Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rozšiřující modulyALVAO Service Desk Custom AppsService Desk WebService API Skip Navigation Links.


Service Desk WebService API

Tato stránka popisuje rozhraní webové služby Service Desk a její metody.

Seznam metod

Obecné metody:

AddPersonToGroup
AssignTicketToSolver
BeginUpload
CancelUpload
CreateAct
CreateGroup
CreatePerson
CreateTicket
CreateTicketRelation
DeleteGroup
EndUpload
FindPerson
GetAzureApplicationOptions
GetGroupList
GetHdSectionsList
GetLastSectionChange
GetPersonCommunicationTickets
GetPersonGroupList
GetPersonList
GetServiceDeskPortalUrl
GetTicketActList
GetTicketByMessageTag
GetTicketList
GetTicketStateAfterAssignToSolver
GetWebServiceVersion
HasPersonSlaInSection
IsActivated
IsConnectedToDb
IsExistingTicket
IsPersonMemberOfGroup
LogAuditRecord
ReadColumn
RemovePersonFromGroup
ResolveTicket
SendNews
SetTicketState
UploadDataPart
WriteColumn

Metody pro odesílání oznámení k požadavkům:

NotifyOnChildOrBlocksResolvedTicket
NotifyOnHdTicketAccepted
NotifyOnHdTicketApprovalCanceled
NotifyOnHdTicketApprovalItem
NotifyOnHdTicketApprovalItemFinished
NotifyOnHdTicketCreated
NotifyOnHdTicketDeadlineChanged
NotifyOnHdTicketExpired
NotifyOnHdTicketHdSectionChanged
NotifyOnHdTicketPassed
NotifyOnHdTicketRejected
NotifyOnHdTicketResolved
NotifyOnHdTicketSolverOpen
NotifyOnHdTicketUserOpen
NotifyOnMessageSent
NotifyOnReplyReceived
NotifySubscribersOnHdTicketDeadlineChanged
NotifySubscribersOnHdTicketOpen
NotifySubscribersOnHdTicketResolved
NotifySubscribersOnMessageSent
NotifyUserOnMessageRejected
NotifyUserOnOpenRejected

Metody pro odesílání automatických upozornění na neřešení/termín požadavků:

SendCheckSettingsAlert
SendNonSummaryAlert
SendSummaryAlert

Podrobný popis metod

Obecné metody

bool AddPersonToGroup(...)

Přidá uživatele do skupiny.
Pokud je operace spuštěna v rámci vlastních programových rozšíření, proběhne bez kontroly oprávnění.
Pokud je operace spuštěna z externí aplikace, metodu může spouštět pouze člen systémové skupiny „Administrátoři“.

Parametr Datový typ Popis Povinný
personId int Identifikační číslo uživatele (tPerson.iPersonId) Ano
roleId int Identifikační číslo skupiny (tRole.iRoleId) Ano

bool AssignTicketToSolver(...)

Předá požadavek řešiteli.
Pokud je operace spuštěna v rámci vlastních programových rozšíření, proběhne bez kontroly oprávnění.
Pokud je operace spuštěna z externí aplikace, metodu může spouštět pouze člen řešitelského týmu služby požadavku.

Parametr Datový typ Popis Povinný
ticketId int Identifikační číslo požadavku Ano
newPersonId int Identifikační číslo osoby, která se má stát novým řešitelem požadavku. Nelze zadat prázdnou hodnotu, nelze tedy provést vrácení operátorovi. Ano
personId int Identifikační číslo osoby, která požadavek předá řešiteli. Pokud je operace spuštěna z externí aplikace, tento parametr je ignorován a požadavek je předán pod uživatelem, který je do webové služby integrovaně přihlášen. Ano
message string Zpráva pro řešitele požadavku v prostém textu Ne
htmlMessage string Zpráva pro řešitele požadavku v HTML formátu Ne
sendNotification bool Odesílat oznámení řešiteli o předání požadavku Ano
Při zavolání metody se provedou následující kroky:
 1. Změna řešitele požadavku
  • Zápis do deníku požadavku
  • Oznámení o změně řešitele
  • Případná vlastní akce
 2. Pokud na procesu existuje stav se zapnutou volbou „Při prvním předání řešiteli automaticky přejít do tohoto stavu“ a požadavek původně splňoval podmínky pro automatický přechod do tohoto stavu (viz metoda GetTicketStateAfterAssignToSolver), změní se stav požadavku (viz SetTicketState).
Poznámka:
Pokud stav požadavku nelze změnit (např. nejsou vyplněny povinné položky), stav požadavku se nezmění, ale řešitel ano.
Poznámka:
V metodě se neprovádí kontrola, zda nový řešitel může být řešitelem požadavku.

Metoda generuje události do deníku v jazyce služby. Pokud není nastaveno odeslání oznámení řešiteli, zpráva pro řešitele se pouze zapíše do deníku.

GUID BeginUpload(...)

Zahájení nahrávání souboru na server.

Parametr Datový typ Popis Povinný
filename string Cesta k souboru Ne
fileType string Typ souboru Ne

void CancelUpload(...)

Zrušení nahrávání souboru na server a smazání dočasného souboru.

Parametr Datový typ Popis Povinný
sessionId GUID Identifikátor session, který vrátila funkce BeginUpload. Ano

int CreateAct(...)

Vytvoří nový záznam v deníku požadavku.

Parametr Datový typ Popis Povinný
ticketId int ID požadavku, ke kterému se má záznam vytvořit. Ano
creatorId int ID osoby zakládající záznam Ano
subject string Předmět záznamu Ne
message string Zpráva Ne
htmlMessage string Zpráva s HTML formátováním Ne
senderName string Jméno odesílatele Ne
fromEmail string Email odesílatele - pouze pro emaily Ne
toEmails string Příjemci zprávy - pouze pro emaily Ne
ccEmails string Příjemci zprávy v poli kopie - pouze pro emaily Ne
created datetime Datum vytvoření záznamu v UTC - pouze pro emaily Ano
actKindId int Typ události záznamu v deníku, viz tActKind. Nelze použít typ události proces (9) a upozornění (11). Ano
showApplicant bool Zobrazovat událost žadateli Ano

int CreateGroup(...)

Vytvoří novou prázdnou skupinu uživatelů. Návratová hodnota je identifikační číslo (tRole.iRoleId) nové skupiny.

Pokud je operace spuštěna v rámci vlastních programových rozšíření, proběhne bez kontroly oprávnění.

Pokud je operace spuštěna z externí aplikace, metodu může spouštět pouze člen systémové skupiny „Administrátoři“.

Parametr Datový typ Popis Povinný
name string Název skupiny Ano
description string Popis skupiny Ne

int CreatePerson(...)

Vytvoří nového uživatele. Návratová hodnota je identifikační číslo (tPerson.iPersonId) nového uživatele.
Pokud je operace spuštěna v rámci vlastních programových rozšíření, proběhne bez kontroly oprávnění.
Pokud je operace spuštěna z externí aplikace, metodu může spouštět pouze člen systémové skupiny „Administrátoři“.

Parametr Datový typ Popis Povinný
fullName string Jméno a příjmení Ano
login string Uživatelské jméno Ne
email string E-mail Ne
phone string Telefon do zaměstnání Ne
personalNumber string Osobní číslo Ne

int CreateTicket(...)

Vytvoří nový požadavek. Návratová hodnota je číslo (ID) nového požadavku.
Pokud je operace spuštěna v rámci vlastních programových rozšíření, proběhne bez kontroly oprávnění.
Pokud je operace spuštěna z externí aplikace, metodu může spouštět pouze člen řešitelského týmu alespoň jedné služby.

Parametr Datový typ Popis Povinný
creatorId int ID osoby zapisující požadavek. Pokud je operace spuštěna z externí aplikace, tento parametr je ignorován a požadavek je zapsán pod uživatelem, který je do webové služby integrovaně přihlášen. Ano
requesterId int ID osoby žadatele Ano
requesterName string Jméno a příjmení žadatele Ne
requesterEmail string Email žadatele Ne
serviceName string Úplné jméno služby, do které bude požadavek založen. Ano
slaName string Název SLA Ne
subject string Název požadavku Ne
message string Popis požadavku Ne
htmlMessage string Popis požadavku s HTML formátováním Ne
fromEmail string Email odesílatele - pouze pro emaily Ne
toEmails string Příjemci zprávy - pouze pro emaily Ne
ccEmails string Příjemci zprávy v poli kopie - pouze pro emaily Ne
messageCreated datetime Datum vytvoření zakládací události požadavku v UTC Ano
ticketCreated datetime Jakékoliv datum - parametr se nepoužívá. Požadavky jsou vytvářeny vždy v aktuálním čase aplikačního serveru. Ano
actKindId int Typ události zakládacího záznamu, viz tActKind. Nelze použít typ události proces (9) a upozornění (11). Ano
requestedForPersonId int? ID osoby, pro kterou je požadavek zakládán. Při hodnotě 0 nebo null se dosadí hodnota žadatele. Ne

int CreateTicketRelation(...)

Vytvoří vazbu mezi požadavky. Návratová hodnota je číslo (ID) vazby mezi požadavky.
Pokud je operace spuštěna v rámci vlastních programových rozšíření, proběhne bez kontroly oprávnění.
Pokud je operace spuštěna z externí aplikace, metodu může spouštět pouze uživatel, který je členem řešitelského týmu služby alespoň jednoho z požadavků beginTicketId a endTicketId a zároveň má oprávnění číst oba požadavky.

Parametr Datový typ Popis Povinný
beginTicketId int Identifikační číslo výchozího požadavku (z hlediska vazby) Ano
endTicketId int Identifikační číslo koncového požadavku (z hlediska vazby) Ano
ticketRelationTypeId int Typ vazby:
1 – Souvisí s
2 – Je podřazený pod
3 – Následuje po
4 – Je blokován
5 – Duplikuje
Případně ID vlastního typu vazby.
Ano
personId int Identifikační číslo osoby, která vazbu přidává. Pokud je zadána hodnota 0, akci provádí _system. Pokud je operace spuštěna z externí aplikace, tento parametr je ignorován a vazba je vytvořena uživatelem, který je do webové služby integrovaně přihlášen. Ne

void DeleteGroup(...)

Trvale odstraní skupinu.

Pokud je operace spuštěna v rámci vlastních programových rozšíření, proběhne bez kontroly oprávnění.

Pokud je operace spuštěna z externí aplikace, metodu může spouštět pouze člen systémové skupiny „Administrátoři“.

Parametr Datový typ Popis Povinný
roleId int Identifikační číslo skupiny (tRole.iRoleId).
Systémové skupiny a ty, které jsou použity v nastavení schvalovacích schémat, SLA – upozorňování, SAM – upozorňování nebo podepisování dokumentů přes web, nejde odstranit.
Ano

void EndUpload(...)

Ukončení nahrávání souboru na server a uložení do databáze k odpovídajícímu záznamu.

Parametr Datový typ Popis Povinný
sessionId GUID Identifikátor session, který vrátila funkce BeginUpload. Ano
partsCount int Celkový počet částí souboru Ano
actId int ID záznamu v deníku ServiceDesk, ke kterému se má soubor připojit jako příloha. Ano
contentId string ID přílohy vložené přímo v těle emailové zprávy Ne

int FindPerson(...)

Vrátí ID první nalezené osoby (nebo 0, pokud nebyl nikdo nalezen) dle zadaných parametrů. Musí být zadán alespoň jeden z parametrů. Z vyhledávání jsou vyřazeni odstranění uživatelé a uživatelé s vlastností skrýt v nabídkách.

Parametr Datový typ Popis Povinný
name string Jméno a příjmení osoby Ano (pokud není vyplněn e-mail)
email string Email osoby Ano (pokud není vyplněno jméno)

AzureApplicationOptions GetAzureApplicationOptions()

Vrátí konfiguraci aplikace pro ověřování Azure Active Directory. Pokud tento způsob ověřování není povolen, jednotlivé položky návratové hodnoty obsahují prázdný řetězec.

Návratový typ AzureApplicationOptions obsahuje položky:

 • string ApplicationId
 • string TenantId

GroupInfo[] GetGroupList()

Vrátí seznam skupin registrovaných uživatelů.

Pokud je operace spuštěna v rámci vlastních programových rozšíření, proběhne bez kontroly oprávnění.

Pokud je operace spuštěna z externí aplikace, metodu může spouštět pouze člen systémové skupiny „Administrátoři“.

Návratový typ GroupInfo obsahuje položky:

 • int Id
 • string Name
 • string Description

string[] GetHdSectionsList()

Vrátí seznam aktivních (nesmazaných) služeb (i složek). Údaje jsou v seznamu zakódovány v uspořádaných pěticích:
1. ID služby
2. Název služby
3. Umístění ve stromu služeb
4. Popis služby - je zakódován jako Uri.EscapeDataString
5. Jedná se o složku [0|1]

Parametr Datový typ Popis Povinný
personId int Identifikační číslo osoby Ano

DateTime GetLastSectionChange()

Zjištění data a času poslední úpravy služeb.

string[] GetPersonCommunicationTickets(...)

Zobrazí přehled požadavků, v jejichž denících osoba naposled prováděla změny (Poslední komunikace osoby).

Parametr Datový typ Popis Povinný
personId int Identifikační číslo uživatele, jehož komunikaci chcete zobrazit. Ano
ticketsCount int Počet požadavků (ve kterých uživatel naposled komunikoval), které chcete zobrazit. Ano

int[] GetPersonGroupList(...)

Vrátí seznam id skupin (tRole.iRoleId), kterých je daná osoba personId členem.
Pokud je operace spuštěna v rámci vlastních programových rozšíření, proběhne bez kontroly oprávnění.
Pokud je operace spuštěna z externí aplikace, metodu může spouštět pouze člen systémové skupiny „Administrátoři“.

Parametr Datový typ Popis Povinný
personId int Identifikační číslo osoby (tPerson.iPersonId) Ano

object[][] GetPersonList(...)

Vrátí informace v požadovaných sloupcích columns o všech osobách splňujících podmínku v parametru filterCondition. Metoda nevrací odstraněné osoby.
První index v návratovém typu určuje záznam (osobu), druhý index určuje datový sloupec (index sloupce odpovídá pořadí sloupce v parametru columns).
Pokud je operace spuštěna v rámci vlastních programových rozšíření, proběhne bez kontroly oprávnění.
Pokud je operace spuštěna z externí aplikace, metodu může spouštět pouze člen systémové skupiny „Administrátoři“.

Parametr Datový typ Popis Povinný
columns string Názvy požadovaných sloupců oddělené čárkami. Lze vrátit všechny sloupce z tabulek tPerson a tPersonCust, které lze číst metodou ReadColumn.
Příklad: „iPersonId, sPersonLogin
Ano
filterCondition string Where klauzule pro SQL dotaz.
Příklad: „sPersonEmail is not null and sPerson is not null
Ne
sorting string Order by klauzule pro Sql dotaz.
Příklad: „sPerson ASC
Ne

string GetServiceDeskPortalUrl()

Vrátí URL adresu Service Desk webové aplikace.

bool GetTicketByMessageTag(...)

Dotaz na existenci požadavku se zadanou značkou.

Parametr Datový typ Popis Povinný
text string Značka požadavku Ne

ActInfo[] GetTicketActList(...)

Vrátí seznam událostí z deníku požadavku ticketId.

Návratový typ ActInfo obsahuje položky:

 • string ActKind – druh události
 • datetime Created – datum vytvoření události ve formátu UTC
 • string Subject – předmět události
 • string PlainText – obsah události v plaintextu
 • string HtmlText – obsah události v HTML textu
 • string From – jméno a email odesílatele události
 • string To – jména a emaily příjemců události oddělené středníkem
 • string Cc – jména a emaily příjemců v kopii oddělené středníkem
 • double WorkHours – vykázaný pracovní čas v hodinách
 • double TravelHours – vykázaný čas na cestě v hodinách
 • double TravelKm – vykázaná cesta v kilometrech

Ve výsledném poli jsou záznamy seřazeny chronologicky (index 0 obsahuje nejstarší záznam).

Pokud je operace spuštěna v rámci vlastních programových rozšíření, proběhne bez kontroly oprávnění.
Pokud je operace spuštěna z externí aplikace, metodu může spouštět pouze uživatel, který má oprávnění číst požadavek.

Parametr Datový typ Popis Povinný
ticketId Int Číslo požadavku (tHdTicket.iHdTicketId) Ano
displayMode Int Způsob zobrazení deníku požadavku.
 • 0 – Podrobný deník
 • 1 – Komunikace
Ano
localeId Int Metodu volejte s hodnotou 0 v tomto parametru. Parametr je rezervován pro budoucí použití.
Metoda vždy vrací hodnoty v jazyce systému ALVAO.
Ano

object[][] GetTicketList(...)

Vrátí dvourozměrné pole, kde první rozměr představuje jednotlivé požadavky a druhý rozměr představuje definované sloupce požadavku podle parametru columns.
Pokud je operace spuštěna v rámci vlastních programových rozšíření, proběhne bez kontroly oprávnění.
Pokud je operace spuštěna z externí aplikace, zobrazí se pouze požadavky, které má uživatel právo číst.

Parametr Datový typ Popis Povinný
columns string Názvy sloupců z tabulek tHdTicket a tHdTicketCust, jejichž hodnoty má metoda vrátit. Názvy jednotlivých sloupců oddělte čárkou.

Kromě sloupců z databázových tabulek jsou k dispozici následující virtuální sloupce představující hodnoty cizích klíčů v tabulce tHdTicket:

 • SolverName - jméno řešitele požadavku
 • SolverEmail - email řešitele požadavku
 • TicketPriority - priorita požadavku
 • SectionName - jméno služby, ve které se požadavek nachází
 • RoomName - místnost
 • SlaName - název SLA
 • FirstActText - původní text požadavku
Příklad: „sHdTicket, SolverName
Ano
filterCondition string Where klauzule pro SQL dotaz.
Příklad: „SolverName is not null
Ne
sorting string Order by klauzule pro Sql dotaz.
Příklad: „dHdTicket ASC
Ne
localeId int Metodu volejte s hodnotou 0 v tomto parametru. Parametr je rezervován pro budoucí použití.
Metoda vždy vrací hodnoty v jazyce systému ALVAO.
Ano
maxRecords int Maximální počet vrácených záznamů. Počet vrácených záznamů doporučujeme omezit rozumnou hodnotou podle použití v aplikaci. Ano

int GetTicketStateAfterAssignToSolver(...)

Pokud má po předání požadavku nastat změna stavu, vrátí ID nového stavu. Pokud ne, vrátí 0.

Parametr Datový typ Popis Povinný
ticketId int Identifikační číslo požadavku Ano

Při zavolání metody se provedou následující kroky:

 1. 1. Kontrola, zda se jedná o první předání řešiteli a zda na procesu existuje stav se zapnutou volbou „Při prvním předání řešiteli automaticky přejít do tohoto stavu“.
  • Pokud ano, vrátí se ID nového stavu.
  • Pokud ne, vrátí 0.

string GetWebServiceVersion()

Vrátí aktuální verzi webové služby.

bool HasPersonSlaInSection(...)

Kontroluje, zdali má uživatel ve službě nějaké SLA.

Parametr Datový typ Popis Povinný
personId int Identifikační číslo osoby Ano
sectionId int Identifikační číslo služby Ano

bool IsActivated(...)

Vrátí informaci o tom, zda je zadaný modul aktivovaný.

Parametr Datový typ Popis Povinný
moduleId int Identifikační číslo modulu, který chcete ověřit. Ano

bool IsConnectedToDb(...)

Vrátí informaci o tom, zda je webová služba připojena k zadané databázi.

Parametr Datový typ Popis Povinný
serverName string Název serveru Ano
dbName string Název databáze Ano

bool IsExistingTicket(...)

Dotaz na existenci požadavku.

Parametr Datový typ Popis Povinný
ticketId int Identifikační číslo požadavku Ano

Metoda vrací true, pokud požadavek ticketId existuje a volající uživatel ho má právo číst. Jinak metoda vrací false.
Při volání v rámci vlastních programových rozšíření se oprávnění volajícího uživatele nekontrolují.

bool IsPersonMemberOfGroup(...)

Vrací informaci, zda je uživatel členem určité skupiny. Pokud je operace spuštěna v rámci vlastních programových rozšíření, proběhne bez kontroly oprávnění.
Pokud je operace spuštěna z externí aplikace, metodu může spouštět pouze člen systémové skupiny „Administrátoři“.

Parametr Datový typ Popis Povinný
personId int Identifikační číslo uživatele (tPerson.iPersonId) Ano
roleId int Identifikační číslo skupiny (tRole.iRoleId) Ano

void LogAuditRecord(...)

Zaloguje auditní zprávu.

Parametr Datový typ Popis Povinný
MessageType int Typ zalogované události. Povolené hodnoty:
1 – Vytvoření uživatele
2 – Odstranění uživatele
3 – Úprava vlastností uživatele
4 – Přihlášení uživatele
5 – Odhlášení uživatele
6 – Neúspěšný pokus o přihlášení uživatele
7 - Přidání oprávnění ke službě
8 - Změna oprávnění služby
9 - Odebrání oprávnění službě
10 - Přidání SLA ke službě
11 - Změna SLA služby
12 - Odebrání SLA službě
13 - Vytvoření nového oprávnění v zabezpečení objektů
14 - Úprava existujícího oprávnění v zabezpečení objektů
15 - Odstranění existujícího oprávnění v zabezpečení objektů
16 - Změna zabezpečení vlastností objektů
17 - Vytvoření oprávnění v zabezpečení vlastností objektů
18 - Odstranění oprávnění v zabezpečení vlastností objektů
19 - Přidání nového člena do skupiny
20 - Odebrání stávajícího člena ze skupiny
21 - Import služeb ze souboru
22 - Vytvoření nového oprávnění k softwarovým licencím
23 - Úprava existujícího oprávnění k softwarovým licencím
24 - Odstranění existujícího oprávnění k softwarovým licencím
25 -
26 - Vytvoření nového oprávnění ke složce dokumentů
27 - Úprava existujícího oprávnění ke složce dokumentů
28 - Odstranění existujícího oprávnění ke složce dokumentů
Ano
Properties NameValuePair[] Seznam dvojic název – hodnota. Jedná se o položky logované společně se zprávou Ano

WS na konec seznamu Properties vždy doplní dvojici:
WS client address: <IP adresa>.

string ReadColumn(...)

Vrátí hodnotu sloupce tabulky.
Pokud je operace spuštěna v rámci vlastních programových rozšíření, proběhne bez kontroly oprávnění.
Pokud je operace spuštěna z externí aplikace, údaje o požadavku může číst pouze uživatel, který má právo zobrazit požadavek, údaje o službě pouze uživatel, který má libovolnou roli ve službě a údaje o uživateli či skupině pouze člen systémové skupiny „Administrátoři“.

Parametr Datový typ Popis Povinný
recordId int Identifikační číslo záznamu v tabulkách tHdTicket, tHdSection, tPerson nebo tRole. Ano
table string Název tabulky, odkud číst informace. Podporované hodnoty jsou: tHdTicket, tHdTicketCust, TicketForeignKeyInfo, tHdSection, tPerson, tPersonCust, tRole a PersonForeignKeyInfo. Ano
column string Název sloupce tabulky.
Lze číst hodnoty ze všech sloupců tabulek tHdTicket, tHdTicketCust, tPersonCust a tRole.
Z tabulky tHdSection lze číst hodnoty všech sloupců kromě těch, které se týkají nastavení načítaných schránek.
Z tabulky tPerson lze číst hodnoty všech sloupců kromě sPersonPswd, PersonPortrait, PersonPortraitHash, WebAppLoginGUID.

V případě čtení údajů z TicketForeignKeyInfo je umožněno číst hodnoty následujících sloupců:

 • SolverName - jméno řešitele požadavku
 • SolverEmail - email řešitele požadavku
 • TicketPriority - priorita požadavku
 • SectionName - jméno služby, ve které se požadavek nachází
 • RoomName - místnost
 • SLAname - název SLA
 • FirstActText - původní text požadavku
 • StateName - název stavu (dostupné od verze 10.4/SP1 (15.9.2021))
V případě čtení údajů z PersonForeignKeyInfo je umožněno číst hodnoty následujících sloupců:
 • AccountName – název organizace uživatele
 • ManagerName – jméno a příjmení nadřízeného uživatele
 • DelegateName – jméno a příjmení zástupce uživatele
Více informací o sloupcích (včetně datových typů) najdete v dokumentaci databáze ALVAO.

Ano

bool RemovePersonFromGroup(...)

Odebere uživatele z určité skupiny.
Pokud je operace spuštěna v rámci vlastních programových rozšíření, proběhne bez kontroly oprávnění.
Pokud je operace spuštěna z externí aplikace, metodu může spouštět pouze člen systémové skupiny „Administrátoři“.

Parametr Datový typ Popis Povinný
personId int Identifikační číslo uživatele (tPerson.iPersonId) Ano
roleId int Identifikační číslo skupiny (tRole.iRoleId) Ano

void ResolveTicket(...)

Vyřeší požadavek. Pokud požadavek nelze vyřešit, operace skončí výjimkou.
Pokud je operace spuštěna v rámci vlastních programových rozšíření, provede se pod uživatelem "_system" bez kontroly oprávnění.
Pokud je operace spuštěna z externí aplikace, provede se pod uživatelem, který je do webové služby integrovaně přihlášen. Metodu může spouštět pouze uživatel, který má práva operátora nebo manažera služby požadavku, nebo je aktuálním řešitelem požadavku.

;
Parametr Datový typ Popis Povinný
ticketId int Identifikační číslo požadavku Ano
message string Zpráva žadateli požadavku Ne

void SendNews(...)

Odešle aktuální zprávu nastaveným příjemcům.

Parametr Datový typ Popis Povinný
newsId int Identifikační číslo zprávy, která se má odeslat. Ano
sendToRequesters bool Odeslat zprávu žadatelům přiřazených služeb Ano
sendToSectionTeam bool Odeslat zprávu členům řešitelského týmu přiřazených služeb Ano
specificRecipients string Specifičtí příjemci zprávy. Pokud zpráva žádné specifické příjemce nemá, zadejte prázdný řetězec nebo hodnotu null. Ano

void SetTicketState(...)

Změní stav požadavku.
Pokud je operace spuštěna v rámci vlastních programových rozšíření, proběhne bez kontroly oprávnění.
Pokud je operace spuštěna z externí aplikace, metodu může spouštět pouze člen řešitelského týmu služby požadavku.

Parametr Datový typ Popis Povinný
ticketId int Identifikační číslo požadavku Ano
personId int Identifikační číslo osoby, měnící stav požadavku. Pokud je zadána hodnota 0, akci provádí _system. Pokud je operace spuštěna z externí aplikace, tento parametr je ignorován a stav požadavku je změněn pod uživatelem, který je do webové služby integrovaně přihlášen. Ne
newStateId int Identifikační číslo nového stavu požadavku Ano

Při zavolání metody se provedou následující kroky:

 1. Kontrola povinných položek pro stav.
  • Změna stavu požadavku
   • Případné vyřešení/uzavření požadavku.
  • Zápis do deníku požadavku
  • Případná vlastní akce
  • Případné zahájení schvalování
   • Zápis do deníku požadavku
   • Oznámení schvalovateli

Metoda generuje události do deníku v jazyce služby.

void UploadDataPart(...)

Načtení části souboru na server.

Parametr Datový typ Popis Povinný
sessionId GUID Identifikátor session, který vrátila funkce BeginUpload. Ano
partSequenceNumber int Pořadové číslo části souboru Ano
data byte[] Binární data souboru Ano
dataLen int Velikost načítané části souboru v bajtech Ano

void WriteColumn(...)

Zapíše hodnotu do sloupce tabulky.
Pokud je operace spuštěna v rámci vlastních programových rozšíření, proběhne bez kontroly oprávnění.
Pokud je operace spuštěna z externí aplikace, provede se pod uživatelem, který je do webové služby integrovaně přihlášen. Nad požadavky může metodu spouštět pouze uživatel, který je členem řešitelského týmu služby požadavku. Nad uživateli a skupinami může metodu spouštět pouze uživatel, který je členem systémové skupiny „Administrátoři“.

Parametr Datový typ Popis Povinný
recordId int Identifikační číslo záznamu (tHdTicket nebo tPerson) Ano
table string Název tabulky pro zápis. Podporované hodnoty jsou: tHdTicket, tHdTicketCust, tPerson, tPersonCust a tRole. Ano
column string Název sloupce tabulky.
Lze zapisovat do všech sloupců z tabulky tHdTicketCust a tPersonCust.

V tabulce tHdTicket lze zapisovat hodnoty do těchto sloupců:

 • mHdTicketNotice
 • sHdTicketGroup
 • sHdTicketDeviceCode
 • sHdTicketUserPhone
 • mHdTicketUserContact
 • sHdTicketUserMobile
 • sHdTicketUserOffice
 • sHdTicketUserDepartment
 • sHdTicketUserWorkPosition
 • sHdTicketUserCompany

V tabulce tPerson lze zapisovat hodnoty do těchto sloupců:

 • sPerson
 • sPersonLogin
 • sPersonAdGuid
 • sPersonEmail
 • sPersonPhone
 • sPersonMobile
 • sPersonOffice
 • sPersonDepartment
 • sPersonWorkPosition
 • bHidden
 • sPersonPswd
 • bPersonShared
 • bPersonAccountDisabled
 • mPersonContact
 • sPersonCalendarWebDAVUri
 • sPersonUrgentEmail
 • dPersonRemoved
 • sPersonCountry
 • sPersonCountryAbbr
 • iPersonCountryCode
 • sPersonCity
 • sPersonAdPath
 • dPersonAdCreated
 • sPersonSID
 • liPersonManagerPersonId
 • sPersonPersonalNumber
 • liPersonDelegatePersonId
 • OutOfOfficeSince
 • iPersonLocaleId
 • sPersonAdName
 • liAccountId
 • sFirstName
 • sLastName
 • sAdDisplayName
 • TimeZone
 • Email2
 • Phone2
 • OutOfOfficeUntil
 • ImportAdLastFound
 • SamAccountName

V tabulce tRole lze zapisovat hodnoty do těchto sloupců:

 • sRole
 • sRoleAdGuid
 • dRoleCreated
 • sDesc
 • AdDistributionGroup
 • AdPath
 • DistributionEmail
 • LastImport
 • AdCreated

Více informací o sloupcích (včetně datových typů) najdete v dokumentaci databáze ALVAO.

Ano
value string Hodnota vložená do sloupceAno

Oznámení

void NotifyOnChildOrBlocksResolvedTicket(...)

Pošle oznámení řešiteli (případně operátorům služby, pokud požadavek nemá přiděleného řešitele) a také sledujícím z nadřazeného/blokovaného požadavku o vyřešení podřazeného/blokujícího požadavku. V těle zprávy je uveden tag a název požadavku podřazeného/blokujícího požadavku a informace o zbývajícím počtu podřazených/blokujících požadavků, které brání ve vyřešení nadřezeného/blokonaného požadavku.

Parametr Datový typ Popis Povinný
resolvedTicketId int Číslo vyřešeného požadavku. Ano

void NotifyOnHdTicketAccepted(...)

Pošle oznámení s informací, že požadavek byl schválen.

Parametr Datový typ Popis Povinný
ticketApprovalItemId int Číslo schvalovacího kroku, který byl schválen (tHdTicketApprovalItem.iHdTicketApprovalItemId). Ano

void NotifyOnHdTicketApprovalCanceled(...)

Pošle oznámení s informací, že schvalování požadavku bylo zrušeno.

Parametr Datový typ Popis Povinný
ticketId int Číslo požadavku Ano

void NotifyOnHdTicketApprovalItem(...)

Pošle oznámení s informací, že osoba má schválit požadavek.

Parametr Datový typ Popis Povinný
ticketApprovalItemId int Číslo schvalovacího kroku (tHdTicketApprovalItem.iHdTicketApprovalItemId) Ano
personId int Identifikátor osoby (tPerson) Ano

void NotifyOnHdTicketApprovalItemFinished(...)

Pošle schvalovatelům oznámení o ukončení daného schvalovacího kroku.

Parametr Datový typ Popis Povinný
ticketApprovalItemId int Číslo schvalovacího kroku (tHdTicketApprovalItem.iHdTicketApprovalItemId) Ano

void NotifyOnHdTicketCreated(...)

Pošle operátorům a řešitelům (případně i žadateli) požadavku oznámení s informací, že požadavek byl založen.

Parametr Datový typ Popis Povinný
actId int První událost požadavku Ano
notifyUser bool Odeslat oznámení žadateli Ano

void NotifyOnHdTicketDeadlineChanged(...)

Pošle žadateli požadavku oznámení s informací, že u požadavku byl nastaven / změněn / zrušen termín.

Parametr Datový typ Popis Povinný
actId int Číslo události změny termínu Ano
oldDeadline datetime Původní termín požadavku, pokud je hodnota datumu menší než 1.1.0001, původní termín byl prázdný - jedná se tedy o nastavení nového termínu. Ano
newDeadline datetime Nový termín požadavku, pokud je hodnota datumu menší než 1.1.0001, termín bude zrušen. Ano
message string Zpráva - důvod změny termínu Ne
htmlMessage string Zpráva v HTML - důvod změny termínu Ne

void NotifyOnHdTicketExpired(...)

Pošle oznámení s informací, že schvalování požadavku vypršelo.

Parametr Datový typ Popis Povinný
ticketId int Číslo požadavku Ano

void NotifyOnHdTicketHdSectionChanged(...)

Pošle žadateli požadavku řešiteli/operátorům s informací, že požadavek byl přesunut do jiné služby.

Parametr Datový typ Popis Povinný
actId int Číslo události přesunu do jiné služby Ano
oldHdSectionId int Identifikátor původní služby, služba musí existovat. Ano
newHdSectionId int Identifikátor nové služby, služba musí existovat. Ano
message string Zpráva řešitelům / operátorům Ne
htmlMessage string Zpráva řešitelům / operátorům v HTML Ne

void NotifyOnHdTicketPassed(...)

Pošle oznámení s informací, že požadavek byl předán (jinému) řešiteli. Oznámení je zasláno původnímu řešiteli a novému řešiteli (případně operátorům).

Parametr Datový typ Popis Povinný
actId int Číslo události předání řešiteli Ano
oldSolverPersonId int Identifikátor osoby původního řešitele, pokud je 0, požadavek neměl řešitele. Ano
newSolverPersonId int Identifikátor osoby nového řešitele, pokud je 0, požadavek byl vrácen operátorům. Ano
message string Zpráva řešitelům / operátorům Ne
htmlMessage string Zpráva řešitelům / operátorům v HTML Ne

void NotifyOnHdTicketRejected(...)

Pošle oznámení s informací, že požadavek byl zamítnut.

Parametr Datový typ Popis Povinný
ticketApprovalItemId int Číslo schvalovacího kroku, který byl zamítnut (tHdTicketApprovalItem.iHdTicketApprovalItemId). Ano

void NotifyOnHdTicketResolved(...)

Pošle žadateli požadavku oznámení s informací, že požadavek byl vyřešen.

Parametr Datový typ Popis Povinný
actId int Číslo události, která vyřešila požadavek. Ano
message string Zpráva žadateli Ne
htmlMessage string Zpráva žadateli v HTML Ne

void NotifyOnHdTicketSolverOpen(...)

Pošle žadateli požadavku oznámení s informací, že řešitel znovu otevřel požadavek.

Parametr Datový typ Popis Povinný
actId int Číslo události otevření požadavku Ano
message string Zpráva - důvod otevření požadavku Ne
htmlMessage string Zpráva v HTML - důvod otevření požadavku Ne

void NotifyOnHdTicketUserOpen(...)

Pošle řešiteli požadavku oznámení s informací, že žadatel znovu otevřel požadavek.

Parametr Datový typ Popis Povinný
actId int Číslo události otevření požadavku Ano
message string Zpráva - důvod otevření požadavku Ne
htmlMessage string Zpráva v HTML - důvod otevření požadavku Ne
sendToSubscribers bool Odeslat zprávu odběratelům požadavku Ne

void NotifyOnMessageSent(...)

Pošle řešitelům / odběratelům oznámení s informací, že byla přijata nová zpráva k požadavku.

Parametr Datový typ Popis Povinný
actId int Identifikační číslo události zprávy Ano
sendNewMessageNotification int Hodnota určuje, komu se zpráva odešle:
-1 - oznámení se odešle pouze žadateli.
-2 - vynutí se odeslání oznámení řešitelům (operátorům).
-0 - odešle se standardní oznámení o nové zprávě.
Ano

void NotifyOnReplyReceived(...)

Pošle uživateli oznámení o přijetí odpovědi na zprávu, kterou uživatel dříve odeslal z SD.

Parametr Datový typ Popis Povinný
originalActId int Původní zpráva odeslaná z SD (tAct.iActId) Ano
replyActId int Odpověď na původní zprávu (tAct.iActId) Ano

void NotifySubscribersOnHdTicketDeadlineChanged(...)

Pošle odběratelům oznámení s informací, že u požadavku byl nastaven / změněn / zrušen termín.

Parametr Datový typ Popis Povinný
actId int Číslo události změny termínu Ano
newDeadline datetime Nový termín požadavku, pokud je hodnota data menší než 1.1.0001, termín bude zrušen. Ano
message string Zpráva - důvod změny termínu Ne
htmlMessage string Zpráva v HTML - důvod změny termínu Ne

void NotifySubscribersOnHdTicketOpen(...)

Pošle odběratelům oznámení s informací, že požadavek byl znovu otevřen.

Parametr Datový typ Popis Povinný
actId int Číslo události otevření požadavku Ano
message string Zpráva - důvod otevření požadavku Ne
htmlMessage string Zpráva v HTML - důvod otevření požadavku Ne

void NotifySubscribersOnHdTicketResolved(...)

Pošle odběratelům oznámení s informací, že požadavek byl vyřešen.

Parametr Datový typ Popis Povinný
actId int Číslo události, která vyřešila požadavek. Ano
message string Zpráva žadateli Ne
htmlMessage string Zpráva žadateli v HTML Ne

void NotifySubscribersOnMessageSent(...)

Pošle odběratelům oznámení s informací, že byla přijata nová zpráva k požadavku.

Parametr Datový typ Popis Povinný
actId int Číslo události zprávy Ano

void NotifyUserOnMessageRejected(...)

Pošle žadateli oznámení s informací, že požadavek byl zamítnut, protože nemá oprávnění používat službu.

Parametr Datový typ Popis Povinný
hdSectionId int Identifikátor služby Ano
fromName string Jméno a příjmení odesílatele zprávy Ne
fromEmail string Email odesílatele zprávy Ne
mailTo string Email příjemce zprávy (původní odesílatel zprávy) Ne
mailSent string Datum původní zprávy Ne
mailMessageId string Identifikátor zprávy Ne
mailSubject string Předmět původní zprávy Ne
mailBody string Text původní zprávy Ne

void NotifyUserOnOpenRejected(...)

Pošle žadateli oznámení s informací, že znovu otevření požadavku bylo zamítnuto.

Parametr Datový typ Popis Povinný
ticketId int Identifikační číslo požadavku Ano
hdSectionId int Identifikátor služby Ano
fromName string Jméno a příjmení odesílatele zprávy Ne
fromEmail string Email odesílatele zprávy Ano
mailTo string Email příjemce zprávy (původní odesílatel zprávy) Ne
mailCc string CC (CarbonCopy, kopie) původní zprávy Ne
mailSent string Datum původní zprávy Ne
mailMessageId string Identifikátor zprávy Ne
mailSubject string Předmět původní zprávy Ne
mailBody string Text původní zprávy Ne
ticketMark string Značka požadavku, který byl vytvořen, pokud se žadatel pokusil znovu otevřít požadavek po vypršení lhůty. Ne

Automatická upozornění

void SendCheckSettingsAlert(...)

Odešle administrátorům systému emailové upozornění, že byly zjištěny nedostatky v nastavení systému.

void SendNonSummaryAlert(...)

Odešle ihned všechna upozornění (na neřešení, na termín) k zadanému požadavku.

Parametr Datový typ Popis Povinný
nAlertId int Číslo pravidla pro odeslání oznámení, které je nastaveno na SLA. Ano

void SendSummaryAlert(...)

Odešle souhrnné upozornění (na neřešení, na termín) k zadanému požadavku, ale pouze pokud se mají posílat v aktuální hodinu.

Parametr Datový typ Popis Povinný
nAlertId int Číslo pravidla pro odeslání oznámení, které je nastaveno na SLA. Ano

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.