Skip Navigation LinksALVAO 11.0ALVAO Service DeskVyhledávání, reportování a analýza datŠablony sestav Power BI Skip Navigation Links.


Šablony sestav Power BI

Základní informace o šablonách sestav pro Power BI najdete v kapitole Šablony sestav Power BI k produktu ALVAO Asset Management.

Sestava Alvao Analysis

Sestava obsahuje tyto stránky:

 • Historical overview – přehled základních trendů v čase
  • Number of open requests – v tomto grafu vidíte, jak se vyvíjí počet otevřených požadavků v čase. Graf by měl stagnovat, nebo, ještě lépe, klesat. Pokud graf roste, řešitelský tým nejspíš nestíhá řešit příchozí požadavky . Ve filtrech sestavy si vyberte služby, pro které chcete graf zobrazit, a případně změňte i zobrazované období.
  • Number of requests – v tomto grafu vidíte vývoj počtu nově vytvořených, uzavřených a odstraněných požadavků v čase, tj. podrobnější pohled na přírůstky a úbytky počtu otevřených požadavků z horního grafu. Když si zobrazíte graf pro delší časové období, můžete v něm odhalit např. pravidelně se opakující sezónní špičky v zátěži služby a porovnávat velikost těchto výkyvů mezi jednotlivými roky.
  • Team work (hours) – v grafu vidíte, kolik času daným požadavkům věnovali jednotliví pracovníci (viz Vykazování času). Tak můžete odhalit, že např. růst počtu otevřených požadavků v horním grafu není způsoben aktuálně vyšší poptávkou po službě (druhý graf), ale tím, že se řešitelský tým požadavkům aktuálně dostatečně nevěnuje (třetí graf).
Tip:
V grafech na této a některých další stránkách můžete analyzovat podrobnosti, viz Režim přechodu k podrobnostem ve vizuálu Power BI. Např. časové grafy, které ve výchozím stavu zobrazují data po týdnech, můžete přepnout do zobrazení po měsících nebo dnech. Podobně můžete mapy uživatelů přepnout na mapy organizací, resp. mapy služeb na mapy kořenových služeb nebo požadavků.
 • First response fulfillment – analýza doby do první reakce
  • Average time to response – v grafu vidíte vývoj průměrné doby do první reakce v čase pro jednotlivá SLA.
  • First Response – ve sloupcovém grafu vidíte počet požadavků, ve kterých byla první reakce splněna (zelená barva) resp. nesplněna (červená barva). Čárový graf ukazuje průměrnou úspěšnost plnění prvních reakcí v procentech. Myší vyberte některou hodnotu a v tabulce pod grafem se zobrazí podrobnosti o příslušných požadavcích. Odkaz uvedený v posledním sloupci tabulky vede přímo na webovou stránku daného požadavku.
 • Resolution fulfillment – analýza doby do vyřešení. Stránka má podobnou strukturu jako stránka First response fulfillment.
 • Last week – v horní části stránky vidíte karty s hodnotami vybraných KPI za uplynulý týden a jejich porovnání s předchozím týdnem a stejným týdnem minulého roku. Najeďte myší na aktuální hodnotu a v bublině se zobrazí podrobný grafem vývoje daného KPI během jednoho roku. Ve spodních grafech vidíte úspěšnost plnění prvních reakcí a doby do vyřešení podle řešitelů a práci osob, které do požadavků vykazovaly čas.
 • Satisfaction survey – na této stránce najdete vyhodnocení odeslaných dotazníků spokojenosti. Karty v horní části stránky představují jednotlivé otázky dotazníku. Na každé kartě je uveden průměr z odpovědí jako hodnota v rozsahu 1 až 4 (1=nespokojen, 4=spokojen), četnost jednotlivých odpovědí a graf vývoje průměru odpovědí v čase. Klikněte na některou hodnotu a ve spodní tabulce se zobrazí slovní komentáře žadatelů v příslušných požadavcích. Dotazníky spokojenosti jsou součástí modulu ALVAO Satisfaction Feedback.
 • New requests – analýza vytváření nových požadavků
  • Request submission methods – v grafu vidíte poměr mezi jednotlivými způsoby podávání požadavků.
  • Number of submitted requests – graf vývoje počtu vytvořených požadavků v čase podle jednotlivých způsobů podání.
  • Service load – v tabulce vidíte počet vytvořených požadavků v jednotlivých službách.
  • New requests by service – graf vývoje počtu vytvořených požadavků v čase podle služeb.
Tip:
Klikněte pravým tlačítkem myši na některou hodnotu v grafech, z nabídky vyberte příkaz Drill through – Request table a na stránce se zobrazí tabulka příslušných požadavků. Zpět na stránku sestavy se dostanete kliknutím na šipku v levém horním rohu.
 • Daily utilization – sledujte počty vytvořených a vyřešených požadavků v průběhu dne. V horním grafu vidíte počet vytvořených požadavků v jednotlivých hodinách dne a ve spodním grafu počty vyřešených požadavků. Klikněte na některou hodnotu v grafech a ve spodní tabulce se zobrazí odpovídající požadavky. Zobrazené hodiny jsou v časovému pásmu UTC.
 • All requests – grafy zobrazují počet požadavků postupně podle žadatelů, řešitelů, služeb, stavů a SLA. Filtrem Overall status si můžete zobrazit pouze otevřené, příp. uzavřené požadavky.
 • Work (hours) – horní dvě mapy zobrazují počet vykázaných hodin do požadavků podle služeb (vlevo), resp. uživatelů (vpravo). Ve spodním grafu vidíte průběh vykázaných hodin v čase. Pokud chcete graf zobrazit pouze pro některou službu, resp. uživatele, v mapách nad grafem klikněte na danou službu, resp. uživatele. V tabulce pod grafem se současně zobrazí příslušné požadavky.
 • Zbývající stránky sestavy se týkají (také) produktu ALVAO Asset Management.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.