Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementPráce s tabulkamiFiltr Skip Navigation Links.


Filtr

Pomocí filtru můžete v tabulce zobrazit pouze řádky, které splňují určité kritérium. Příkazy pro práci s filtrem najdete v místní nabídce tabulky a také v místní nabídce záhlaví.

Desktopové aplikace

V desktopové aplikaci AM Console se filtr ovládá jiným způsobem než ve webovém prohlížeči (ALVAO WebApp). Je-li filtr zapnutý, pod záhlavím tabulky jsou v řádku zobrazeny parametry filtru.

Filtr v tabulce

Filtr se zapíná a vypíná příkazem Filtr v místní nabídce v záhlaví tabulky.

Příkaz Filtrovat podle výběru

Tento příkaz je užitečný v situaci, kdy tabulka obsahuje příliš mnoho řádků a nás zajímají pouze některé. V tom případě můžete pravým tlačítkem klepnout na konkrétní buňce a z nabídky vybrat příkaz Filtrovat podle výběru. V tabulce se tím zapne filtr, který zobrazí pouze řádky s vybranou hodnotou. Pokud chcete filtrovat podle více hodnot, nejprve v tabulce vyberte řádky s těmito hodnotami a potom v daném sloupci použijte příkaz Filtrovat podle výběru.

Například na záložce Detekce v hlavním okně může být zobrazen dlouhý seznam různých detekcí. Pokud nás zajímají pouze detekce software, tj. řádky, které mají ve sloupci Druh hodnotu "software", stačí v tabulce najít jeden řádek s detekcí software, pravým tlačítkem myši klepnout na hodnotu ve sloupci Druh a z nabídky vybrat příkaz Filtrovat podle výběru. V tabulce se tím zapne filtr, který propustí pouze řádky, které mají ve sloupci Druh vybranou hodnotu.

Poznámka:

Příkaz Filtrovat podle výběru může být umístěn až v podnabídce Tabulka.

Příkaz Filtrovat mimo výběr

Tento příkaz se používá podobně, jako příkaz Filtrovat podle výběru. Rozdíl je v tom, že se odfiltrují řádky, které mají ve sloupci vybranou hodnotu, a všechny ostatní se propustí. Také tento příkaz můžete použít naráz pro více vybraných řádků tabulky.

Filtr pro pokročilé

Je-li filtr zapnutý, můžete v řádku pod záhlavím ručně měnit jeho nastavení. Pokud do některého sloupce zapíšete text, v tabulce se zobrazí pouze řádky, jejichž hodnota v příslušném sloupci obsahuje zadaný text. Při porovnání hodnot se ignoruje diakritika.
Hvězdička zastupuje libovolný počet libovolných znaků, takže když zadáte např. "ar", filtr propustí pouze hodnoty, které obsahují podřetězec "ar". Stejný výsledek by mělo zadání "*ar*", protože hvězdička se na začátek a na konec přidává automaticky.
Další možností je do filtru zadat logický výraz, jako například:

"*ar*" or "*unk*"

Hledané části textu musí být uvedeny v uvozovkách. Ve výrazu mohou být použity tyto logické operátory:

 • and
 • or
 • not

Klíčová slova uvedená v následující tabulce je možné použít pouze ve filtrech sloupců s hodnotami Ano/Ne (Yes/No) (boolean):

Klíčové slovo
ano / yes
ne / no

U sloupců typu text, číslo a datum a čas je možné použít matematické operátory ">" (větší), "<" (menší), ">=" (větší nebo rovno), "<=" (menší nebo rovno), "!,Not,<>,!=" (negace, not, nerovná se), "=,==" (rovná se). Při porovnávání textů se počítá s jejich alfanumerickým pořadím.

Filtr nad sloupci typu "datum a čas"

Pokud je sloupec typu "datum a čas", jsou podporovány následující možnosti zápisu filtru:

 • @now - zobrazí záznamy z dnešního dne a aktuálního času s přesností na hodinu.
 • @today - zobrazí záznamy pouze z dnešního dne.
 • *.M.YYYY - zobrazí údaje z měsíce M a roku YYYY
 • *.*.YYYY - zobrazí údaje z roku YYYY
 • D.M.YYYY - zobrazí údaje z konkrétního dne D.M.YYYY
 • D.M.YYYY H - zobrazí údaje z konkrétního dne D.M.YYYY a hodiny H
 • D.M.YYYY H:M - zobrazí údaje z konkrétního dne D.M.YYYY a hodiny H a minuty M
 • operátory:
  Operátor Popis Příklad použití
  <, >, <=, >= menší, větší, menší nebo rovno, větší nebo rovno >15.4.2013
  =, == rovná se =15.4.2013
  !=, <> nerovná se <>15.4.2013
  Not, ! negace (stejný význam jako nerovná se) Not 15.4.2013
  and, or logický součin a logický součet =15.4.2013 or =16.4.2014
Poznámka:

 • Do filtru lze zapisovat datum ve formátech D.M.YYYY, M/D/YYYY a YYYY-M-D, za oddělovači data může být mezera, číslice dne a měsíce mohou být zapsány jako jedno nebo dvojciferné číslo, rok musí být zaspán jako 4-ciferné číslo.
 • Pokud je použit operátor AND nebo OR, musí být uveden také nějaký matematický operátor porovnání (např. =).
 • K proměnné @now je možné přičíst/odečíst celé číslo, které představuje počet hodin. Výsledný čas se počítá bez ohledu na provozní doby služeb, víkendy a svátky. Např. @now+10 znamená: za 10 hodin.
 • K proměnné @today je možné přičíst/odečíst celé číslo, které představuje počet dnů. Výsledné datum se počítá kalendářně bez ohledu na provozní doby služeb, víkendy a svátky. Např. @today-1 znamená: včera.

Příklady

 1. Údaje z dnešního dne:
  @today
 2. Údaje za posledních 30 dní:
  >= (@today - 30)
 3. Údaje z následujícího dne:
  = (@today + 1)
 4. Údaje během následujících 3 dnů:
  (> @today) AND (<= (@today + 3))
 5. Údaje z následujících 5ti hodin od teď:
  (> @now) AND (<= (@now + 5))
 6. Údaje ze dne 14.4.2017:
  14.4.2017
 7. Údaje z 15 hodiny dne 24.10.2017:
  24.10.2017 15
 8. Údaje z měsíce března roku 2017:
  *.3.2017
 9. Údaje z roku 2016:
  *.*.2016
 10. Údaje z měsíce ledna až května roku 2018:
  >=1.1.2018 and <1.6.2018
 11. Údaje z 5 a 6.10.2017:
  =5.10.2017 or =6.10.2017

Proměnná @me

Proměnná @me představuje jméno právě přihlášeného uživatele. Můžete ji použít pro vyfiltrování záznamů týkajících se právě přihlášeného uživatele.

Tato proměnná je dostupná v ALVAO Service Desk:
 • Požadavky - ve sloupcích Žadatel a Řešitel
 • Deník – ve sloupcích Od, Komu, Vytvořil, Řešitel, Žadatel
 • Tabulka Deník požadavku (vlevo dole) – ve sloupcích Od, Komu, Vytvořil

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.