Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO Asset Management ConsoleSoftwarePřehled licencí a instalací Skip Navigation Links.


Přehled licencí a instalací

V okně najdete porovnání nakoupených licencí a nainstalovaného software.

Možnosti:

 • Hlavní nabídka
 • Tabulka produktů - horí tabulka obsahuje seznam produktů. Když v ní vyberete některý produkt, ve spodní části okna se objeví seznam počítačů, na kterých je produkt nainstalován nebo je jim přidělena licence.
 • Tabulka zařízení a uživatelů - ve spodní tabulce se zobrazují zařízení a uživatelé, na kterých je nainstalovaný nebo kterým je přidělený vybraný produkt v horní tabulce. Zobrazené typy záznamů:
  1. Instalace vybraného produktu, pokryté nebo nekryté licencí.
  2. Zbytečně přidělené licence na vybraný produkt.
  3. Instalace jiného produktu, které jsou kryty licencí vybraného produktu (liší se poté informace ve sloupci "Nainstalovaný produkt").

Sloupce tabulky produktů

 • Ikona - ikona se zobrazuje u produktů, kde je problém s licencí, softwarovým profilem, nebo stavem produktu.
 • Produkt - název produktu.
 • Operační systém - informace, zda je produkt „operační systém“.
 • Vydavatel - vydavatel produktu.
 • Instalace bez přidělených licencí - počet instalací produktu, které nejsou kryty žádnou licencí.
 • Riziko - číselná hodnota, podle které lze odhadnout riziko spojené s použitím nelicencovaného software - tato hodnota zobrazuje číslo = cena produktu x počet chybějících licencí. Aby se tato hodnota zobrazovala, je potřeba doplnit u sledovaných produktů údaj o ceně produktu. Cenu lze nastavit v přehledu produktů např. pomocí příkazu Software - Produkty (software) a vložením hodnoty s údajem o ceně příslušného software.
 • Zbytečně přidělené licence - počet licencí, které jsou přidělené, ale není nainstalován žádný produkt, který by licence mohla pokrýt.
  Poznámka:
  Licence typu „OEM“ a „CAL“ se nezapočítávají do počtu zbytečně přidělených licencí.
 • Rozdíl - rozdíl mezi počtem nakoupených licencí a počtem instalací. Záporné číslo v tomto sloupci znamená, že chybí uvedený počet licencí k produktu. Nakoupené licence je třeba zapsat do Evidence licencí.
  Pozn.:
  Každá instalace produktu, která nemá přidělenu licenci, čerpá právě 1 licenci, a to i v případě licence na jádro. Proto v případě instalací bez přidělených licencí na jádro v tomto sloupci bude nejspíš zobrazena vyšší hodnota, než je skutečný počet volných licencí.
 • Licence na skladě (na zařízení) - počet dostupných (volných) licencí na skladě pro licence na zařízení. Pro multilicence je uvedeno "999999".
 • Licence na skladě (na uživatele) - počet dostupných (volných) licencí na skladě pro licence na uživatele. Pro multilicence je uvedeno "999999".
 • Licence na skladě (na jádro) – počet dostupných (volných) licencí na skladě pro licence na jádro.
 • Licence celkem (na zařízení) - celkový počet nakoupených licencí na zařízení.
 • Licence celkem (na uživatele) - celkový počet nakoupených licencí na uživatele.
 • Licence celkem (na jádro) – celkový počet nakoupených licencí na jádro
 • Neomezená/plovoucí - (neomezený počet licencí) - hodnota Ano znamená, že máme k dispozici neomezený počet licencí.
 • Instalace - celkový počet instalací produktu na počítačích v síti.
 • Speciální instalace - Tímto atributem je označena instalace software, u které nechceme, aby čerpala licenci např. umístění produktu na souborovém serveru, zkušební instalace produktu v akceptačním řízení apod.
 • Sdílená licence - počet instalací na přenosných počítačích, které jsou kryty licencí pro stolní počítač. Některé produkty je možné v rámci jedné licence nainstalovat na stolní i přenosný počítač jednoho uživatele. V tomto sloupci je uveden počet instalací na přenosné počítače.
 • Typ - typ software. Tento údaj je pouze orientační. Stejné produkty mohou být prodávány pod různými licencemi.
 • Auditovat - Má být produkt zobrazen v této tabulce? Produkt můžete z vyhodnocení vyřadit tak, že na něm stisknete pravé tlačítko myši a z nabídky vyberete příkaz - Auditovat..., ve kterém vyberete Ne.
  Skryté produkty budou v tomto okně vidět, jakmile zapnete zobrazení neauditovaných produktů příkazem Zobrazit - Neauditované produkty.
 • Parametr1 - uživatelský parametr produktu.
 • Parametr2 - uživatelský parametr produktu.
 • Poznámka - poznámka/popis produktu.
 • Stav produktu – obsahuje nastavený stav produktu.
 • Schválená verze – pokud je stav produktu nastaven na hodnotu „Schválený“, nebo „Schválený – naplánováno vyřazení z provozu“, je v tomto sloupci uvedena přesná verze schváleného produktu.
 • Stav produktu změnil – je zde uvedena osoba, která naposledy provedla změnu stavu produktu.
 • Stav produktu změněn – je zde uvedeno, kdy byla naposledy provedena změna stavu produktu.
 • Bude vyřazeno z provozu – pokud je stav produktu nastaven na hodnotu „Schválený – naplánováno vyřazení z provozu“, je v tomto sloupci uveden den, kdy se stav produktu změní na hodnotu „Vyřazeno“.
 • Požadavek – pokud je stav produktu nastaven na hodnotu „Schvalování“ je možné zde uvést číslo požadavku ze Service Desku, ve kterém se toto schvalování řeší.
 • Vlastní položky produktů

Sloupce tabulky zařízení a uživatelů

 • Chybové hlášení - zobrazuje chybu přidělení licence, Softwarového profilu, nebo stavu produktu. Ikona se zobrazuje, pokud sloupec zobrazuje nějaké chybové hlášení.
 • Druh záznamu - zobrazuje druh záznamu:
  • Instalace - produkt je na počítači nainstalován. Stav licence nebo softwarového profilu se zobrazuje v patřičných sloupcích.
  • Licence - licence na vybraný produkt je přidělena počítačům. Může se jednat o:
   • licence typu „CAL“,
   • zbytečně přidělená licence,
   • licence kryjící instalace jiného produktu.
   • Více informací najdete ve sloupcích „Stav licence“, „Typ licence“ a „Nainstalovaný produkt“.

  • Povinný produkt - na počítači chybí instalace produktu, který je v softwarovém profilu definován jako „povinný“.
 • Objekt - název objektu ve stromu, na kterém je produkt nainstalován, nebo je mu přidělena licence.
 • Cesta ve stromu - zobrazuje cestu ve stromu, kde se nachází zobrazovaný objekt.
 • Nad objekt - Nadřazený objekt ve stromu (např. Uživatel), pod kterým je majetek umístěn.
 • Stav licence - zobrazuje údaj, v jakém stavu je licence pro vybraný produkt na daném počítači. Možné hodnoty:
  • Není potřeba - licence pro produkt není potřeba (jedná se o Freeware produkt).
  • Přidělena - licence pro produkt je přidělena.
  • Chybí - licence pro produkt není přidělena, ale je potřeba (produkt je komerční/shareware). Tento stav je chybový.
  • Přebývá - licence pro produkt je počítači přidělena, ale produkt na počítači není nainstalován (počítač čerpá licenci zbytečně). Tento stav je chybový.
  • Speciální - instalace je označena jako speciální (shareware produkt, zkušební instalace, apod.). Licenci si v tomto případě hlídá správce systému sám.
  • Sdílená - počítač čerpá licenci spolu s jiným počítačem (např. notebook sdílí licenci se stolním počítačem).

  Licenci můžete počítači přidělit buď v záznamu o pořízení licence v Evidenci licencí (viz. Evidence licencí) na záložce Položky licence, nebo tak, že na počítači v tomto seznamu klepnete myší a z nabídky vyberete příkaz - Přidělit licenci počítači..., který otevře Přidělení licence okno s volnými nepřidělenými licencemi nebo příkaz - Přidělit licenci počítači automaticky, který automaticky vybere první volnou licenci. Příkaz - Odebrat licenci počítači slouží k odebrání licence.

 • Licence z produktu - název produktu, jehož licencí je kryta instalace produktu.
 • Licence - název licence, která pokrývá instalaci produktu.
 • Typ licence - typ licence.
 • Licenční model - na zařízení, na uživatele, na spojení, na procesor.
 • Počet přidělených licencí – počet přidělených licencí danému objektu
 • Aktivační klíč (licence) - aktivační klíč přidělené položky licence.
 • Inventární číslo licence - inventární číslo přidělené položky licence.
 • Nákladové středisko (licence) - nákladové středisko, kterému je přidělena licence.
 • Organizace (licence) - organizace, které je přidělena licence.
 • Licenci vytvořil - osoba, která licenci vytvořila.
 • Licence vytvořena - datum, kdy byla licence vytvořena.
 • Licenci přidělil/odebral - osoba, která licenci přidělila (pokud je přidělena), příp. osoba, která licenci naposled odebrala (pokud není přidělena).
 • Licence přidělena/odebrána - datum posledního přidělení, příp. odebrání licence.
 • Poznámka k licenci - zobrazuje poznámku uvedenou u licence, sdílené licence nebo u speciální instalace - podle toho jaké je licenční krytí daného produktu na počítači.
 • Dokument - označení dokumentu, na který byla nakoupena přidělená licence (dokument je zapsán u nákupu licence).
 • Sdílí licenci s - zobrazuje název objektu, ze kterého se licence sdílí – počítač nebo uživatel.
 • Produkt - zobrazuje vybraný produkt (může se hodit, pokud je v horním seznamu vybráno více produktů najednou).
 • Nainstalovaný produkt - přesný název instalovaného produktu rozpoznaný podle knihovny softwarových produktů SWLIB.
 • Speciální instalace - hodnota Ano znamená, že se jedná o speciální instalaci produktu. Tuto hodnotu můžete změnit tak, že na položce stisknete pravé tlačítko myši a z nabídky vyberete příkaz - Speciální instalace.
 • Nainstalováno (datum) - datum, kdy byl produkt nainstalován.
 • Nainstaloval - osoba, která provedla instalaci.
 • Detekovaný produkt - přesný název instalovaného produktu zjištěný detekcí ze systémového registru nebo ze spustitelného souboru.
 • Detekovaná verze - přesná hodnota verze instalovaného produktu zjištěná detekcí ze systémového registru nebo ze spustitelného souboru.
 • Detekované ProductID - hodnota ProductID instalovaného produktu zjištěná detekcí ze systémového registru nebo ze spustitelného souboru.
 • Aktivační klíč (detekovaný) - zobrazuje detekovaný aktivační klíč produktu.
 • Software z (poslední detekce software) - datum, kdy byla na počítači naposled vyhodnocena SW detekce.
 • Stav Softwarového profilu - zobrazuje údaj, v jakém stavu je instalace produktu proti definici softwarového profilu. Možné hodnoty:
  • Volitelný - produkt je definován v profilu jako volitelný, nebo je pro počítač nastavena volba Veškerý software je povolen. V tom případě se nesledují instalace produktů proti softwarovému profilu.
  • Povinný - produkt je definován v profilu jako povinný.
  • Zakázaný - produkt je v profilu definován jako zakázaný. Produkt je nainstalován, ale je zakázaný - např. produkt někdo nainstaloval bez souhlasu administrátora apod. Všechny produkty, které nejsou v profilu povoleny jsou implicitně zakázány (pokud není všechen software na počítači povolen). Tento stav je chybový.
  • Chybí - produkt je definován v profilu jako povinný, ale na počítači není nainstalován. Tento stav je chybový.

  Nastavení profilu pro počítač je možno nastavit ve stromu objektů vyvoláním příkazu - Upravit.... Poté je možno nastavit profil na záložce Objekt - Softwarový profil (tato záložka je viditelná pouze u objektů typu "počítač" a "počítačová sestava"). Nastavení profilů lze provádět také hromadně na záložce Objekty - Počítače vyvoláním příkazu Změnit Softwarový profil... z kontextové nabídky.

 • Libovolné vlastnosti objektu ve stromu (počítače nebo uživatele), na kterém je produkt nainstalován nebo kterému je přidělena licence. Sloupce jsou pojmenovány názvem vlastnosti s dovětkem „(objekt)“.

Sloupce pro modul ALVAO SAM Assistant:

 • Odeslaných upozornění – celkový počet odeslaných upozornění.
 • Poslední upozornění – datum, kdy bylo odesláno poslední upozornění.
 • Příští plánované upozornění – datum, kdy bude odesláno další upozornění.

Ve spodní tabulce si dále můžete zobrazit jakoukoliv hodnotu vlastnosti počítače (i zděděnou), vlastní položky licencí a vlastní položky produktů.

Obsah tabulek můžete vytisknout příkazem Tabulka - Tisk z lokální nabídky, nebo můžete tabulku dál zpracovat v aplikaci Microsoft Excel příkazem Tabulka - Analyzovat v tabulce MS Excel.

Scénáře použití

 • SAM manažer kontroluje legálnost používání software v organizaci. Vyhledává instalace software, které nejsou kryté licencemi a řeší je.
 • SAM manažer kontroluje zbytečné nákupy softwarových licencí. Vyhledává zbytečně přidělené licence a licence na skladě.
 • Kontrola, zda souhlasí detekovaný aktivační klíč produktu s aktivačním klíčem přidělené položky licence.
 • Export přehledu vybraných produktů (instalace na počítačích) do MS Excel

Kontrola chybějících licencí

 1. V AM Console použijte příkaz Software - Přehled licencí a instalací.
 2. V horním i dolním seznamu vyberte pohled Chybějící licence.
 3. V horním seznamu je ve sloupci Instalace bez přidělených licencí zobrazen počet instalací, které nejsou pokryté žádnou licencí.
  Pro každý produkt:
  1. V seznamu myší vyberte daný produkt. Ve spodním seznamu se zobrazí seznam počítačů, na kterých chybí licence.
  2. Ve spodním seznamu vyberte tyto počítače a přidělte jim licenci příkazem "Přidělit licenci" resp. "Přidělit licenci automaticky".

Určení priority dle rizika postihu

Nejprve řešte licence pro produkty, které v případě softwarové kontroly pro organizaci představují největší riziko postihu.

Doporučený postup:

 1. V AM Console použijte příkaz Software – Produkty.
 2. V seznamu vyhledejte významné produkty, které se ve vaší organizaci používají, a příkazem Upravit k nim doplňte orientační cenu 1 licence (záložka Produkt - Cena). Významné jsou ty produkty, které jsou nainstalovány na velkém počtu počítačů nebo mají vysokou cenu licence.
 3. V horním seznamu zobrazte sloupec Riziko. V tomto sloupci se zobrazuje celková cena potencionálně chybějících licencí pro daný produkt.

Orientační kontrola bez přidělování licencí

Pokud nechcete přidělovat licence konkrétním počítačům, můžete licence kontrolovat pouze podle sloupce Rozdíl, kde musí být nula nebo kladné číslo.

Nalezení zbytečně přidělených licencí

 1. V AM Console použijte příkaz Software – "Přehled licencí a instalací".
 2. V horním i dolním seznamu vyberte pohled Zbytečně přidělené licence.
 3. V seznamu vyberte jeden produkt. Ve spodním seznamu se zobrazí počítače, na kterých je licence přidělena, ale produkt není nainstalován. Licenci můžete z počítače odebrat příkazem "Odebrat licenci počítači" z místní nabídky.
Upozornění:
Položka se sdílenou licencí ve spodním seznamu se zobrazuje bez ikony upozorňující na nepřidělenou licenci. Taktéž v případě speciální instalace se předpokládá, že si takovou licenci hlídá správce systému.

Kontrola, zda souhlasí detekovaný aktivační klíč produktu s aktivačním klíčem přidělené licence

 1. Z hlavní nabídky použijte příkaz Software – Přehled licencí a instalací.
 2. Zobrazí se okno Přehled licencí a instalací.
 3. Vyberte konkrétní produkt – ve spodní tabulce se zobrazí instalace produktu.
 4. Zkontrolujte, zda souhlasí hodnoty ve sloupcích Aktivační klíč (detekovaný) a Aktivační klíč (licence).

Export přehledu vybraných produktů (instalace na počítačích) do MS Excel

 1. V horním seznamu označte více produktů.
 2. Ve spodním seznamu se zobrazí počítače, na kterých jsou vybrané produkty nainstalovány (příp. je na nich přebytečná licence). Ve sloupci Produkt je zobrazen název produktu.
 3. Ve spodní tabulce z místní nabídky použijte příkaz Tabulka – Analyzovat v tabulce MS Excel.
 4. Zobrazí se MS Excel, kde bude přehled vybraných produktů.
  Pozn.: Do MS Excelu se přenese aktuální zobrazení tabulky – pořadí a viditelnost sloupců.

Aktualizace evidence instalací

Pokud se ve spodním seznamu zobrazují počítače, ze kterých byl produkt nedávno odinstalován, můžete pořídit aktuální detekci software na těchto počítačích takto:
 1. V horním seznamu vyberte požadovaný software.
 2. Ve spodním seznamu vyberte počítače, u kterých už by software neměl být.
 3. Z místní nabídky vyberte příkaz Detekovat....
 4. Otevře se okno pro vytvoření požadavku na novou detekci, kde nastavte požadovaný způsob detekce a případně zapněte volbu Detekovat a vyhodnotit ihned, ať se vám změny v evidenci projeví co nejdříve.
  Poznámka:
  Pokud vyberete způsob detekce „autonomní agent“, detekce bude provedena v závislosti na aktuálním intervalu kontaktování agenta webovou službu.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.