Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImport/export datImportUtil Skip Navigation Links.


ImportUtil

Popis funkce

Utilita slouží pro import objektů z CSV souborů do Asset Management. Utilita při importu využívá Šablony objektů z AM.

Struktura CSV souboru

CSV soubor musí mít jako oddělovač hodnot středník. Na prvním řádku musí být názvy sloupců:

Sloupec Popis
Class nebo Druh Název druhu importovaného objektu.
SwProfile Softwarový profil objektu počítače. Hodnoty zadané v tomto sloupci musí odpovídat názvům existujících softwarových profilů. Pokud je hodnota prázdná, nastaví se softwarový profil počítače na hodnotu „Veškerý software je povolen“.
NodeId Unikátní číslo každého objektu v AM (lze zobrazit na záložce Objekty, nebo v okně Seznamy objektů). Pokud je sloupec NodeId použit v parametru –keyfields a ve sloupci NodeId není žádná hodnota, vytvoří se nový objekt. Pokud objekt s konkrétním NodeId v databázi neexistuje, hlásí se varování a objekt se neaktualizuje, ani se nevytvoří nový objekt.
<název vlastnosti> Název libovolné vlastnosti objektu v Asset Management (např. „Datum nákupu“).
Poznámka:

Kódování doporučujeme použít UTF-8.

Syntaxe příkazové řádky

ImportUtil -input název vstupního CSV souboru {-conn připojovací řetězec | -server jméno databázového serveru -db jméno databáze} [-class druh objektu] [-keyfields identifikační sloupec[,identifikační sloupec ...]] [-import] [-force]

Podrobný popis parametrů

Parametr Popis
-input Slouží pro zadání cesty a názvu vstupního CSV souboru (např. D:\import\import.csv)
-conn
-server
-db
Těmito parametry se nastavuje připojení k databázi ALVAO. Je možné použít připojovací řetězec (např. -conn Data source=.\sqlexpress;Initial Catalog=test;Integrated Security = True), nebo jednoduše zadat konkrétní SQL server a DB (např. -server .\sqlexpress -db test).
V případě, že použijete parametry -server a -db, připojení do databáze se provede pomocí integrovaného ověřování systému Windows. Zadáte-li všechny tyto parametry, použije se pouze -conn parametr, -server a -db budou ignorovány.
-import Je-li použit, data se importují do databáze, jinak se zkontroluje pouze platnost importu.
-class Pomocí tohoto parametru je možné určit druh objektu ve vstupních datech (např. -class Monitor).
Parametr je povinný, pokud zdrojový soubor neobsahuje sloupec Druh, nebo Class. Obsahuje-li vstupní soubor sloupec Druh a je zadán parametr -class druh objektu, jsou do importu zahrnuty pouze řádky, které mají shodnou položku ve sloupci Druh s druh objektu.
-keyfields Parametr sloužící pro identifikaci a aktualizaci existujících objektů. Zadané sloupce společně tvoří jednoznačný identifikátor (např. -keyfields Sériové číslo, Model). Neodpovídá-li identifikátor žádné položce v databázi, je vytvořen nový objekt ve složce Načtené objekty.
Poznámka:
Pokud je použit k identifikaci sloupec NodeId (-keyfields NodeId), tak nelze použít v parametru žádné další sloupce. Více viz popis sloupce NodeId.
-force Je-li použit, data se importují do databáze, i když se vyskytla chyba v některé z položek. Bez něj jakákoliv chyba způsobí, že se neimportuje žádný záznam.
-scrapped Je-li použit, při importu se hledá a aktualizuje i majetek ve vyřazeném majetku.
-datetimeformat Formát data v textových řetězcích (např. dd/MM/yyyy). Pokud se parametr nezadá, formát se automaticky při převodu rozpozná. Podrobný popis možných formátů lze nalézt v MSDN.
Poznámka:
Následuje výčet chyb, které jsou ignorovány při použití parametru -force a nezpůsobí selhání celého importu.Chyby započítané ve výsledku jako přeskočené záznamy (skipped):

  • Výskyt více objektů s klíčovou hodnotu ve sloupcích vybraných pomocí parametru -keyfields. Pro více informací o parametru -keyfields vizte výše.
  • Neexistující šablona v databázi k objektu v souboru. Pro více informací si prohlédněte parametr -class výše.
  • Duplicitní záznamy ve vstupním souboru.

Chyby započítané ve výsledku jako neúspěšně zpracované záznamy (failed):

  • Chyba při vytváření objektu podle šablony objektu včetně šablony pro počítačovou sestavu, která je využívána při vytváření objektu s druhem objektů typu Počítač.
  • Chyba při aktualizaci objektu v databázi.

Příklady použití

ImportUtil.exe -input import.csv -server .\sqlexpress -db AlvaoSample

Příkaz zkontroluje validitu formátu souboru import.csv v aktuálním adresáři ve vztahu k databázi AlvaoSample na lokálním SQL Serveru.

ImportUtil.exe -input import.csv -server .\sqlexpress -db AlvaoSample -import

Příkaz importuje data ze souboru import.csv do databáze AlvaoSample na lokalním SQL Serveru. V AM se vytvoří odpovídající nové objekty ve složce Načtené objekty.

ImportUtil.exe -input update_db.csv -server .\sqlexpress -db AlvaoSample -import -keyfields registrační značka

Příkaz aktualizuje objekty, které mají položku registrační značka shodnou s hodnotou v souboru update_db.csv v databázi AlvaoSample na lokalním SQL Serveru. V AM se aktualizují vlastnosti identifikovaných objektů, případně neexistující objekty se vytvoří ve složce Načtené objekty.

ImportUtil.exe -input update_db.csv -server .\sqlexpress -db AlvaoSample -import -keyfields NodeId

Příkaz aktualizuje hodnoty vlastností objektů dle CSV souboru, jejichž NodeId odpovídá hodnotám v CSV souboru.

Poznámka:
Pro vyzkoušení funkčnosti výše uvedených příkazů můžete použít ukázkové CSV soubory import.csv a update_db.csv.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.