Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementObjekty a vlastnostiZabezpečení objektů Skip Navigation Links.


Zabezpečení objektů

Principy zabezpečení objektů

Zabezpečení objektů slouží k nastavení přístupových oprávnění uživatelů k objektům ve stromu. Oprávnění lze povolit, zakázat, případně různě kombinovat. Toto nastavení se provádí v ALVAO WebApp - Správa ve správě uživatelů v bloku Zabezpečení objektů, případně na jednotlivých objektech v AM Console (zde je může měnit pouze Administrátor systému Asset).

Aby se projevilo nastavení práv ve stromu objektů, musí být v nastaveních pro Asset Management zaškrtnuta volba Používat práva ve stromu objektů - viz Globální nastavení. Zapnutí této volby způsobí, že se uživatelům, kteří nemají definovány žádné oprávnění ve stromu objektů, nezobrazí žádné objekty. Objekty se zobrazí až po povolení oprávnění Číst. Výjimkou je uživatel s rolí Administrátor pro ALVAO Asset Management, na kterého se oprávnění ve stromu neaplikují (vždy se mu zobrazují všechny objekty ve stromu).

Oprávnění

Systém dovoluje nastavit 5 druhů oprávnění:

Oprávnění Popis
Číst Uživatel vidí objekt ve stromu objektů.
Měnit Uživatel může měnit vlastnosti a hodnoty vlastností objektu.
Přesouvat Uživatel může objekt přesouvat do objektů, ve kterých bude mít přesouvaný objekt také toto právo. Například, pokud je právo nastaveno pro druh objektu Mobilní telefon na složkách Oddělení A a Oddělení B, mobilní telefony bude možné přesouvat uvnitř jednotlivých oddělení i mezi nimi.
Odstraňovat Uživatel může odstranit objekt.
Vytvářet libovolné objekty Uživatel může pod definovaný objekt vytvářet nové podřazené objekty libovolného druhu.
Upozornění:
Oprávnění je možné povolit nebo odepřít. Odepření oprávnění má přednost před povolením oprávnění.
Poznámka:
Implicitně je pro všechny objekty a práva nastaveno odepřít – tedy uživatel nevidí žádné objekty ve stromu objektů až do doby, dokud mu není povoleno čtení.
Poznámka:
Zabezpečení objektů lze nastavit i pro skupinu uživatelů.

Pokud jsou práva ve stromu objektů vypnuta, systémové role mají ve stromu následující oprávnění:

Role Číst Měnit Přesouvat Odstraňovat Vytvářet libovolné objekty Poznámka
Administrátor Asset Management x x x x x Nelze omezit práva ve stromu
Čtenář x
Správce majetku x x x x x
Správce softwarových licencí x Práva stejná jako Čtenář
Správce detekcí hardware a software x Práva stejná jako Čtenář
Účetní x x1 Může měnit hodnoty některých vlastností
Čtenář vazeb x Práva stejná jako Čtenář
Správce vazeb x Práva stejná jako Čtenář

1Role Účetní může měnit hodnoty vlastností, pokud jste tuto možnost v okně Definice vlastnosti na záložce Zabezpečení nastavili.

Upozornění:
Při zapnutých právech ve stromu objektů platí:
 1. Implicitní pravidlo - vše co není povoleno je zakázáno.
 2. Zákazové pravidlo nad objektem (vyjma implicitního) má přednost před povolovacím, platí i pro dědění na podřazené objekty.
 3. Práva číst jsou vyhodnocována směrem od kořene stromu, tzn. objekt se uživateli nezobrazí, pokud nemá práva číst i všechny jeho nadřazené objekty.
 4. Pořadí v tabulce pravidel nemá žádný vliv na jejich vyhodnocení. Vždy jsou vyhodnocena všechna s omezením výše uvedenými.
Poznámka:
Každý uživatel v ALVAO WebApp vidí svůj svěřený majetek, tzn. má právo číst na všech podřazených objektech pod jeho osobou ve stromu.
Poznámka: Členství v některé ze skupin pro uživatele AM není alternativou pro zabezpečení objektů. Pokud mají uživatelé měnit, přesouvat, vytvářet a odstraňovat objekty musí být členy skupiny Správci majetku a zároveň je nutné definovat, na které objekty se tyto práva vztahují.

Příklad: Postup nastavení práv pro skupinu „Správce mobilních telefonů“

V tomto příkladu vytvoříme novou skupinu Cell phone managers business a na ní nastavíme oprávnění tak, že se členové této skupiny budou starat o mobilní telefony v Business Department. Mají mít právo pracovat s objekty druhu Mobilní telefon:
 1. Vytvářet (naskladňovat) je pod objekt Warehouse.
 2. Upravovat jejich údaje kdekoliv v celém stromu.
 3. Přesouvat je ze skladu kamkoliv pod objekt Business Department (a případně zpět).
 4. Členové skupiny nevidí ostatní oddělení.
Příklad struktury stromu objektů:
 1. Jděte do aplikace ALVAO WebApp a ujistěte se, zda jsou zapnuta práva ve stromu objektů - povolte volbu Používat práva ve stromu objektů v Správa - Asset Management - Nastavení - Obecné.
 2. Vytvořte novou skupinu s názvem Cell phone managers business.
 3. Upravte skupinu, v sekci Je členem přidejte skupinu Asset managers (Správci majetku). V sekci Zabezpečení objektů nastavte oprávnění podle následující tabulky:
  Druh objektu Název objektu Včetně podstromu Objekty druhu Číst Měnit Přesouvat Odstraňovat Vytvářet libovolné objekty
  No Cellular phone Yes Yes
  Object templates Object templates No Yes
  Folder IT Assets No Yes
  Warehouse Warehouse No Yes Yes
  Warehouse Warehouse Yes Cellular phone Yes
  Organization Our Company, Inc. No Yes
  Department Business Department Yes Yes
  Department Business Department Yes Cellular phone Yes
  Poznámka:
  Na objektu Business Department máme nastaveno, že v něm uživatel může přesouvat i měnit objekty druhu Mobilní telefon. Toto právo také umožní uživateli přesouvat objekty pod toto oddělení, ale zároveň nemůže přesouvat celé oddělení, pouze mobilní telefony ležící uvnitř oddělení.
 4. Přidejte uživateli Joseph Freeman (Demo) členství v nově vytvořené skupině Cell phone managers business - upravte uživatele a na záložce Je členem přidejte patřičnou skupinu.
 5. Pokud se pak do AM Console přihlásí uživatel Joseph Freeman (Demo), bude strom objektů vypadat takto:

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.