Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciDetekce hardware a softwareAgent Skip Navigation Links.


Agent

Instalace

Tip:
Dříve než začnete Agenta instalovat, prostudujte si kapitolu Volba způsobu detekce, ve které se dozvíte více o použití Agenta.

Instalaci může provádět pouze uživatel s právy administrátora počítače.

 1. Na stanicích, na které chcete nainstalovat Agenta, spusťte soubor AlvaoAssetAgent.msi.
 2. Na obrazovce se otevře průvodce instalací. Na stránce Settings zadejte parametry instalace. Pokračujte podle instrukcí v průvodci.

Proběhla-li instalace správně, na disku existuje složka C:\Program Files\ALVAO\Asset Management Agent, ve které jsou uloženy spustitelné soubory Agenta. V systému musí existovat systémová služba s názvem ALVAO Asset Management Agent X.X.X.

Parametry instalace

 • WSURL – adresa webové služby ALVAO Asset Management, např.: http://server/assetwebservice/assetwebservice.asmx.
 • AUTHCODE – ověřovací kód agenta.
 • USETCP – umožňuje připojení agenta přes TCP/IP – možné hodnoty parametru jsou yes nebo no.
 • PORT – číslo TCP/IP portu, na kterém Agent naslouchá (standardně port 760). Pokud se připojujete skrz TCP/IP.

Příklad nastavení parametrů při tiché instalaci – ověřovací kód agenta je 1234 a agent bude používat přepojení přes TCP/IP a port, na kterém agent naslouchá, je 760:
msiexec /i AlvaoAssetAgent.msi /quiet WSURL="https://app.company.com/assetwebservice/assetwebservice.asmx" AUTHCODE="1234" USETCP="yes" PORT="760"

Tip:
Nastavení Agenta můžete změnit i dodatečně tak, že Agenta spustíte jako aplikaci (obvykle soubor C:\Program Files (x86)\ALVAO\Asset Management Agent\Agent.exe) a použijte volbu Nastavení.
Poznámka:
Pokud máte s nainstalovaným Agentem nějaké problémy, k jejich vyřešení by mohl pomoci log soubor, který Agent generuje při svém běhu. Generování logu je implicitně vypnuto. Zapnout ho můžete spuštěním AMAgent.exe z adresáře aplikace. Na první stránce zvolte Nastavení a na další stránce zaškrtněte volbu Vytvářet log soubor. Podrobnost logu nastavte na Podrobný. Log služby se potom bude ukládat do souboru agsvc.log.
Upozornění:
Pokud nastavíte podrobnost protokolu do souboru na úroveň Podrobný, Agent bude generovat do log souboru velké množství dat a rychlost detekce bude velmi zpomalena. Nastavení na úroveň Podrobný proto doporučujeme pouze při hledání problémů a v běžném provozu jej vůbec nedoporučujeme používat.
Poznámka:
Pokud chcete použít Agenta na operačních systémech Windows 95/98/ME, je třeba instalovat Agent verze 5.0! - více informací naleznete v příručce pro verzi 5.0 (ep.chm), kterou naleznete v nainstalované aplikaci Evidence počítačů 5.0.
Taktéž na Windows 2000 je nutné použít Agent 5.10 a nižší.
Pro Windows XP je nutné použít Agent 10.0.

Instalace přes GPO

Pokud instalujete Agent přes GPO na 32-bitový OS a chcete nastavit komunikaci s AM WebService nebo přes TCP/IP protokol, použijte následující ADMX 32b soubor a ADML 32b soubor. ADML soubor umístěte do složky souborů lokalizace (pro server s EN Windows složka en-US).

Pokud instalujete Agent přes GPO na 64-bitový OS a chcete nastavit komunikaci s AM WebService nebo přes TCP/IP protokol použijte následující ADMX 64b soubor a ADML 64b soubor. ADML soubor umístěte do složky souborů lokalizace (pro server s EN Windows složka en-US).

Nastavení autonomního agenta

Agent v základní konfiguraci kontaktuje Asset Management WebService každé 2 hodiny a zjišťuje, zda má provést detekci počítače. Pokud se Agentovi nepodaří odeslat detekci, zkouší to znovu po 15 minutách. Tyto hodnoty se dají změnit pomocí vytvoření hodnot v registru počítače, na kterém je Agent nainstalován:

Název hodnoty Typ Výchozí hodnota
ScheduleUpdateIntervalMinutes REG_DWORD 120
DetectionUploadRetryIntervalMinutes REG_DWORD 15
 • 32 bit OS:
  SOFTWARE\ALC\ALVAO Asset Management\Agent
 • 64 bit OS
  SOFTWARE\Wow6432Node\ALC\ALVAO Asset Management\Agent

Nastavení webové služby

Webová služba standardně ukládá přijaté detekce do adresáře %ProgramData%. Pokud chcete změnit složku pro ukládání detekcí, upravte tabulku tProperty v ALVAO databázi a vložte nebo upravte řádek, kde hodnota ve sloupci sProperty bude: AssetManagement.WebServiceDetectionFolderPath a do sloupce sPropertyValue vložte cestu ke složce, kam má služba ukládat přijaté detekce od agentů.

Příklady cesty ke složce:
 1. UNC cesta: \\server1\detekce
 2. Lokální cesta: E:\detekce

Hledání příčiny proč Agent nekomunikuje s WS

Při diagnostice pomůže text výjimky nebo chybový kód z Agenta. Ten najdeme následujícím způsobem:

 1. Spusťte v instalačním adresáři Agenta soubor AMAgent.exe.
 2. Zobrazí se okno, kde vyberte volbu Nastavení a stiskněte tlačítko Další.
 3. Na záložce Obecné povolte volbu Zapisovat protokol do souboru a podrobnost zvolte Stav a chyby.
 4. Potvrďte změnu nastavení tlačítkem OK.
 5. Restartujte službu Agenta. Agent se ihned zkouší připojit k webové službě.
 6. V instalačním adresáři Agenta najděte soubor agsvc.log a otevřete si jej např. v poznámkovém bloku.
 7. Hledejte v logu řádek:
  [CheckDetectSchedule] calling WS end with error: ...

  Následuje buď text výjimky nebo chybový kód.

  Výjimku vrací webservice - např. chyba autentizace, počítač není v DB apod.

  Chybový kód může upozorňovat na problém se zabezpečenou komunikací. V tomto případě by zde měl být číselný kód chyby. Detail chyby pak lze nalézt na stránkách MSDN:
  https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms681381%28v=vs.85%29.aspx
  Pokud je chyba v komunikaci, tak to bude obvykle kód 12xxx, který najdete na této stránce:
  https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa385465%28v=vs.85%29.aspx

Příkazová řádka

Agent umožňuje spuštění z příkazové řádky se zadanými parametry. V této kapitole najdete detailní popis všech parametrů příkazové řádky.

Parametry:

 • /dd - okamžitá detekce zařízení na počítači kde je Agent spuštěn. (funguje pouze spolu s parametrem /df)
 • /dsw - okamžitá detekce software na počítači, kde je Agent spuštěn. S tímto přepínačem se provede plná detekce včetně souborů na všech pevných discích bez výjimek. (funguje pouze spolu s parametrem /df)
 • /dssw - okamžitá detekce software na počítači, kde je Agent spuštěn. S tímto přepínačem se provede normální detekce software. (funguje pouze spolu s parametrem /df)
 • /df - provede vybrané druhy detekce (parametry /dd,/dsw, /dssw) a výsledné soubory s detekcemi uloží do adresáře, odkud je Agent spuštěn, nebo do složky specifikované za parametrem /f.
 • /f [cesta] - cesta ke sdílené složce, nebo cesta, kam se uloží vybrané detekce (parametr /df). Určuje cestu ke sdílené složce, ve které jsou uloženy požadavky na detekce. Pokud tento parametr není zadán, použije se cesta zadaná v nastavení Agenta (volba Nastavení po spuštění Agenta z nabídky - Start). V případě, že není zadán ani tento parametr, ani cesta v nastavení Agenta, použije se cesta k serverové instalaci \Share.
 • /a - agent vyřídí požadavky na detekce uložené ve sdílené složce a potom se ukončí.
 • /l [soubor] - agent bude generovat log do souboru specifikovaného za parametrem.
 • /v [číslo] - podrobnost logovaní bude nastavena na zadanou úroveň (funguje pouze spolu s parametrem /l). Úrovně: 0 = Stav a chyby, 1 = Normální, 2 = Plný.
 • /s - agent se spustí skrytě, tj. na obrazovce se nebude zobrazovat žádné informační okno.
 • /h - zobrazí se okno s nápovědou pro parametry příkazové řádky.
Tip:
Pokud chcete provést plnou softwarovou detekci a vynechat některé disky nebo cesty, je potřeba spustit agenta bez příkazové řádky a v průvodci nastavit správně detaily softwarové detekce.

Příklad 7. Agent - příklad detekce zařízení a software

Chceme spustit Agenta tak, aby ihned provedl detekci zařízení a normální detekci softwaru a soubory s detekcemi uložil do složky D:\Detekce

AMAgent /dd /dssw /df /f D:\Detekce
Poznámka:
Pokud požijete Agenta k vytvoření souborů s detekcemi, jejich názvy se budou automaticky vytvářet podle názvu počítače a přidáním přípony _SW pro softwarovou detekci a _HW pro detekci zařízení.

Př.: Pro počítač s názvem STANDAPC vytvoří Agent soubory STANDAPC_SW.cxm a STANDAPC_HW.cxm.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.