Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO WebAppSprávaAsset ManagementServeryNový server Skip Navigation Links.


Nový server

Formulář slouží k nastavení nového serveru, na kterém je nainstalovaný Asset Management Collector.

Možnosti:

 • Obecné
  • Název v síti - zadejte síťový název serveru.
  • Popis - případně zadejte popis serveru.
 • Detekce
  • Zpracování detekce
   • Detekovat a vyhodnotit (plánování vyhodnocení nebude efektivní) - vyberte, pokud má Collector ihned po provedení detekce vyhodnotit detekované údaje. Collector zapíše změny do stromu objektů a do Evidence instalací.
   • Detekovat a naplánovat vyhodnocení - vyberte, pokud Collector má provést detekce, ale detekované údaje nemá vyhodnotit. Collector vyhodnocení údajů pouze naplánuje.
    Poznámka:
    Pokud chcete využívat plánování, doporučujeme používat toto nastavení.
    Tip:
    Při nasazení několika instancí Collectoru v síti můžete pomocí této volby nechat některé instance pouze detekovat počítače a např. jedna instance může detekce vyhodnocovat. Tím se urychlí sběr dat (a opozdí jejich vyhodnocení).
  • Zjistit, je-li počítač zapnutý, voláním funkce PING
   • před detekcí způsobem "Agent přes TCP/IP" - zvolte pro aktivaci ověřování přítomnosti počítače v síti pomocí funkce PING pro detekce Agentem přes TCP/IP.
   • před detekcí způsobem "bez Agenta" - zapněte pro aktivaci ověřování přítomnosti počítače v síti pomocí funkce PING pro detekce bez Agenta.
   Poznámka:
   Tyto volby jsou ve výchozím nastavení zapnuty. Doporučujeme je vypnout pouze v případě, že PING v síti nefunguje (v takovém případě by Collector určil všechny počítače jako vypnuté).
  • Znova detekovat počítač nejdříve za
   • __ minut při vypnutém počítači - zadejte v minutách, po jaké době nejdříve má Collector znovu zkusit detekovat vypnutý počítač.
   • __ minut při chybě detekce - zadejte v minutách, po jaké době nejdříve má Collector znovu zkusit detekovat počítač poté, co při posledním pokusu o jeho detekci došlo k chybě.
  • V jednom bloku zpracovat - Collector zpracovává požadavky po blocích. V rámci každého bloku zpracuje nejvýše zadaný počet požadavků a na konec bloku zařadí čekání (vyčkávací stav).
   • __ detekcí počítačů - zadejte maximální počet detekcí, které má Collector provést v rámci jednoho bloku.
   • __ operací vyhodnocení detekcí - zadejte maximální počet naplánovaných operací vyhodnocení, které má Collector provést v rámci jednoho bloku.
    Poznámka:
    • Collector, který provádí operace vyhodnocení, také zajišťuje přidělování a odebírání softwarových licencí, které mají zapnutou volbu Automaticky přidělovat.
    • Operace vyhodnocení vytváří Collectory se zapnutou volbou Detekovat a naplánovat vyhodnocení.
    • Operace vyhodnocení se také vytvoří pro znovu vyhodnocení detekcí software při načtení nové verze Knihovny softwarových produktů.
  • Vyčkávací stav mezi zpracováním bloků (minut)- zadejte délku vyčkávacího stavu mezi bloky v minutách.
  • Provádět detekce pouze u počítačů, které vyhovují filtru- zadejte filtr definující počítače, které má tato instance Collectoru detekovat.
   Např.: Pokud chcete, aby instance Collectoru detekovala pouze počítače, které jsou umístěny někde v objektu "Pobočka ALVAO", použijte filtr:
   EXISTS (
   SELECT *
   FROM tblNodeParent NP 
   INNER JOIN tblNode N ON NP.lintParentNodeId=N.intNodeId
   WHERE NP.lintNodeId=D.lintComputerNodeId 
    AND N.txtName=N'Pobočka ALVAO
   )
   Poznámka:

   Jedná se o podmínku v SQL dotazu do databáze, který vybírá požadavky na provedení detekce.
   V ukázce se objevuje alias D, který představuje tabulku tblDetect.
  • Provádět operace pouze u počítačů, které vyhovují filtru - zadejte filtr definující počítače, pro které má tato instance Collectoru provádět operace vyhodnocení. Filtr má stejný formát jako filtr pro provádění detekcí.
  Poznámka:

  Počítače, které jsou umístěny ve stromové struktuře pod objektem druhu Sklad, se nedetekují v žádném případě.
 • Plánování - nastavení plánování detekcí počítačů.
  • Časový plán detekcí (zátěž sítě) - zapněte, pokud detekce mají probíhat pouze v určitém časovém intervalu.
   • Detekuj počítače denně pouze v intervalu - zadejte od kdy do kdy mají detekce probíhat.
    Poznámka:
    Intervaly jsou uloženy v UTC a nerespektují přechody mezi letním a zimním časem. Např. pokud interval zadáte v létě, v zimě bude o hodinu posunutý a tak bude zobrazen i v nastavení.
    Poznámka:
    Toto nastavení se nevztahuje na způsob detekce autonomní Agent.
   • Výjimky (plán neplatí pro tyto dny) - vyberte dny, ve kterých se budou detekce provádět po celý den (nebude se na ně vztahovat časový plán detekcí).
   Tip:
   Časovým plánem detekcí je možno omezit zatížení sítě např. v pracovní době, kdy je potřeba využívat plnou kapacitu sítě.
  • Časový plán vyhodnocení a automatického načítání detekcí (zátěž SQL Serveru) - zapněte, pokud vyhodnocování detekcí má probíhat pouze v určitém časovém intervalu.
   • Vyhodnocuj detekce denně pouze v intervalu - zadejte od kdy do kdy má vyhodnocení probíhat.
    Poznámka:
    Viz poznámka u časového plánu detekcí výše.
   • Výjimky (plán neplatí pro tyto dny) - vyberte dny, ve kterých bude vyhodnocování probíhat po celý den (nebude se na něj vztahovat časový plán vyhodnocení).
   Tip:
   Časovým plánem vyhodnocení detekcí je možno omezit zatížení SQL serveru např. v pracovní době, kdy zaměstnanci přistupují do databáze na tomto SQL serveru. Hlavně vyhodnocení softwarové detekce je náročná operace, která může velmi zatěžovat SQL server.
   Upozornění:
   Toto nastavení také ovlivňuje funkci automatického načítání detekcí.
 • Načítání souborů - nastavení ručních detekcí počítačů.
  • Automatické načítání souborů ruční detekce (*.CXM) - zapněte, pokud chcete, aby server načítal soubory ruční detekce z určité složky.
   • Automaticky načítej CXM soubory ze složky - zadejte cestu ke složce, kterou bude Collector sledovat a načítat z ní nové detekce do databáze.
    Upozornění:
    Zadaná cesta je složka na konfigurovaném počítači, ale tlačítko ... prochází složky na lokálním počítači. Nastavte cestu tak, aby odpovídala struktuře disků a složek z pohledu konfigurovaného serveru.
   • Pokud bylo načtení úspěšné
    • Přesuň CXM soubor do podsložky "Processed" - vyberte, pokud se CXM soubor po načtení detekce má přesunout do složky "Processed" (zpracované).
    • Smaž CXM soubor - vyberte, pokud se CXM soubor po načtení detekce má smazat.
   • Pokud načtení selhalo
    • Přesuň CXM soubor do podsložky "Failed" - vyberte, pokud se CXM soubor, který se nepodařilo načíst, má přesunout do složky "Failed" (neúspěšné).
    • Smaž CXM soubor - vyberte, pokud se CXM soubor, který se nepodařilo načíst, má smazat.
   Poznámka:
   Pro automaticky načítané detekce se vytvoří objekty druhu Sestava (počítačová) ve složce "Složka pro automaticky načtené detekce" v kořenu stromu objektů. U počítače, který již ve stromu existuje, se pouze zaktualizuje stávající detekce.
 • Knihovna sw produktů - nastavení aktualizací Knihovny softwarových produktů.
  • Automatická aktualizace
   • Stahovat z internetu - zapněte, pokud Collector má nejnovější knihovnu softwarových produktů automaticky stahovat z webu.
    • Perioda ověřování dostupnosti knihovny (dny) - zadejte ve dnech, jak často se má kontrolovat, zda je na webu výrobce dostupná nová knihovna sw produktů.
   • Načítat ze složky – tuto možnost aktualizace knihovny doporučujeme používat v případě, že Collector nemá přístup k internetu. Pravidelně 1x týdně potom z webu stáhněte soubor https://www.alvao.com/downloads/swlib2.swl a uložte ho do složky na disku serveru.

    Cestu ke složce zadejte tak, aby odpovídala struktuře disků a složek z pohledu konfigurovaného serveru.

   • Neaktualizovat – Collector nebude knihovnu automaticky aktualizovat.
   • Automaticky vyhodnocovat existující detekce podle nové knihovny - zapněte, pokud chcete automaticky vyhodnocovat již existující softwarové detekce podle nové knihovny softwarových produktů.
  • Odesílat požadavky na změny v knihovně softwarových produktů přes internet - zapněte, pokud chcete, aby Collector odesílal požadavky na změny v knihovně softwarových produktů.
   Do požadavků na změnu patří žádost o přidání nového produktu nebo požadavky s nerozpoznaným softwarem.
  • Automaticky vyhledávat nerozpoznaný software - zapněte, pokud má Collector jednou týdně vyhledávat nerozpoznaný software v celé databázi.
   Nerozpoznané záznamy jsou uloženy a v případě, že odesíláte požadavky na změny v knihovně sw produktů (volba výše), budou odeslány na technickou podporu ALVAO specialistům, kteří nerozpoznaný software zařadí do standardní knihovny.
   Poznámka:
   Každou fázi (vyhledání záznamů a odeslání požadavků) může provádět jiný Collector.
   Poznámka:
   Automatické vyhledávaní nerozpoznaného software se bude provádět pouze v případě, že knihovna v databázi není starší než jeden měsíc.
  • Prohlášení k odesílání informací o nerozpoznaném a novém software
   • V případě potřeby doplňujících informací mě můžete kontaktovat na e-mailu - zvolte, pokud vás pracovníci technické podpory mohou v případě potřeby kontaktovat, a vyplňte e-mail na kontaktní osobu.
   • Nechci být kontaktován. Data chci odesílat anonymně - zvolte, pokud data chcete odesílat anonymně. Naši specialisté nebudou mít možnost vás kontaktovat a tak v případě že se nepodaří identifikovat některé nerozpoznané produkty podle vámi odeslaných záznamů, produkt nebude do standardní knihovny zařazen.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.