Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciDetekce hardware a software Skip Navigation Links.


Detekce hardware a software

Detekce hardware a software počítačů v síti se provádí tak, že správce nejprve v AM Console vystaví požadavky na detekování hardware a software vybraných počítačů. Požadavky se ukládají do databáze. Služba AM Collector požadavky vyřídí a výsledky detekcí uloží zpět do databáze, kde jsou k dispozici pro prohlížení v AM Console.

Způsoby detekce

Hardware a software počítačů v síti lze detekovat automaticky vzdáleně bez instalace Agentů na jednotlivé počítače, nebo nainstalovat Agenty, viz způsoby detekce. Metoda "Bez agenta" vyžaduje, aby měl administrátor (nebo jiný oprávněný uživatel) vzdálený přístup k těmto službám na počítačích:

 1. WMI
 2. vzdálený registr
 3. administrační přístup na pevné disky (\\název_počítače\C$)

Ve standardním prostředí síťové domény Windows ke splnění této podmínky stačí pomocí Group Policy ve firewallu na počítačích hromadně povolit službu "RemoteAdmin".
Pokud detekce bez Agentů není možná, doporučujeme na počítače hromadně instalovat Agenty pomocí Group Policy (návod např. zde)

Nastavení detekcí

Každý počítač může používat jiný způsob detekce. Který způsob detekce se pro jaký počítač použije, je dáno detekčním profilem, který je počítači přidělen. Ve výchozím stavu všechny počítače používají detekční profil Výchozí. Nastavení tohoto profilu můžete změnit, nebo můžete vytvořit vlastní detekční profily a přidělit je počítačům, např. ve stromu objektů na objektu typu počítač příkazem z místní nabídky - Nastavení detekcí.

Tip:
Pokud chcete, aby se počítač z nějakého důvodu nedetekoval (je např. provozován na operačních systémech Linux, Apple), odškrtněte v okně Způsob detekce detekci hardware i detekci software. Takto nastavená detekce potom zajistí to, že se při hromadném zadávaní požadavků nebudou pro daný počítač vytvářet požadavky na detekci.
Poznámka:
Detekční profil se použije při vytvoření požadavků na detekování. Pozdější změna profilu neovlivní již vytvořené požadavky.
Poznámka:
U jednotlivých počítačů můžete nadefinovat vlastní nastavení detekcí, které se použije místo detekčního profilu. Tato možnost bude v budoucích verzích ALVAO odstraněna a nedoporučujeme ji již používat.

Vytvoření požadavků na detekce

Požadavky na detekce několika počítačů vytvoříte takto:

 1. Ve stromu objektů vyberte organizační složku, ve které chcete software detekovat.
 2. V hlavním okně vpravo nahoře vyberte záložku Objekty a pohled s počítači.
 3. Vyberte počítače, které chcete detekovat. (Celý seznam vyberete stiskem Ctrl+ A.) Potom klepněte pravým tlačítkem myši a v nabídce zvolte příkaz - Detekovat.
 4. Na obrazovce se otevře okno Nová detekce - Základní, ve kterém můžete specifikovat rozsah a způsob detekce. Standardně můžete nechat zapnutou volbu Použít uložené nastavení a pokračovat tlačítkem OK.
 5. Průběh zpracování vytvořených požadavků můžete sledovat v hlavním okně na záložce Detekce ve sloupci Stav. Na záložce jsou vidět všechny požadavky týkající se všech počítačů v organizační složce, která je právě vybraná ve stromu.
Tip:
Příkaz Detekovat můžete použít také ve stromu objektů na konkrétním počítači.

Vytvoření požadavku na okamžitou detekci HW a SW

Pokud chcete provést okamžitou detekci HW nebo SW, použijte následující postup:

 1. Ve stromu objektů v AM Console vyberte počítač.
 2. Z místní nabídky vyberte příkaz Detekovat.
 3. Zobrazí se okno Nová detekce, kde zapněte volbu Detekovat a vyhodnotit ihned.
  Pozn.: Při výběru jednoho PC je volba automaticky zapnutá.
 4. Dokončete nastavení detekce a zvolte OK.
 5. Nyní bude na záložce Detekce vytvořen nový požadavek na detekci, který se bude Collector snažit co nejrychleji provést a vyhodnotit. Pokud již počítač měl nevyřízený požadavek (například naplánovaný automaticky), bude tento požadavek nahrazen nově vytvořeným.
Tip:
Můžete také vybrat celou organizační jednotku a na záložce Objekty více počítačů současně.
Tip:
Okamžité detekce lze zaručit pouze u způsobů detekce Bez agenta, Agent přes TCP/IP a automaticky. Pokud potřebujete detekovat ihned způsoby Autonomní agent a Agent přes sdílenou složku, je třeba zkrátit interval dotazování Agenta na WebService.
Poznámka:
Takto zadané požadavky se provádějí od nejstarších. Pokud je počítač vypnutý, detekce se odloží podle nastavení v WA – Spravovat – Asset Management - Servery – Upravit - nastavení v bloku Detekce.

Vytvoření požadavku na okamžité vyhodnocení detekce

Pokud chcete ihned vyhodnotit detekci, použijte následující postup:

 1. Ve stromu vyberte konkrétní počítač nebo organizační jednotku a jděte na záložku Detekce.
 2. Vyberte požadované detekce a z místní nabídky zvolte Vyhodnotit ihned.
 3. Stav detekce se změní na "Čeká se na vyhodnocení detekce".
 4. Collector se nyní bude snažit o co nejrychlejší vyřízení požadavku i mimo časový plán vyhodnocení detekcí.

Zobrazení požadavků na okamžité detekce

 1. V AM Console vyberte ve stromu objektů požadovanou organizaci.
 2. Přejděte na záložku Detekce.
 3. Zobrazte si sloupec Ihned, který určuje, zda se má požadavek zpravovat ihned (při ručním zadávání volba Detekovat a vyhodnotit ihned).
 4. Pokud si seznam požadavků seřadíte podle sloupce Ihned, můžete tak jednoduše najít všechny požadavky na okamžité detekce.

Automatické plánování detekcí

Počítače doporučujeme pravidelně detekovat pomocí automatického plánování detekcí. Podle toho, jak aktuální informace chcete mít, určete periodu (počet dnů), po které se má automaticky provést nová detekce a vyhodnocení. Jakmile systém nalezne detekci starší než vámi určený počet dnů, vytvoří požadavek na novou detekci. Výchozí perioda se nastavuje v WebApp - Správa - Asset Management - Detekční profily - Upravit - Perioda automatického plánování detekcí.

Tip:
Jakmile je vytvořena a vyhodnocena nová detekce, doporučujeme starší detekci zneplatnit. Toto lze nastavit v WebApp - Správa - Asset Management - Nastavení - Detekce zapnutím volby Udržovat pouze jednu platnou detekci na počítač.
Poznámka:
Kdy se budou provádět detekce a jejich vyhodnocení lze určit v nastavení serverů: Alvao WebApp - Správa - Asset Management - Servery - Upravit - blok Plánování.

Detekce hardware

Při vložení nového počítače do evidence je vytvořena pouze dvojice objektů Sestava - Počítač. Po dokončení detekce hardware se v sestavě i v počítači objeví další objekty, které představují detekované součásti sestavy resp. komponenty počítače.

Když budete později znovu detekovat hardware počítače, při standardním nastavení se odstraní všechny komponenty počítače a nahradí se aktuálně detekovanými. Objekty, které jsou takto automaticky aktualizovány podle detekce hardware, jsou ve stromu označeny žlutým trojúhelníkem. Součásti sestavy se neaktualizují. Pouze se vytvoří nové objekty, pokud např. k počítači připojíte tiskárnu apod.

U každého objektu v počítačové sestavě můžete nastavit, zda se má nebo nemá automaticky aktualizovat. Ve stromu objektů poklepejte myší na objektu. Na obrazovce se otevře okno Objekt - Základní, ve kterém můžete zapnout nebo vypnout volbu Automaticky aktualizovat podle detekce.

Obrázek ukazuje standardní nastavení, které se řídí nastavením šablon objektů. Automaticky se aktualizují všechny komponenty uvnitř počítače. Součásti sestavy se nemění.

Objekty, které se neaktualizují automaticky, musíte aktualizovat ručně. Když na počítači ve stromu stisknete pravé tlačítko myši a z nabídky vyberete příkaz Hardware - Podrobnosti, na obrazovce se otevře okno Detail detekce hardware s detailním pohledem na poslední pořízenou detekci hardware, podle které se můžete řídit.

Upozornění:
Protože se aktualizace provádí odstraněním existujících a vytvořením nových objektů, k objektům, které jsou automaticky aktualizovány, nepište žádné poznámky, nevytvářejte vazby na dokumenty apod. Při nejbližší detekci hardware byste o tyto informace přišli. Pokud chcete některou komponentu, jako např. pevný disk, vést jako samostatný majetek s poznámkami a dokumenty, nejprve u něj vypněte automatickou aktualizaci.
Poznámka:
Jsou-li v počítači dva a více pevných disků a u jednoho z nich vypnete automatickou aktualizaci, nebudou se aktualizovat ani zbývající pevné disky. Je to způsobeno tím, že systém nedokáže přesně přiřadit detekované disky diskům v evidenci a neví, které má aktualizovat a které ne.
Poznámka:
Objekty ve stromu se automaticky aktualizují podle provedené detekce hardware pouze v případě, že je v detekčním profilu zapnutá volba Aktualizovat objekty ve stromu.
Poznámka:
Pokud se stane, že klíčové identifikační komponenty počítače obsahují např. v sériovém čísle duplicitní a nesmyslné hodnoty (např. více základních desek se sériovým číslem: 000000), je možné tyto hodnoty přidat do tzv. HW blacklistu.
Poznámka:
Hodnoty následujících vlastností se automaticky aktualizují podle detekce hardware, pokud jsou obsaženy v objektu typu počítač:
 • Celková kapacita pevných disků (GB)
 • Druh skříně
 • Grafická karta
 • Hostitelský počítač
 • IP adresy
 • MAC adresy
 • Model
 • Naposledy přihlášený uživatel (uživatelské jméno)
 • Operační systém
 • Počet fyzických jader CPU
 • Počet logických jader CPU
 • Počet pevných disků
 • Počet procesorů
 • Popis
 • Procesor
 • Sériové číslo BIOSu
 • Součástí domény
 • Velikost paměti RAM (GB)
 • Výrobce

Detekce software

Je-li v detekčním profilu u detekce software zapnutá volba Aktualizovat evidenci instalací, po provedení detekce se automaticky výsledek detekce vyhodnotí podle knihovny softwarových produktů a do evidence instalací se automaticky vloží záznamy o nainstalování nebo odinstalování produktů tak, aby evidovaný stav souhlasil s detekovaným stavem. Záznamy se vytvářejí s datem zpracování detekce.

Když vypnete volbu Aktualizovat evidenci instalací, evidenci instalací můžete ručně aktualizovat tak, že v hlavním okně na záložce Detekce na příslušné detekci software stisknete pravé tlačítko myši a z nabídky vyberete příkaz Software - Porovnat se stavem instalací. Na obrazovce se otevře okno Evidence instalací vs. detekce software, ve kterém jsou zobrazeny záznamy, které je třeba v evidenci instalací vytvořit. V seznamu můžete dle vlastního uvážení vybrat pouze některé položky a nechat je vytvořit.

Pro správné vyhodnocení detekce software je proto vhodné před zadáním požadavku na detekci do databáze načíst aktuální knihovnu softwarových produktů příkazem Software - Knihovna softwarových produktů - Načíst aktuální knihovnu. Když tento příkaz provedete až po detekci software, u všech počítačů se znovu vyhodnotí poslední pořízené detekce podle aktualizované knihovny a případně se aktualizuje také evidence instalací.

Tip:
Pokud systém některé programy nedetekuje a na záložce Software se vám zobrazují nerozpoznané záznamy, vyberte nerozpoznané záznamy a použijte příkaz Odeslat SW k identifikaci... z místní nabídky. Zobrazí se průvodce, ve kterém můžete zadat upřesňující informace k nerozpoznaným záznamům a po dokončení tohoto průvodce se vytvoří žádost, kterou Collector odešle našim specialistům. Ti přidají nerozpoznané produkty do standardní knihovny. Po stažení nové knihovny budou záznamy rozpoznány.
Tip:
Detail s pohledem na poslední pořízenou detekci počítače Detail detekce software zobrazíte tak, že na počítači ve stromu stisknete pravé tlačítko myši a z nabídky vyberete příkaz Software - Podrobnosti.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.