Skip Navigation LinksALVAO 10.1Rozšiřující modulyALVAO Satisfaction Feedback Skip Navigation Links. Skip Navigation Links Skip Navigation Links.


ALVAO Satisfaction Feedback

Tento modul obsahuje dotazník spokojenosti pro žadatele služeb, který žadatel může vyplnit po vyřešení nebo v průběhu řešení každého svého požadavku.

Technické požadavky

 • ALVAO Service Desk

Instalace a aktivace modulu

Modul je součástí instalace ALVAO Service Desk. Modul je nutné aktivovat aktivačním klíčem, který získáte u svého dodavatele systému ALVAO. Aktivační klíč zadává správce systému v aplikaci ALVAO Admin příkazem Soubor - Aktivace.

Zapnutí dotazníku spokojenosti

 1. V ALVAO Admin použijte příkaz Spravovat - Service Desk - Služby.
 2. Ve stromu služeb vyberte službu, na které chcete zapnout dotazník, a použijte příkaz Upravit.
 3. Na záložce Rozšířené zapněte volbu Používat dotazník spokojenosti.

Tím se do standardních oznámení žadateli o vyřešení požadavku přidá prvek pro hodnocení celkové spokojenosti. Dotazník bude také žadatelům přístupný po celou dobu řešení požadavku v aplikaci ALVAO WebApp v nabídce příkazů na stránce daného požadavku.

Poznámka:
Hodnoty, které žadatel vyplní do dotazníku, se ukládají jako běžné položky požadavku.

Položky dotazníku spokojenosti

Standardně obsahuje dotazník spokojenosti tyto položky:

 • Celková spokojenost
 • Rychlost řešení
 • Odbornost
 • Profesionalita

Možnosti odpovědí pro celkovou spokojenost:

Textová hodnota Číselná hodnota
Spokojen/a 1
Nespokojen/a 4

Ostatní standardní položky mají následující možnosti odpovědí:

Textová hodnota Číselná hodnota
Spokojen/a 1
Částečně spokojen/a 2
Spíše nespokojen/a 3
Nespokojen/a 4

Textová hodnota se zobrazuje v tabulce požadavků. Číselná hodnota je použita v analýze spokojenosti.

Vytvoření vlastního dotazníku

Složku Custom/Templates/Feedback zkopírujte do složky Custom/. Obsažené soubory Feedback.cshtml a Feedback.cs můžete přejmenovat, oba soubory (.cshtml i .cs) ale pojmenujte stejně. Název složky můžete také přejmenovat.

 1. V souboru .cs na začátku souboru za slovem namespace uveďte pojmenování jmenného prostoru Alvao.ServiceDesk.ServiceDeskWebApp.Controllers.<název složky s dotazníkem spokojenosti>.
 2. V souboru .cs na začátku souboru u klíčového slova class změňte jméno na <název_souboru>Controller, pokud jste soubor přejmenovali.
Upozornění:
Jména všech používaných formulářů musí být unikátní.

Povolte anonymní přístup k novému dotazníku přidáním následující sekce do souboru web.config:

<location path="Custom/<jméno složky s dotazníkem spokojenosti>/Feedback">
  <system.web>
   <authorization>
     <allow users="*"/>
   </authorization>
  </system.web>
</location>
<location path="Custom/<jméno složky s dotazníkem spokojenosti>/FeedbackAccepted">
  <system.web>
   <authorization>
     <allow users="*"/>
   </authorization>
  </system.web>
</location>

Slovo Feedback nahraďte názvem vašeho dotazníku.

Úprava dotazníku

Ve vlastním dotazníku v souboru .cshtml (obvykle Custom/Feedback/Feedback.cshtml) najděte HTML tag div s id CustomFormContent.
Zde jsou seznamy ShowColumns a RequiredColumns .

 • ShowColumns je seznam položek, které se zobrazí.
 • RequiredColumns určuje položky, které je nutné vyplnit, aby bylo možné formulář odeslat. Tyto sloupce se musí nacházet i v atributu ShowColumns.

Omezení sloupců, které je možné zobrazit, je dáno ovládacím prvkem alvao:ColumnsControl.

Nové sloupce a jejich hodnoty můžete přidat v ALVAO Admin - Spravovat - Service Desk - Vlastní položky.

Je možné provést i další úpravy, podobně jako při vytváření vlastních formulářů pro podání nového požadavku.

Pro uložení hodnot do vlastních položek, které nejsou zobrazeny a spravovány prostřednictvím ovládacího prvku ColumnsControl, použijte v metodě Process(...), implementované v .cs souboru vlastního dotazníku, následující strukturu:

int ticketId = ((ColumnsControl)Model.ColumnsControl0).TicketId;
var customCols = tHdTicket.Get(ticketId).CustomColumns();
customCols.Values.Single(cc => cc.Column.sColumn == "feedbackImprovement").Value = Model.NametKeZlepseni.Value;
customCols.SaveTicketChanges();
customCols.UpdateValues();

Po vykonání tohoto kódu dojde k uložení dat do vlastní položky, jejíž sloupec v databázi odpovídá hodnotě feedbackImprovement. K uložení je převzata hodnota NametKeZlepseni z modelu dotazníku.

Nastavení adresy vlastního dotazníku

V ALVAO Admin - Spravovat - Service Desk - Služby - záložka Rozšířené - do položky Vlastní dotazník (URL) zadejte adresu vlastního dotazníku, tj. obvykle Custom/Feedback/Feedback.

Poznámka:
Pokud adresa začíná "http" nebo "https", použije se tak, jak je. Jinak se na začátek automaticky přidá cesta ke kořeni aplikace ALVAO WebApp.

Vlastní oznámení

Pokud používáte vlastní oznámení o vyřešení požadavku, přidejte do nich prvek pro hodnocení celkové spokojenosti pomocí proměnné [$FeedbackGeneralForm$]. Případně výzvu k vyplnění dotazníku spokojenosti vložením proměnné [$FeedbackURL$].

Analýza spokojenosti

Spokojenost žadatelů můžete analyzovat v sešitu MS Excel Service Desk Analýza na listu Dotazník spokojenosti.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.