Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciInstalaceMultitenantní režim Skip Navigation Links.


Multitenantní režim

V multitenantním režimu jedna instalace ALVAO Serveru obsluhuje několik zákazníků (tenantů).

Vytvoření databáze tenantů

Na SQL Serveru vytvořte databázi tenantů pomocí spuštění skriptu (např. z SQL Server Management Studia):

create database AlvaoTenants
go
use
AlvaoTenants
go
create table
Tenant (
    id
int identity(1,1) constraint PK_Tenant_id primary key clustered,
    Organization
nvarchar(255),
    Domain
nvarchar(255),
    ConnectionString
nvarchar(max),
    IsProvider
bit not null default (0)
)

Poznámka:
Provede se pouze jednou.
Poznámka: Na Azure SQL Serveru spusťte skript ve dvou samostatných krocích:
 1. Vytvořte databázi tenantů (create database AlvaoTenants).
 2. Připojte se k nové databázi a vytvořte v ní tabulku tenantů (create table Tenant (...)).
Poznámka: Na SQL Serveru nastavte potřebná práva pro IIS procesy. Pro databázi tenantů je zapotřebí povolit uživatelskou roli db_datareader.

Nastavení multitenantního režimu

Asset Management WebService

 1. Upravte soubor web.config, např. pomocí Poznámkového bloku.
 2. Najděte sekci configuration/connectionStrings.
 3. V této sekci nahraďte stávající připojení za nové. Nahraďte jej připojením s názvem AlvaoTenants, které obsahuje připojovací řetězec na databázi tenantů.
  Př.:
  <add name="AlvaoTenants" connectionString="Data Source=server1;Initial Catalog=AlvaoTenants; Max Pool Size=2000; Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient"/>
Poznámka:
Pokud AM WS běží v multitenantním režimu, ukládá přijaté soubory detekcí implicitně do složky:
c:\ProgramData\ALC\ALVAO Asset Management Collector\Detections\<název organizace tenanta>

Asset Management Collector

Pro multitenantní režim je nejprve nutné vytvořit ZIP balíček se soubory, které se pak budou nasazovat pro jednotlivé tenanty.

 1. Nainstalujte MSI balíček AlvaoAssetCollector.msi pomocí "administrátorské" instalace:
  msiexec /a AlvaoAssetCollector.msi
  Pozn.: příkazovou řádku spusťte "jako administrátor"
 2. Do složky, kam jste balíček nainstalovali (kde jsou EXE a DLL knihovny aplikace) rozbalte obsah balíčku CollectorServiceControlScripts.zip
 3. Všechny soubory pak "zazipujte" a vytvořte jeden ZIP archív, např.: AMCollector.zip
Poznámka:
Tento balíček budete muset znovu vytvořit také při upgrade na novou verzi (se soubory verze, na kterou hodláte upgradovat).

Mailbox Reader

Pro multitenantní režim je nejprve nutné vytvořit ZIP balíček se soubory, které se pak budou nasazovat pro jednotlivé tenanty.

 1. Nainstalujte MSI balíček AlvaoServiceDeskMailboxReader.msi pomocí "administrátorské" instalace:
  msiexec /a AlvaoServiceDeskMailboxReader.msi
  Pozn.: příkazovou řádku spusťte "jako administrátor"
 2. Do složky, kam jste balíček nainstalovali (kde jsou EXE a DLL knihovny aplikace) rozbalte obsah balíčku MailboxReaderServiceControlScripts.zip
 3. Všechny soubory pak "zazipujte" a vytvořte jeden ZIP archív, např.: SDMailboxReader.zip
Poznámka:
Tento balíček budete muset znovu vytvořit také při upgrade na novou verzi (se soubory verze, na kterou hodláte upgradovat).

Service Desk WebService

 1. Upravte soubor web.config, např. pomocí Poznámkového bloku.
 2. Najděte sekci configuration/connectionStrings.
 3. V této sekci nahraďte stávající připojení za nové. Nahraďte jej připojením s názvem AlvaoTenants, které obsahuje připojovací řetězec na databázi tenantů.
  Př.:
  <add name="AlvaoTenants" connectionString="Data Source=server1;Initial Catalog=AlvaoTenants; Max Pool Size=2000; Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient"/>

Webapp

 1. Upravte soubor web.config, např. pomocí Poznámkového bloku.
 2. Najděte sekci configuration/connectionStrings.
 3. V této sekci nahraďte stávající připojení za nové. Nahraďte jej připojením s názvem AlvaoTenants, které obsahuje připojovací řetězec na databázi tenantů.
  Př.:
  <add name="AlvaoTenants" connectionString="Data Source=server1;Initial Catalog=AlvaoTenants; Max Pool Size=2000; Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient"/>

Přidání nového tenanta

 1. Pro nového zákazníka zaregistrujte v DNS novou (sub)doménu (např. zakaznik1.alvao.com), která míří na IP adresu serveru s nainstalovanými webovými aplikacemi ALVAO.
 2. Na SQL Serveru vytvořte pomocí utility DatabaseDeploy pro zákazníka novou databázi v odpovídajícím jazyce (dle požadavku zákazníka). Databázi aktivujte.
  Poznámka:
  • Název databáze je zaznamenán jako case sensitive text, proto dbejte na dodržení velkých a malých písmem při přepisování.
  • Při vytvoření nové databáze se automaticky vygeneruje silný ověřovací kód pro AM Agenty. Kód je možné změnit v globálním nastavení detekcí.
  Poznámka: Na SQL Serveru nastavte potřebná práva pro IIS procesy. Nastavení pro databáze tenantů je stejné jako u databáze v single tenant režimu. Doporučené uživatelské role jsou db_datareader, db_datawriter, db_ddladmin.
 3. Jděte do databáze AlvaoTenants např. pomocí SQL Server Management Studia, upravte tabulku Tenant a vložte do ní odpovídající hodnoty.
  Př.:
  • Organization = Zákazník 1
  • Domain = zakaznik1.alvao.com
  • ConnectionString = Data Source=server1;Initial Catalog=Zakaznik1; Max Pool Size=2000; Integrated Security=True

Poskytovatel ALVAO

Jeden z tenantů může být označen jako poskytovatel ALVAO.
Poskytovatel má právo vytvářet Aktuální zprávy i pro ostatní tenanty.
Pro označení poskytovatele nastavte do jeho řádku v databázi tenantů do sloupce IsProvider hodnotu 1.

Asset Management Collector

 1. Vytvořte novou složku s názvem tenanta ve složce: C:\Program Files (x86)\ALVAO\ Asset Management Collector\
  Např.: Zákazník 1
 2. Rozbalte ZIP balíček se soubory AMCollector.zip (viz. Nastavení multitenantního režimu) do této složky.
 3. Upravte soubor AMCollector.config a v sekci configuration/database/connectionStrings nastavte připojovací řetězec k databázi tenanta.
 4. Spusťte skript CreateService.cmd ("jako administrátor"), který vytvoří službu AM Collector pro daného tenanta. Skript službu rovnou spustí.
  Poznámka:
  Skript vytvoří službu pod názvem ALVAO Asset Management Collector (<název složky>), tedy např.: ALVAO Asset Management Collector (Zákazník 1). Daného tenanta pak bude možné ve službách snadno identifikovat.
  Poznámka:
  Pro správné fungování služby doporučujeme vytvořit servisní účet, kterému přidělíte dostatečná práva pro správu databáze (tj. právo db_ddladmin, db_datawriter, db_datareader). Pod tímto účtem poté spuťte všechny služby Collectoru. Tomuto účtu nezapomeňte povolit také přístup do složek, odkud bude provádět načítání souborů. Jedná se o složku "C:\Windows\Temp" a o skrytou složku "C:\ProgramData\ALC".
 5. Jděte do Alvao WebApp daného tenanta a ve Správa – Asset Management – Servery vytvořte nastavení pro konkrétní server.
  • Zadejte název v síti serveru, kde běží ALVAO služby.
  • V sekci Načítání souborů povolte automatické načítání CXM souborů ze složky:
   c:\ProgramData\ALC\ALVAO Asset Management Collector\Detections\<název organizace tenanta>

Mailbox Reader

 1. Vytvořte novou složku s názvem tenanta ve složce: C:\Program Files (x86)\ALVAO\MailboxReader\
  Např.: Zákazník 1
  Poznámka:
  Složka se musí jmenovat stejně, jak je tenant pojmenován v databázi tenantů (ve sloupci Tenant.Organization).
 2. Rozbalte ZIP balíček se soubory SDMailboxReader.zip (viz. Nastavení multitenantního režimu) do této složky.
 3. Upravte soubor MailboxReader.exe.config a v sekci configuration/connectionStrings nastavte připojovací řetězec k databázi tenanta.
 4. Spusťte skript CreateService.cmd ("jako administrátor"), který vytvoří službu Mailbox Reader pro daného tenanta. Skript službu rovnou spustí.
  Poznámka:
  Skript vytvoří službu pod názvem ALVAO MailboxReader (<název složky>), tedy např.: ALVAO MailboxReader (Zákazník 1). Daného tenanta pak bude možné ve službách snadno identifikovat.

Distribuce AM Agentů

Na počítače v organizaci nainstalujte AM Agenty s parametry příkazové řádky:

 • WSURL=<adresa AM WS s konkrétní (sub)doménou tenanta>, např.: https://zakaznik1.alvao.com/AssetWebService/AssetWebService.asmx
 • AUTHCODE=<ověřovací kód>
  Poznámka:
  Ověřovací kód Agentů se vygeneroval automaticky při vytvoření DB. Najdete jej v globálním nastavení detekcí.
Poznámka:
Agenty je možné rozšířit i pomocí GPO s přednastavenými parametry – viz Instalace přes GPO, příp. jinými nástroji.

Upgrade tenantů

Všechny tenanty na určitém serveru je nutné upgradovat současně, protože sdílí společné serverové aplikace. Pokud potřebujete upgradovat pouze některé tenanty, musíte je nejprve přesunout na jiný server.

Upgrade databáze

Pokud je potřeba upgradovat databázi (instalace SP1, případně nové „velké“ verze), pomocí utility DatabaseDeploy upgradujte databáze všech tentantů na novou verzi.

Asset Management WebService

 1. Nainstalujte novou verzi AM WS.
Poznámka:
AM WS je společná pro všechny tenanty na daném serveru.

Asset Management Collector

 1. Jděte do správce služeb Windows a zastavte všechny služby AM Collector pro všechny tenanty.
  Pozn.: Tj. všechny služby AM Collector, které mají na konci názvu služby v závorce uvedeno jméno organizace.
 2. Rozbalte ZIP balíček s novými soubory AM Collector postupně do všech složek.
  Pozor: Ze ZIP balíčku odstraňte soubor AMCollector.config, jinak dojde k přepsání už nastavených připojovacích řetězců u všech tenantů!
 3. Spusťte opět všechny služby.

Mailbox Reader

 1. Jděte do správce služeb Windows a zastavte všechny služby ALVAO MailboxReader pro všechny tenanty.
  Pozn.: Tj. všechny služby ALVAO MailboxReader, které mají na konci názvu služby v závorce uvedeno jméno organizace.
 2. Rozbalte ZIP balíček s novými soubory Mailbox Reader postupně do všech složek.
  Pozor: Ze ZIP balíčku odstraňte soubor MailboxReader.exe.config, jinak dojde k přepsání už nastavených připojovacích řetězců u všech tenantů!
 3. Spusťte opět všechny služby.

Service Desk WebService

 1. Nainstalujte novou verzi SD WS.
Poznámka:
SD WS je společná pro všechny tenanty na daném serveru.

WebApp

 1. Nainstalujte novou verzi WA.
Poznámka:
WA je společný pro všechny tenanty na daném serveru.

Odstranění tenanta

 1. Jděte do databáze tenantů AlvaoTenants a upravte tabulku Tenant, vyhledejte správného tenanta a celý řádek odstraňte.
 2. Na SQL serveru odstraňte ALVAO databázi daného tenanta.

Asset Management Collector

 1. Jděte do složky C:\Program Files (x86)\ALVAO\ Asset Management Collector\ a najděte podsložku konkrétního tenanta.
 2. Ve složce spusťte skript RemoveService.cmd ("jako administrátor").
 3. Odstraňte celou složku tenanta.

Mailbox Reader

 1. Jděte do složky C:\Program Files (x86)\ALVAO\ MailboxReader\ a najděte podsložku konkrétního tenanta.
 2. Ve složce spusťte skript RemoveService.cmd ("jako administrátor").
 3. Odstraňte celou složku tenanta.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.