Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementSpráva softwareLicenční audit softwareImport licencí Skip Navigation Links.


Import licencí

Popis funkce

Aplikace ImportLic slouží k importu licencí z CSV souboru. Lze pouze importovat licenci, nebo ji zároveň přiřadit počítači či uživateli.

Syntax příkazové řádky

ImportLic.exe /input "cesta a název CSV souboru" {/conn "připojovací řetězec" | /server "jméno databázového serveru" /db "jméno databáze"} [/import] [/force] [/headers] [/help]

Podrobný popis parametrů

Parametr Popis
/input Cesta a název CSV souboru, z kterého má být proveden import.
/conn
/server
/db
Těmito parametry se nastavuje připojení k databázi ALVAO. Je možné použít připojovací řetězec (např. /conn "Data source=.\sqlexpress;Initial Catalog=test;Integrated Security = True"),
nebo jednoduše zadat konkrétní SQL server a DB (např. /server ".\sqlexpress" /db "test").
V případě, že použijete parametry /server a /db, připojení do databáze se provede pomocí integrovaného ověřování systému Windows. Zadáte-li všechny tyto parametry,
použije se pouze /conn parametr, /server a /db budou ignorovány.
/import Importovat data. Pokud nepoužijete tento přepínač, provede se pouze syntaktická kontrola dat v CSV souboru.
/force Vynutí import dat i v případě, že v datech jsou chyby.
/headers Použijte, pokud první řádek souboru obsahuje názvy sloupců.

Popis všech podporovaných sloupců

Upozornění:
Pořadí sloupců je pevně dané, nezávisí na názvu sloupce.
Importovaný soubor proto musí obsahovat všechny sloupce, pouze hodnoty v nich mohou být prázdné.
Toto platí i v případě použití parametru force.
Upozornění:
Data musí být zadána v korektním tvaru, např.: "1.12.2014" nebo "2015-12-01".

Licence

Název sloupce v CSV Možnosti Kontrola Povinné
Produkt Přesný název produktu z knihovny softwarových produktů ALVAO SWLIB. Ano Ano
ID jazyka (LangId) Jazyk licence - může být buď prázdná hodnota, nebo číslo kódu jazyka (typ INT), který je v databázi:
(1029=CZE,1051=SVK,1033=ENG,1031=GER,1036=FRA,1034=SPA,1040=ITA,1038=HUN,1045=POL,
1049=RUS,1060=SLO,1053=SWE,1055=TUR,1050=CRO,1041=JAP).
Ano Ne
Název licence Název existující licence v databázi, nebo prázdná hodnota (název licence potom bude stejný jako název produktu). Ne Ne
Počet Počet zakoupených licencí - INT číslo, musí být zadáno. Ano Ano
Druh licence Musí být zadána jedna z těchto hodnot: per device, per user, per connection, per processor nebo per core. Ano Ano
Mód licence Lze zadat libovolný text, doporučujeme použít jednu z těchto hodnot: Pronájem, Assurance, Select nebo Open. Ne Ne
Platnost od Datum od kdy je licence platná - musí být zadáno datum v korektním tvaru. Ano Ano
Platnost do Datum, do kdy platí licence - může být prázdná hodnota nebo správný formát data. Ano Ne
Podpora do Datum, do kdy je daná licenci podporována - může být prázdná hodnota nebo správný formát data. Ano Ne
Typ licence Typ licence - musí být jedna z těchto hodnot: Normal, Float, Multi, OEM nebo CAL. Ano Ano
Aktivační klíč licence Aktivační klíč licence - zadejte libovolný text, nebo prázdnou hodnotu. Ne Ne
Inventární číslo licence Inventární číslo licence - zadejte libovolný text, nebo prázdnou hodnotu. Ne Ne
Číslo certifikátu Libovolný text nebo prázdná hodnota - je-li zadáno, program hledá certifikát podle tohoto čísla v DB.
Pokud najde, přiřadí vytvářené licenci nalezený certifikát z DB, jinak vytvoří dokument typu "Certifikát" a přiřadí jej právě vytvářené licenci.
Ne Ne
Požadavek Požadavek pro licenci - zadejte libovolný text, nebo prázdnou hodnotu. Ne Ne
Nákladové středisko licence Nákladové středisko licence - zadejte libovolný text, nebo prázdnou hodnotu. Ne Ne
Cena Cena licence - musí být zadáno libovolné číslo typu INT, nebo prázdná hodnota. Ano Ne
Web adresa Pokud se jedná o produkt stažený z internetu, zadejte URL odkaz pro stažení produktu, nebo prázdnou hodnotu. Ne Ne
Bundle Pokud je produkt součástí bundle balíku, zadejte "1", pokud ne, zadejte "0". Ano Ano
Organizace Název organizace, která licenci vlastní. Pokud zadáte prázdnou hodnotu, licence může být přidělena počítačům resp. uživatelům z libovolné organizace. Ano Ne
Poznámka Poznámka k licenci - zadejte libovolný text, nebo prázdnou hodnotu. Ne Ne

Položky u licence

Tato část nemusí být u licence vyplněna - v tom případě se licence vytvoří bez položek licence.
Název sloupce v CSV Možnosti Kontrola Povinné
Počítač Název v síti konkrétního počítače v DB - počítač musí v databázi existovat. Ano Ne
Aktivační klíč položky Aktivační klíč položky licence - zadejte libovolný text nebo prázdnou hodnotu. Ne Ne
Nákladové středisko položky Nákladové středisko položky licence - zadejte libovolný text nebo prázdnou hodnotu. Ne Ne
Inventární číslo položky Inventární číslo položky licence - zadejte libovolný text nebo prázdnou hodnotu. Ne Ne
Požadavek položky Požadavek položky licence - zadejte libovolný text nebo prázdnou hodnotu. Ne Ne
Poznámka položky Poznámka položky licence - zadejte libovolný text nebo prázdnou hodnotu. Ne Ne

Dokument

Tato část opět nemusí být vyplněna. V tom případě se pro nově vytvořenou licenci nevytvoří dokument. Dokumenty se ukládají do složky dokumentů s nejmenším ID, která je navázaná na softwarové licence (obvykle složka Všechny dokumenty).
Název sloupce v CSV Možnosti Kontrola Povinné
Číslo faktury Zadejte libovolný text nebo prázdnou hodnotu. Ne Ne
Číslo faktury 2 Zadejte libovolný text nebo prázdnou hodnotu. Ne Ne
Datum vystavení Datum vystavení faktury - musí být zadáno datum v korektním tvaru. Ano Ne
Cesta k příloze Cesta k příloze dokumentu (hledá se ve sdílených dokumentech), nebo prázdná hodnota. Ne Ne
Dodavatel Hledá se název dodavatele v DB, pokud se najde, přiřadí se nalezený záznam, jinak se založí nový dodavatel s tímto názvem. Může být také prázdná hodnota. Ne Ne
Poznámka k dokladu Zadejte libovolný text nebo prázdnou hodnotu. Ne Ne

Scénáře

Ukázka CSV souboru

Produkt;LangId;Název licence;Počet;CAL;Mód licence;Platnost od;Platnost do;Podpora do;Typ licence;Aktiv. klíč lic.;Inv. čís. lic.;Číslo cert.;Požadavek;Nákl. středisko;Cena;Web. adresa;Bundle?;Organizace;Poznámka licence;Počítač;Aktiv. klíč. položky;Nákl. sředisko pol.;Inv. č. pol.;Požadavek pol.;Pozn. pol.;Č. faktury;Č. faktury 2;Datum vystavení;Cesta k příloze;Dodavatel;Poznámka fakt.
Microsoft Windows 2000 Professional;;Win2k;1;per device;Assurance;30.1.2007;15.12.2030;15.5.2008;float;AK-1234;IC-ALL-1234;Cert1;Pozad1;Strd1;1534;www.seznam.cz;0;Organizace;Poznamka k licenci1;PC1;AK-PC-1;StredPc1;IC-PC-1;REQ-ITM-1;Pozn PC1;CF-1234;CF-2-1234;15.8.2006;Faktury\f01.doc;DOD1;Pozn. doc. 1
Microsoft Windows XP Professional;1029;WinXP;1;per device;Assurance;15.1.2007;15.8.2030;15.5.2008;normal;AK-1234;IC-ALL-1234;Cert1;Pozad1;Strd1;1534;;0;;Poznámka k licenci1;PC1;AK-PC-1;StredPc1;IC-PC-1;REQ-ITM-2;Pozn PC1;CF-1234;CF-2-1234;15.8.2006;Faktury\f01.doc;DOD1;Pozn. doc. 1
Microsoft Windows 2000 Professional;1029;Win2k;1;per device;Assurance;15.1.2007;15.8.2030;15.5.2008;normal;AK-1234;IC-ALL-1234;Cert1;Pozad1;Strd1;1534;;0;;Poznámka k licenci1;PC2;AK-PC-2;StredPc2;IC-PC-2;REQ-ITM-3;Pozn PC2;CF-1234;CF-2-1234;15.8.2006;Faktury\f01.doc;DOD2;Pozn. doc. 2
Microsoft Windows XP Professional;1033;;2;per device;Assurance;15.1.2008;;15.1.2010;multi;AK-888;IC-ALL-8888;Cert2;Pozad2;Strd1;2256;;0;;Poznámka k licenci2;PC1;AK-PC-1;StredPc1;IC-PC3;REQ-ITM-4;Pozn PC1;CF-8888;CF-2-1237;15.8.2008;Faktury\f02.doc;DOD1;Pozn. doc. 2
Microsoft Windows XP Professional;1033;;2;per device;Assurance;15.1.2008;;15.1.2010;multi;AK-888;IC-ALL-8888;Cert2;Pozad2;Strd1;2256;;0;;Poznámka k licenci2;PC2;AK-PC-2;StredPc2;IC-PC2;REQ-ITM-4;Pozn PC2;CF-8888;CF-2-1237;15.8.2008;Faktury\f02.doc;DOD1;Pozn. doc. 2

Import CSV s ALVAO doporučenou strukturou

CSV obsahuje hlavičku s názvy sloupců. Data v souboru budou před samotným importem zkontrolována. Pokud jsou data chybná, import se neprovede.
Příkazová řádka importu:

ImportLic.exe /input "c:\data\licence.csv" /server server\sql2008 /db alvao /import /headers

Import více položek licence k jedné licenci

Provedete tak, že zkopírujete řádek s údaji v sekci "Licence", měníte pouze sekci "Položky licence". Příklad CSV import jedné licence se 3 položkami:

Produkt;LangId;Název licence;Počet;CAL;Mód licence;Platnost od;Platnost do;Podpora do;Typ licence;Aktiv. klíč lic.;Inv. čís. lic.;Číslo cert.;Požadavek;Nákl. středisko;Cena;Web. adresa;Bundle?;Poznámka licence;Počítač;Aktiv. klíč. položky;Nákl. sředisko pol.;Inv. č. pol.;Požadavek pol.;Pozn. pol.
Microsoft Windows XP Professional;1033;;3;per device;Assurance;15.1.2008;;15.1.2010;multi;AK-888;IC-ALL-8888;Cert2;Pozad2;Strd1;2256;;0;Poznámka k licenci2;PC1;AK-PC-1;StredPc1;IC-1;REQ-ITM-4;Pozn. 1
Microsoft Windows XP Professional;1033;;3;per device;Assurance;15.1.2008;;15.1.2010;multi;AK-888;IC-ALL-8888;Cert2;Pozad2;Strd1;2256;;0;Poznámka k licenci2;PC2;AK-PC-2;StredPc2;IC-2;REQ-ITM-4;Pozn. 2
Microsoft Windows XP Professional;1033;;3;per device;Assurance;15.1.2008;;15.1.2010;multi;AK-888;IC-ALL-8888;Cert2;Pozad2;Strd1;2256;;0;Poznámka k licenci2;PC3;;StredPc2;IC-3;REQ-ITM-4;Pozn. 3
Poznámka:
CSV obsahuje 2 položky licence, které se přidělí počítačům PC1 a PC2 a poslední položka nebude přidělena žádnému počítači.

Nemáme k dispozici úplná data

Chceme prozatím nahrát neúplná data, která budou opravena, jakmile k nim budou existovat podklady.
Nahráváme hodnoty jen do několika sloupců, které máme definovány v hlavičce. Soubor se nebude kontrolovat a vynutíme import i neúplných a nesprávných dat.
Příkazová řádka importu:

ImportLic.exe /input "c:\data\licence.csv" /server server\sql2008 /db alvao /force /headers

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.