Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciSpráva uživatelůImport uživatelů z CSV Skip Navigation Links.


Import uživatelů z CSV

Pravidelný automatický import

Na serveru vytvořte plánovanou úlohu s periodou opakování např. 1krát denně, která spustí následující příkaz:
%ProgramFiles%\ALVAO\MailboxReader\ImportUsersCsv.exe /csv <cesta k CSV souboru> /server <sql_server> /db <databáze_alvao> /add /remove

Jednorázový import

Pro jednorázový import portrétů na serveru jednorázově spusťte vytvořenou naplánovanou úlohu nebo si aplikaci ImportUsersCsv zkopírujte ze serveru na svůj počítač a spusťte ji z příkazové řádky. Aplikace se instaluje spolu s ALVAO Service Desk MailboxReader do složky "%ProgramFiles%\ALVAO\MailboxReader".

Utilita ImportUsersCSV

Utilita importuje uživatele ze souboru ve formátu CSV do Alvao. Můžete ji použít např. k aktualizaci uživatelů v Alvao podle dat v HR systému apod.

Syntax příkazové řádky

ImportUsersCSV /csv "cesta a název CSV souboru" {/con "připojovací řetězec" | /server "jméno databázového serveru" /db "jméno databáze"} [/key "klíčový sloupec"] [/cols "seznam sloupců"] [/utcdate] [/nohdrs] [/add] [/remove] [/help]

Podrobný popis parametrů

Parametr Popis
/csv Cesta a název CSV souboru, z kterého má být proveden import.
/con
/server
/db
Těmito parametry se nastavuje připojení k databázi ALVAO. Je možné použít připojovací řetězec (např. /con "Data source=.\sqlexpress;Initial Catalog=test;Integrated Security = True"), nebo jednoduše zadat konkrétní SQL server a DB (např. /server ".\sqlexpress" /db "test").
V případě, že použijete parametry /server a /db, připojení do databáze se provede pomocí integrovaného ověřování systému Windows. Zadáte-li všechny tyto parametry, použije se pouze /con parametr, /server a /db budou ignorovány.
/key Podle klíčového sloupce se hledá existující uživatel ve Správě. Pokud není parametr zadán, klíčový sloupec je Login (musí existovat v CSV).
/cols Umožňuje zadat význam a pořadí sloupců v CSV (CSV neobsahuje záhlaví). Pokud je v seznamu zadána 0 (nula), odpovídající sloupec z CSV se nebude importovat (ignoruje se).
Pozn.: Seznam na příkazové řádce nemusí obsahovat stejný počet sloupců jako CSV (neuvedené sloupce budou vynechány – ignorovány).
/utcdate Datumové sloupce jsou v UTC čase. Pokud není přepínač zadán, časové údaje v CSV jsou považovány v aktuální časové zóně počítače (lokálním čase).
/nohdrs Importovaný CSV neobsahuje záhlaví (první řádek) s popisem sloupců.
/add Vytvářet nové uživatele v ALVAO.
Pozn.: Pokud tento přepínač nebude zadán, import nebude vytvářet nové uživatele, ale pouze aktualizovat existující.
/remove Z ALVAO odstranit uživatele, které nenalezne v CSV souboru.

Popis všech podporovaných sloupců

Název sloupce v CSV
(na příkazové řádce - /cols)
Význam Související sloupec
v tPerson
Poznámka
ID Unikátní identifikační číslo osoby v CSV (např. ID ze systému, ze kterého se CSV exportuje). - Pokud CSV obsahuje ManagerID nebo DelegateID, import vyžaduje tento sloupec, jinak se ukončí s chybou.
FullName Jméno a příjmení osoby sPerson Nemusí být vyplněno – v tom případě se hodnota složí jako [FirstName LastName] (pokud jsou vyplněny).
Login Uživatelské jméno sPersonLogin (pokud je hodnota ve tvaru doména\login a jde o uživatele z AD, tak SamAccountName) Uživatelské jméno lze zadat ve tvarech:
  • login@doména (UPN)
  • login
  • doména\login
Email E-mail sPersonEmail
Phone Telefon sPersonPhone
Mobile Mobil sPersonMobile
Office Kancelář sPersonOffice
Department Oddělení sPersonDepartment
JobTitle Pracovní pozice sPersonWorkPosition
Pswd SHA1 hash hesla uživatele sPersonPswd
IsAccountDisabled "Účet je zablokován" bPersonAccountDisabled Povolené hodnoty: 0,1
OtherContacts Další kontakty mPersonContact
Notes Poznámky mPersonNotes
City Město sPersonCity
ManagerID Identifikační číslo nadřízeného. ID osoby musí existovat v CSV. - Vyžaduje sloupec ID.
DelegateID Identifikační číslo zástupné osoby. ID osoby musí existovat v CSV a související osoby musí mít stejnou společnost (Company). - Vyžaduje sloupec ID.
PersonalNumber Osobní číslo sPersonPersonalNumber
OutOfOfficeSinceDate Nepřítomen od data. Jsou podporovány běžné datumové a časové formáty.
Příklad podporovaných formátů:
• 2012-11-21
• 2012-10-9 15:24:48
• 15.8.2010 14:18:44
• 14.7.2010
OutOfOfficeSince
OutOfOfficeUntilDate Nepřítomen do data a času. Jsou podporovány běžné datumové a časové formáty (viz OutOfOfficeSinceDate). OutOfOfficeUntil
LocaleId Preferovaný jazyk uživatele, jedná se o „kód jazyka“, např.:
• Czech: 1029
• English: 1033
• Polish: 1045
• Germany: 1031
iPersonLocaleId Celé číslo.
Company Organizace - Hledá se organizace podle názvu. Pokud neexistuje, vytvoří se nová organizace dle názvu.
FirstName Jméno sFirstName
LastName Příjmení sLastName
TimeZone Časové pásmo – musí odpovídat ID časové zóny Windows – více zde. TimeZone
AdGUID GUID z Active Directory sPersonAdGuid
AdPath Cesta v ActiveDirectory sPersonAdPath
AdSID AD SID v textovém tvaru (S-1-5-21-55544...) sPersonSID
IsHidden "Skrýt v nabídkách" bHidden Povolené hodnoty: 0,1
IsShared Jedná se o "sdílený účet" bPersonShared
Country Země sPersonCountry
CountryAbbr Země (zkratka, 2 znaky) sPersonCountryAbbr
CountryCode Kód země iPersonCountryCode Celé číslo
PreferredLang Preferovaný jazyk (zkratka, 2 znaky) sPersonPreferredLanguage
Poznámka:

Atributy lze také mapovat na libovolnou existující vlastní položku z tabulky tPersonCust, kromě těch položek typu int, které používají seznam hodnot. Název atributu musí být "@"+ [tPersonCust] +[název sloupce v databázi], např. @tPersonCust.Title.

Scénáře

ALVAO doporučená struktura CSV souboru

ALVAO doporučuje, aby importovaný CSV soubor obsahoval následující sloupce:

Název sloupce v CSV
(na příkazové řádce - /cols)
Význam Poznámka
ID Unikátní identifikační číslo osoby v CSV (např. ID ze systému, ze kterého se CSV exportuje). Pokud jsou sloupce ManagerID a DelegateID prázdné, nemusí být vyplněno.
FirstName Jméno Musí být vyplněno FirstName a LastName, nebo FullName.
LastName Příjmení Musí být vyplněno FirstName a LastName, nebo FullName.
FullName Jméno a příjmení osoby Nemusí být vyplněno – v tom případě se hodnota složí jako [FirstName LastName].
PersonalNumber Osobní číslo
Login Uživatelské jméno Sloupec musí mít hodnoty.
Phone Telefon
Mobile Mobil
Email E-mail
Office Kancelář
Department Oddělení
JobTitle Pracovní pozice
Company Organizace
IsAccountDisabled "Účet je zablokován" Povolené hodnoty: 0,1
ManagerID Identifikační číslo nadřízeného. ID osoby musí existovat v CSV. Vyžaduje sloupec ID.
DelegateID Identifikační číslo zástupné osoby. ID osoby musí existovat v CSV a související osoby musí mít stejnou společnost (Company). Vyžaduje sloupec ID.
LocaleId Preferovaný jazyk uživatele, jedná se o „kód jazyka“, např.:
• Czech: 1029
• English: 1033
• Polish: 1045
• Germany: 1031
Celé číslo.
Poznámka:
Nepovinné sloupce mohou být prázdné – pozor v tom případě se odpovídající údaje u osoby v ALVAO odstraní (budou prázdné).
Ukázka CSV souboru
ID;FirstName;LastName;FullName;PersonalNumber;Login;Phone;Mobile;Email;Office;Department;JobTitle;Company;IsAccountDisabled;ManagerID;DelegateID;LocaleId;@tPersonCust.Title
44;David;Ostrý;;PN1111;ostry;3256;+420987654321;ostry@demo.cz;321;Marketing;Manažer;;0;46;45;1029;Mr
45;Petr;Novák;;PN2222;novak;3247;+420111222333;novak@demo.cz;323;Propagace;Manažer;;1;;;1029;Mr
46;Veronika;Clements;;PN3333;clements;3244;+420121353255;clements@demo.cz;111;Marketing;Vedoucí oddělení;;0;;44;1033;Mrs

Import CSV s ALVAO doporučenou strukturou

CSV obsahuje hlavičku s názvy sloupců. Import bude dělat plnou synchronizaci, tj. bude odstraňovat uživatele, které nenajde v CSV a zakládat nové uživatele. Klíčový sloupec je Login. Příkazová řádka importu:

ImportUsersCsv.exe /csv "c:\data\users.csv" /server server\sql2005 /db alvao /add /remove

Méně obvyklé scénáře

HR systém generuje CSV s mnoha sloupci, do ALVAO chceme importovat pouze některé údaje

HR systém generuje CSV s pevně danou strukturou. Tuto strukturu nelze měnit. Chceme vytvářet nové uživatele a zároveň odstranit uživatele, kteří nejsou v CSV (plná synchronizace). Příklad: CSV obsahuje 30 sloupců. Chceme importovat pouze „přihlašovací jméno“ (první sloupec) a „jméno a příjmení“ (4 sloupec). Ostatní sloupce nemají význam. CSV neobsahuje záhlaví (názvy sloupců). Použijeme příkazovou řádku:

ImportUsersCsv.exe /csv "c:\data\users.csv" /server server\sql2005 /db alvao /cols "Login,0,0,FullName" /nohdrs /add /remove

Import uživatelů z AD a dodatečná aktualizace osob z HR systému

Importujeme uživatele z AD (vytváří se noví a odstraňují). Z HR systému potřebujeme aktualizovat další údaje - klíč je osobní číslo (nechceme vytvářet nové ani odstraňovat uživatele na základě HR systému). HR systém generuje názvy sloupců do CSV podle ALVAO definice.
Příklad použití:

ImportAD.exe ...
ImportUsersCsv.exe /csv "c:\data\users.csv" /server server\sql2005 /db alvao /key PersonalNumber

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.