Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImport/export datExportUtil Skip Navigation Links.


ExportUtil

Popis funkce

Aplikace slouží k exportu objektů ze systému ALVAO Asset Management do standardního CSV souboru. Exportuje pouze majetek aktivní evidence, tj. mimo "vyřazený majetek", "koš" a jiné systémové objekty.

Syntax příkazové řádky

ExportUtil /csv "cesta a název CSV souboru" {/conn "připojovací řetězec" | /server "jméno databázového serveru" /db "jméno databáze"} /cols "seznam sloupců" [/NotEmpty "jméno sloupce"] [/TemplateFolder "název složky"] [/where {[@class] | [@name] | [@path] | [<název vlastnosti objektu>]}<operátor><hodnota>]

Podrobný popis parametrů

Parametr Popis
/csv Cesta a název CSV souboru, do kterého budou uloženy informace o objektech.
/conn
/server
/db
Těmito parametry se nastavuje připojení k databázi ALVAO. Je možné použít připojovací řetězec (např. /conn "Data source=.\sqlexpress;Initial Catalog=test;Integrated Security = True"), nebo jednoduše zadat konkrétní SQL server a DB (např. /server ".\sqlexpress" /db "test").
V případě, že použijete parametry /server a /db, připojení do databáze se provede pomocí integrovaného ověřování systému Windows. Zadáte-li všechny tyto parametry, použije se pouze /conn parametr, /server a /db budou ignorovány.
/cols Definice sloupců, které budou exportovány do výstupního souboru. Viz níže.
/NotEmpty Tento parametr slouží ke zpětné kompatibilitě a v budoucích verzích bude odstraněn. Místo něj doporučujeme používat parametr /where. Exportuje pouze objekty, kde hodnota konkrétní vlastnosti objektu není prázdná hodnota.
Pozn.: Název vlastnosti může být zapsán i bez diakritiky.
/TemplateFolder Tento parametr slouží ke zpětné kompatibilitě a v budoucích verzích bude odstraněn. Místo něj doporučujeme používat parametr /where. Exportuje pouze určité druhy objektů ležící v šablonách objektů pod určitou složkou. Parametr je název složky.
Pozn.: Název složky může být zapsán i bez diakritiky.
/where Slouží k filtrování exportovaných objektů podle druhu, názvu, cesty ve stromu a hodnot vlastností. Za přepínačem uveďte v uvozovkách logický výraz filtru. Všechny objekty, pro které bude výraz splněn, budou vyexportovány.
Ve výrazu můžete použít tyto proměnné:
 • [@class] – druh objektu
 • [@name] – název objektu ve stromu
 • [@path] – cesta ve stromu, jako oddělovač úrovní se používá znak „/“.
 • [<název vlastnosti objektu>] – hodnota určité vlastnosti objektu, např. [Sériové číslo].
  Pozn.: názvy vlastností je možné zadávat i bez diakritiky.
Konstanty:
 • N'<textová konstanta>' - text v unicode, např. N'Petr Novák'.
 • '<textová konstanta>' - text v ASCII (bez diakritiky), např. 'Serial number'.
 • <číselná konstanta> - např. 12.
Operátory:
 • = - rovná se, např: [@class]=N'Počítač/server'
 • !=, <> - nerovná se, např. [@class]<>N'Počítač/server'
 • IN – hodnota se rovná jedné ze zadaných hodnot, např.: [@class] IN (N'Počítač/server', N'Počítač/virtuální')
 • LIKE – porovnání řetězců s možností použití jednoduchých regulárních výrazů. Např. druh objektu začíná na „Počítač/“: [@class] LIKE N'Počítač/%')
 • NOT – negace operátorů IN resp. LIKE, např. [@class] NOT LIKE N'Počítač/%')
 • IS NULL - hodnota je NULL - např. objekt nemá vlastnost Sériové číslo: [Sériové číslo] IS NULL.
Části výrazu můžete spojovat pomocí operátorů AND a OR.

Poznámka:
Formát výrazu odpovídá WHERE výrazu v jazyce SQL.

Popis podporovaných sloupců

Sloupce se v parametru /cols oddělují čárkou. Doporučujeme celou hodnotu parametru uzavřít do uvozovek.

Sloupec Význam Příklad hodnoty
@id Jedinečný identifikátor (INT číslo) objektu v databázi Asset Management (NodeId). 1245
@name Název objektu ve stromu objektů. HP LP2475w, LCD, 24"
@class Druh objektu. Monitor
@path Cesta k objektu ve stromu objektů. Organizace/Brno/Petr Novák
@adguid GUID identifikátor objektu z Active Directory (obsahuje hodnotu, pokud byl objekt vytvořen nebo spárován pomocí importu z AD). {f50c0d0f-fede-4aaa-9509-7632e48251cc}
[vlastnost objektu] Jakákoliv vlastnost objektu. Vlastnosti je nutné zapisovat v hranatých závorkách.
Pozn.: Název vlastnosti může být s diakritikou nebo i bez diakritiky.
SN1234

Příklad hodnoty parametru: "@id,@name,@path,@class,[seriove cislo],[inventarni cislo],[nazev v siti]"

Scénáře

Export objektů, které mají hodnotu ve vlastnosti "Inventární číslo"

ExportUtil.exe /csv "c:\data\objects.csv" /server server\sql2005 /db alvao /cols "@id,@name,@path,@class,[seriove cislo],[inventarni cislo],[nazev v siti]" /where "[inventarni cislo]!=''"

Export všech objektů, kde šablona objektu leží ve složce "IT majetek" v šablonách objektů

ExportUtil.exe /csv "c:\data\objects.csv" /server server\sql2005 /db alvao /cols "@id,@name,@path,@class,[seriove cislo],[inventarni cislo],[nazev v siti]" /where "[@class] IN (SELECT txtClass FROM vNodeClass WHERE txtPath LIKE N'Šablony objektů/Inventář IT%')"

Export všech mobilních telefonů

ExportUtil.exe /csv "c:\data\objects.csv" /server server\sql2005 /db alvao /cols "@id,@name,@path,@class,[seriove cislo],[inventarni cislo],[nazev v siti]" /where "[@class]=N'Mobilní telefon'"

Export všech mobilních telefonů iPhone 7

ExportUtil.exe /csv "c:\data\objects.csv" /server server\sql2005 /db alvao /cols "@id,@name,@path,@class,[seriove cislo],[inventarni cislo],[nazev v siti]" /where "[@class]=N'Mobilní telefon' AND [Model]=N'iPhone 7'"

Export všech mobilních telefonů v pobočce Brno

ExportUtil.exe /csv "c:\data\objects.csv" /server server\sql2005 /db alvao /cols "@id,@name,@path,@class,[seriove cislo],[inventarni cislo],[nazev v siti]" /where "[@class]=N'Mobilní telefon' AND [@path] LIKE N'Organizace/Brno/%'"

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.