Skip Navigation LinksALVAO 11.0Rejstřík oken a příkazůALVAO WebAppPožadavkySeznam požadavků Skip Navigation Links.


Seznam požadavků

Seznam požadavků se zobrazuje v ALVAO WebApp na stránce Požadavky a také na některých dalších stránkách.

Pokud chcete upravit řazení nebo filtrování požadavků v aktuálním pohledu, příkazem Tabulka si přepněte zobrazení seznamu na tabulku, tabulku si dle potřeby přizpůsobte a potom přepněte zobrazení zpět příkazem Dlaždice. Příkazy pro přepnutí režimu zobrazení jsou dostupné také v nabídce pohledu – Možnosti zobrazení – Zobrazit tabulku/dlaždice. V NastaveníZobrazení najdete další možnosti nastavení vzhledu jak seznamu dlaždic, tak i tabulky.

V režimu Zobrazit tabulku, na rozdíl od výchozího režimu Zobrazit dlaždice, můžete vybrat několik požadavků najednou a provádět s nimi hromadné operace.

Počet nepřečtených požadavků v pohledu

Příkazem v nabídce aktuálního pohledu – Možnosti zobrazení – Zobrazit počet nepřečtených požadavků si za názvem pohledu můžete zobrazit počet nepřečtených požadavků v daném pohledu, i když daný pohled nebude zrovna aktivní. Tak na stránce snadno uvidíte, že v daném pohledu přibyl nový požadavek nebo nová zpráva, aniž byste museli stránku aktualizovat nebo přepínat pohledy.

Archiv požadavků

Vyřešené a uzavřené požadavky se po 6 měsících od vyřešení automaticky přesouvají do archivu. V tabulce požadavků se ve výchozím nastavení archivované požadavky nezobrazují. Zobrazit je můžete použitím příkazu v nabídce pohledu – Možnosti zobrazení – Zobrazit archiv. Pokud je uzavřený požadavek znovu otevřen, automaticky je přesunut z archivu zpět mezi aktivní požadavky.

Vazby mezi požadavky

Pokud používáte vazby mezi požadavky, v režimu Zobrazit tabulku si příkazem v nabídce aktuálního pohledu – Možnosti zobrazení – Zobrazit vazby zapněte procházení navázaných požadavků přímo v tabulce. Ve sloupci Název požadavku se tím u požadavků, na které jsou navázány jiné požadavky, zobrazí šipky pro rozbalení vazeb. V pohledu pak, pro lepší orientaci mezi navázanými požadavky, doporučujeme zobrazit také sloupec Typ vazby. Příkazem Skrýt vazby můžete zobrazení navázaných požadavků v tabulce zase vypnout.

Sloupce tabulky

V tabulce požadavků si můžete zobrazit níže uvedené sloupce.

Běžní žadatelé (tj. žadatelé, kteří nejsou členy řešitelského týmu žádné služby), mají, pro zjednodušení práce, k dispozici pouze omezenou nabídku sloupců, viz hodnota Ano ve sloupci Dostupný běžným žadatelům v tabulce níže.

Název sloupce Popis Dostupný běžným žadatelům
Aktuální cíl Cíl, kterého má řešitel v daném požadavku aktuálně dosáhnout, tzn. první reakce, vyřešení požadavku, nebo jiného interního cíle. Pro první reakci a vyřešení je aktuální cíl a jeho termín nastavován automaticky podle zvoleného SLA. Ne
Aktuální cíl (termín) Termín odezvy, vyřešení, nebo interního cíle, tedy cíle uvedeného ve sloupci Aktuální cíl. Ne
Aktuální cíl (zbývá) Doba do vypršení termínu aktuálního cíle. Údaje se počítají v provozní době a mohou být doplněny ikonou.
Zbývá méně než 8 hodin do stanoveného termínu Zbývá méně než 8 hodin do termínu aktuálního cíle.
Termín aktuálního cíle je překročen Termín aktuálního cíle je překročen.
Požadavek má pozastavené SLA Požadavek má pozastavené SLA.
Ne
Celková spokojenost Zpětná vazba od žadatele – celková spokojenost s řešením Ne
Čas na cestě (hodiny) Součet všech položek "čas na cestě", které k požadavku byly vykázány. Ne
Čeká na e-mail E-mail na příjemce posledního e-mailu, od kterého čekáme na odpověď. Ne
Čekání na žadatele (hodiny) Pokud je zapnuto čekání na žadatele - tedy aktuálně v řešení není možné pokračovat bez reakce žadatele - v poli je uveden počet hodin, po které se čekalo. Pole je prázdné, pokud je čekání na žadatele vypnuto. Ne
Čekáno na žadatele (hodiny) Celková doba čekání na žadatele v rámci daného požadavku v hodinách (včetně právě probíhajícího čekání). Ne
Číslo požadavku Unikátní číslo požadavku, které mu bylo přiděleno při jeho založení. Ano
Číslo zařízení Číslo zařízení je unikátní číslo, které bylo přiděleno zařízení, když bylo vytvořeno v Asset Managementu. Pokud používáte Service Desk v kombinaci s Asset Managementem, lze do požadavku uvést číslo zařízení, kterého se požadavek týká. Ne
Čtenář Zobrazuje "Ano", pokud je přihlášený uživatel pouze čtenář služby a ne člen jejího řešitelského týmu. Ne
Doba otevření (hodiny) Celková doba otevření požadavku, tj. od podání požadavku do vyřešení požadavku resp. do současnosti, pokud je požadavek otevřen. Pokud byl požadavek znovu otevřen, hodnota v tomto sloupci zahrnuje i dobu, kdy byl požadavek dočasně vyřešen. Ne
Doba otevření bez čekání na žadatele (hodiny) Celkový počet hodin otevření požadavku, tj. od podání požadavku do jeho vyřešení (resp. do současnosti) BEZ doby, po kterou se čekalo na žadatele (po kterou se nemohlo pokračovat v řešení). Ne
Doba otevření bez pozastavení SLA (hodiny) Doba otevření bez pozastavení SLA (hodiny) Celkový počet hodin otevření požadavku, tj. od podání požadavku do jeho vyřešení (resp. do současnosti) BEZ doby, po kterou bylo pozastaveno SLA. Ne
Dopad Dopad (ne)vyřešení požadavku Ne
Ikony

Ikony ilustrující aktuální stav řešení požadavku:
Vyřešený požadavek Vyřešený požadavek
Odstraněný požadavek Odstraněný požadavek
Požadavek nemá řešitele Požadavek nemá řešitele.
Požadavek nemá nastaven termín vyřešení Požadavek nemá nastaven termín vyřešení.
Požadavek má pozastavené SLA Požadavek má pozastavené SLA.
V požadavku probíhá schvalování V požadavku probíhá schvalování.

Řazení požadavků dle tohoto sloupce:
  1. požadavek nemá určen termín vyřešení a nemá řešitele
  2. požadavek má určen termín vyřešení a nemá řešitele
  3. požadavek nemá určen termín vyřešení a má řešitele
  4. požadavek má určen termín vyřešení a požadavek má řešitele
  5. požadavek je vyřešen
  6. požadavek je uzavřen
V případě stejného pořadí se sekundárně řadí dle času, o kolik byl termín aktuálního cíle překročen, resp.  / dle času do termínu aktuálního cíle.
Ano
Interní cíl Název interního cíle v řešení požadavku nastavený členem řešitelského týmu. Ne
Interní cíl (termín) Termín interního cíle Ne
K řešení Hodnota "Ano" ("1") znamená, že jste právě zodpovědný/á za řešení požadavku, tzn. jste řešitelem požadavku nebo jste členem řešitelské skupiny, které byl požadavek předán, nebo požadavek nemá řešitele a vy jste hlavním řešitelem služby požadavku (příp. hlavním řešitelem služby pro daného žadatele požadavku). Jinak je ve sloupci uvedena hodnota "Ne" ("0"). Ne
Ke schválení Pokud je požadavek ve schvalování a přihlášený uživatel je jedním ze schvalovatelů, je v této položce hodnota "1" ("Ano"). Ano
Komentáře a poznámky Zpětná vazba od žadatele - další komentáře a poznámky k řešení požadavku. Ne
Lhůta pro znovu otevření požadavku žadatelem do (termín) Čas, do kterého žadatel může požadavek znovuotevřít, pokud nebude spokojen s jeho řešením. Lhůta pro znovuotevření se počítá od vyřešení požadavku a lze ji nastavit v ALVAO WebApp - Správa – Service Desk - Služby - Upravit službu - Vlastnosti – sekce Rozšířené. Ne
Můj požadavek Zobrazuje "Ano", pokud jste žadatelem nebo spolužadatelem daného požadavku. Ano
Naléhavost Naléhavost vyřešení požadavku Ne
Název požadavku Aktuální název daného požadavku. Ano
Nejvyšší služba Kořenová služba nadřazená službě, ve které je založen požadavek. Kořenové služby jsou zobrazeny na úvodní stránce Katalogu služeb. Ano
Objekty Název prvního objektu z ALVAO Asset Management, který je navázaný na požadavek, viz Požadavek - záložka Objekty. Ano
Odbornost Zpětná vazba od žadatele - ohodnocení odbornosti řešitelského týmu. Ne
Odstraněn Datum odstranění u odstraněných požadavků.
Pro zobrazení odstraněných požadavků v nabídce Zobrazit zapněte Odstraněné položky.
Ne
Organizace Organizace související s požadavkem (může jít o organizaci žadatele či ručně nastavenou organizaci). Ano
Počet otevřených podřazených požadavků Počet otevřených podřazených požadavků daného požadavku. Konkrétní požadavky naleznete na záložce vazby u daného požadavku. Podrobně viz Vazby mezi požadavky. Ano
Počet podřazených požadavků Počet podřazených požadavků daného požadavku. Více v položce výše. Ano
Počet vazeb Počet požadavků, na které má daný požadavek zapsanou jakoukoli vazbu. Ano
Popis požadavku Popis požadavku uvedený v zakládací zprávě požadavku. Ano
Pořadí řešení Pořadí, v jakém bude požadavek řešen. Pořadí řešení se udržuje pro každého řešitele zvlášť. Ne
Poslední aktivita (datum) Datum a čas posledního záznamu (aktivity) v deníku požadavku. Ne
Pozastavení SLA (hodin) Počet hodin právě probíhajícího pozastavení SLA z důvodu čekání na žadatele, nebo stavu požadavku. Ne
Pozastaveno SLA (hodin) Celková doba pozastavení SLA v rámci daného požadavku v hodinách (včetně právě probíhajícího pozastavení SLA). Ne
Poznámky Poznámky k požadavku Ano
Požadováno pro Jméno a příjmení uživatele, pro kterého byl požadavek vytvořen. Ano
Práce (hodiny) Součet veškeré práce vykázané na řešení požadavku. Ne
Priorita Priorita řešení požadavku pro vnitřní potřeby řešitelského týmu.
Význam zobrazovaných ikon:
Kritická Kritická
Vysoká Vysoká
(bez ikony) Středí
Nízká Nízká
Plánování Plánování

Prioritu si členové řešitelského týmu mohou stanovit sami, nebo může být dána hodnotami položek dopad a naléhavost.
Ano
Proces Procesu, který je nastaven na službě, ve které se řeší požadavek. Ano
Profesionalita Zpětná vazba od žadatele - ohodnocení profesionality řešení požadavku. Ne
Přečteno Obsahuje hodnotu Ano, pokud máte požadavek přečtený, tzn. v požadavku na záložce Komunikace není žádná nová zpráva nebo jiná událost, kterou jste ještě nečetli. Hodnota Ne znamená, že požadavek nemáte přečtený.

Tyto hodnoty se zobrazují pouze v požadavcích, jejichž nepřečtenost sledujete, viz WebApp – Nabídka uživatele - Nastavení – Zobrazení – Požadavky – V seznamech požadavků zvýrazňovat nepřečtené požadavky. V ostatních požadavcích má tento sloupec prázdnou hodnotu.

Ano
Přijat Pokud byl požadavek založen z e-mailu zaslaného do schránky služby, zobrazuje se datum přijetí do systému. Ne
Rychlost řešení Zpětná vazba od žadatele - spokojenost s rychlostí řešení Ne
Řešitel Aktuální řešitel požadavku Ano
Řešitel (e-mail) E-mail řešitele požadavku Ne
Řešitel (kancelář) Kancelář řešitele požadavku Ne
Řešitel (mobil) Číslo mobilního telefonu řešitele požadavku Ne
Řešitel (oddělení) Oddělení řešitele požadavku Ne
Řešitel (telefon do zaměstnání) Řešitelovo telefonní číslo do zaměstnání Ne
Řešitelská skupina Aktuální řešitelská skupina, které je požadavek přidělen k řešení. Ano
Skupina Položka, která umožňuje dále třídit požadavky do skupin, umožňuje snazší filtrování a statistické vyhodnocení požadavků. Ne
SLA Dohoda o úrovni poskytované služby podle které je daný požadavek řešen. Ne
Sledování požadavku Zobrazuje Ano, pokud je přihlášený uživatel sledujícím požadavku. Ano
Služba Služba, v rámci které je požadavek aktuálně řešen. Ano
Související organizace Organizace, ke které se požadavek vztahuje. Většinou se jedná o organizaci žadatele požadavku, ale může to být i jiná organizace, např.  v případě interního požadavku na proaktivní vzdálenou kontrolu chodu systému u určitého zákazníka to je daný zákazník, zatímco žadatelem požadavku je interní pracovník (např. člen řešitelského týmu služby). Ano
Spolužadatelé Jméno a příjmení spolužadatele požadavku. Pokud je spolužadatelů více, zobrazuje se text "(více spolužadatelů)". Spolužadatele můžete upravovat na stránce Požadavek – záložka Obecné. Ano
Stav Stav dle postupu řešení požadavku. Postup řešení je definován procesem služby. Ano
Štítek Barva štítku, kterým jste si tento požadavek označili, viz Požadavek – příkaz Štítek. Jeden požadavek můžete označit pouze jednou barvou. Zvolený štítek se zobrazuje pouze vám. Ostatní uživatelé mohou mít stejný požadavek označený štítkem jiné barvy. Ano
Typ vazby Tento sloupec obsahuje hodnoty pouze v tabulce na stránce Požadavek - záložka Vazby a v ostatních tabulkách požadavků pouze při zapnutém zobrazování vazeb mezi požadavky.

Např. na stránce požadavku 1 na záložce Vazby:
Typ vazby Číslo požadavku Název požadavku
Předchází před 2  Požadavek 2
Tento řádek v tabulce znamená, že požadavek 1 předchází před požadavkem 2.
Na stránce Požadavky při zobrazených vazbách to bude vypadat takto:
Typ vazby Číslo požadavku Název požadavku
  1 v Požadavek 1
Předchází před 2         > Požadavek 2

Ne
Termín Stanovený termín vyřešení požadavku Ano
Upozornění Upozornění na problém s požadavkem, např. blížící se termín vyřešení požadavku podle SLA, viz SLA – Pravidlo upozorňování Ne
Uzavřeno Datum uzavření požadavku Ano
Vyřešeno Datum vyřešení požadavku Ano
Vytvořeno Datum vzniku požadavku (tj. zanesení požadavku do systému) Ano
Vzdálenost (km) Suma všech kilometrů, které byly v rámci řešení požadavku najety. Ne
Závažnost upozornění Závažnost upozornění na problém s požadavkem, viz sloupec Upozornění. Ne
Způsob podání požadavku Způsob, jakým byl požadavek vytvořen, tj. druh zakládací události požadavku.
Tip:
Podle hodnoty lze rozlišit, jestli žadatel podal požadavek samoobslužně (formulář, e-mail), nebo jestli ho zapsal hlavní řešitel (telefon, osobní jednání, …)
Ano
Žadatel Jméno a příjmení uživatele, který požadavek podal.
Poznámka:
V požadavku jsou uloženy kontaktní údaje žadatele platné v okamžiku, kdy byl požadavek vytvořen. Dodatečné změny kontaktních údajů v části Správa - Uživatelé se v existujících požadavcích neprojeví.
Ano
Žadatel (e-mail) E-mail žadatele požadavku Ano
Žadatel (e-mail 2) Druhý e-mail žadatele požadavku Ano
Žadatel (funkce) Funkce, kterou žadatel požadavku zastává Ano
Žadatel (jiný kontakt) Případný další kontakt na žadatele požadavku Ano
Žadatel (kancelář) Označení kanceláře žadatele požadavku Ano
Žadatel (mobil) Číslo mobilního telefonu na žadatele požadavku Ano
Žadatel (oddělení) Oddělení, na kterém pracuje žadatel požadavku Ano
Žadatel (organizace) Organizace žadatele požadavku Ano
Žadatel (telefon do zaměstnání) Telefon do zaměstnání na žadatele požadavku Ano
Žadatel (telefon do zaměstnání 2) Druhý telefon do zaměstnání na žadatele požadavku Ano
vlastní položky požadavku, žadatele, řešitele, SLA, služby a související organizace Další sloupce představující vlastní položky požadavku, osoby, SLA, služby nebo organizace. Ne

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.