Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Service DeskPožadavkyVazby mezi požadavky Skip Navigation Links.


Vazby mezi požadavky

Vazby požadavku na jiné požadavky jsou zobrazeny na stránce Požadavek - záložka Vazby. Vazby si můžete zobrazit také přímo v tabulce požadavků.

Typy vazeb

Typ vazby Význam vazby
Souvisí s

Např. Dva požadavky na změnu se týkají stejného zařízení (CI). Tyto požadavky spolu souvisí.

Jedná se o obecný typ vazby. Na tento typ vazby není navázána žádná funkčnost.

Je nadřazený nad / Je podřazený pod

Např. Nadřazený úkol se skládá z dílčích podřazených úkolů (dekompozice).

Nadřazený požadavek nelze uzavřít, dokud má otevřené podřazené požadavky.

Řešiteli nadřazeného požadavku se automaticky posílá oznámení o vyřešení každého podřazeného požadavku.

Předchází před / Následuje po

Např.:

  1. Předcházející úkoly musí být splněny chronologicky před následujícími.
  2. Následující požadavek byl vytvořen na základě předcházejícího požadavku.

Slouží k dokumentaci sekvence řešení nebo původu požadavku.

 
Blokuje / Je blokován

Např.: Blokovaný požadavek je možné začít řešit nebo dokončit až po dokončení blokujícího.
Poznámka: Aplikace řešení ani uzavření blokovaného požadavku nijak neomezuje.

Řešiteli blokovaného požadavku se automaticky posílá oznámení o vyřešení každého blokujícího požadavku.

Je duplikován / Duplikuje

Např. Dva uživatelé nahlásili incidenty týkající se stejného problému. První incident bude Duplikovaný, druhý k němu Duplicitní.

 

ITIL

Pro vazby mezi záznamy jednotlivých ITIL procesů doporučujeme používat tyto typy vazeb:

Pro „jednoduchý“ ITIL doporučujeme všechny vazby zaznamenávat jako „související“.

Pokud chcete implementovat ITIL důsledněji, doporučujeme používat následující typy vazeb:

ITIL Typ vazby Poznámka 
Incident - similar Incident (parent - child) Je duplikován - Duplikuje První incident je označen jako „Je duplikován“. Všechny ostatní incidenty vztahující se ke stejné poruše duplikují první incident.
Incident - Problem/Known Error Souvisí s Incident může vzniknout k existujícímu problému. Problém může vzniknout na základě existujících incidentů. Z toho důvodu není vhodné používat „Předchází před - Následuje po“.
Incident - Service Request  Předchází před - Následuje po Service Request vznikne na základě incidentu (SR řeší incident).
Incident - RFC (N:N) - RFC je vyvoláno incidentem  Předchází před - Následuje po  RFC řeší incident.
RFC - Incident (caused by) Předchází před - Následuje po Incident vznikl kvůli špatně provedené změně.
Problem - RFC Předchází před - Následuje po Problém je řešen prostřednictvím RFC.

Vlastní typy vazeb

Správce Alvao může v databázi v tabulce TicketRelationType vytvořit vlastní typy vazeb. Změny systémových typů vazeb nejsou podporovány.

Tip:
Při vytváření nových typů vazeb volte počátek a konec vazby tak, aby se vazba většinou vytvářela z počátečního požadavku. Při vytváření vazby se nejprve nabízí koncové názvy všech typů a potom počáteční.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.