka Termín požadavku).
Resolution - Meeting of due date (hours during the operation hours) float, null Počet hodin v provozní době, o které byl požadavek vyřešen dříve, než je uvedeno v položce Termín požadavku.
ResolutionRequestLogRecordId int, null Id poslední události vyřešení požadavku, viz Query.RequestLogRecord{locale}.id.
Closed (UTC) datetime, null Datum a čas uzavření požadavku.
RootRequestId int, null Identifikační číslo nejvyššího nadřazeného požadavku, viz Query.Request2{locale}.id.
RequesterPersonId int, not null Identifikační číslo žadatele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
SolverPersonId int, null Identifikační číslo aktuálního řešitele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
RequestedForPersonId int, not null Identifikační číslo uživatele, pro kterého byl požadavek vytvořen, viz Query.Person{locale}.id.
SectionId int, not null Identifikační číslo služby, viz Query.Section{locale}.id.
SlaId int, not null Identifikační číslo SLA, viz Query.Sla{locale}.id.
RelatedOrganizationId int, null Identifikační číslo související organizace požadavku (položka Související organizace), viz Query.Organization{locale}.id.
RequestStateId int, not null Identifikační číslo aktuálního stavu požadavku, viz Query.RequestState{locale}.id.
StartRequestLogRecordId int, null Identifikační číslo zakládací události požadavku, viz Query.RequestLogRecord{locale}.id.
Priority nvarchar(max), null Název priority
Impact nvarchar(max), null Název dopadu
Urgency nvarchar(max), null Název naléhavosti
Cost (hours) float, null Celkový vykázaný čas (Práce + Čas na cestě) v hodinách.
Cost - Work (hours) float, null Počet odpracovaných hodin požadavku.
Cost - Time traveled (hours) float, null Počet hodin strávených na cestě u požadavku.
Cost - Distance traveled (km) float, null Počet kilometrů vykázaných k požadavku.
Note nvarchar(max), null Poznámky k požadavku
Group nvarchar(255), null Skupina
Device number nvarchar(255), null Číslo zařízení
Satisfaction survey - General satisfaction nvarchar(max), null Celková spokojenost žadatele
Satisfaction survey - Resolution speed nvarchar(max), null Rychlost řešení požadavku z pohledu žadatele
Satisfaction survey - Professionalism nvarchar(max), null Profesionalita řešitelského týmu z pohledu žadatele
Satisfaction survey - Expertise nvarchar(max), null Odbornost řešitelského týmu z pohledu žadatele
Satisfaction survey - Comments and remarks nvarchar(max), null Komentáře a poznámky žadatele z dotazníku spokojenosti

Query.RequestChangeCsy

Průběh řešení požadavků v ALVAO Service Desk. Každý řádek odpovídá změně stavu, služby, SLA nebo řešitele. Zobrazují se záznamy jenom od požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Číslo požadavku int, not null Identifikační číslo požadavku.
Id služby int, null Id služby (tHdSection.iHdSectionId).
Id stavu int, null Id stavu (TicketState.id).
Id řešitele int, null Id řešitele (tPerson.iPersonId).
Id SLA int, null Id SLA (tSla.iSlaId).
Začátek (UTC) datetime, null Datum provedení změny.
Konec (UTC) datetime, null Datum konce změny = datum provedení následující změny.
Doba trvání (hodiny) float, null Počet hodin, který změna trvala.
Doba trvání v provozní době (hodiny) float, not null Počet hodin, který změna trvala. Počítá se v provozní době SLA, které bylo v dané době aktuální.
Spuštěno SLA (hodiny) float, not null Počet hodin v provozní době SLA, během kterých v rámci trvání změny běželo SLA.
Pozastaveno SLA (hodiny) float, not null Počet hodin v provozní době SLA, během kterých bylo v rámci trvání změny SLA pozastaveno.

Query.RequestChangeDeu

Průběh řešení požadavků v ALVAO Service Desk. Každý řádek odpovídá změně stavu, služby, SLA nebo řešitele. Zobrazují se záznamy jenom od požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Anfrage-Nummer int, not null Identifikační číslo požadavku.
Id des Service int, null Id služby (tHdSection.iHdSectionId).
Id des Status int, null Id stavu (TicketState.id).
Id des Bearbeiters int, null Id řešitele (tPerson.iPersonId).
Id der SLA int, null Id SLA (tSla.iSlaId).
Beginn (UTC) datetime, null Datum provedení změny.
Ende (UTC) datetime, null Datum konce změny = datum provedení následující změny.
Dauer (Stunden) float, null Počet hodin, který změna trvala.
Betriebszeitdauer (Stunden) float, not null Počet hodin, který změna trvala. Počítá se v provozní době SLA, které bylo v dané době aktuální.
Laufendes SLA (Stunden) float, not null Počet hodin v provozní době SLA, během kterých v rámci trvání změny běželo SLA.
SLA ausgesetzt (Stunden) float, not null Počet hodin v provozní době SLA, během kterých bylo v rámci trvání změny SLA pozastaveno.

Query.RequestChangeEnu

Průběh řešení požadavků v ALVAO Service Desk. Každý řádek odpovídá změně stavu, služby, SLA nebo řešitele. Zobrazují se záznamy jenom od požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Request number int, not null Identifikační číslo požadavku.
Service ID int, null Id služby (tHdSection.iHdSectionId).
Status ID int, null Id stavu (TicketState.id).
Solver ID int, null Id řešitele (tPerson.iPersonId).
SLA ID int, null Id SLA (tSla.iSlaId).
Start (UTC) datetime, null Datum provedení změny.
End (UTC) datetime, null Datum konce změny = datum provedení následující změny.
Duration (hours) float, null Počet hodin, který změna trvala.
Duration in operating hours (hours) float, not null Počet hodin, který změna trvala. Počítá se v provozní době SLA, které bylo v dané době aktuální.
Running SLA (hours) float, not null Počet hodin v provozní době SLA, během kterých v rámci trvání změny běželo SLA.
SLA paused (hours) float, not null Počet hodin v provozní době SLA, během kterých bylo v rámci trvání změny SLA pozastaveno.

Query.RequestContinualResponseCsy

Průběžné informování žadatele řešitelským týmem v požadavcích v ALVAO Service Desk. Průběžné informování je zpráva od dodavatele odeslaná zákazníkovi v průběhu řešení jeho požadavku, aniž by šlo o reakci na předchozí zprávu od zákazníka. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Číslo požadavku int, not null Identifikační číslo požadavku.
Název požadavku nvarchar(1024), null Název požadavku
Služba nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
SLA nvarchar(255), null Název SLA.
Žadatel nvarchar(255), null Jméno a příjmení žadatele.
Organizace (žadatel) nvarchar(255), null Název organizace žadatele.
Řešitel nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele.
Termín (UTC) datetime, null Termín požadavku.
Interní cíl nvarchar(255), null Název interního cíle.
Interní cíl (termín) (UTC) datetime, null Termín interního cíle.
Datum (UTC) datetime, null Datum odeslání zprávy.
Týden od (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byla zpráva odeslána.
Měsíc od (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byla zpráva odeslána.
Rok (UTC) int, null Rok, ve kterém byla zpráva odeslána.
Čtvrtletí (UTC) int, null Čtvrtletí, ve kterém byla zpráva odeslána (1-4).
Měsíc (UTC) int, null Měsíc, ve kterém byla zpráva odeslána (1-12).
Týden (UTC) int, null Týden, ve kterém byla zpráva odeslána (1-53).
Hodina (UTC) int, null Hodina, ve které byla zpráva odeslána (0-23).
Značka a název požadavku nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
Nejvyšší požadavek int, null Identifikační číslo kořenového nadřazeného požadavku.
Nejvyšší služba nvarchar(255), null Název kořenové služby ve stromu služeb.
Informoval nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele, který odeslal zprávu.
Doba (hodiny) float, not null Doba od odeslání předchozí zprávy od dodavatele do odeslání této zprávy v hodinách.
Související organizace nvarchar(255), not null Název organizace, pro kterou je požadavek realizován.
Proces nvarchar(30), null Název procesu.
Id žadatele int, not null Identifikační číslo žadatele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
Id řešitele int, null Identifikační číslo aktuálního řešitele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
Id služby int, not null Identifikační číslo služby, viz Query.Section{locale}.id.
Id SLA int, not null Identifikační číslo SLA, viz Query.Sla{locale}.id.
Id organizace žadatele int, null Identifikační číslo organizace žadatele požadavku, viz Query.Organization{locale}.id.

Query.RequestContinualResponseDeu

Průběžné informování žadatele řešitelským týmem v požadavcích v ALVAO Service Desk. Průběžné informování je zpráva od dodavatele odeslaná zákazníkovi v průběhu řešení jeho požadavku, aniž by šlo o reakci na předchozí zprávu od zákazníka. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Anfrage-Nummer int, not null Identifikační číslo požadavku.
Name der Anfrage nvarchar(1024), null Název požadavku
Service nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
SLA nvarchar(255), null Název SLA.
Anfragesteller nvarchar(255), null Jméno a příjmení žadatele.
Organisation (Anfragesteller) nvarchar(255), null Název organizace žadatele.
Bearbeiter nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele.
Termin (UTC) datetime, null Termín požadavku.
Internes Ziel nvarchar(255), null Název interního cíle.
Internes Ziel (Termin) (UTC) datetime, null Termín interního cíle.
Datum (UTC) datetime, null Datum odeslání zprávy.
Woche beginnt (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byla zpráva odeslána.
Monat beginnt (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byla zpráva odeslána.
Jahr (UTC) int, null Rok, ve kterém byla zpráva odeslána.
Quartal (UTC) int, null Čtvrtletí, ve kterém byla zpráva odeslána (1-4).
Monat (UTC) int, null Měsíc, ve kterém byla zpráva odeslána (1-12).
Woche (UTC) int, null Týden, ve kterém byla zpráva odeslána (1-53).
Stunde (UTC) int, null Hodina, ve které byla zpráva odeslána (0-23).
Kennung a Name der Anfrage nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
Höchste Anfrage int, null Identifikační číslo kořenového nadřazeného požadavku.
Höchste Service nvarchar(255), null Název kořenové služby ve stromu služeb.
Informiert von nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele, který odeslal zprávu.
Zeit (Stunden) float, not null Doba od odeslání předchozí zprávy od dodavatele do odeslání této zprávy v hodinách.
Zugehörige Organisation nvarchar(255), not null Název organizace, pro kterou je požadavek realizován.
Prozess nvarchar(30), null Název procesu.
Anfragesteller Id int, not null Identifikační číslo žadatele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
Bearbeiter Id int, null Identifikační číslo aktuálního řešitele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
Service Id int, not null Identifikační číslo služby, viz Query.Section{locale}.id.
SLA Id int, not null Identifikační číslo SLA, viz Query.Sla{locale}.id.
Anfragesteller-Organisations-ID int, null Identifikační číslo organizace žadatele požadavku, viz Query.Organization{locale}.id.

Query.RequestContinualResponseEnu

Průběžné informování žadatele řešitelským týmem v požadavcích v ALVAO Service Desk. Průběžné informování je zpráva od dodavatele odeslaná zákazníkovi v průběhu řešení jeho požadavku, aniž by šlo o reakci na předchozí zprávu od zákazníka. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Request number int, not null Identifikační číslo požadavku.
Request name nvarchar(1024), null Název požadavku
Service nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
SLA nvarchar(255), null Název SLA.
Requester nvarchar(255), null Jméno a příjmení žadatele.
Organization (requester) nvarchar(255), null Název organizace žadatele.
Solver nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele.
Due date (UTC) datetime, null Termín požadavku.
Internal target nvarchar(255), null Název interního cíle.
Internal target (due date) (UTC) datetime, null Termín interního cíle.
Date (UTC) datetime, null Datum odeslání zprávy.
Week starting (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byla zpráva odeslána.
Month starting (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byla zpráva odeslána.
Year (UTC) int, null Rok, ve kterém byla zpráva odeslána.
Quarter (UTC) int, null Čtvrtletí, ve kterém byla zpráva odeslána (1-4).
Month (UTC) int, null Měsíc, ve kterém byla zpráva odeslána (1-12).
Week (UTC) int, null Týden, ve kterém byla zpráva odeslána (1-53).
Hour (UTC) int, null Hodina, ve které byla zpráva odeslána (0-23).
Request tag and title nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
Highest request int, null Identifikační číslo kořenového nadřazeného požadavku.
Highest service nvarchar(255), null Název kořenové služby ve stromu služeb.
Informed by nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele, který odeslal zprávu.
Time (hours) float, not null Doba od odeslání předchozí zprávy od dodavatele do odeslání této zprávy v hodinách.
Related organization nvarchar(255), not null Název organizace, pro kterou je požadavek realizován.
Process nvarchar(30), null Název procesu.
Requester person id int, not null Identifikační číslo žadatele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
Solver person id int, null Identifikační číslo aktuálního řešitele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
Section id int, not null Identifikační číslo služby, viz Query.Section{locale}.id.
SLA id int, not null Identifikační číslo SLA, viz Query.Sla{locale}.id.
Requesters account id int, null Identifikační číslo organizace žadatele požadavku, viz Query.Organization{locale}.id.

Query.RequestLogRecordCsy

Záznamy v denících požadavků v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se záznamy deníků požadavků ze služeb, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné záznamy.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
Poznámka: Zobrazují se pouze události z tabulky tAct. Nezobrazují se události z tabulek dbo.tHdTicketApproval a dbo.tHdTicketApprovalItem.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikační číslo události, viz dbo.tAct.iActId.
Vytvořeno (UTC) datetime, null Datum a čas vytvoření záznamu v deníku požadavku
Předmět události nvarchar(max), null Předmět záznamu v deníku
Náklady (hodiny) float, null Celkový vykázaný čas (Práce + Čas na cestě) v hodinách
Náklady - Práce (hodiny) float, null Vykázaná práce v hodinách
Náklady - Cesta (hodiny) float, null Vykázaný čas na cestě v hodinách
Náklady - Cesta (km) float, null Vykázaná vzdálenost v kilometrech
Druh události nvarchar(255), null Název druhu záznamu (e-mail, poznámka, …)
Nefakturovat bit, not null Příznak Nefakturovat žadateli
URL události nvarchar(2075), null URL události v ALVAO WebApp
Operace nvarchar(255), null Název operace, viz dbo.ActOperation.Name.
Důležitá událost int, not null Označení, zda se jedná o důležitou událost.
Řešení požadavku int, not null Označení, zda událost obsahuje řešení požadavku.
FromPersonId int, not null Identifikační číslo autora události požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
RequestId int, null Identifikační číslo požadavku, viz Query.Request2{locale}.id.

Query.RequestLogRecordDeu

Záznamy v denících požadavků v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se záznamy deníků požadavků ze služeb, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné záznamy.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
Poznámka: Zobrazují se pouze události z tabulky tAct. Nezobrazují se události z tabulek dbo.tHdTicketApproval a dbo.tHdTicketApprovalItem.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikační číslo události, viz dbo.tAct.iActId.
Erstellt (UTC) datetime, null Datum a čas vytvoření záznamu v deníku požadavku
Betreff nvarchar(max), null Předmět záznamu v deníku
Aufwand (in Stunden) float, null Celkový vykázaný čas (Práce + Čas na cestě) v hodinách
Arbeitsaufwand (in Stunden) float, null Vykázaná práce v hodinách
Aufwand - Reisezeit (in Stunden) float, null Vykázaný čas na cestě v hodinách
Aufwand - Reisezeit (in km) float, null Vykázaná vzdálenost v kilometrech
Ereignistyp nvarchar(255), null Název druhu záznamu (e-mail, poznámka, …)
Nicht in Rechnung stellen bit, not null Příznak Nefakturovat žadateli
URL des Ereignises nvarchar(2075), null URL události v ALVAO WebApp
Operation nvarchar(255), null Název operace, viz dbo.ActOperation.Name.
Wichtiges Ereignis int, not null Označení, zda se jedná o důležitou událost.
Bearbeitung der Anfrage int, not null Označení, zda událost obsahuje řešení požadavku.
FromPersonId int, not null Identifikační číslo autora události požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
RequestId int, null Identifikační číslo požadavku, viz Query.Request2{locale}.id.

Query.RequestLogRecordEnu

Záznamy v denících požadavků v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se záznamy deníků požadavků ze služeb, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné záznamy.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.
Poznámka: Zobrazují se pouze události z tabulky tAct. Nezobrazují se události z tabulek dbo.tHdTicketApproval a dbo.tHdTicketApprovalItem.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikační číslo události, viz dbo.tAct.iActId.
Created (UTC) datetime, null Datum a čas vytvoření záznamu v deníku požadavku
Subject nvarchar(max), null Předmět záznamu v deníku
Cost (hours) float, null Celkový vykázaný čas (Práce + Čas na cestě) v hodinách
Cost - Work (hours) float, null Vykázaná práce v hodinách
Cost - Time traveled (hours) float, null Vykázaný čas na cestě v hodinách
Cost - Distance traveled (km) float, null Vykázaná vzdálenost v kilometrech
Log record type nvarchar(255), null Název druhu záznamu (e-mail, poznámka, …)
Exclude from invoice bit, not null Příznak Nefakturovat žadateli
Log record URL nvarchar(2075), null URL události v ALVAO WebApp
Operation nvarchar(255), null Název operace, viz dbo.ActOperation.Name.
Marked as important int, not null Označení, zda se jedná o důležitou událost.
Marked as request solution int, not null Označení, zda událost obsahuje řešení požadavku.
FromPersonId int, not null Identifikační číslo autora události požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
RequestId int, null Identifikační číslo požadavku, viz Query.Request2{locale}.id.

Query.RequestObjectCsy

Vazby mezi požadavky v ALVAO Service Desk a objekty v ALVAO Asset Management. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář a pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Číslo požadavku int, not null Identifikační číslo požadavku
Název požadavku nvarchar(1024), null Název požadavku
Značka a název požadavku nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. "T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu".
Služba nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu
Proces nvarchar(30), null Název procesu
SLA nvarchar(255), null Název SLA
Hrubý stav nvarchar(10), not null Název hrubého stavu (Otevřený, Vyřešený, Uzavřený, Odstraněný)
Id objektu int, not null Identifikační číslo objektu
Název objektu nvarchar(255), null Název objektu
Druh objektu nvarchar(max), null Druh objektu
Cesta ve stromu nvarchar(1024), null Cesta ve stromu (bez názvu objektu). Pro kořenové objekty obsahuje prázdný řetězec.

Query.RequestObjectDeu

Vazby mezi požadavky v ALVAO Service Desk a objekty v ALVAO Asset Management. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář a pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Anfrage-Nummer int, not null Identifikační číslo požadavku
Name der Anfrage nvarchar(1024), null Název požadavku
Kennung a Name der Anfrage nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. "T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu".
Service nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu
Prozess nvarchar(30), null Název procesu
SLA nvarchar(255), null Název SLA
Gesamtstatus nvarchar(11), not null Název hrubého stavu (Otevřený, Vyřešený, Uzavřený, Odstraněný)
Objekt Id int, not null Identifikační číslo objektu
Objektname nvarchar(255), null Název objektu
Objekttyp nvarchar(max), null Druh objektu
Pfad im Objektbaum nvarchar(1024), null Cesta ve stromu (bez názvu objektu). Pro kořenové objekty obsahuje prázdný řetězec.

Query.RequestObjectEnu

Vazby mezi požadavky v ALVAO Service Desk a objekty v ALVAO Asset Management. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář a pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Request number int, not null Identifikační číslo požadavku
Request name nvarchar(1024), null Název požadavku
Request tag and title nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. "T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu".
Service nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu
Process nvarchar(30), null Název procesu
SLA nvarchar(255), null Název SLA
Overall status nvarchar(8), not null Název hrubého stavu (Otevřený, Vyřešený, Uzavřený, Odstraněný)
Object id int, not null Identifikační číslo objektu
Object name nvarchar(255), null Název objektu
Object kind nvarchar(max), null Druh objektu
Path in tree nvarchar(1024), null Cesta ve stromu (bez názvu objektu). Pro kořenové objekty obsahuje prázdný řetězec.

Query.RequestObjectRelation

Vazby mezi požadavky v ALVAO Service Desk a objekty v ALVAO Asset Management.
Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem, a pouze objekty, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Nezobrazují se vazby k odstraněným požadavkům. Nezobrazují se odstraněné vazby.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
RequestId int, not null Identifikační číslo požadavku, viz Query.Request2{locale}.id.
ObjectId int, not null Identifikační číslo objektu, viz Query.ObjectCsy{locale}.[Id objektu].

Query.RequestOperationCsy

Základní operace (Vytvořeno, Odstraněno, Vyřešeno, Uzavřeno) s požadavky v ALVAO Service Desk v čase. Zobrazují se operace jenom od požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Číslo požadavku int, null Identifikační číslo požadavku.
Nejvyšší požadavek int, null Identifikační číslo kořenového navázaného nadřazeného požadavku.
Žadatel nvarchar(255), null Jméno a příjmení žadatele.
Organizace (žadatel) nvarchar(255), null Název organizace žadatele.
Služba nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
Nejvyšší služba nvarchar(255), null Název kořenové služby ve stromu služeb.
Název požadavku nvarchar(1024), null Název požadavku
Řešitel nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele.
Oddělení (řešitel) nvarchar(255), null Název oddělení řešitele.
Oddělení (žadatel) nvarchar(255), null Název oddělení žadatele.
Funkce (řešitel) nvarchar(255), null Název pracovní pozice řešitele.
Funkce (žadatel) nvarchar(255), null Název pracovní pozice žadatele.
Skupina nvarchar(255), null Skupina
Termín (UTC) datetime, null Termín požadavku.
Interní cíl nvarchar(255), null Název interního cíle.
Interní cíl (termín) (UTC) datetime, null Termín interního cíle.
Priorita nvarchar(max), null Název priority.
Značka a název požadavku nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
SLA nvarchar(255), null Název SLA.
Operace nvarchar(10), not null Provedená operace (Vytvořeno, Odstraněno, Vyřešeno, Uzavřeno).
Změna počtu otevřených požadavků int, not null Změna počtu otevřených požadavků po provedení operace (+1,-1)
Datum (UTC) datetime, null Datum provedení operace.
Týden od (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byla provedena operace.
Měsíc od (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byla provedena operace.
Rok (UTC) int, null Rok, ve kterém byla provedena operace.
Čtvrtletí (UTC) int, null Čtvrtletí, ve kterém byla provedena operace (1-4).
Měsíc (UTC) int, null Měsíc, ve kterém byla provedena operace (1-12).
Týden (UTC) int, null Týden, ve kterém byla provedena operace (1-53).
Hodina (UTC) int, null Hodina, ve které byla provedena operace (0-23).
Související organizace nvarchar(255), not null Název organizace, pro kterou je požadavek realizován.
Proces nvarchar(30), null Název procesu.
Id žadatele int, null Identifikační číslo žadatele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
Id řešitele int, null Identifikační číslo aktuálního řešitele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
Id služby int, null Identifikační číslo služby, viz Query.Section{locale}.id.
Id SLA int, null Identifikační číslo SLA, viz Query.Sla{locale}.id.
Id organizace žadatele int, null Identifikační číslo organizace žadatele požadavku, viz Query.Organization{locale}.id.

Query.RequestOperationDeu

Základní operace (Vytvořeno, Odstraněno, Vyřešeno, Uzavřeno) s požadavky v ALVAO Service Desk v čase. Zobrazují se operace jenom od požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Anfrage-Nummer int, null Identifikační číslo požadavku.
Höchste Anfrage int, null Identifikační číslo kořenového navázaného nadřazeného požadavku.
Anfragesteller nvarchar(255), null Jméno a příjmení žadatele.
Organisation (Anfragesteller) nvarchar(255), null Název organizace žadatele.
Service nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
Höchste Service nvarchar(255), null Název kořenové služby ve stromu služeb.
Name der Anfrage nvarchar(1024), null Název požadavku
Bearbeiter nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele.
Abteilung (Bearbeiter) nvarchar(255), null Název oddělení řešitele.
Abteilung (Anfragesteller) nvarchar(255), null Název oddělení žadatele.
Position (Bearbeiter) nvarchar(255), null Název pracovní pozice řešitele.
Position (Anfragesteller) nvarchar(255), null Název pracovní pozice žadatele.
Gruppe nvarchar(255), null Skupina
Termin (UTC) datetime, null Termín požadavku.
Internes Ziel nvarchar(255), null Název interního cíle.
Internes Ziel (Termin) (UTC) datetime, null Termín interního cíle.
Priorität nvarchar(max), null Název priority.
Kennung a Name der Anfrage nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
SLA nvarchar(255), null Název SLA.
Vorgang nvarchar(11), not null Provedená operace (Vytvořeno, Odstraněno, Vyřešeno, Uzavřeno).
Änderung der Anzahl offener Anfragen int, not null Změna počtu otevřených požadavků po provedení operace (+1,-1)
Datum (UTC) datetime, null Datum provedení operace.
Woche beginnt (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byla provedena operace.
Monat beginnt (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byla provedena operace.
Jahr (UTC) int, null Rok, ve kterém byla provedena operace.
Quartal (UTC) int, null Čtvrtletí, ve kterém byla provedena operace (1-4).
Monat (UTC) int, null Měsíc, ve kterém byla provedena operace (1-12).
Woche (UTC) int, null Týden, ve kterém byla provedena operace (1-53).
Stunde (UTC) int, null Hodina, ve které byla provedena operace (0-23).
Zugehörige Organisation nvarchar(255), not null Název organizace, pro kterou je požadavek realizován.
Prozess nvarchar(30), null Název procesu.
Anfragesteller Id int, null Identifikační číslo žadatele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
Bearbeiter Id int, null Identifikační číslo aktuálního řešitele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
Service Id int, null Identifikační číslo služby, viz Query.Section{locale}.id.
SLA Id int, null Identifikační číslo SLA, viz Query.Sla{locale}.id.
Anfragesteller-Organisations-ID int, null Identifikační číslo organizace žadatele požadavku, viz Query.Organization{locale}.id.

Query.RequestOperationEnu

Základní operace (Vytvořeno, Odstraněno, Vyřešeno, Uzavřeno) s požadavky v ALVAO Service Desk v čase. Zobrazují se operace jenom od požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Request number int, null Identifikační číslo požadavku.
Highest request int, null Identifikační číslo kořenového navázaného nadřazeného požadavku.
Requester nvarchar(255), null Jméno a příjmení žadatele.
Organization (requester) nvarchar(255), null Název organizace žadatele.
Service nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
Highest service nvarchar(255), null Název kořenové služby ve stromu služeb.
Request name nvarchar(1024), null Název požadavku
Solver nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele.
Department (solver) nvarchar(255), null Název oddělení řešitele.
Department (requester) nvarchar(255), null Název oddělení žadatele.
Job title (solver) nvarchar(255), null Název pracovní pozice řešitele.
Job title (requester) nvarchar(255), null Název pracovní pozice žadatele.
Group nvarchar(255), null Skupina
Due date (UTC) datetime, null Termín požadavku.
Internal target nvarchar(255), null Název interního cíle.
Internal target (due date) (UTC) datetime, null Termín interního cíle.
Priority nvarchar(max), null Název priority.
Request tag and title nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
SLA nvarchar(255), null Název SLA.
Operation nvarchar(8), not null Provedená operace (Vytvořeno, Odstraněno, Vyřešeno, Uzavřeno).
Change of the number of open requests int, not null Změna počtu otevřených požadavků po provedení operace (+1,-1)
Date (UTC) datetime, null Datum provedení operace.
Week starting (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byla provedena operace.
Month starting (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byla provedena operace.
Year (UTC) int, null Rok, ve kterém byla provedena operace.
Quarter (UTC) int, null Čtvrtletí, ve kterém byla provedena operace (1-4).
Month (UTC) int, null Měsíc, ve kterém byla provedena operace (1-12).
Week (UTC) int, null Týden, ve kterém byla provedena operace (1-53).
Hour (UTC) int, null Hodina, ve které byla provedena operace (0-23).
Related organization nvarchar(255), not null Název organizace, pro kterou je požadavek realizován.
Process nvarchar(30), null Název procesu.
Requester person id int, null Identifikační číslo žadatele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
Solver person id int, null Identifikační číslo aktuálního řešitele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
Section id int, null Identifikační číslo služby, viz Query.Section{locale}.id.
SLA id int, null Identifikační číslo SLA, viz Query.Sla{locale}.id.
Requesters account id int, null Identifikační číslo organizace žadatele požadavku, viz Query.Organization{locale}.id.

Query.RequestRelationCsy

Vazby mezi požadavky v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze vazby mezi požadavky ze služeb, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se vazby k odstraněným požadavkům. Nezobrazují se odstraněné vazby.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
RequestId int, not null Identifikační číslo požadavku, viz Query.Request2{locale}.id.
RelatedRequestId int, not null Identifikační číslo navázaného požadavku, viz Query.Request2{locale}.id.
Typ vazby nvarchar(30), not null Název typu vazby

Query.RequestRelationDeu

Vazby mezi požadavky v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze vazby mezi požadavky ze služeb, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se vazby k odstraněným požadavkům. Nezobrazují se odstraněné vazby.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
RequestId int, not null Identifikační číslo požadavku, viz Query.Request2{locale}.id.
RelatedRequestId int, not null Identifikační číslo navázaného požadavku, viz Query.Request2{locale}.id.
Typ der Verknüpfung nvarchar(30), not null Název typu vazby

Query.RequestRelationEnu

Vazby mezi požadavky v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze vazby mezi požadavky ze služeb, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se vazby k odstraněným požadavkům. Nezobrazují se odstraněné vazby.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
RequestId int, not null Identifikační číslo požadavku, viz Query.Request2{locale}.id.
RelatedRequestId int, not null Identifikační číslo navázaného požadavku, viz Query.Request2{locale}.id.
Link type nvarchar(30), not null Název typu vazby

Query.RequestReopenCsy

Znovu otevření požadavků v ALVAO Service Desk. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Číslo požadavku int, not null Identifikační číslo požadavku.
Název požadavku nvarchar(1024), null Název požadavku
Služba nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
SLA nvarchar(255), null Název SLA.
Žadatel nvarchar(255), null Jméno a příjmení žadatele.
Organizace (žadatel) nvarchar(255), null Název organizace žadatele.
Řešitel nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele.
Vyřešil nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele, který vyřešil požadavek.
Termín (UTC) datetime, null Termín požadavku.
Interní cíl nvarchar(255), null Název interního cíle.
Interní cíl (termín) (UTC) datetime, null Termín interního cíle.
Nejvyšší požadavek int, null Identifikační číslo kořenového nadřazeného požadavku.
Nejvyšší služba nvarchar(255), null Název kořenové služby ve stromu služeb.
Datum (UTC) datetime, null Datum znovu otevření požadavku.
Týden od (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byl požadavek znovu otevřen.
Měsíc od (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byl požadavek znovu otevřen.
Rok (UTC) int, null Rok, ve kterém byl požadavek znovu otevřen.
Čtvrtletí (UTC) int, null Čtvrtletí, ve kterém byl požadavek znovu otevřen (1-4).
Měsíc (UTC) int, null Měsíc, ve kterém byl požadavek znovu otevřen (1-12).
Týden (UTC) int, null Týden, ve kterém byl požadavek znovu otevřen (1-53).
Hodina (UTC) int, null Hodina, ve které byl požadavek znovu otevřen (0-23).
Značka a název požadavku nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
Vyřešeno (UTC) datetime, null Datum a čas vyřešení požadavku.
Znovu otevřeno (UTC) datetime, null Datum a čas znovu otevření požadavku.
Doba vyřešení (hodiny) float, not null Doba v hodinách od vyřešení do znovuotevření požadavku.
Související organizace nvarchar(255), not null Název organizace, pro kterou je požadavek realizován.
Proces nvarchar(30), null Název procesu.
Id žadatele int, not null Identifikační číslo žadatele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
Id řešitele int, null Identifikační číslo aktuálního řešitele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
Id služby int, not null Identifikační číslo služby, viz Query.Section{locale}.id.
Id SLA int, not null Identifikační číslo SLA, viz Query.Sla{locale}.id.
Id organizace žadatele int, null Identifikační číslo organizace žadatele požadavku, viz Query.Organization{locale}.id.

Query.RequestReopenDeu

Znovu otevření požadavků v ALVAO Service Desk. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Anfrage-Nummer int, not null Identifikační číslo požadavku.
Name der Anfrage nvarchar(1024), null Název požadavku
Service nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
SLA nvarchar(255), null Název SLA.
Anfragesteller nvarchar(255), null Jméno a příjmení žadatele.
Organisation (Anfragesteller) nvarchar(255), null Název organizace žadatele.
Bearbeiter nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele.
Gelöst von nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele, který vyřešil požadavek.
Termin (UTC) datetime, null Termín požadavku.
Internes Ziel nvarchar(255), null Název interního cíle.
Internes Ziel (Termin) (UTC) datetime, null Termín interního cíle.
Höchste Anfrage int, null Identifikační číslo kořenového nadřazeného požadavku.
Höchste Service nvarchar(255), null Název kořenové služby ve stromu služeb.
Datum (UTC) datetime, null Datum znovu otevření požadavku.
Woche beginnt (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byl požadavek znovu otevřen.
Monat beginnt (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byl požadavek znovu otevřen.
Jahr (UTC) int, null Rok, ve kterém byl požadavek znovu otevřen.
Quartal (UTC) int, null Čtvrtletí, ve kterém byl požadavek znovu otevřen (1-4).
Monat (UTC) int, null Měsíc, ve kterém byl požadavek znovu otevřen (1-12).
Woche (UTC) int, null Týden, ve kterém byl požadavek znovu otevřen (1-53).
Stunde (UTC) int, null Hodina, ve které byl požadavek znovu otevřen (0-23).
Kennung a Name der Anfrage nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
Bearbeitet (UTC) datetime, null Datum a čas vyřešení požadavku.
Wieder geöffnet (UTC) datetime, null Datum a čas znovu otevření požadavku.
Lösungszeit (Stunden) float, not null Doba v hodinách od vyřešení do znovuotevření požadavku.
Zugehörige Organisation nvarchar(255), not null Název organizace, pro kterou je požadavek realizován.
Prozess nvarchar(30), null Název procesu.
Anfragesteller Id int, not null Identifikační číslo žadatele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
Bearbeiter Id int, null Identifikační číslo aktuálního řešitele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
Service Id int, not null Identifikační číslo služby, viz Query.Section{locale}.id.
SLA Id int, not null Identifikační číslo SLA, viz Query.Sla{locale}.id.
Anfragesteller-Organisations-ID int, null Identifikační číslo organizace žadatele požadavku, viz Query.Organization{locale}.id.

Query.RequestReopenEnu

Znovu otevření požadavků v ALVAO Service Desk. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Request number int, not null Identifikační číslo požadavku.
Request name nvarchar(1024), null Název požadavku
Service nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
SLA nvarchar(255), null Název SLA.
Requester nvarchar(255), null Jméno a příjmení žadatele.
Organization (requester) nvarchar(255), null Název organizace žadatele.
Solver nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele.
Resolved by nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele, který vyřešil požadavek.
Due date (UTC) datetime, null Termín požadavku.
Internal target nvarchar(255), null Název interního cíle.
Internal target (due date) (UTC) datetime, null Termín interního cíle.
Highest request int, null Identifikační číslo kořenového nadřazeného požadavku.
Highest service nvarchar(255), null Název kořenové služby ve stromu služeb.
Date (UTC) datetime, null Datum znovu otevření požadavku.
Week starting (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byl požadavek znovu otevřen.
Month starting (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byl požadavek znovu otevřen.
Year (UTC) int, null Rok, ve kterém byl požadavek znovu otevřen.
Quarter (UTC) int, null Čtvrtletí, ve kterém byl požadavek znovu otevřen (1-4).
Month (UTC) int, null Měsíc, ve kterém byl požadavek znovu otevřen (1-12).
Week (UTC) int, null Týden, ve kterém byl požadavek znovu otevřen (1-53).
Hour (UTC) int, null Hodina, ve které byl požadavek znovu otevřen (0-23).
Request tag and title nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
Resolved (UTC) datetime, null Datum a čas vyřešení požadavku.
Reopened (UTC) datetime, null Datum a čas znovu otevření požadavku.
Resolution time (hours) float, not null Doba v hodinách od vyřešení do znovuotevření požadavku.
Related organization nvarchar(255), not null Název organizace, pro kterou je požadavek realizován.
Process nvarchar(30), null Název procesu.
Requester person id int, not null Identifikační číslo žadatele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
Solver person id int, null Identifikační číslo aktuálního řešitele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
Section id int, not null Identifikační číslo služby, viz Query.Section{locale}.id.
SLA id int, not null Identifikační číslo SLA, viz Query.Sla{locale}.id.
Requesters account id int, null Identifikační číslo organizace žadatele požadavku, viz Query.Organization{locale}.id.

Query.RequestStateCsy

Stav požadavku dle procesu v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze stavy z procesů, které jsou přiřazeny službám, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné stavy.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikační číslo stavu požadavku, viz dbo.TicketState.id.
Název nvarchar(64), not null Název stavu požadavku
Popis pro žadatele nvarchar(max), null Popis stavu viditelný pro žadatele požadavků.
Schvalování bit, not null V tomto stavu probíhá schvalování požadavku.
Pozastaveno SLA bit, not null V tomto stavu je pozastaveno SLA.
Mimořádný stav int, not null Mimořádný stav
Pořadí v postupu řešení int, not null Pořadí stavu v postupu řešení procesu
ProcessId int, null Identifikační číslo procesu, ve kterém se stav nachází v postupu řešení, viz Query.Process{locale}.id.

Query.RequestStateDeu

Stav požadavku dle procesu v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze stavy z procesů, které jsou přiřazeny službám, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné stavy.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikační číslo stavu požadavku, viz dbo.TicketState.id.
Name nvarchar(64), not null Název stavu požadavku
Beschreigung für den Anfragesteller nvarchar(max), null Popis stavu viditelný pro žadatele požadavků.
Freigabe bit, not null V tomto stavu probíhá schvalování požadavku.
SLA ausgesetzt bit, not null V tomto stavu je pozastaveno SLA.
Sonderzustand int, not null Mimořádný stav
Reihenfolge im Lösungsablauf int, not null Pořadí stavu v postupu řešení procesu
ProcessId int, null Identifikační číslo procesu, ve kterém se stav nachází v postupu řešení, viz Query.Process{locale}.id.

Query.RequestStateEnu

Stav požadavku dle procesu v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze stavy z procesů, které jsou přiřazeny službám, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné stavy.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikační číslo stavu požadavku, viz dbo.TicketState.id.
Name nvarchar(64), not null Název stavu požadavku
Description for the requester nvarchar(max), null Popis stavu viditelný pro žadatele požadavků.
Approving bit, not null V tomto stavu probíhá schvalování požadavku.
SLA paused bit, not null V tomto stavu je pozastaveno SLA.
Exceptional status int, not null Mimořádný stav
Order in solving process int, not null Pořadí stavu v postupu řešení procesu
ProcessId int, null Identifikační číslo procesu, ve kterém se stav nachází v postupu řešení, viz Query.Process{locale}.id.

Query.RequestSubsequentResponseCsy

Následné reakce řešitelského týmu v požadavcích v ALVAO Service Desk. Následná reakce je první zpráva od dodavatele, kterou dal zákazníkovi od doručení jakékoliv zprávy od zákazníka v průběhu řešení jeho požadavku. Zobrazují se reakce pouze u požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Číslo požadavku int, not null Identifikační číslo požadavku.
Název požadavku nvarchar(1024), null Název požadavku
Služba nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
SLA nvarchar(255), null Název SLA.
Žadatel nvarchar(255), null Jméno a příjmení žadatele.
Organizace (žadatel) nvarchar(255), null Název organizace žadatele.
Řešitel nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele.
Termín (UTC) datetime, null Termín požadavku.
Interní cíl nvarchar(255), null Název interního cíle.
Interní cíl (termín) (UTC) datetime, null Termín interního cíle.
Datum (UTC) datetime, null Datum následné reakce.
Týden od (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byla následná reakce.
Měsíc od (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byla následná reakce.
Rok (UTC) int, null Rok, ve kterém byla následná reakce.
Čtvrtletí (UTC) int, null Čtvrtletí, ve kterém byla následná reakce (1-4).
Měsíc (UTC) int, null Měsíc, ve kterém byla následná reakce (1-12).
Týden (UTC) int, null Týden, ve kterém byla následná reakce (1-53).
Hodina (UTC) int, null Hodina, ve které byla následná reakce (0-23).
Reagoval nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele, který odeslal zprávu.
Doba do reakce (hodiny) float, not null Počet hodin do následné reakce.
Překročení SLA (hodiny) float, null Počet hodin, o které doba do reakce překročila SLA první reakce.
Splnění SLA (hodiny) float, null Počet hodin, o které byla doba do reakce splněna dříve, než vyžaduje SLA první reakce.
Značka a název požadavku nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
Související organizace nvarchar(255), not null Název organizace, pro kterou je požadavek realizován.
Nejvyšší požadavek int, null Identifikační číslo kořenového nadřazeného požadavku.
Nejvyšší služba nvarchar(255), null Název kořenové služby ve stromu.
Proces nvarchar(30), null Název procesu.
Id žadatele int, not null Identifikační číslo žadatele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
Id řešitele int, null Identifikační číslo aktuálního řešitele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
Id služby int, not null Identifikační číslo služby, viz Query.Section{locale}.id.
Id SLA int, not null Identifikační číslo SLA, viz Query.Sla{locale}.id.
Id organizace žadatele int, null Identifikační číslo organizace žadatele požadavku, viz Query.Organization{locale}.id.

Query.RequestSubsequentResponseDeu

Následné reakce řešitelského týmu v požadavcích v ALVAO Service Desk. Následná reakce je první zpráva od dodavatele, kterou dal zákazníkovi od doručení jakékoliv zprávy od zákazníka v průběhu řešení jeho požadavku. Zobrazují se reakce pouze u požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Anfrage-Nummer int, not null Identifikační číslo požadavku.
Name der Anfrage nvarchar(1024), null Název požadavku
Service nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
SLA nvarchar(255), null Název SLA.
Anfragesteller nvarchar(255), null Jméno a příjmení žadatele.
Organisation (Anfragesteller) nvarchar(255), null Název organizace žadatele.
Bearbeiter nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele.
Termin (UTC) datetime, null Termín požadavku.
Internes Ziel nvarchar(255), null Název interního cíle.
Internes Ziel (Termin) (UTC) datetime, null Termín interního cíle.
Datum (UTC) datetime, null Datum následné reakce.
Woche beginnt (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byla následná reakce.
Monat beginnt (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byla následná reakce.
Jahr (UTC) int, null Rok, ve kterém byla následná reakce.
Quartal (UTC) int, null Čtvrtletí, ve kterém byla následná reakce (1-4).
Monat (UTC) int, null Měsíc, ve kterém byla následná reakce (1-12).
Woche (UTC) int, null Týden, ve kterém byla následná reakce (1-53).
Stunde (UTC) int, null Hodina, ve které byla následná reakce (0-23).
Antwortete nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele, který odeslal zprávu.
Zeit bis zur Reaktion (Stunden) float, not null Počet hodin do následné reakce.
Überschreitung der SLA (Stunden) float, null Počet hodin, o které doba do reakce překročila SLA první reakce.
Erfüllung von SLA (Stunden) float, null Počet hodin, o které byla doba do reakce splněna dříve, než vyžaduje SLA první reakce.
Kennung a Name der Anfrage nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
Zugehörige Organisation nvarchar(255), not null Název organizace, pro kterou je požadavek realizován.
Höchste Anfrage int, null Identifikační číslo kořenového nadřazeného požadavku.
Höchste Service nvarchar(255), null Název kořenové služby ve stromu.
Prozess nvarchar(30), null Název procesu.
Anfragesteller Id int, not null Identifikační číslo žadatele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
Bearbeiter Id int, null Identifikační číslo aktuálního řešitele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
Service Id int, not null Identifikační číslo služby, viz Query.Section{locale}.id.
SLA Id int, not null Identifikační číslo SLA, viz Query.Sla{locale}.id.
Anfragesteller-Organisations-ID int, null Identifikační číslo organizace žadatele požadavku, viz Query.Organization{locale}.id.

Query.RequestSubsequentResponseEnu

Následné reakce řešitelského týmu v požadavcích v ALVAO Service Desk. Následná reakce je první zpráva od dodavatele, kterou dal zákazníkovi od doručení jakékoliv zprávy od zákazníka v průběhu řešení jeho požadavku. Zobrazují se reakce pouze u požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Request number int, not null Identifikační číslo požadavku.
Request name nvarchar(1024), null Název požadavku
Service nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
SLA nvarchar(255), null Název SLA.
Requester nvarchar(255), null Jméno a příjmení žadatele.
Organization (requester) nvarchar(255), null Název organizace žadatele.
Solver nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele.
Due date (UTC) datetime, null Termín požadavku.
Internal target nvarchar(255), null Název interního cíle.
Internal target (due date) (UTC) datetime, null Termín interního cíle.
Date (UTC) datetime, null Datum následné reakce.
Week starting (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byla následná reakce.
Month starting (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byla následná reakce.
Year (UTC) int, null Rok, ve kterém byla následná reakce.
Quarter (UTC) int, null Čtvrtletí, ve kterém byla následná reakce (1-4).
Month (UTC) int, null Měsíc, ve kterém byla následná reakce (1-12).
Week (UTC) int, null Týden, ve kterém byla následná reakce (1-53).
Hour (UTC) int, null Hodina, ve které byla následná reakce (0-23).
Responded nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele, který odeslal zprávu.
Time until response (hours) float, not null Počet hodin do následné reakce.
SLA breached by (hours) float, null Počet hodin, o které doba do reakce překročila SLA první reakce.
Time until SLA breach (hours) float, null Počet hodin, o které byla doba do reakce splněna dříve, než vyžaduje SLA první reakce.
Request tag and title nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
Related organization nvarchar(255), not null Název organizace, pro kterou je požadavek realizován.
Highest request int, null Identifikační číslo kořenového nadřazeného požadavku.
Highest service nvarchar(255), null Název kořenové služby ve stromu.
Process nvarchar(30), null Název procesu.
Requester person id int, not null Identifikační číslo žadatele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
Solver person id int, null Identifikační číslo aktuálního řešitele požadavku, viz Query.Person{locale}.id.
Section id int, not null Identifikační číslo služby, viz Query.Section{locale}.id.
SLA id int, not null Identifikační číslo SLA, viz Query.Sla{locale}.id.
Requesters account id int, null Identifikační číslo organizace žadatele požadavku, viz Query.Organization{locale}.id.

Query.RoleMembershipLog

Poskytuje seznam změn v členství uživatelů a skupin ve skupinách.

Sloupec Typ Popis
TimeStamp datetime, not null Datum a čas provedení změny.
MemberType nvarchar(50), null Uživatel nebo skupina.
Member nvarchar(255), not null Jméno uživatele nebo název skupiny.
Operation nvarchar(50), null Operace – přidán nebo odebrán.
Group nvarchar(255), not null Název skupiny, ve které se členství změnilo.
ModifiedBy nvarchar(255), not null Jméno uživatele, který změnu provedl.

Query.SearchLogCsy

Vyhledávané dotazy

Sloupec Typ Popis
Dotaz nvarchar(max), null Vyhledaný dotaz
Uživatel nvarchar(255), null Jméno uživatele, který dotaz vyhledal
Datum vyhledání (UTC) datetime, not null Datum a čas vyhledání
Datum vyhledání - Týden od (UTC) datetime, null Datum prvního dne týdne, ve kterém byl dotaz vyhledán.
Datum vyhledání - Měsíc od (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byl dotaz vyhledán
Datum vyhledání - Rok (UTC) int, null Rok, ve kterém byl dotaz vyhledán

Query.SearchLogDeu

Vyhledávané dotazy

Sloupec Typ Popis
Abfrage nvarchar(max), null Vyhledaný dotaz
Benutzer nvarchar(255), null Jméno uživatele, který dotaz vyhledal
Suchdatum (UTC) datetime, not null Datum a čas vyhledání
Suchdatum – Woche beginnt (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byl dotaz vyhledán
Suchdatum – Monat beginnt (UTC) datetime, null Datum prvního dne týdne, ve kterém byl dotaz vyhledán.
Suchdatum – Jahr (UTC) int, null Rok, ve kterém byl dotaz vyhledán

Query.SearchLogEnu

Vyhledávané dotazy

Sloupec Typ Popis
Query nvarchar(max), null Vyhledaný dotaz
User nvarchar(255), null Jméno uživatele, který dotaz vyhledal
Search date (UTC) datetime, not null Datum a čas vyhledání
Search date – Week starting (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byl dotaz vyhledán
Search date – Month starting (UTC) datetime, null Datum prvního dne týdne, ve kterém byl dotaz vyhledán.
Search date – Year (UTC) int, null Rok, ve kterém byl dotaz vyhledán

Query.SectionCsy

Služby v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze služby, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné služby.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikační číslo služby, viz dbo.tHdSection.iHdSectionId.
Název nvarchar(255), null Název služby
Název (včetně cesty ve stromu) nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu
E-mail nvarchar(255), null E-mail služby
Telefon nvarchar(255), null Telefon služby
Předpona značky požadavku nvarchar(255), null Předpona značky požadavku
Přípona značky požadavku nvarchar(255), null Přípona značky požadavku
Preferovaný jazyk nvarchar(255), null Název preferovaného jazyka služby
Časové pásmo nvarchar(64), null Název časového pásma služby
Složka bit, not null Služba je složka.
ParentSectionId int, null Identifikační číslo nadřazené služby, viz Query.Section{locale}.id.
RootSectionId int, null Identifikační číslo nejvyšší nadřazené služby, viz Query.Section{locale}.id.
ProcessId int, not null Identifikační číslo procesu služby, viz Query.Process{locale}.id.
TargetSectionId int, null Pokud je služba zástupce jiné služby, tak obsahuje identifikační číslo zastupované služby, viz Query.Section{locale}.id.
Odkaz na hlavní stránce int, not null Služba je odkaz na hlavní stránce.

Query.SectionDeu

Služby v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze služby, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné služby.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikační číslo služby, viz dbo.tHdSection.iHdSectionId.
Name nvarchar(255), null Název služby
Name (einschließlich des Weges in Baumstruktur) nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu
E-Mail nvarchar(255), null E-mail služby
Telefon nvarchar(255), null Telefon služby
Präfix der Kennung der Anfrage nvarchar(255), null Předpona značky požadavku
Suffix der Kennung der Anfrage nvarchar(255), null Přípona značky požadavku
Bevorzugte Sprache nvarchar(255), null Název preferovaného jazyka služby
Zeitzone nvarchar(64), null Název časového pásma služby
Ordner bit, not null Služba je složka.
ParentSectionId int, null Identifikační číslo nadřazené služby, viz Query.Section{locale}.id.
RootSectionId int, null Identifikační číslo nejvyšší nadřazené služby, viz Query.Section{locale}.id.
ProcessId int, not null Identifikační číslo procesu služby, viz Query.Process{locale}.id.
TargetSectionId int, null Pokud je služba zástupce jiné služby, tak obsahuje identifikační číslo zastupované služby, viz Query.Section{locale}.id.
Referenz auf der Hauptseite int, not null Služba je odkaz na hlavní stránce.

Query.SectionEnu

Služby v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze služby, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněné služby.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikační číslo služby, viz dbo.tHdSection.iHdSectionId.
Name nvarchar(255), null Název služby
Name (including the path in tree) nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu
E-mail nvarchar(255), null E-mail služby
Phone nvarchar(255), null Telefon služby
Request tag prefix nvarchar(255), null Předpona značky požadavku
Request tag suffix nvarchar(255), null Přípona značky požadavku
Preferred language nvarchar(255), null Název preferovaného jazyka služby
Time zone nvarchar(64), null Název časového pásma služby
Folder bit, not null Služba je složka.
ParentSectionId int, null Identifikační číslo nadřazené služby, viz Query.Section{locale}.id.
RootSectionId int, null Identifikační číslo nejvyšší nadřazené služby, viz Query.Section{locale}.id.
ProcessId int, not null Identifikační číslo procesu služby, viz Query.Process{locale}.id.
TargetSectionId int, null Pokud je služba zástupce jiné služby, tak obsahuje identifikační číslo zastupované služby, viz Query.Section{locale}.id.
Link on the homepage int, not null Služba je odkaz na hlavní stránce.

Query.SlaCsy

SLA v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze SLA použitá ve službách, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněná SLA.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikační číslo SLA, viz dbo.tSla.iSlaId.
Název nvarchar(255), null Název SLA
Popis nvarchar(max), null Popis SLA
Provozní doba nvarchar(255), null Název provozní doby SLA
Doba do první reakce (hodin v provozní době) float, null Počet hodin, do kdy je garantováno splnění první reakce žadateli požadavku s tímto SLA.
Doba do vyřešení (hodin v provozní době) float, null Počet hodin, do kdy je garantováno vyřešení požadavku s tímto SLA.
Smlouva (číslo) nvarchar(255), null Číslo smlouvy SLA
Index kvality float, null Index kvality
Poznámky nvarchar(max), null Poznámky k SLA

Query.SlaDeu

SLA v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze SLA použitá ve službách, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněná SLA.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikační číslo SLA, viz dbo.tSla.iSlaId.
Name nvarchar(255), null Název SLA
Beschreibung nvarchar(max), null Popis SLA
Betriebszeit nvarchar(255), null Název provozní doby SLA
Zeit bis zur ersten Reaktion (Stunden innerhalb der Betriebszeit) float, null Počet hodin, do kdy je garantováno splnění první reakce žadateli požadavku s tímto SLA.
Zeit bis zur Bearbeitung (Stunden innerhalb der Betriebszeit) float, null Počet hodin, do kdy je garantováno vyřešení požadavku s tímto SLA.
Vertrag (Nummer) nvarchar(255), null Číslo smlouvy SLA
Qualitätsindex float, null Index kvality
Anmerkungen nvarchar(max), null Poznámky k SLA

Query.SlaEnu

SLA v ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze SLA použitá ve službách, ve kterých je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu nebo čtenářem. Nezobrazují se odstraněná SLA.
Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
id int, not null Identifikační číslo SLA, viz dbo.tSla.iSlaId.
Name nvarchar(255), null Název SLA
Description nvarchar(max), null Popis SLA
Operating hours nvarchar(255), null Název provozní doby SLA
Time until the first response (hours during the operating hours) float, null Počet hodin, do kdy je garantováno splnění první reakce žadateli požadavku s tímto SLA.
Time to resolve (hours during the operating hours) float, null Počet hodin, do kdy je garantováno vyřešení požadavku s tímto SLA.
Contract (number) nvarchar(255), null Číslo smlouvy SLA
Quality index float, null Index kvality
Notes nvarchar(max), null Poznámky k SLA

Query.SlaRightsLog

Pohled na seznam změn přidělení SLA
Význam hodnot ve sloupcích oprávnění:
1=povolit
0=odepřít
NULL=nenastaveno

Sloupec Typ Popis
TimeStamp datetime, not null Datum a čas provedení změny (UTC)
ModifiedByPerson nvarchar(518), not null Jméno uživatele, který změnu provedl.
HdSection nvarchar(518), null Název služby
HdSectionOld nvarchar(518), null Název původní služby
Role nvarchar(518), null Název skupiny uživatelů, která je držitelem oprávnění.
RoleOld nvarchar(518), null Název skupiny uživatelů, která byla původně držitelem oprávnění.
Person nvarchar(518), null Jméno uživatele, který je držitelem oprávnění.
PersonOld nvarchar(518), null Jméno uživatele, který byl původně držitelem oprávnění.
Sla nvarchar(518), null Název SLA
SlaOld nvarchar(518), null Název původního SLA
Access bit, null Oprávnění přístupu
AccessOld bit, null Původní oprávnění přístupu
Default bit, null Označení výchozího SLA
DefaultOld bit, null Původní označení výchozího SLA

Query.Software

Pohled s nainstalovanými produkty (software) na neodstraněných počítačích.

Sloupec Typ Popis
ComputerNodeId int, null Node Id objektu počítače ve stromu.
ParentNodeId int, null Node Id objektu rodiče ve stromu.
Product nvarchar(1023), null Jméno produktu.
Category int, null Kategorie produktu (např. 1 – OS).
NeedsLicense int, not null 1=produkt vyžaduje licenci.
FirstInstallationDetected datetime, null Datum první detekce instalace.
Installed datetime, null Datum instalace.
LastDetectionDateTime datetime, null Datum poslední detekce.
LastDetectedProductVersion nvarchar(255), null Poslední detekovaná verze.
LastDetectedProductName nvarchar(255), null Poslední detekované jméno produktu.
LicenseInventoryNumber nvarchar(255), null Inventární číslo licence.
LicenseActivationKey nvarchar(255), null Aktivační číslo licence.
LicenseInvoiceNumber nvarchar(255), null Číslo faktury licence.
LicenseCertificateNumber nvarchar(255), null Číslo certifikátu licence.
Authorized bit, null Instalace software na počítači je potvrzena nebo je počítači přidělena licence.
CDKey nvarchar(255), null CD klíč softwarového produktu.
Description nvarchar(max), null Poslední poznámka u záznamu historie instalací.
LicenceName nvarchar(255), null Název licence.
Publisher nvarchar(255), null Výrobce softwaru.
SoftwarePack int, not null Produkt je z SW balíku.
Type int, null Typ softwarového produktu. 1 - komerční 2 - freeware 3 - shareware/trial 4 - nespecifikováno
User int, null Autor instalace produktu.
Comment nvarchar(255), null Komentář k instalaci.

Query.SwInstallationCsy

Instalace software v ALVAO Asset Management – Evidence instalací. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.

Sloupec Typ Popis
Produkt nvarchar(1023), null Název produktu
Detekovaný název produktu nvarchar(255), null Detekovaný název produktu
Detekovaná verze produktu nvarchar(255), null Detekovaná verze produktu
Id objektu int, not null Identifikační číslo počítače, který obsahuje danou instalaci.
Uživatel nvarchar(255), null Jméno uživatele, pod kterým je ve stromu objektů umístěn počítač, na kterém je produkt nainstalován.
Licence nvarchar(255), null Název licence
Počet přidělených licencí int, not null Počet přidělených licencí
Typ licence nvarchar(32), null Typ licence, např. „Normální“, „Neomezená multilicence“, „OEM“, „Plovoucí“, …
Stav licence nvarchar(11), not null Stav licence. Sloupec může nabývat hodnot „Bez licence“ a „S licencí“ (v českém jazyce).
Stav licence - podrobný nvarchar(255), null Podrobný stav licence, např. „Chybí“, „Není potřeba“, „Přidělena“, „Sdílená“.
Stav profilu nvarchar(255), null Stav profilu, např „Zakázaný“, „Volitelný“, …
Produkt nalezen (UTC) datetime, null Datum a čas, kdy byla na počítači detekována instalace produktu.
Zjištěno odinstalování (UTC) datetime, null Datum a čas, kdy bylo na počítači detekováno odinstalování produktu.
Nainstalováno datetime, null Ručně zaevidované datum instalace
Odinstalováno datetime, null Ručně zaevidované datum odinstalace
Produkt nalezen - Měsíc od (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byla instalace detekována.
Zjištěno odinstalování - Měsíc od (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byla odinstalace detekována.
Nainstalováno - Měsíc od datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byla instalace ručně zaevidována.
Odinstalováno - Měsíc od datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byla odinstalace ručně zaevidována.
Typ produktu nvarchar(255), null Typ produktu, např. „komerční“, „freeware“, …
Stav instalace nvarchar(13), not null Stav instalace. Sloupec může nabývat hodnot „Nainstalováno“ a „Odinstalováno“ (v českém jazyce).
Nákladové středisko nvarchar(255), null Nákladové středisko počítače
Operační systém nvarchar(3), not null Udává, zda je produkt operační systém. Sloupec může nabývat hodnot „Ano“ a „Ne“ (v českém jazyce).

Query.SwInstallationDeu

Instalace software v ALVAO Asset Management – Evidence instalací. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.

Sloupec Typ Popis
Produkt nvarchar(1023), null Název produktu
Erkannter Produktname nvarchar(255), null Detekovaný název produktu
Erkannte Produktversion nvarchar(255), null Detekovaná verze produktu
Objekt Id int, not null Identifikační číslo počítače, který obsahuje danou instalaci.
Benutzer nvarchar(255), null Jméno uživatele, pod kterým je ve stromu objektů umístěn počítač, na kterém je produkt nainstalován.
Lizenz nvarchar(255), null Název licence
Anzahl der erteilten Lizenzen int, not null Počet přidělených licencí
Lizenztyp nvarchar(32), null Typ licence, např. „Normální“, „Neomezená multilicence“, „OEM“, „Plovoucí“, …
Lizenz-Status nvarchar(11), not null Stav licence. Sloupec může nabývat hodnot „Ohne Lizenz“ a „Mit Lizenz“ (v německém jazyce).
Lizenz-Status - detailliert nvarchar(255), null Podrobný stav licence, např. „Chybí“, „Není potřeba“, „Přidělena“, „Sdílená“.
Profilstatus nvarchar(255), null Stav profilu, např „Zakázaný“, „Volitelný“, …
Produkt gefunden (UTC) datetime, null Datum a čas, kdy byla na počítači detekována instalace produktu.
Deinstallation erkannt (UTC) datetime, null Datum a čas, kdy bylo na počítači detekováno odinstalování produktu.
Installiert datetime, null Ručně zaevidované datum instalace
Deinstalliert datetime, null Ručně zaevidované datum odinstalace
Produkt gefunden - Monat beginnt (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byla instalace detekována.
Deinstallation erkannt - Monat beginnt (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byla odinstalace detekována.
Installiert - Monat beginnt datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byla instalace ručně zaevidována.
Deinstalliert - Monat beginnt datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byla odinstalace ručně zaevidována.
Produkttyp nvarchar(255), null Typ produktu, např. „komerční“, „freeware“, …
Installationsstatus nvarchar(13), not null Stav instalace. Sloupec může nabývat hodnot „Installiert“ a „Deinstalliert“ (v německém jazyce).
Kostenstelle nvarchar(255), null Nákladové středisko počítače
Betriebssystem nvarchar(4), not null Udává, zda je produkt operační systém. Sloupec může nabývat hodnot „Ja“ a „Nein“ (v německém jazyce).

Query.SwInstallationEnu

Instalace software v ALVAO Asset Management – Evidence instalací. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.

Sloupec Typ Popis
Product nvarchar(1023), null Název produktu
Detected product name nvarchar(255), null Detekovaný název produktu
Detected product version nvarchar(255), null Detekovaná verze produktu
Object id int, not null Identifikační číslo počítače, který obsahuje danou instalaci.
User nvarchar(255), null Jméno uživatele, pod kterým je ve stromu objektů umístěn počítač, na kterém je produkt nainstalován.
License nvarchar(255), null Název licence
Number of assigned licenses int, not null Počet přidělených licencí
License type nvarchar(32), null Typ licence, např. „Normální“, „Neomezená multilicence“, „OEM“, „Plovoucí“, …
License status nvarchar(15), not null Stav licence. Sloupec může nabývat hodnot „Without license“ a „With license“ (v anglickém jazyce).
License status - detailed nvarchar(255), null Podrobný stav licence, např. „Chybí“, „Není potřeba“, „Přidělena“, „Sdílená“.
Profile status nvarchar(255), null Stav profilu, např „Zakázaný“, „Volitelný“, …
Product found date (UTC) datetime, null Datum a čas, kdy byla na počítači detekována instalace produktu.
Software uninstallation detected (UTC) datetime, null Datum a čas, kdy byla na počítači detekováno odinstalaování produktu.
Installed datetime, null Ručně zaevidované datum instalace
Uninstalled datetime, null Ručně zaevidované datum odinstalace
Product found date - Month starting (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byla instalace detekována.
Software uninstallation detected - Month starting (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byla odinstalace detekována.
Installed - Month starting datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byla instalace ručně zaevidována.
Uninstalled - Month starting datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byla odinstalace ručně zaevidována.
Product type nvarchar(255), null Typ produktu, např. „komerční“, „freeware“, …
Installation status nvarchar(11), not null Stav instalace. Sloupec může nabývat hodnot „Installed“ a „Uninstalled“ (v anglickém jazyce).
Cost center nvarchar(255), null Nákladové středisko počítače
Operating system nvarchar(3), not null Udává, zda je produkt operační systém. Sloupec může nabývat hodnot „Yes“ a „No“ (v anglickém jazyce).

Query.SwLicenseCsy

Licence v ALVAO Asset Management – Evidence licencí. Zobrazují se pouze licence, objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.

Sloupec Typ Popis
Název licence nvarchar(255), null Název licence
Produkt nvarchar(1023), null Název produktu
Typ produktu nvarchar(255), null Typ produktu, např. „komerční“, „freeware“, …
Počet int, null Počet licencí. 1 pro volné plovoucí neomezené multilicence.
Stav přidělení nvarchar(18), null Stav přidělení. Sloupec může nabývat hodnot „Zbytečně přiděleno“, „Přiděleno“ a „Volné“ (v českém jazyce).
Typ licence nvarchar(32), not null Typ licence, např. „Normální“, „Neomezená mulitlicence“, „OEM“, „Plovoucí“, …
Balík licencí nvarchar(3), not null Udává, jestli se jedná o balík licencí. Sloupec může nabývat hodnot „Ano“ a „Ne“ (v českém jazyce).
Datum vytvoření (UTC) datetime, null Datum a čas vytvoření licence
Datum vytvoření - Měsíc od (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byla licence vytvořena.
Vytvořil nvarchar(255), null Jméno uživatele, který licenci vytvořil.
Platnost od datetime, not null Datum počátku platnosti
Platnost do datetime, null Datum konce platnosti
Upgrade/Podpora do datetime, null Datum konce platnosti upgrade/podpory
Jazyk licence nvarchar(255), null Jazyková mutace licencovaného produktu
Mód licence nvarchar(255), null Mód licence, např. „Open“, „Select“, „Software Assurance“, …
Aktivační klíč licence nvarchar(1024), null Aktivační klíč licence
Inventární číslo licence nvarchar(255), null Inventární číslo licence
Licenční model nvarchar(32), not null Licenční model, např. „na procesor“, „na uživatele“, „na zařízení“, …
Nákladové středisko nvarchar(255), not null Název nákladového střediska licence
Uživatel nvarchar(255), null Jméno uživatele, kterému je licence přidělena. NULL, pokud je licence přidělena počítači.
Počítač nvarchar(255), null Název počítače, kterému je licence přidělena. NULL, pokud je licence přidělena uživateli.
Id objektu int, null Identifikační číslo objektu, kterému je licence přidělena.

Query.SwLicenseDeu

Licence v ALVAO Asset Management – Evidence licencí. Zobrazují se pouze licence, objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.

Sloupec Typ Popis
Lizenzname nvarchar(255), null Název licence
Produkt nvarchar(1023), null Název produktu
Produkttyp nvarchar(255), null Typ produktu, např. „komerční“, „freeware“, …
Anzahl int, null Počet licencí. 1 pro volné plovoucí neomezené multilicence.
Zuweisungsstatus nvarchar(21), null Stav přidělení. Sloupec může nabývat hodnot „Ohne Grund zugewiesen“, „Zugewiesen“ a „Kostenlos“ (v německém jazyce).
Lizenztyp nvarchar(32), not null Typ licence, např. „Normální“, „Neomezená mulitlicence“, „OEM“, „Plovoucí“, …
Lizenzpaket nvarchar(4), not null Udává, jestli se jedná o balík licencí. Sloupec může nabývat hodnot „Ja“ a „Nein“ (v německém jazyce).
Erstellungsdatum (UTC) datetime, null Datum a čas vytvoření licence
Erstellungsdatum - Monat beginnt (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byla licence vytvořena.
Erstellt von nvarchar(255), null Jméno uživatele, který licenci vytvořil.
Gültig ab datetime, not null Datum počátku platnosti
Gültig bis datetime, null Datum konce platnosti
Upgrade/Support bis datetime, null Datum konce platnosti upgrade/podpory
Lizenzsprache nvarchar(255), null Jazyková mutace licencovaného produktu
Lizenz-Modus nvarchar(255), null Mód licence, např. „Open“, „Select“, „Software Assurance“, …
Lizenzaktivierungsschlüssel nvarchar(1024), null Aktivační klíč licence
Inventarnummer der Lizenz nvarchar(255), null Inventární číslo licence
Lizenzmodell nvarchar(32), not null Licenční model, např. „na procesor“, „na uživatele“, „na zařízení“, …
Kostenstelle nvarchar(255), not null Název nákladového střediska licence
Benutzer nvarchar(255), null Jméno uživatele, kterému je licence přidělena. NULL, pokud je licence přidělena počítači.
Computer nvarchar(255), null Název počítače, kterému je licence přidělena. NULL, pokud je licence přidělena uživateli.
Objekt Id int, null Identifikační číslo objektu, kterému je licence přidělena.

Query.SwLicenseEnu

Licence v ALVAO Asset Management – Evidence licencí. Zobrazují se pouze licence, objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz. Pokud není uvedeno jinak, zobrazují se údaje v jazyce systému ALVAO.

Sloupec Typ Popis
License name nvarchar(255), null Název licence
Product nvarchar(1023), null Název produktu
Product type nvarchar(255), null Typ produktu, např. „komerční“, „freeware“, …
Count int, null Počet licencí. 1 pro volné plovoucí neomezené multilicence.
Assignment status nvarchar(23), null Stav přidělení. Sloupec může nabývat hodnot „Assigned without reason“, „Assigned“ a „Free“ (v anglickém jazyce).
License type nvarchar(32), not null Typ licence, např. „Normální“, „Neomezená mulitlicence“, „OEM“, „Plovoucí“, …
License package nvarchar(3), not null Udává, jestli se jedná o balík licencí. Sloupec může nabývat hodnot „Yes“ a „No“ (v anglickém jazyce).
Creation date (UTC) datetime, null Datum a čas vytvoření licence
Creation date - Month starting (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byla licence vytvořena.
Created by nvarchar(255), null Jméno uživatele, který licenci vytvořil.
Valid FROM datetime, not null Datum počátku platnosti
Valid to datetime, null Datum konce platnosti
Upgrade/Support to datetime, null Datum konce platnosti upgrade/podpory
License language nvarchar(255), null Jazyková mutace licencovaného produktu
License mode nvarchar(255), null Mód licence, např. „Open“, „Select“, „Software Assurance“, …
License activation key nvarchar(1024), null Aktivační klíč licence
License inventory number nvarchar(255), null Inventární číslo licence
License model nvarchar(32), not null Licenční model, např. „na procesor“, „na uživatele“, „na zařízení“, …
Cost center nvarchar(255), not null Název nákladového střediska licence
User nvarchar(255), null Jméno uživatele, kterému je licence přidělena. NULL, pokud je licence přidělena počítači.
Computer nvarchar(255), null Název počítače, kterému je licence přidělena. NULL, pokud je licence přidělena uživateli.
Object id int, null Identifikační číslo objektu, kterému je licence přidělena.

Query.UserLogonLog

Poskytuje seznam jednotlivých přihlašování/odhlašování uživatelů do/z konzolových aplikací.

Sloupec Typ Popis
TimeStamp datetime, not null Datum a čas provedení změny.
Username nvarchar(255), not null Uživatelské jméno uživatele.
User nvarchar(255), null Jméno uživatele.
Action nvarchar(50), null Akce, kterou provedl – přihlášení, odhlášení.
Application nvarchar(50), null Název aplikace, ve které akci provedl.
Computer nvarchar(255), null Název počítače, na který se přihlásil.
IsAdmin bit, not null Indikátor toho, zda byl uživatel přihlášen s administrátorským oprávněním.

Query.Computer

Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.ObjectCsy, resp. Query.ObjectEnu). Pohled s objekty typu počítač v Assetu, které nejsou skryté, nebo ve Vyřazeném majetku. Kromě popsaných sloupců obsahuje tabulka hodnotu 100 nejpoužívanějších vlastností. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Název sloupce je vždy stejný, jako název vlastnosti.

Sloupec Typ Popis
NodeId int, not null Node Id objektu počítače ve stromu.
ParentNodeId int, null Node Id objektu rodiče ve stromu.
UserNodeId int, null Node Id objektu vlastníka objektu ve stromu. NULL, pokud objekt není ve stromu pod Objektem typu Uživatel.
NodeName nvarchar(255), null Jméno objektu počítače.
NodePath nvarchar(1024), null Plná cesta objektu ve stromu.
Class int, null Druh objektu (Počítač/desktop atd.).
RAMSizeGB bigint, null Velikost RAM.
TotalHDDSizeGB float, null Velikost HDD.
HDDCount int, null Počet HDD.
TotalHDDFreeSpaceGB float, null Volné místo na HDD.
CPUName nvarchar(255), null Název CPU.
CPUCount int, null Počet CPU.
CPUFreq int, null Frekvence CPU.
OS nvarchar(255), null Název OS.
LastSWDetected datetime, null Datum poslední SW detekce.
LastHWDetected datetime, null Datum poslední HW detekce.
Výrobce nvarchar(255), null
Sériové číslo nvarchar(255), null
Název nvarchar(255), null
Model nvarchar(255), null
Poznámka nvarchar(255), null
Cena nvarchar(255), null
Dodavatel nvarchar(255), null
Číslo dodacího listu nvarchar(255), null
Datum nákupu datetime, null
Inventární číslo nvarchar(255), null
Záruka do datetime, null
IP adresa nvarchar(255), null
Název v síti nvarchar(255), null
Velikost nvarchar(255), null
Množství nvarchar(255), null
Rozhraní disku nvarchar(255), null
Nákladové středisko nvarchar(255), null
MAC adresa nvarchar(255), null
Celková kapacita pevných disků (GB) float, null
IP adresy nvarchar(255), null
MAC adresy nvarchar(255), null
Naposled importováno z AD datetime, null
Operační systém nvarchar(255), null
Počet pevných disků float, null
Velikost paměti RAM (GB) float, null
Frekvence nvarchar(255), null
Grafická karta nvarchar(255), null
Maximální horizontální rozlišení nvarchar(255), null
Maximální velikost nvarchar(255), null
Maximální vertikální rozlišení nvarchar(255), null
Naposled přihlášený uživatel (uživatelské jméno) nvarchar(255), null
Obsazených slotů nvarchar(255), null
Počet fyzických jader CPU nvarchar(255), null
Počet logických jader CPU nvarchar(255), null
Počet procesorů float, null
Procesor nvarchar(255), null
Refresh maximální nvarchar(255), null
Sériové číslo BIOSu nvarchar(255), null
Slotů nvarchar(255), null
Součástí domény nvarchar(255), null
Typ nvarchar(255), null
Úhlopříčka nvarchar(255), null
Velikost RAM nvarchar(255), null
Verze nvarchar(255), null
Za software zodpovídá nvarchar(255), null
__pořadí nvarchar(255), null
Druh skříně nvarchar(255), null
Název organizace nvarchar(255), null
Popis nvarchar(255), null
Rozlišení obrazovky nvarchar(255), null
Typ monitoru nvarchar(255), null
Adresa nvarchar(255), null
Kód organizace nvarchar(255), null
Název sítě nvarchar(255), null
Název větve sítě nvarchar(255), null
Oddělení nvarchar(255), null
Stav smlouvy nvarchar(255), null
Uživatel nvarchar(255), null
Budova nvarchar(255), null
Divize nvarchar(255), null
E-mail nvarchar(255), null
Fax nvarchar(255), null
IMEI nvarchar(255), null
Místnost nvarchar(255), null
Název podsítě nvarchar(255), null
Odbor nvarchar(255), null
Pořadí nvarchar(255), null
Poschodí nvarchar(255), null
Pracoviště nvarchar(255), null
Skupiny uživatelů nvarchar(255), null
Telefon nvarchar(255), null
Úsek nvarchar(255), null
Za majetek zodpovídá nvarchar(255), null
Záznamové médium nvarchar(255), null
DHCP server nvarchar(255), null
DNS doména nvarchar(255), null
Druh počítače nvarchar(255), null
Frekvence maximální nvarchar(255), null
IPX adresa nvarchar(255), null
IRQ nvarchar(255), null
Kancelář nvarchar(255), null
Kód země nvarchar(255), null
Kódová stránka nvarchar(255), null
Kontaktní osoba nvarchar(255), null
Logické zařízení nvarchar(255), null
Osobní číslo nvarchar(255), null
Port nvarchar(255), null
Refresh minimální nvarchar(255), null
Rozlišení horizontální nvarchar(255), null
Rozlišení vertikální nvarchar(255), null
Šířka obrazu nvarchar(255), null
Souborový systém nvarchar(255), null
Typové označení nvarchar(255), null
Umístění nvarchar(255), null
Útvar nvarchar(255), null
Uživatelské jméno nvarchar(255), null
Video mód nvarchar(255), null
Volné místo nvarchar(255), null
Výška obrazu nvarchar(255), null
Závod nvarchar(255), null

Query.Node

Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.ObjectCsy, resp. Query.ObjectEnu). Pohled se všemi objekty v Assetu které nejsou skryté, nebo ve Vyřazeném majetku. Kromě popsaných sloupců obsahuje tabulka hodnotu 100 nejpoužívanějších vlastností. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Název sloupce je vždy stejný, jako název vlastnosti.

Sloupec Typ Popis
NodeId int, not null Node Id objektu ve stromu.
ParentNodeId int, null Node Id objektu rodiče ve stromu.
UserNodeId int, null Node Id objektu vlastníka objektu ve stromu. NULL, pokud počítač není ve stromu pod Objektem typu Uživatel.
Class nvarchar(255), null Název druhu objektu.
NodeName nvarchar(255), null Jméno objektu.
NodePath nvarchar(1024), null Plná cesta objektu ve stromu.
Výrobce nvarchar(255), null
Sériové číslo nvarchar(255), null
Název nvarchar(255), null
Model nvarchar(255), null
Poznámka nvarchar(255), null
Cena nvarchar(255), null
Dodavatel nvarchar(255), null
Číslo dodacího listu nvarchar(255), null
Datum nákupu datetime, null
Inventární číslo nvarchar(255), null
Záruka do datetime, null
IP adresa nvarchar(255), null
Název v síti nvarchar(255), null
Velikost nvarchar(255), null
Množství nvarchar(255), null
Rozhraní disku nvarchar(255), null
Nákladové středisko nvarchar(255), null
MAC adresa nvarchar(255), null
Celková kapacita pevných disků (GB) float, null
IP adresy nvarchar(255), null
MAC adresy nvarchar(255), null
Naposled importováno z AD datetime, null
Operační systém nvarchar(255), null
Počet pevných disků float, null
Velikost paměti RAM (GB) float, null
Frekvence nvarchar(255), null
Grafická karta nvarchar(255), null
Maximální horizontální rozlišení nvarchar(255), null
Maximální velikost nvarchar(255), null
Maximální vertikální rozlišení nvarchar(255), null
Naposled přihlášený uživatel (uživatelské jméno) nvarchar(255), null
Obsazených slotů nvarchar(255), null
Počet fyzických jader CPU nvarchar(255), null
Počet logických jader CPU nvarchar(255), null
Počet procesorů float, null
Procesor nvarchar(255), null
Refresh maximální nvarchar(255), null
Sériové číslo BIOSu nvarchar(255), null
Slotů nvarchar(255), null
Součástí domény nvarchar(255), null
Typ nvarchar(255), null
Úhlopříčka nvarchar(255), null
Velikost RAM nvarchar(255), null
Verze nvarchar(255), null
Za software zodpovídá nvarchar(255), null
__pořadí nvarchar(255), null
Druh skříně nvarchar(255), null
Název organizace nvarchar(255), null
Popis nvarchar(255), null
Rozlišení obrazovky nvarchar(255), null
Typ monitoru nvarchar(255), null
Adresa nvarchar(255), null
Kód organizace nvarchar(255), null
Název sítě nvarchar(255), null
Název větve sítě nvarchar(255), null
Oddělení nvarchar(255), null
Stav smlouvy nvarchar(255), null
Uživatel nvarchar(255), null
Budova nvarchar(255), null
Divize nvarchar(255), null
E-mail nvarchar(255), null
Fax nvarchar(255), null
IMEI nvarchar(255), null
Místnost nvarchar(255), null
Název podsítě nvarchar(255), null
Odbor nvarchar(255), null
Pořadí nvarchar(255), null
Poschodí nvarchar(255), null
Pracoviště nvarchar(255), null
Skupiny uživatelů nvarchar(255), null
Telefon nvarchar(255), null
Úsek nvarchar(255), null
Za majetek zodpovídá nvarchar(255), null
Záznamové médium nvarchar(255), null
DHCP server nvarchar(255), null
DNS doména nvarchar(255), null
Druh počítače nvarchar(255), null
Frekvence maximální nvarchar(255), null
IPX adresa nvarchar(255), null
IRQ nvarchar(255), null
Kancelář nvarchar(255), null
Kód země nvarchar(255), null
Kódová stránka nvarchar(255), null
Kontaktní osoba nvarchar(255), null
Logické zařízení nvarchar(255), null
Osobní číslo nvarchar(255), null
Port nvarchar(255), null
Refresh minimální nvarchar(255), null
Rozlišení horizontální nvarchar(255), null
Rozlišení vertikální nvarchar(255), null
Šířka obrazu nvarchar(255), null
Souborový systém nvarchar(255), null
Typové označení nvarchar(255), null
Umístění nvarchar(255), null
Útvar nvarchar(255), null
Uživatelské jméno nvarchar(255), null
Video mód nvarchar(255), null
Volné místo nvarchar(255), null
Výška obrazu nvarchar(255), null
Závod nvarchar(255), null

Query.NodeDiary

Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.ObjectCsy, resp. Query.ObjectEnu.) Pohled s deníkem pro objekty.

Sloupec Typ Popis
NodeId int, null Node Id objektu ve stromu.
Subject nvarchar(max), null Text nadpisu položky deníku objektu.
Date datetime, null Datum vložení záznamu.
Flag int, null Pokud se jedná o záznam historie objektu, obsahuje hodnotu určující druh události. Více viz tblHistory.
Text nvarchar(max), null Text položky deníku objektu.
Type int, not null 0=historie objektu, 1=poznámka objektu.

Query.RequestCsy

Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.Request2Csy). Požadavky v ALVAO Service Desk. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Číslo požadavku int, not null Identifikační číslo požadavku.
Nejvyšší požadavek int, null Identifikační číslo kořenového nadřazeného požadavku.
Nejvyšší služba nvarchar(255), null Název kořenové služby ve stromu služeb.
Žadatel nvarchar(255), null Jméno a příjmení žadatele.
Organizace (žadatel) nvarchar(255), null Název organizace žadatele.
Služba nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
Skupina nvarchar(255), null
Název požadavku nvarchar(1024), null
Řešitel nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele.
Oddělení (řešitel) nvarchar(255), null Název oddělení řešitele.
Oddělení (žadatel) nvarchar(255), null Název oddělení žadatele
Funkce (řešitel) nvarchar(255), null Název pracovní pozice řešitele.
Funkce (žadatel) nvarchar(255), null Název pracovní pozice žadatele.
Interní cíl nvarchar(255), null Název interního cíle.
Interní cíl (termín) (UTC) datetime, null
Priorita nvarchar(max), null Název priority.
Proces nvarchar(30), null Název procesu.
SLA nvarchar(255), null Název SLA.
Stav nvarchar(64), not null Název stavu požadavku.
Značka a název požadavku nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
Způsob podání nvarchar(255), null Způsob podání požadavku např. e-mail, telefon, formulář.
Datum (UTC) datetime, null Datum vytvoření požadavku.
Týden od (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byl požadavek vytvořen.
Měsíc od (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byl požadavek vytvořen.
Rok (UTC) int, null Rok, ve kterém byl požadavek vytvořen.
Čtvrtletí (UTC) int, null Čtvrtletí, ve kterém byl požadavek vytvořen (1-4).
Měsíc (UTC) int, null Měsíc, ve kterém byl požadavek vytvořen (1-12).
Týden (UTC) int, null Týden, ve kterém byl požadavek vytvořen (1-53).
Den v týdnu (UTC) int, null Den v týdnu, ve kterém byl požadavek vytvořen (1-7).
Hodina (UTC) int, null Hodina, ve které byl požadavek vytvořen (0-23).
Hrubý stav nvarchar(10), not null Název hrubého stavu (Otevřený, Vyřešený, Uzavřený, Odstraněný)
Související organizace nvarchar(255), not null Název organizace, pro kterou je požadavek realizován.
Doba otevření (hodiny v provozní době) float, not null Doba v hodinách od založení požadavku do jeho uzavření, resp. do současnosti, pokud požadavek není uzavřen.
První reakce (UTC) datetime, null Datum a čas vykonání první reakce.
První reakce - Měsíc od (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byla první reakce vykonána.
První reakce - Týden od (UTC) datetime, null Datum prvního dne týdne, ve kterém byla první reakce vykonána.
Termín první reakce (UTC) datetime, null Datum a čas termínu první reakce podle SLA. Pokud je SLA pozastaveno nebo termín není určen, hodnota je null.
Doba do první reakce (hodiny v provozní době) float, null Doba v hodinách od založení požadavku po vykonání první reakce. V případě, že požadavek ještě nemá splněnou první reakci, hodnota je null.
Plnění SLA - První reakce - Zbývá (hodiny v provozní době) float, null Doba v hodinách reprezentující zbývající čas do termínu první reakce. V případě, že datum první reakce není garantován nebo už byla první reakce provedena, hodnota je null.
Plnění SLA - První reakce - Měsíc od (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byla nebo měla být první reakce vykonána (pokud nebyla vykonána včas). V případě, že datum první reakce není garantován, hodnota je null.
Plnění SLA - První reakce - Týden od (UTC) datetime, null Datum prvního dne týdne, ve kterém byla nebo měla být první reakce vykonána (pokud nebyla vykonána včas). V případě, že datum první reakce není garantován, hodnota je null.
Plnění SLA - První reakce nvarchar(9), null Hodnota „splněno“, pokud byl splněn termín první reakce podle SLA. Hodnota „nesplněno“, pokud termín první reakce nebyl splněn. Hodnota null, pokud termín první reakce není garantován nebo pokud první reakce ještě nebyla vykonána a termín podle SLA ještě není překročen.
Vyřešeno (UTC) datetime, null Datum a čas vyřešení požadavku.
Vyřešeno - Měsíc od (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byl požadavek vyřešen.
Vyřešeno - Týden od (UTC) datetime, null Datum prvního dne týdne, ve kterém byl požadavek vyřešen.
Termín vyřešení (UTC) datetime, null Datum a čas termínu vyřešení. Pokud je SLA pozastaveno nebo termín není určen, hodnota je null.
Doba do vyřešení (hodiny v provozní době) float, null Doba v hodinách od založení požadavku po jeho vyřešení. V případě, že požadavek není vyřešen, hodnota je null.
Plnění SLA - Vyřešení - Zbývá (hodiny v provozní době) float, null Doba v hodinách reprezentující zbývající čas do termínu vyřešení požadavku. V případě, že datum vyřešení požadavku není garantován nebo už byl požadavek vyřešen, hodnota je null.
Plnění SLA - Vyřešení - Měsíc od (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byl nebo měl být požadavek vyřešen (pokud nebyl vyřešen včas). V případě, že datum vyřešení požadavku není garantován, hodnota je null.
Plnění SLA - Vyřešení - Týden od (UTC) datetime, null Datum prvního dne týdne, ve kterém byl nebo měl být požadavek vyřešen (pokud nebyl vyřešen včas). V případě, že datum vyřešení požadavku není garantován, hodnota je null.
Plnění SLA - Vyřešení nvarchar(9), null Hodnota „splněno“, pokud byl splněn termín vyřešení požadavku podle SLA. Hodnota „nesplněno“, pokud termín vyřešení nebyl splněn. Hodnota null, pokud termín vyřešení požadavku není garantován nebo pokud požadavek ještě nebyl vyřešen a termín vyřešení podle SLA ještě není překročen.
URL požadavku nvarchar(2072), null URL požadavku na ALVAO WebApp.
Pozastavení SLA (hodiny) float, null Počet hodin probíhajícího pozastavení SLA (z důvodu čekání na žadatele nebo stavu požadavku).
Pozastaveno SLA (hodiny) float, null Celková doba pozastavení SLA v rámci daného požadavku v hodinách (včetně právě probíhajícího pozastavení SLA).
Čekáno na žadatele (hodiny) float, null Celková doba čekání na žadatele v průběhu celého řešení požadavku v hodinách v provozní době služby.
Čekání na žadatele (hodiny) float, null Počet hodin probíhajícího čekání na žadatele.
Id žadatele int, not null
Id řešitele int, null
Id služby int, not null
Id SLA int, not null
Id organizace žadatele int, null

Query.RequestDeu

Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.Request2Deu). Požadavky v ALVAO Service Desk. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Anfrage-Nummer int, not null Identifikační číslo požadavku.
Höchste Anfrage int, null Identifikační číslo kořenového nadřazeného požadavku.
Höchste Service nvarchar(255), null Název kořenové služby ve stromu služeb.
Anfragesteller nvarchar(255), null Jméno a příjmení žadatele.
Organisation (Anfragesteller) nvarchar(255), null Název organizace žadatele.
Service nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
Gruppe nvarchar(255), null
Name der Anfrage nvarchar(1024), null
Bearbeiter nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele.
Abteilung (Bearbeiter) nvarchar(255), null Název oddělení řešitele.
Abteilung (Anfragesteller) nvarchar(255), null Název oddělení žadatele
Position (Bearbeiter) nvarchar(255), null Název pracovní pozice řešitele.
Position (Anfragesteller) nvarchar(255), null Název pracovní pozice žadatele.
Internes Ziel nvarchar(255), null Název interního cíle.
Internes Ziel (Termin) (UTC) datetime, null
Priorität nvarchar(max), null Název priority.
Prozess nvarchar(30), null Název procesu.
SLA nvarchar(255), null Název SLA.
Status nvarchar(64), not null Název stavu požadavku.
Kennung a Name der Anfrage nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
Einreichungsmethode nvarchar(255), null Způsob podání požadavku např. e-mail, telefon, formulář.
Datum (UTC) datetime, null Datum vytvoření požadavku.
Woche beginnt (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byl požadavek vytvořen.
Monat beginnt (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byl požadavek vytvořen.
Jahr (UTC) int, null Rok, ve kterém byl požadavek vytvořen.
Quartal (UTC) int, null Čtvrtletí, ve kterém byl požadavek vytvořen (1-4).
Monat (UTC) int, null Měsíc, ve kterém byl požadavek vytvořen (1-12).
Woche (UTC) int, null Týden, ve kterém byl požadavek vytvořen (1-53).
Wochentag (UTC) int, null Den v týdnu, ve kterém byl požadavek vytvořen (1-7).
Stunde (UTC) int, null Hodina, ve které byl požadavek vytvořen (0-23).
Gesamtstatus nvarchar(11), not null Název hrubého stavu (Otevřený, Vyřešený, Uzavřený, Odstraněný)
Zugehörige Organisation nvarchar(255), not null Název organizace, pro kterou je požadavek realizován.
Zeit fürs Öffnen (Stunden in der Geschäftszeit) float, not null Doba v hodinách od založení požadavku do jeho uzavření, resp. do současnosti, pokud požadavek není uzavřen.
Erste Reaktion (UTC) datetime, null Datum a čas vykonání první reakce.
Erste Reaktion - Monat beginnt (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byla první reakce vykonána.
Erste Reaktion - Woche beginnt (UTC) datetime, null Datum prvního dne týdne, ve kterém byla první reakce vykonána.
Termin der ersten Reaktion (UTC) datetime, null Datum a čas termínu první reakce podle SLA. Pokud je SLA pozastaveno nebo termín není určen, hodnota je null.
Zeit bis zur ersten Reaktion (Stunden in der Geschäftszeit) float, null Doba v hodinách od založení požadavku po vykonání první reakce. V případě, že požadavek ještě nemá splněnou první reakci, hodnota je null.
SLA-Einhaltung - Erste Reaktion - Verbleibend (Stunden in der Geschäftszeit) float, null Doba v hodinách reprezentující zbývající čas do termínu první reakce. V případě, že datum první reakce není garantován nebo už byla první reakce provedena, hodnota je null.
SLA-Einhaltung - Erste Reaktion - Monat beginnt (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byla nebo měla být první reakce vykonána (pokud nebyla vykonána včas). V případě, že datum první reakce není garantován, hodnota je null.
SLA-Einhaltung - Erste Reaktion - Woche beginnt (UTC) datetime, null Datum prvního dne týdne, ve kterém byla nebo měla být první reakce vykonána (pokud nebyla vykonána včas). V případě, že datum první reakce není garantován, hodnota je null.
SLA-Einhaltung - Erste Reaktion nvarchar(8), null Hodnota „erfüllt“, pokud byl splněn termín první reakce podle SLA. Hodnota „verletzt“, pokud termín první reakce nebyl splněn. Hodnota null, pokud termín první reakce není garantován nebo pokud první reakce ještě nebyla vykonána a termín podle SLA ještě není překročen.
Bearbeitet (UTC) datetime, null Datum a čas termínu první reakce podle SLA.
Bearbeitet - Monat beginnt (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byl požadavek vyřešen.
Bearbeitet - Woche beginnt (UTC) datetime, null Datum prvního dne týdne, ve kterém byl požadavek vyřešen.
Termin für die Bearbeitung (UTC) datetime, null Datum a čas termínu vyřešení. Pokud je SLA pozastaveno nebo termín není určen, hodnota je null.
Zeit bis zur Bearbeitung (Stunden in der Geschäftszeit) float, null Doba v hodinách od založení požadavku po jeho vyřešení. V případě, že požadavek není vyřešen, hodnota je null.
SLA-Einhaltung - Bearbeitung - Verbleibend (Stunden in der Geschäftszeit) float, null Doba v hodinách reprezentující zbývající čas do termínu vyřešení požadavku. V případě, že datum vyřešení požadavku není garantován nebo už byl požadavek vyřešen, hodnota je null.
SLA-Einhaltung - Bearbeitung - Monat beginnt (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byl nebo měl být požadavek vyřešen (pokud nebyl vyřešen včas). V případě, že datum vyřešení požadavku není garantován, hodnota je null.
SLA-Einhaltung - Bearbeitung - Woche beginnt (UTC) datetime, null Datum prvního dne týdne, ve kterém byl nebo měl být požadavek vyřešen (pokud nebyl vyřešen včas). V případě, že datum vyřešení požadavku není garantován, hodnota je null.
SLA-Einhaltung - Bearbeitung nvarchar(8), null Hodnota „erfüllt“, pokud byl splněn termín vyřešení požadavku podle SLA. Hodnota „verletzt“, pokud termín vyřešení nebyl splněn. Hodnota null, pokud termín vyřešení požadavku není garantován nebo pokud požadavek ještě nebyl vyřešen a termín vyřešení podle SLA ještě není překročen.
URL der Anfrage nvarchar(2072), null URL požadavku na ALVAO WebApp.
SLA pause (Stunden) float, null Počet hodin probíhajícího pozastavení SLA (z důvodu čekání na žadatele nebo stavu požadavku).
SLA paused (Stunden) float, null Celková doba pozastavení SLA v rámci daného požadavku v hodinách (včetně právě probíhajícího pozastavení SLA).
Gewartet auf den Anfragesteller (Stunden) float, null Celková doba čekání na žadatele v průběhu celého řešení požadavku v hodinách v provozní době služby.
Warten auf den Anfragesteller (Stunden) float, null Počet hodin probíhajícího čekání na žadatele.
Anfragesteller Id int, not null
Bearbeiter Id int, null
Service Id int, not null
SLA Id int, not null
Anfragesteller-Organisations-ID int, null

Query.RequestEnu

Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.Request2Enu). Požadavky v ALVAO Service Desk. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Request number int, not null Identifikační číslo požadavku.
Highest request int, null Identifikační číslo kořenového nadřazeného požadavku.
Highest service nvarchar(255), null Název kořenové služby ve stromu služeb.
Requester nvarchar(255), null Jméno a příjmení žadatele.
Organization (requester) nvarchar(255), null Název organizace žadatele.
Service nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
Group nvarchar(255), null
Request name nvarchar(1024), null
Solver nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele.
Department (solver) nvarchar(255), null Název oddělení řešitele.
Department (requester) nvarchar(255), null Název oddělení žadatele
Job title (solver) nvarchar(255), null
Job title (requester) nvarchar(255), null
Internal target nvarchar(255), null Název interního cíle.
Internal target (due date) (UTC) datetime, null
Priority nvarchar(max), null Název priority.
Process nvarchar(30), null Název procesu.
SLA nvarchar(255), null Název SLA.
Status nvarchar(64), not null Název stavu požadavku.
Request tag and title nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
Submission method nvarchar(255), null Způsob podání požadavku např. e-mail, telefon, formulář.
Date (UTC) datetime, null Datum vytvoření požadavku.
Week starting (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byl požadavek vytvořen.
Month starting (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byl požadavek vytvořen.
Year (UTC) int, null Rok, ve kterém byl požadavek vytvořen.
Quarter (UTC) int, null Čtvrtletí, ve kterém byl požadavek vytvořen (1-4).
Month (UTC) int, null Měsíc, ve kterém byl požadavek vytvořen (1-12).
Week (UTC) int, null Týden, ve kterém byl požadavek vytvořen (1-53).
Weekday (UTC) int, null Den v týdnu, ve kterém byl požadavek vytvořen (1-7).
Hour (UTC) int, null Hodina, ve které byl požadavek vytvořen (0-23).
Overall status nvarchar(8), not null Název hrubého stavu (Otevřený, Vyřešený, Uzavřený, Odstraněný)
Related organization nvarchar(255), not null Název organizace, pro kterou je požadavek realizován.
Time open (in operating hours) float, not null Doba v hodinách od založení požadavku do jeho uzavření, resp. do současnosti, pokud požadavek není uzavřen.
First response (UTC) datetime, null Datum a čas vykonání první reakce.
First response - Month starting (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byla první reakce vykonána.
First response - Week starting (UTC) datetime, null Datum prvního dne týdne, ve kterém byla první reakce vykonána.
First response due date (UTC) datetime, null Datum a čas termínu první reakce podle SLA.
First response time (in opening operating hours) float, null Doba v hodinách od založení požadavku po vykonání první reakce. V případě, že požadavek ještě nemá splněnou první reakci, hodnota je null.
SLA compliance - First response - Remaining (in operating hours) float, null Doba v hodinách reprezentující zbývající čas do termínu první reakce. V případě, že datum první reakce není garantován nebo už byla první reakce provedena, hodnota je null.
SLA compliance - First response - Month starting (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byla nebo měla být první reakce vykonána (pokud nebyla vykonána včas). V případě, že datum první reakce není garantován, hodnota je null.
SLA compliance - First response - Week starting (UTC) datetime, null Datum prvního dne týdne, ve kterém byla nebo měla být první reakce vykonána (pokud nebyla vykonána včas). V případě, že datum první reakce není garantován, hodnota je null.
SLA compliance - First response nvarchar(9), null Hodnota „fulfilled“, pokud byl splněn termín první reakce podle SLA. Hodnota „breached“, pokud termín první reakce nebyl splněn. Hodnota null, pokud termín první reakce není garantován nebo pokud první reakce ještě nebyla vykonána a termín podle SLA ještě není překročen.
Resolved (UTC) datetime, null Datum a čas termínu první reakce podle SLA.
Resolved - Month starting (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byl požadavek vyřešen.
Resolved - Week starting (UTC) datetime, null Datum prvního dne týdne, ve kterém byl požadavek vyřešen.
Resolution due date (UTC) datetime, null Datum a čas termínu vyřešení. Pokud je SLA pozastaveno kvůli čekání na žadatele nebo termín není určen, hodnota je null.
Resolution time (in opening hours) float, null Doba v hodinách od založení požadavku po jeho vyřešení. V případě, že požadavek není vyřešen, hodnota je null.
SLA compliance - Resolution - Remaining (in opening hours) float, null Doba v hodinách reprezentující zbývající čas do termínu vyřešení požadavku. V případě, že datum vyřešení požadavku není garantován nebo už byl požadavek vyřešen, hodnota je null.
SLA compliance - Resolution - Month starting (UTC) datetime, null Datum prvního dne měsíce, ve kterém byl nebo měl být požadavek vyřešen (pokud nebyl vyřešen včas). V případě, že datum vyřešení požadavku není garantován, hodnota je null.
SLA compliance - Resolution - Week starting (UTC) datetime, null Datum prvního dne týdne, ve kterém byl nebo měl být požadavek vyřešen (pokud nebyl vyřešen včas). V případě, že datum vyřešení požadavku není garantován, hodnota je null.
SLA compliance - Resolution nvarchar(9), null Hodnota „fulfilled“, pokud byl splněn termín vyřešení požadavku podle SLA. Hodnota „breached“, pokud termín vyřešení nebyl splněn. Hodnota null, pokud termín vyřešení požadavku není garantován nebo pokud požadavek ještě nebyl vyřešen a termín vyřešení podle SLA ještě není překročen.
Request URL nvarchar(2072), null URL požadavku na ALVAO WebApp.
Pausing SLA (hours) float, null
Paused SLA (hours) float, null
Waited for requester (hours) float, null
Waiting for requester (hours) float, null
Requester person id int, not null
Solver person id int, null
Section id int, not null
SLA id int, not null
Requesters account id int, null

Query.RequestFirstReactionCsy

Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.Request2Csy). První reakce řešitelského týmu v požadavcích v ALVAO Service Desk. První reakce je první zpráva, kterou dal dodavatel služby zákazníkovi od podání jeho požadavku. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Číslo požadavku int, not null Identifikační číslo požadavku.
Nejvyšší požadavek int, null Identifikační číslo kořenového navázaného nadřazeného požadavku.
Název požadavku nvarchar(1024), null
Značka a název požadavku nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
Služba nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
Nejvyšší služba nvarchar(255), null Název kořenové služby ve stromu služeb.
SLA nvarchar(255), null Název SLA.
Žadatel nvarchar(255), null Jméno a příjmení žadatele.
Organizace (žadatel) nvarchar(255), null Název organizace žadatele.
Datum (UTC) datetime, null Datum první reakce.
Týden od (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byla první reakce.
Měsíc od (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byla první reakce.
Rok (UTC) int, null Rok, ve kterém byla první reakce.
Čtvrtletí (UTC) int, null Čtvrtletí, ve kterém byla první reakce.
Měsíc (UTC) int, null Měsíc, ve kterém byla první reakce.
Týden (UTC) int, null Týden, ve kterém byla první reakce.
Hodina (UTC) int, null Hodina, ve které byla první reakce.
Termín (UTC) datetime, null
Interní cíl nvarchar(255), null Název interního cíle.
Interní cíl (termín) (UTC) datetime, null
Doba do reakce (hodiny) float, null Počet hodin do první reakce.
Překročení SLA (hodiny) float, null Počet hodin, o které bylo překročeno SLA první reakce.
Splnění SLA (hodiny) float, null Počet hodin, o které byla první reakce splněna dříve, než vyžaduje SLA.
Řešitel nvarchar(255), null Jméno a příjmení aktuálního řešitele.
Reagoval nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele, který splnil první reakci.
Reagoval (oddělení) nvarchar(255), null Název oddělení řešitele, který splnil první reakci.
Reagoval (funkce) nvarchar(255), null Název pracovní pozice řešitele, který splnil první reakci.
Reagoval (organizace) nvarchar(255), null Název organizace řešitele, který splnil první reakci.
Související organizace nvarchar(255), not null Název organizace, pro kterou je požadavek realizován.
Proces nvarchar(30), null Název procesu.
Id žadatele int, not null
Id řešitele int, null
Id služby int, not null
Id SLA int, not null
Id organizace žadatele int, null

Query.RequestFirstReactionDeu

Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.Request2Deu). První reakce řešitelského týmu v požadavcích v ALVAO Service Desk. První reakce je první zpráva, kterou dal dodavatel služby zákazníkovi od podání jeho požadavku. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Anfrage-Nummer int, not null Identifikační číslo požadavku.
Höchste Anfrage int, null Identifikační číslo kořenového navázaného nadřazeného požadavku.
Name der Anfrage nvarchar(1024), null
Kennung a Name der Anfrage nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
Service nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
Höchste Service nvarchar(255), null Název kořenové služby ve stromu služeb.
SLA nvarchar(255), null Název SLA.
Anfragesteller nvarchar(255), null Jméno a příjmení žadatele.
Organisation (Anfragesteller) nvarchar(255), null Název organizace žadatele.
Datum (UTC) datetime, null Datum první reakce.
Woche beginnt (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byla první reakce.
Monat beginnt (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byla první reakce.
Jahr (UTC) int, null Rok, ve kterém byla první reakce.
Quartal (UTC) int, null Čtvrtletí, ve kterém byla první reakce.
Monat (UTC) int, null Monat, ve kterém byla první reakce.
Woche (UTC) int, null Týden, ve kterém byla první reakce.
Stunde (UTC) int, null Hodina, ve které byla první reakce.
Termin (UTC) datetime, null
Internes Ziel nvarchar(255), null Název interního cíle.
Internes Ziel (Termin) (UTC) datetime, null
Zeit bis zur Reaktion (Stunden) float, null Počet hodin do první reakce.
Überschreitung der SLA (Stunden) float, null Počet hodin, o které bylo překročeno SLA první reakce.
Erfüllung von SLA (Stunden) float, null Počet hodin, o které byla první reakce splněna dříve, než vyžaduje SLA.
Bearbeiter nvarchar(255), null Jméno a příjmení aktuálního řešitele.
Antwortete nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele, který splnil první reakci.
Antwortete (Abteilung) nvarchar(255), null Název oddělení řešitele, který splnil první reakci.
Antwortete (Position) nvarchar(255), null Název pracovní pozice řešitele, který splnil první reakci.
Antwortete (Organisation) nvarchar(255), null Název organizace řešitele, který splnil první reakci.
Zugehörige Organisation nvarchar(255), not null Název organizace, pro kterou je požadavek realizován.
Prozess nvarchar(30), null Název procesu.
Anfragesteller Id int, not null
Bearbeiter Id int, null
Service Id int, not null
SLA Id int, not null
Anfragesteller-Organisations-ID int, null

Query.RequestFirstReactionEnu

Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.Request2Enu). První reakce řešitelského týmu v požadavcích v ALVAO Service Desk. První reakce je první zpráva, kterou dal dodavatel služby zákazníkovi od podání jeho požadavku. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Request number int, not null Identifikační číslo požadavku.
Highest request int, null Identifikační číslo kořenového navázaného nadřazeného požadavku.
Request name nvarchar(1024), null
Request tag and title nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
Service nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
Highest service nvarchar(255), null Název kořenové služby ve stromu služeb.
SLA nvarchar(255), null Název SLA.
Requester nvarchar(255), null Jméno a příjmení žadatele.
Organization (requester) nvarchar(255), null Název organizace žadatele.
Date (UTC) datetime, null Datum první reakce.
Week starting (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byla první reakce.
Month starting (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byla první reakce.
Year (UTC) int, null Rok, ve kterém byla první reakce.
Quarter (UTC) int, null Čtvrtletí, ve kterém byla první reakce.
Month (UTC) int, null Měsíc, ve kterém byla první reakce.
Week (UTC) int, null Týden, ve kterém byla první reakce.
Hour (UTC) int, null Hodina, ve které byla první reakce.
Due date (UTC) datetime, null
Internal target nvarchar(255), null Název interního cíle.
Internal target (due date) (UTC) datetime, null
Time until response (hours) float, null Počet hodin do první reakce.
SLA breached by (hours) float, null Počet hodin, o které bylo překročeno SLA první reakce.
Time until SLA breach (hours) float, null Počet hodin, o které byla první reakce splněna dříve, než vyžaduje SLA.
Solver nvarchar(255), null Jméno a příjmení aktuálního řešitele.
Responded nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele, který splnil první reakci.
Responded (department) nvarchar(255), null Název oddělení řešitele, který splnil první reakci.
Responded (position) nvarchar(255), null Název pracovní pozice řešitele, který splnil první reakci.
Responded (organization) nvarchar(255), null Název organizace řešitele, který splnil první reakci.
Related organization nvarchar(255), not null Název organizace, pro kterou je požadavek realizován.
Process nvarchar(30), null Název procesu.
Requester person id int, not null
Solver person id int, null
Section id int, not null
SLA id int, not null
Requesters account id int, null

Query.RequestLogCsy

Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.RequestLogRecordCsy). Záznamy v denících požadavků v ALVAO Service Desk. Zobrazují se záznamy jenom od požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Číslo požadavku int, not null Identifikační číslo požadavku.
Název požadavku nvarchar(1024), null
Služba nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
SLA nvarchar(255), null Název SLA.
Řešitel nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele.
Datum (UTC) datetime, null Datum vytvoření záznamu.
Datum účinnosti (UTC) datetime, null V případě záznamů o zpětném vyřešení požadavků je v tomto sloupci uvedeno datum, ke kterému byl požadavek zpětně vyřešen. U ostatních záznamů je uvedena stejná hodnota, jako ve sloupci Datum (UTC).
Týden od (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byl záznam vytvořen.
Měsíc od (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byl záznam vytvořen.
Rok (UTC) int, null Rok, ve kterém byl záznam vytvořen.
Čtvrtletí (UTC) int, null Čtvrtletí, ve kterém byl záznam vytvořen (1-4).
Měsíc (UTC) int, null Měsíc, ve kterém byl záznam vytvořen (1-12).
Týden (UTC) int, null Týden, ve kterém byl záznam vytvořen (1-53).
Hodina (UTC) int, null Hodina, ve které byl záznam vytvořen (0-23).
Od nvarchar(255), null Jméno a příjmení osoby, která vytvořila záznam.
Čas celkem (hodiny) float, not null Celkový vykázaný čas (Práce + Čas na cestě) v hodinách.
Značka a název požadavku nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
Žadatel nvarchar(255), null Jméno a příjmení žadatele.
Oddělení (žadatel) nvarchar(255), null Název oddělení žadatele.
Organizace (žadatel) nvarchar(255), null Název organizace žadatele.
Pracovní pozice (žadatel) nvarchar(255), null Název pracovní pozice žadatele.
Práce (hodiny) float, null Vykázaná práce v hodinách.
Čas na cestě (hodiny) float, null Vykázaný čas na cestě v hodinách.
Vzdálenost (km) float, null Vykázaná vzdálenost v km.
Druh nvarchar(255), null Druh záznamu (e-mail, poznámka, …).
Nejvyšší požadavek int, null Identifikační číslo kořenového nadřazeného požadavku.
Nejvyšší služba nvarchar(255), null Název kořenové služby ve stromu služeb.
Nefakturovat bit, not null Příznak Nefakturovat žadateli.
Předmět nvarchar(max), null Předmět záznamu v deníku.
Stav nvarchar(64), not null Název stavu požadavku.
Termín (UTC) datetime, null
Interní cíl nvarchar(255), null Název interního cíle.
Interní cíl (termín) (UTC) datetime, null
Související organizace nvarchar(255), not null Název organizace, pro kterou je požadavek realizován.
Proces nvarchar(30), null Název procesu.
Id žadatele int, not null
Id řešitele int, null
Id služby int, not null
Id SLA int, not null
Id organizace žadatele int, null

Query.RequestLogDeu

Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.RequestLogRecordDeu). Záznamy v denících požadavků v ALVAO Service Desk. Zobrazují se záznamy jenom od požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Anfrage-Nummer int, not null Identifikační číslo požadavku.
Name der Anfrage nvarchar(1024), null
Service nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
SLA nvarchar(255), null Název SLA.
Bearbeiter nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele.
Datum (UTC) datetime, null Datum vytvoření záznamu.
Datum des Inkrafttretens (UTC) datetime, null V případě záznamů o zpětném vyřešení požadavků je v tomto sloupci uvedeno datum, ke kterému byl požadavek zpětně vyřešen. U ostatních záznamů je uvedena stejná hodnota, jako ve sloupci Datum (UTC).
Woche beginnt (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byl záznam vytvořen.
Monat beginnt (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byl záznam vytvořen.
Jahr (UTC) int, null Rok, ve kterém byl záznam vytvořen.
Quartal (UTC) int, null Čtvrtletí, ve kterém byl záznam vytvořen (1-4).
Monat (UTC) int, null Měsíc, ve kterém byl záznam vytvořen (1-12).
Woche (UTC) int, null Týden, ve kterém byl záznam vytvořen (1-53).
Stunde (UTC) int, null Hodina, ve které byl záznam vytvořen (0-23).
Von nvarchar(255), null Jméno a příjmení osoby, která vytvořila záznam.
Gesamtzeit (Stunden) float, not null Celkový vykázaný čas (Práce + Čas na cestě) v hodinách.
Kennung a Name der Anfrage nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
Anfragesteller nvarchar(255), null Jméno a příjmení žadatele.
Abteilung (Anfragesteller) nvarchar(255), null Název oddělení žadatele.
Organisation (Anfragesteller) nvarchar(255), null Název organizace žadatele.
Position (Anfragesteller) nvarchar(255), null Název pracovní pozice žadatele.
Arbeit (Stunden) float, null Vykázaná práce v hodinách.
Fahrzeit (Stunden) float, null Vykázaný čas na cestě v hodinách.
Entfernung (km) float, null Vykázaná vzdálenost v km.
Typ nvarchar(255), null Druh záznamu (e-mail, poznámka, …).
Höchste Anfrage int, null Identifikační číslo kořenového nadřazeného požadavku.
Höchste Service nvarchar(255), null Název kořenové služby ve stromu služeb.
Nicht in Rechnung stellen bit, not null Příznak Nefakturovat žadateli.
Betreff nvarchar(max), null Předmět záznamu v deníku.
Status nvarchar(64), not null Název stavu požadavku.
Termin (UTC) datetime, null
Internes Ziel nvarchar(255), null Název interního cíle.
Internes Ziel (Termin) (UTC) datetime, null
Zugehörige Organisation nvarchar(255), not null Název organizace, pro kterou je požadavek realizován.
Prozess nvarchar(30), null Název procesu.
Anfragesteller Id int, not null
Bearbeiter Id int, null
Service Id int, not null
SLA Id int, not null
Anfragesteller-Organisations-ID int, null

Query.RequestLogEnu

Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.RequestLogRecordEnu). Záznamy v denících požadavků v ALVAO Service Desk. Zobrazují se záznamy jenom od požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Request number int, not null Identifikační číslo požadavku.
Request name nvarchar(1024), null
Service nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
SLA nvarchar(255), null Název SLA.
Solver nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele.
Date (UTC) datetime, null Datum vytvoření záznamu.
Effective date (UTC) datetime, null V případě záznamů o zpětném vyřešení požadavků je v tomto sloupci uvedeno datum, ke kterému byl požadavek zpětně vyřešen. U ostatních záznamů je uvedena stejná hodnota, jako ve sloupci Datum (UTC).
Week starting (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byl záznam vytvořen.
Month starting (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byl záznam vytvořen.
Year (UTC) int, null Rok, ve kterém byl záznam vytvořen.
Quarter (UTC) int, null Čtvrtletí, ve kterém byl záznam vytvořen (1-4).
Month (UTC) int, null Měsíc, ve kterém byl záznam vytvořen (1-12).
Week (UTC) int, null Týden, ve kterém byl záznam vytvořen (1-53).
Hour (UTC) int, null Hodina, ve které byl záznam vytvořen (0-23).
From nvarchar(255), null Jméno a příjmení osoby, která vytvořila záznam.
Total time (hours) float, not null Celkový vykázaný čas (Práce + Čas na cestě) v hodinách.
Request tag and title nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
Requester nvarchar(255), null Jméno a příjmení žadatele.
Department (requester) nvarchar(255), null Název oddělení žadatele.
Organization (requester) nvarchar(255), null Název organizace žadatele.
Job title (requestor) nvarchar(255), null Název pracovní pozice žadatele.
Work (hours) float, null Vykázaná práce v hodinách.
Time traveled (hours) float, null Vykázaný čas na cestě v hodinách.
Distance (km) float, null Vykázaná vzdálenost v km.
Kind nvarchar(255), null Druh záznamu (e-mail, poznámka, …).
Highest request int, null Identifikační číslo kořenového nadřazeného požadavku.
Highest service nvarchar(255), null Název kořenové služby ve stromu služeb.
Exclude from invoice bit, not null Příznak Nefakturovat žadateli.
Subject nvarchar(max), null Předmět záznamu v deníku.
Status nvarchar(64), not null Název stavu požadavku.
Due date (UTC) datetime, null
Internal target nvarchar(255), null Název interního cíle.
Internal target (due date) (UTC) datetime, null
Related organization nvarchar(255), not null Název organizace, pro kterou je požadavek realizován.
Process nvarchar(30), null Název procesu.
Requester person id int, not null
Solver person id int, null
Section id int, not null
SLA id int, not null
Requesters account id int, null

Query.RequestResolutionCsy

Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.Request2Csy). Vyřešení požadavků v ALVAO Service Desk. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Číslo požadavku int, not null Identifikační číslo požadavku.
Název požadavku nvarchar(1024), null
Služba nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
SLA nvarchar(255), null Název SLA.
Žadatel nvarchar(255), null Jméno a příjmení žadatele.
Organizace (žadatel) nvarchar(255), null Název organizace žadatele.
Řešitel nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele.
Datum (UTC) datetime, null Datum vyřešení požadavku.
Týden od (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byl požadavek vyřešen.
Měsíc od (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byl požadavek vyřešen.
Rok (UTC) int, null Rok, ve kterém byl požadavek vyřešen.
Čtvrtletí (UTC) int, null Čtvrtletí, ve kterém byl požadavek vyřešen (1-4).
Měsíc (UTC) int, null Měsíc, ve kterém byl požadavek vyřešen (1-12).
Týden (UTC) int, null Týden, ve kterém byl požadavek vyřešen (1-53).
Den v týdnu (UTC) int, null Den v týdnu, ve kterém byl požadavek vyřešen (1-7).
Hodina (UTC) int, null Hodina, ve které byl požadavek vyřešen (0-23).
Značka a název požadavku nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
Nejvyšší požadavek int, null Identifikační číslo kořenového nadřazeného požadavku.
Nejvyšší služba nvarchar(255), null Název kořenové služby ve stromu služeb.
Čekáno na žadatele (hodiny) float, null Celková doba čekání na žadatele v průběhu celého řešení požadavku v hodinách v provozní době služby.
Pozastaveno SLA (hodiny) float, null Celková doba pozastavení SLA v rámci daného požadavku v hodinách (včetně právě probíhajícího pozastavení SLA).
Doba do vyřešení (hodiny) float, not null Počet hodin od vytvoření do vyřešení požadavku v provozní době služby.
Termín (UTC) datetime, null
Interní cíl nvarchar(255), null Název interního cíle.
Interní cíl (termín) (UTC) datetime, null
Překročení SLA (hodiny) float, null Počet hodin, o které byla překročena lhůta pro vyřešení požadavku podle SLA.
Splnění SLA (hodiny) float, null Počet hodin, o které byl požadavek vyřešen dříve, než vyžaduje SLA.
Překročení termínu (hodiny) float, null Počet hodin, o který byl překročen termín vyřešení požadavku (položka Termín požadavku).
Splnění termínu (hodiny) float, null Počet hodin, o které byl požadavek vyřešen dříve, než je uvedeno v položce Termín požadavku.
Související organizace nvarchar(255), not null Název organizace, pro kterou je požadavek realizován.
Proces nvarchar(30), null Název procesu.
Rychlost řešení float, null Dotazník spokojenosti – pole Rychlost řešení.
Profesionalita float, null Dotazník spokojenosti – pole Profesionalita.
Odbornost float, null Dotazník spokojenosti – pole Odbornost.
Komentáře a poznámky nvarchar(max), null Dotazník spokojenosti – pole Komentáře a poznámky.
Celková spokojenost float, null Dotazník spokojenosti – pole Celková spokojenost.
Id žadatele int, not null
Id řešitele int, null
Id služby int, not null
Id SLA int, not null
Id organizace žadatele int, null

Query.RequestResolutionDeu

Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.Request2Deu). Vyřešení požadavků v ALVAO Service Desk. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Anfrage-Nummer int, not null Identifikační číslo požadavku.
Name der Anfrage nvarchar(1024), null
Service nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
SLA nvarchar(255), null Název SLA.
Anfragesteller nvarchar(255), null Jméno a příjmení žadatele.
Organisation (Anfragesteller) nvarchar(255), null Název organizace žadatele.
Bearbeiter nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele.
Datum (UTC) datetime, null Datum vyřešení požadavku.
Woche beginnt (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byl požadavek vyřešen.
Monat beginnt (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byl požadavek vyřešen.
Jahr (UTC) int, null Rok, ve kterém byl požadavek vyřešen.
Quartal (UTC) int, null Čtvrtletí, ve kterém byl požadavek vyřešen (1-4).
Monat (UTC) int, null Měsíc, ve kterém byl požadavek vyřešen (1-12).
Woche (UTC) int, null Týden, ve kterém byl požadavek vyřešen (1-53).
Wochentag (UTC) int, null Den v týdnu, ve kterém byl požadavek vyřešen (1-7).
Stunde (UTC) int, null Hodina, ve které byl požadavek vyřešen (0-23).
Kennung a Name der Anfrage nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
Höchste Anfrage int, null Identifikační číslo kořenového nadřazeného požadavku.
Höchste Service nvarchar(255), null Název kořenové služby ve stromu služeb.
Gewartet auf den Anfragesteller (Stunden) float, null Celková doba čekání na žadatele v průběhu celého řešení požadavku v hodinách v provozní době služby.
SLA paused (Stunden) float, null Celková doba pozastavení SLA v rámci daného požadavku v hodinách (včetně právě probíhajícího pozastavení SLA).
Zeit bis zur Bearbeitung (Stunden) float, not null Počet hodin od vytvoření do vyřešení požadavku v provozní době služby.
Termin (UTC) datetime, null
Internes Ziel nvarchar(255), null Název interního cíle.
Internes Ziel (Termin) (UTC) datetime, null
Überschreitung der SLA (Stunden) float, null Počet hodin, o které byla překročena lhůta pro vyřešení požadavku podle SLA.
Erfüllung von SLA (Stunden) float, null Počet hodin, o které byl požadavek vyřešen dříve, než vyžaduje SLA.
Überschreitung des Fälligkeitsdatums (Stunden) float, null Počet hodin, o který byl překročen termín vyřešení požadavku (položka Termín požadavku).
Sitzung des Fälligkeitstermins (Stunden) float, null Počet hodin, o které byl požadavek vyřešen dříve, než je uvedeno v položce Termín požadavku.
Zugehörige Organisation nvarchar(255), not null Název organizace, pro kterou je požadavek realizován.
Prozess nvarchar(30), null Název procesu.
Schnelligkeit der Bearbeitung float, null Dotazník spokojenosti – pole Rychlost řešení.
Professionalität float, null Dotazník spokojenosti – pole Profesionalita.
Fachkompetenz float, null Dotazník spokojenosti – pole Odbornost.
Kommentare und Anmerkungen nvarchar(max), null Dotazník spokojenosti – pole Komentáře a poznámky.
Gesamtzufriedenheit float, null Dotazník spokojenosti – pole Celková spokojenost.
Anfragesteller Id int, not null
Bearbeiter Id int, null
Service Id int, not null
SLA Id int, not null
Anfragesteller-Organisations-ID int, null

Query.RequestResolutionEnu

Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.Request2Enu). Vyřešení požadavků v ALVAO Service Desk. Zobrazují se pouze požadavky ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Request number int, not null Identifikační číslo požadavku.
Request name nvarchar(1024), null
Service nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
SLA nvarchar(255), null Název SLA.
Requester nvarchar(255), null Jméno a příjmení žadatele.
Organization (requester) nvarchar(255), null Název organizace žadatele.
Solver nvarchar(255), null Jméno a příjmení řešitele.
Date (UTC) datetime, null Datum vyřešení požadavku.
Week starting (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byl požadavek vyřešen.
Month starting (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byl požadavek vyřešen.
Year (UTC) int, null Rok, ve kterém byl požadavek vyřešen.
Quarter (UTC) int, null Čtvrtletí, ve kterém byl požadavek vyřešen (1-4).
Month (UTC) int, null Měsíc, ve kterém byl požadavek vyřešen (1-12).
Week (UTC) int, null Týden, ve kterém byl požadavek vyřešen (1-53).
Weekday (UTC) int, null Den v týdnu, ve kterém byl požadavek vyřešen (1-7).
Hour (UTC) int, null Hodina, ve které byl požadavek vyřešen (0-23).
Request tag and title nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
Highest request int, null Identifikační číslo kořenového nadřazeného požadavku.
Highest service nvarchar(255), null Název kořenové služby ve stromu služeb.
Waiting for requester (hours) float, null Celková doba čekání na žadatele v průběhu celého řešení požadavku v hodinách v provozní době služby.
Paused SLA (hours) float, null Celková doba pozastavení SLA v rámci daného požadavku v hodinách (včetně právě probíhajícího pozastavení SLA).
Time to resolve (hours) float, not null Počet hodin od vytvoření do vyřešení požadavku v provozní době služby.
Due date (UTC) datetime, null
Internal target nvarchar(255), null Název interního cíle.
Internal target (due date) (UTC) datetime, null
SLA breached by (hours) float, null Počet hodin, o které byla překročena lhůta pro vyřešení požadavku podle SLA.
Time until SLA breach (hours) float, null Počet hodin, o které byl požadavek vyřešen dříve, než vyžaduje SLA.
Exceeding of due date (hours) float, null Počet hodin, o který byl překročen termín vyřešení požadavku (položka Termín požadavku).
Meeting of due date (hours) float, null Počet hodin, o které byl požadavek vyřešen dříve, než je uvedeno v položce Termín požadavku.
Related organization nvarchar(255), not null Název organizace, pro kterou je požadavek realizován.
Process nvarchar(30), null Název procesu.
Resolution speed float, null Dotazník spokojenosti – pole Rychlost řešení.
Professionalism float, null Dotazník spokojenosti – pole Profesionalita.
Expertise float, null Dotazník spokojenosti – pole Odbornost.
Comments and notes nvarchar(max), null Dotazník spokojenosti – pole Komentáře a poznámky.
Overall satisfaction float, null Dotazník spokojenosti – pole Celková spokojenost.
Requester person id int, not null
Solver person id int, null
Section id int, not null
SLA id int, not null
Requesters account id int, null

Query.RequestStatusCsy

Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.RequestChangeCsy). Příchody do jednotlivých stavů požadavků. Zobrazují se změny stavu pouze u požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Číslo požadavku int, not null Identifikační číslo požadavku.
Značka a název požadavku nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
Služba nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
Proces nvarchar(30), null Název procesu.
Stav nvarchar(64), not null Název stavu požadavku.
Přechod do stavu (UTC) datetime, null Datum, kdy požadavek přešel do stavu.
Přechod ze stavu (UTC) datetime, null Datum, kdy požadavek přešel ze stavu.
Týden od (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byl požadavek vytvořen.
Měsíc od (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byl požadavek vytvořen.
Rok (UTC) int, null Rok, ve kterém byl požadavek vytvořen.
Doba ve stavu (hodiny) float, null Doba v hodinách, kterou byl požadavek ve stavu.
Doba ve stavu (hodiny v provozní době) float, not null Doba v hodinách, kterou byl požadavek ve stavu v provozní době.

Query.RequestStatusDeu

Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.RequestChangeDeu). Příchody do jednotlivých stavů požadavků. Zobrazují se změny stavu pouze u požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Anfrage-Nummer int, not null Identifikační číslo požadavku.
Kennung a Name der Anfrage nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
Service nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
Prozess nvarchar(30), null Název procesu.
Status nvarchar(64), not null Název stavu požadavku.
Übergang zum Status (UTC) datetime, null Datum, kdy požadavek přešel do stavu.
Übergang vom Status (UTC) datetime, null Datum, kdy požadavek přešel ze stavu.
Woche beginnt (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byl požadavek vytvořen.
Monat beginnt (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byl požadavek vytvořen.
Jahr (UTC) int, null Rok, ve kterém byl požadavek vytvořen.
Zeit im Status (Stunden) float, null Doba v hodinách, kterou byl požadavek ve stavu.
Zeit im Status (Stunden in der Geschäftszeit) float, not null Doba v hodinách, kterou byl požadavek ve stavu v provozní době.

Query.RequestStatusEnu

Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.RequestChangeEnu). Příchody do jednotlivých stavů požadavků. Zobrazují se změny stavu pouze u požadavků ze služeb, kde je uživatel připojený k databázi členem řešitelského týmu, nebo čtenář. Pohled slouží k vytváření reportů a analýz.

Sloupec Typ Popis
Request number int, not null Identifikační číslo požadavku.
Request tag and title nvarchar(1280), null Značka a název požadavku, např. „T123456COMPANY Žádost o novou tiskárnu“.
Service nvarchar(255), null Název služby včetně cesty ve stromu.
Process nvarchar(30), null Název procesu.
Status nvarchar(64), not null Název stavu požadavku.
Status entered (UTC) datetime, null Datum, kdy požadavek přešel do stavu.
Status left (UTC) datetime, null Datum, kdy požadavek přešel ze stavu.
Week starting (UTC) datetime, null Datum počátku týdne, ve kterém byl požadavek vytvořen.
Month starting (UTC) datetime, null Datum počátku měsíce, ve kterém byl požadavek vytvořen.
Year (UTC) int, null Rok, ve kterém byl požadavek vytvořen.
Time in status (hours) float, null Doba v hodinách, kterou byl požadavek ve stavu.
Time in status (hours during operating hours) float, not null Doba v hodinách, kterou byl požadavek ve stavu v provozní době.

Query.User

Zastaralé (Pohled bude v příštích verzích ALVAO odstraněn. Místo něj použijte pohled Query.ObjectCsy, resp. Query.ObjectEnu). Pohled se všemi objekty typu Uživatel v Assetu které nejsou skryté, nebo ve Vyřazeném majetku. Kromě popsaných sloupců obsahuje tabulka hodnotu 100 nejpoužívanějších vlastností. Zobrazují se pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo číst. Název sloupce je vždy stejný, jako název vlastnosti.

Sloupec Typ Popis
NodeId int, not null Node Id objektu ve stromu.
ParentNodeId int, null Node Id objektu rodiče ve stromu.
NodeName nvarchar(255), null Jméno objektu.
NodePath nvarchar(1024), null Plná cesta objektu ve stromu.
Výrobce nvarchar(255), null
Sériové číslo nvarchar(255), null
Název nvarchar(255), null
Model nvarchar(255), null
Poznámka nvarchar(255), null
Cena nvarchar(255), null
Dodavatel nvarchar(255), null
Číslo dodacího listu nvarchar(255), null
Datum nákupu datetime, null
Inventární číslo nvarchar(255), null
Záruka do datetime, null
IP adresa nvarchar(255), null
Název v síti nvarchar(255), null
Velikost nvarchar(255), null
Množství nvarchar(255), null
Rozhraní disku nvarchar(255), null
Nákladové středisko nvarchar(255), null
MAC adresa nvarchar(255), null
Celková kapacita pevných disků (GB) float, null
IP adresy nvarchar(255), null
MAC adresy nvarchar(255), null
Naposled importováno z AD datetime, null
Operační systém nvarchar(255), null
Počet pevných disků float, null
Velikost paměti RAM (GB) float, null
Frekvence nvarchar(255), null
Grafická karta nvarchar(255), null
Maximální horizontální rozlišení nvarchar(255), null
Maximální velikost nvarchar(255), null
Maximální vertikální rozlišení nvarchar(255), null
Naposled přihlášený uživatel (uživatelské jméno) nvarchar(255), null
Obsazených slotů nvarchar(255), null
Počet fyzických jader CPU nvarchar(255), null
Počet logických jader CPU nvarchar(255), null
Počet procesorů float, null
Procesor nvarchar(255), null
Refresh maximální nvarchar(255), null
Sériové číslo BIOSu nvarchar(255), null
Slotů nvarchar(255), null
Součástí domény nvarchar(255), null
Typ nvarchar(255), null
Úhlopříčka nvarchar(255), null
Velikost RAM nvarchar(255), null
Verze nvarchar(255), null
Za software zodpovídá nvarchar(255), null
__pořadí nvarchar(255), null
Druh skříně nvarchar(255), null
Název organizace nvarchar(255), null
Popis nvarchar(255), null
Rozlišení obrazovky nvarchar(255), null
Typ monitoru nvarchar(255), null
Adresa nvarchar(255), null
Kód organizace nvarchar(255), null
Název sítě nvarchar(255), null
Název větve sítě nvarchar(255), null
Oddělení nvarchar(255), null
Stav smlouvy nvarchar(255), null
Uživatel nvarchar(255), null
Budova nvarchar(255), null
Divize nvarchar(255), null
E-mail nvarchar(255), null
Fax nvarchar(255), null
IMEI nvarchar(255), null
Místnost nvarchar(255), null
Název podsítě nvarchar(255), null
Odbor nvarchar(255), null
Pořadí nvarchar(255), null
Poschodí nvarchar(255), null
Pracoviště nvarchar(255), null
Skupiny uživatelů nvarchar(255), null
Telefon nvarchar(255), null
Úsek nvarchar(255), null
Za majetek zodpovídá nvarchar(255), null
Záznamové médium nvarchar(255), null
DHCP server nvarchar(255), null
DNS doména nvarchar(255), null
Druh počítače nvarchar(255), null
Frekvence maximální nvarchar(255), null
IPX adresa nvarchar(255), null
IRQ nvarchar(255), null
Kancelář nvarchar(255), null
Kód země nvarchar(255), null
Kódová stránka nvarchar(255), null
Kontaktní osoba nvarchar(255), null
Logické zařízení nvarchar(255), null
Osobní číslo nvarchar(255), null
Port nvarchar(255), null
Refresh minimální nvarchar(255), null
Rozlišení horizontální nvarchar(255), null
Rozlišení vertikální nvarchar(255), null
Šířka obrazu nvarchar(255), null
Souborový systém nvarchar(255), null
Typové označení nvarchar(255), null
Umístění nvarchar(255), null
Útvar nvarchar(255), null
Uživatelské jméno nvarchar(255), null
Video mód nvarchar(255), null
Volné místo nvarchar(255), null
Výška obrazu nvarchar(255), null
Závod nvarchar(255), null

dbo.Node

"Objekty" v AM.

Sloupec Typ Popis
Node Id int, not null

dbo.vAct

Deníky požadavků. Pohled agreguje data z různých tabulek.

Sloupec Typ Popis
iActId int, null
liActKindId int, null
dAct datetime, null
sAct nvarchar(max), null
mActNotice nvarchar(max), null
liActFromPersonId int, null
liActToPersonId int, null
liActHdTicketId int, null
sActFrom nvarchar(1024), null
sActFromEmail nvarchar(255), null
sActFromPhone nvarchar(255), null
mActFromContact nvarchar(max), null
sActFromMobile nvarchar(255), null
sActFromOffice nvarchar(255), null
sActFromDepartment nvarchar(255), null
sActFromWorkPosition nvarchar(255), null
sActFromCompany nvarchar(255), null
sActTo nvarchar(2048), null
sActToEmail nvarchar(1024), null
nActWorkHours float, null
dActRemoved datetime, null
sActCc nvarchar(2048), null
sActAutoSubmitted nvarchar(255), null
sActMessageId nvarchar(255), null
sActXSpamLevel nvarchar(255), null
sActXSpamStatus nvarchar(255), null
nActTravelHours float, null
nActTravelKm float, null
bNoCharge bit, not null
liActHdTicketApprovalItemId int, null
bWaitingForUser bit, null
CreatedByPersonId int, null
TicketChangeId int, null
ActOperationId int, null
RelationId int, null
SlaAlertId int, null Odkaz na uživatelská oznámení.
ActLocaleId int, null
ActMarkId tinyint, null Označení záznamu. Cizí klíč do tabulky ActMark.
TicketNodeId int, null

dbo.vApprovalAuthority

Aktuální schvalovatelé požadavků, na kterých právě probíhá proces schvalování.

Sloupec Typ Popis
liApprovalAuthorityHdTicketId int, null
liApprovalAuthorityPersonId int, null

dbo.vApprovalAuthority_Custom

Aktuální schvalovatelé požadavků podle vlastních schvalovacích procesů. Zákazník si může definovat vlastní obsah tohoto pohledu.

Sloupec Typ Popis
liHdTicketId int, null
liPersonId int, null

dbo.vAssetPersonSystemRole

Členství uživatelů v systémových rolích Asset Managementu.

Sloupec Typ Popis
PersonId int, not null
SysAdmin bit, null
Reader bit, null
Hw bit, null
Detect bit, null
Inventory bit, null
RelationReader bit, null
RelationWriter bit, null

dbo.vAssetUser

Uživatelé ve stromu objektů.

Sloupec Typ Popis
intNodeId int, not null
txtName nvarchar(255), null
bolHidden bit, not null
txtLDAPGUID nvarchar(255), null
User nvarchar(255), null
Department nvarchar(255), null
Phone nvarchar(255), null
Email nvarchar(255), null
Login nvarchar(255), null
PersonalNum nvarchar(255), null
Office nvarchar(255), null
Mobile nvarchar(255), null
WorkPosition nvarchar(255), null
City nvarchar(255), null

dbo.vAssetUserPerson

Vazba uživatele ve stromu objektů na uživatele ve Správě (tPerson). Vazba podle priority: 1. AD GUID 2. Osobní číslo 3. Přihlašovací jméno 4. E-mail

Sloupec Typ Popis
NodeId int, not null
User nvarchar(255), null
PersonId int, not null
PersonManagerId int, null

dbo.vClass

Druhy objektů.

Sloupec Typ Popis
intClassId int, not null
txtClass nvarchar(255), null
bComputer bit, not null

dbo.vClassLoc

Překlady názvů druhů objektů ve všech používaných jazycích.

Sloupec Typ Popis
lintClassId int, null ID druhu objektu (tblClass.intClassId)
txtText nvarchar(255), null Název druhu objektu v jazyce systému ALVAO
LocalizedText nvarchar(max), null Lokalizovaný název druhu objektu
ClassLocaleId int, not null LCID jazyka, do kterého je provedena lokalizace.

dbo.vColumnLoc

Překlady názvů a popisů vlastních položek ve všech používaných jazycích.

Sloupec Typ Popis
bUseColumnValue bit, not null
iColumnId int, not null
mDescription nvarchar(max), null
Multiline bit, not null
nOrder float, not null
Removed int, null
sColumn nvarchar(128), null
sTable nvarchar(128), null
sTitle nvarchar(255), not null
Localize bit, not null
ColumnLocaleId int, not null
LocalizedTitle nvarchar(max), not null
LocalizedDescription nvarchar(max), null

dbo.vColumnValueLoc

Překlady hodnot vlastních položek ve všech používaných jazycích.

Sloupec Typ Popis
ColumnValueShort nvarchar(max), not null
iColumnValueId int, not null
liColumnId int, not null
liHdSectionId int, null
mColumnValue nvarchar(max), not null
nOrder float, not null
ParentValue int, null
sExtra1 nvarchar(255), null
ColumnValueLocaleId int, not null
LocalizedColumnValue nvarchar(max), null