Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciInstalaceALVAO Server - ruční instalace Skip Navigation Links.


ALVAO Server - ruční instalace

Vytvoření nové databáze

 1. Ze stránky ALVAO downloads si stáhněte soubor DatabaseDeploy.zip.
 2. Rozbalte ZIP balíček do libovolné složky na disku.
 3. Zkontrolujte, že na cílovém SQL Serveru máte oprávnění vytvořit novu databázi.
 4. Pomocí utility DatabaseDeploy vytvořte novou databázi.

ALVAO Asset Management Collector

Návod k instalaci služby

 1. Na serveru, kde chcete provozovat službu Collector, spusťte instalační balíček AlvaoAssetCollector.msi.
 2. Instalátor automaticky nainstaluje Collector jako službu a spustí ji.
Poznámka:
Aby bylo možné ALVAO Asset Management Collector spustit jako aplikaci, je nutné nejdříve zastavit jeho službu.

Nastavení

 1. Zastavte službu ALVAO Asset Management Collector.
 2. Spusťte AMCollector.exe z nainstalované složky.
 3. Příkazem Akce - Nastavení nastavte připojení k databázi.
 4. Doporučujeme zapnout logování do souboru a úroveň nastavit na "stav a chyby".
 5. Službu ALVAO Asset Management Collector nastavte tak, aby se spouštěla pod účtem s právy administrátora. Služby ve Windows běží standardně s oprávněním "Místní systémový účet". Aby bylo možno detekovat stanice v síti bez použití agentů, je nutné, aby služba ALVAO Asset Management Collector běžela s právy administrátora.
 6. Ve WA - Správa - Asset Management - Servery povolte server příkazem Povolit.
 7. Službu ALVAO Asset Management Collector opět spusťte.
Tip:
Další nastavení Collectoru se provádí ve Správě v ALVAO WebApp v sekci Asset Management - Servery.
Upozornění:
Pokud nastavíte podrobnost protokolu do souboru na úroveň Podrobný, Collector bude generovat do LOG souboru velké množství dat a rychlost detekcí bude velmi zpomalena. Nastavení na úroveň Podrobný proto doporučujeme používat pouze při hledání problémů a v běžném provozu jej vůbec nedoporučujeme používat.
Poznámka:
Pokud chcete Collector spouštět pouze jako aplikaci a nainstalovali jste jej spolu s AM Console, je možné spouštět Collector z nabídky Start - ALVAO - Asset Management Collector (v takovém případě není potřeba instalovat AlvaoAssetCollector.msi).
Poznámka:
Po nové instalaci je standardně zapnuto automatické načítání detekcí ze složky %ProgramData%\ALC\ALVAO Asset Management Collector\Detections.

Povolení přístupu Collectoru do databáze

Nyní je potřeba povolit Collectoru přístup do databáze. Pomocí aplikace SQL Server Management Studio, která je součástí instalace SQL Serveru, ve složce Security - Logins povolte do databáze ALVAO přístup pro účet, pod kterým bude Collector spouštěn (ve výchozím nastavení NT AUTHORITY\SYSTEM). Účtu přidejte oprávnění public, db_datareader, db_datawriter a db_ddladmin.

ALVAO WebApp

Návod k instalaci

 1. Ujistěte se, že na počítači, kde chcete provozovat ALVAO WebApp, je nainstalován intranetový server IIS s verzí odpovídající technickým požadavkům.
 2. Doporučujeme instalaci vlastního aplikačního poolu ALVAO AppPool .NET 4.0 na IIS – návod zde. Tento krok není k běhu aplikace nezbytně nutný, ale významně ovlivňuje rychlost načítání WebApp. Pokud nechcete vytvářet ALVAO AppPool .NET 4.0, pokračujte krokem 3.
 3. Před instalací se ujistěte, že máte nainstalovaný ASP .NET v4.7.2 nebo vyšší.
 4. Přihlaste se jako administrátor a spusťte instalační balíček AlvaoWebApp.msi. Pokud máte problém s UAC, spusťte instalaci v příkazové řádce pomocí příkazu msiexec -i AlvaoWebApp.msi.
 5. Při instalaci vyberte aplikační pool ALVAO AppPool .NET 4.0. Pokud jste si v kroku 2 tento AppPool nevytvořili, vyberte .NET v4.5. Pro Alvao WebApp zvolte pipeline: integrovaný.
 6. Instalátor vytvoří složku na disku (<InetPub>\wwwroot\Alvao) a také virtuální adresář v IIS (Alvao).
 7. Jděte do aplikace ALVAO WebApp (http://localhost/Alvao) a ve Správě v sekci Licence zadejte aktivační klíč. Aktivační klíč získáte od dodavatele systému ALVAO. Můžete také požádat o dočasný aktivační klíč pro vyzkoušení systému na info@alvao.cz. Po zadání aktivačního klíče stiskněte Uložit.
  Poznámka:
  Při aktivaci databáze se zadaný aktivační klíč ověřuje přes internet.
 8. Dále ve Správa – Nastavení:
  • V sekci Odesílání zpráv zadejte adresu SMTP serveru, přihlašovací údaje a e-mailovou adresu pro odesílání zpráv ze systému ALVAO.
  • V sekci Active Directory nastavte adresu Active Directory serveru a výchozí domény.
 9. V aplikaci ALVAO WebApp upravte nastavení v Správa – Nastavení - WebApp.
 10. Zde vyplňte cestu WebApp (URL) a to ke složce ALVAO WebApp. Například: http://server/alvao.
Upozornění:
Doporučujeme instalovat ALVAO WebApp do složky na IIS (např. IIS\WebApp, IIS\ALVAO apod.) a neumísťovat jej přímo do rootu (IIS). Při instalaci Service Desk WebService např. do složky <InetPub>\wwwroot\ServiceDeskWebService by pak mohlo dojít k problémům s konfigurací WebService.

Nastavení

Pro správnou funkčnost ALVAO WebApp je třeba nastavit způsob ověřování uživatelů v IIS.

Dostupné způsoby ověřování:

 • Ověřování pomocí formulářů
  • Ověřování zadáním uživatelského jména a hesla. Pro trvalé přihlášení bez nutnosti zadávat uživatelské jméno a heslo je při prvním přihlášení možné využít volbu Trvale přihlásit.
  • Tento způsob ověřování je vhodné použít v případě, že je WebApp přístupný z internetu.
 • Integrované ověřování systému Windows
  • Ověřování bez potřeby zadávat uživatelské jméno a heslo (v případě úspěšného integrovaného ověření).
  • Tento způsob ověřování je vhodné použít, pokud jsou řešitelské týmy i žadatelé z Active Directory a pracují v doméně.
 • Integrované ověřování systému Windows a pomocí formulářů (současně)
  • WebApp se nejprve snaží ověřit uživatele pomocí systému Windows. Když se toto ověření nezdaří (nebo ho uživatel zruší), je uživateli umožněno přihlášení pomocí formuláře.
  • Tento způsob ověřování vinou technických omezení nemusí fungovat správně (viz níže).

Ověřování pomocí formulářů

Pokud chcete nastavit ověřování pomocí formulářů:

 1. Ve Správci IIS, klikněte na aplikaci AlvaoWebApp a pak na Ověřování.
 2. Ujistěte se, že Anonymní ověřování je povoleno, Ověřování pomocí formulářů je povoleno a Ověřování systému Windows je zakázáno.
 3. Otevřete v textovém editoru soubor web.config umístněný v instalační složce AlvaoWebApp.
 4. Ujistěte se, že v sekci configuration/system.web je atribut authentication mode nastaven na hodnotu Forms a parametr loginUrl má hodnotu ~/Account/Login.
Poznámka:
U tohoto způsobu ověřování jsou dostupné možnosti Odhlásit a Změnit heslo.
Poznámka:
Pokud se uživatelé přihlašují heslem z Active Directory, je nutné mít nastavenou cestu k AD serveru v ALVAO WebAppSprávaNastavení - Active Directory.

Integrované ověřování systému Windows

Pokud chcete nastavit integrované ověřování systému Windows:

 1. Ve Správci IIS, klikněte na aplikaci AlvaoWebApp a pak na Ověřování.
 2. Ujistěte se, že Ověřování systému Windows je povoleno (a všechna ostatní jsou zakázána).
  Upozornění:
  Ověřování musí být povoleno i na website, kde je aplikace nainstalována.
 3. Otevřete v textovém editoru soubor web.config umístněný v instalační složce Alvao.
 4. Ujistěte se, že v sekci configuration/system.web je atribut authentication mode nastaven na hodnotu Windows.
 5. V kořenu IIS nastavit Delegování funkcí (Feature Delegation) - povolit čtení či zápis v těchto módech ověřování: Anonymous a Windows.
Upozornění:
U tohoto způsobu ověřování nejsou dostupné možnosti Odhlásit a Změnit heslo.
Upozornění:
Tento způsob ověřování nelze použít pro ověření uživatelů, kteří nejsou importováni z Active Directory.
Upozornění:
Pro správnou funkčnost tohoto způsobu ověřování je potřeba mít adresu ALVAO serveru v intranetu.

Integrované ověřování systému Windows a pomocí formulářů (současně)

Pokud chcete pro některé počítače používat integrované ověřování systému Windows a pro ostatní počítače přihlašování pomocí formulářů:

 1. Ve Správci IIS, klikněte na aplikaci AlvaoWebApp a pak na Ověřování.
 2. Ujistěte se, že Anonymní ověřování je povoleno, Ověřování pomocí formulářů je povoleno a Ověřování systému Windows je povoleno.
  Upozornění:
  Ověřování musí být povoleno i na website, kde je aplikace nainstalována.
 3. Otevřete v textovém editoru soubor web.config umístěný v instalační složce Alvao.
 4. Ujistěte se, že v sekci configuration/system.web je atribut authentication mode nastaven na hodnotu Forms a parametr loginUrl má hodnotu ~/Account/MixedModeLogin.
 5. V kořenu IIS nastavit Delegování funkcí - povolit čtení či zápis v těchto módech ověřování: Anonymous, Forms, Windows.
 6. Ve WA- Správa - Nastavení - Integrované ověřování zadejte rozsahy IP adres počítačů ve vnitřní firemní síti, pro které má být použito integrované ověřování. Pro všechny ostatní počítače se použije ověřování pomocí formulářů.
Upozornění:
Dojde-li k úspěšnému ověření systému Windows, nejsou dostupné možnosti Odhlásit a Změnit heslo.
Upozornění:
Pro počítače, které se budou ověřovat integrovaně, platí stejná omezení a stejné předpoklady jako pro integrované ověřování systému Windows, viz upozornění v předchozí kapitole.

Připojení k databázi

Otevřete Správce IIS a vyberte aplikaci ALVAO WebApp (Alvao). V nastavení klikněte na ikonu Připojovací řetězce, klikněte na řetězec "Db" a nastavte správnou cestu k SQL server ua databázi, kterou jste při instalaci vytvořili (přednastaveno je localhost a databáze Alvao). Můžete použít například localhost\SQLEXPRESS pro SQL server a Alvao pro databázi. Připojovací řetězec potom vypadá takto:
Data Source=localhost\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Alvao; Max Pool Size=2000; Integrated Security=True

Konfigurace WebAppu je uložena v souboru Web.config v adresáři Alvao. Je možné jej upravovat i ručně editací tohoto souboru.

Povolení přístupu IIS do databáze

Založte na SQL serveru účet IIS APPPOOL\ALVAO AppPool .NET 4.0, pokud tam již není. Nyní je potřeba povolit IIS serveru přístup do databáze.
Pomocí aplikace SQL Server Management Studio (Express) povolte ve složce Security - Logins přístup pro účet IIS APPPOOL\ALVAO AppPool .NET 4.0 do databáze ALVAO s oprávněními public, db_datareader, db_datawriter a db_ddladmin.
(Pokud jste si v 3. kroku Návodu k instalaci tento AppPool nevytvořili, povolte přístup pro IIS APPPOOL\.NET v4.5)
V případě, že je při pokusu o přihlášení na WebAppu zobrazeno chybové hlášení informující o problému s otevřením databáze, povolte pro zobrazený účet přístup ve složce Security - Logins na SQL serveru.

Poznámka:
Aplikace SQL Server Management Studio (Express) je součástí instalace SQL Serveru.

Konfigurace WebApp je uložena v souboru Web.config v adresáři WebAppu. Je možné jej upravovat i ručně editací tohoto souboru.

ALVAO Asset WebService

ALVAO Asset WebService je součástí produktu ALVAO Asset Management. Slouží ke komunikaci s autonomními agenty a také ke vzdálenému připojení Asset Management Console.

Návod k instalaci

 1. Ujistěte se, že na počítači, kde chcete provozovat ALVAO Asset WebService, je nainstalován intranetový server IIS.
 2. Pokud chcete používat Asset WebService na počítačích s IIS verze 7, před samotnou instalací je nutno ověřit, zda je nainstalována Kompatibilita správy IIS 6.
 3. Doporučujeme instalaci vlastního aplikačního poolu ALVAO AppPool .NET 4.0 na IIS – návod zde. Tento krok není k běhu aplikace nezbytně nutný, ale významně ovlivňuje rychlost odezvy WebService. Pokud nechcete vytvářet ALVAO AppPool .NET 4.0, pokračujte krokem 4.
 4. Přihlaste se jako administrátor a spusťte instalační balíček AlvaoAssetWebService.msi.
 5. Při instalaci vyberte aplikační Pool ALVAO AppPool .NET 4.0. Pokud jste si v kroku 3 tento AppPool nevytvořili, vyberte  .NET v4.5.
 6. Instalátor vytvoří složku na disku (<InetPub>\wwwroot\AssetWebService) a také virtuální adresář v IIS (AssetWebService).
 7. Po instalaci je nutné provést konfiguraci souboru web.config, který otevřete v textovém editoru.
 8. V řádku:
  <connectionStrings>
     <add name="Db" connectionString="Data Source=localhost;Initial Catalog=Alvao;Integrated Security=True;Current Language=Czech"  providerName="System.Data.SqlClient" />
  </connectionStrings>

  nastavte připojení na databázi. Připojovací řetězec má stejný formát jako v souboru Web.config v nastavení ALVAO WebApp.
Poznámka: Pro otestování správného nastavení WebService zadejte do internetového prohlížeče cestu AssetWebService (URL) a to až k souboru "AssetWebService.asmx". Například: https://server/AssetWebService/AssetWebService.asmx. V případě správného nastavení je zobrazen seznam operací.
Poznámka: Při připojení AM Console přes Asset WebService je nutné na server nainstalovat Microsoft OLE DB Driver.

Povolení přístupu IIS do databáze

Nyní je potřeba povolit IIS serveru přístup do databáze. Pomocí aplikace SQL Server Management Studio (Express), která je součástí instalace SQL Serveru, ve složce Security - Logins povolte přístup pro účet NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE (pokud jste si v kroku 3 tento AppPool nevytvořili, povolte přístup pro IIS APPPOOL\ .NET v4.5) do databáze ALVAO s oprávněními public, db_datareader a db_datawriter. V případě, že je při pokusu o přihlášení na WebApp zobrazeno chybové hlášení informující o problému s otevřením databáze, tak pro zobrazený účet povolte přístup ve složce Security - Logins na SQL serveru.

ALVAO Service Desk WebService

Postup instalace najdete v knize ALVAO Service Desk.

ALVAO Service Desk MailboxReader

ALVAO Service Desk MailboxReader je součást, která slouží mimo jiné i k automatickému upozorňování na chybějící licence.

Návod k instalaci

 1. Spusťte instalační balíček AlvaoServiceDeskMailboxReader.msi.
 2. Instalátor nainstaluje MailboxReader do složky %Program Files%\ALVAO\ServiceDesk MailboxReader.
 3. Jděte např. v průzkumníku do této složky a soubor "MailboxReader.exe.config" otevřete v textovém editoru.
 4. V řádku:
  <connectionStrings>
     <add name="Db" connectionString="Data Source=localhost;Initial Catalog=Alvao;Integrated Security=True;Current Language=Czech"  providerName="System.Data.SqlClient" />
  </connectionStrings>

  nastavte připojení na databázi. Připojovací řetězec má stejný formát jako v souboru Web.config v nastavení ALVAO WebApp.
 5. Pomocí aplikace SQL Server Management Studio povolte ve složce Security - Logins přístup do databáze ALVAO pro účet, pod kterým bude MailboxReader spuštěn. Účtu přidejte oprávnění public, db_datareader, db_datawriter a db_owner
 6. Spusťte program "MailboxReader.exe". Program je třeba spouštět z lokálního disku. (K jeho běhu stačí soubory MailboxReader.exe a MailboxReader.exe.config.)
 7. Po ověření správného chodu programu MailboxReader ho můžete spustit jako službu. Otevřete Tento počítač - Služby, klikněte pravým tlačítkem myši na službě ALVAO MailboxReader a z menu zvolte Start. Tím spustíte službu MailboxReader.
Poznámka:
Pokud potřebujete změnit konfigurační soubor "MailboxReader.exe.config", před samotnou změnou je potřeba zastavit službu ALVAO MailboxReader a po uložení změn v konfiguraci zase službu spustit.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.