Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciNávrh stromové struktury Skip Navigation Links.


Návrh stromové struktury

Nyní vytvoříte strom objektů. Strom je zobrazen v levé části hlavního okna.

Strom by měl mít tuto základní strukturu:

 • organizace (objekt Organizace)
  • organizační členění (objekty Organizační složka, Budova,...)
   • ...
    • pracovník (objekt Uživatel)
     • majetek (objekty Sestava, Kopírka, Telefon,...)

V kořeni stromu je objekt Organizace, který se dále dělí na menší celky podle vhodného organizačního členění. V nejmenších organizačních jednotkách (např. oddělení, odbor apod.) jsou rozmístěni jednotliví pracovníci (objekt Uživatel) a pod každým pracovníkem je veden majetek, který byl pracovníkovi svěřen do užívání (např. počítače, mobilní telefon,...).

Dědičnost

Uspořádání objektů ve stromu využívá dědičnosti některých vlastností. Například obchodní oddělení bude reprezentováno objektem Oddělení, který bude popsán vlastností Oddělení s hodnotou "Obchodní oddělení".

 • Organizace
  • Oddělení="Obchodní oddělení" (objekt Oddělení)
   • ...
    • Uživatel="Petr Pěnička" (objekt Uživatel)
     • majetek

Vlastnost Oddělení se bude dědit do všech podřazených objektů v Obchodním oddělení. To znamená, že když se podíváme například na vlastnosti objektu Petr Pěnička, najdeme tam také vlastnost Oddělení s hodnotou "Obchodní oddělení". Tato vlastnost je však definovaná v nadřazeném objektu Oddělení a do objektu Petr Pěnička se pouze dědí. Hodnota vlastnosti Oddělení, kterou vidíme v objektu Petr Pěnička, je tedy závislá na tom, v jakém oddělení je Petr Pěnička ve stromu umístěn. To nám usnadní práci v situaci, kdy některý pracovník přejde do jiného oddělení, protože potom stačí pouze přesunout příslušný objekt představující pracovníka na jiné místo ve stromu. Stejná situace je i při přesunech majetku mezi pracovníky, protože do objektu, který představuje majetek, se dědí jméno uživatele (vlastnost Uživatel), kterému byl majetek svěřen.

Poznámka:
Zda se bude konkrétní vlastnost dědit do podřazených objektů nebo ne můžete nastavit v okně Vlastnost, které se otevře, když v seznamu vlastností na záložce Vlastnosti použijete příkaz Upravit z místní nabídky na příslušné vlastnosti.

Organizační členění

V této kapitole si popíšeme postup vytvoření stromu organizačního členění. Pokud nejsou vidět šablony objektů a koš ve stromu v levé části hlavního okna, máte vypnuté zobrazení skrytých objektů. Pomocí příkazu Zobrazit - Skryté objekty je zobrazíte.

Nejprve v kořeni stromu upravíme objekt, který bude představovat naši organizaci/firmu.

 1. Nová databáze by již měla obsahovat vytvořený objekt <Organizace>. Vyberte tento objekt ve stromu.
 2. Na záložce Vlastnosti vpravo nahoře poklepejte myší na vlastnost Název organizace a zadejte skutečný název organizace a uložte hodnotu klávesou ENTER. Tato vlastnost má nastaveno, že tvoří název objektu ve stromu a proto se změní název organizace i ve stromu objektů.
 3. Podobně zadejte adresu organizace ve formátu Název;Ulice;PSČ Město jako hodnotu vlastnosti Adresa a kód organizace (zkratku) do vlastnosti Kód organizace .

Organizaci budeme dál dělit na menší celky podle členění, které je pro vás obvyklé. Pokud má vaše organizace jednu centrálu a několik poboček v různých městech, může členění vypadat takto:

 • Organizace
  • Centrála Praha
  • Pobočka Ostrava
  • Pobočka Brno

Zde je postup vložení centrály:

 1. Ve stromu stiskněte pravé tlačítko myši na objektu organizace a z nabídky vyberte příkaz - Nový objekt.
 2. V okně Nový objekt - vyberte vzorový objekt - Šablony objektů vyberte ve složce Organizační struktura položku <Závod> a potvrďte tlačítkem OK.
 3. Druh objektu Závod se vloží do stromu. Vyberte ho myší.
 4. Na záložce Vlastnosti vpravo nahoře vyberte vlastnost Závod a upravte její hodnotu na "Centrála Praha" a potvrďte klávesou ENTER. Vlastnost opět určuje název ve stromu, takže se název objektu ve stromu automaticky změní.

Podobně do stromu vložíme objekty pro pobočky v Ostravě a v Brně. Každá pobočka bude mít pravděpodobně další členění na jednotlivá oddělení apod. Oddělení vložíme do stromu podobně jako pobočku, pouze místo objektu Závod použijeme objekt Oddělení.

Pro členění organizace můžete použít objekty, které se při přidání objektu do stromu nacházejí ve složce Organizační struktura, tj.:

 • Budova
 • Poschodí
 • Místnost
 • Pracoviště
 • Divize
 • Odbor
 • Oddělení
 • Síť
 • Podsíť
 • Větev sítě
 • Sklad
 • Vyřazený majetek
 • Závod
 • Úsek
 • Středisko

Pro popis objektů jsou k dispozici tyto vlastnosti:

 • Budova
 • Divize
 • Kancelář
 • Místnost
 • Odbor
 • Oddělení
 • Poschodí
 • Pracoviště
 • Sekce
 • Středisko
 • Umístění
 • Úsek
 • Útvar
 • Závod

Objekty nemusí být popsány pouze jednou vlastností, ale můžete jich použít víc. Např. pokud celé obchodní oddělení sídlí ve druhém poschodí, můžete ho popsat objektem Oddělení s vlastnostmi Oddělení="obchodní" a Poschodí="2".

Pracovníci organizace

Pracovníci organizace jsou ve stromu reprezentováni objekty Uživatel a do stromu se vkládají podobně jako objekty organizačního členění. Pouze v nabídce objektů v příkazu - Nový objekt vyberte objekt <Uživatel>. Každý uživatel je standardně popsán vlastnostmi Kancelář (číslo kanceláře), Uživatel (jméno pracovníka), Osobní číslo apod.

Poznámka:
Uživatele můžete popsat dalšími vlastnostmi a můžete vytvářet také zcela nové vlastnosti, které systém standardně nenabízí, viz Uživatelské úpravy.

Majetek

Evidovaný majetek (počítače, tiskárny, telefony apod.) je ve stromu představován rovněž objekty. Pracuje se s nimi vesměs stejně jako s objekty organizačního členění nebo s pracovníky.

Poznámka:
Za majetek se považuje libovolný objekt, který obsahuje vlastnost „Inventární číslo“ nebo „Evidenční číslo“. Hodnoty vlastností mohou být i prázdné.

Za každý majetek v organizaci zpravidla zodpovídá konkrétní osoba, např. za počítač zodpovídá uživatel, kterému byl počítač přidělen. V tom případě by počítač a další předměty měly být ve stromu vloženy jako podřazené objekty příslušného pracovníka:

 • Václav Pěnička (uživatel)
  • Nokia 6610 (mobilní telefon)
  • PC154 (počítačová sestava)

Pokud nelze majetek ve stromové struktuře umístit pod konkrétní osobou (například se jedná o sdílenou tiskárnu na chodbě), vložte ji jako podřazený objekt pod složku organizační struktury (např. oddělení). Pak na složce zadejte do vlastnosti Za majetek zodpovídá osobu, odpovědnou za majetek v této složce:

 • IT oddělení (Oddělení) – Hodnota vlastnosti „Za majetek zodpovídá“ = „Michal Nový“
  • HP LaserJet Pro (tiskárna)
  • Václav Pěnička (uživatel) – Hodnota vlastnosti „Za majetek zodpovídá“ = „Václav Pěnička“
   • Nokia 6610 (mobilní telefon)
   • PC154 (počítačová sestava)
Poznámka:
Hodnota vlastnosti „Za majetek zodpovídá“ se dědí na podřazené objekty. U objektu typu „Uživatel“ je hodnota automaticky nastavena na danou osobu. Za majetek pod uživatelem tedy stále nese odpovědnost „Václav Pěnička“.
Tip:
Pokud chcete evidovat zodpovědnost i za majetek, který není ve stromu umístěn pod konkrétními uživateli, doporučujeme vlastnost „Za majetek zodpovídá“ přidat do šablon objektů organizační struktury a do šablony objektu druhu „Uživatel“. Žádný objekt tuto vlastnost ve výchozím stavu neobsahuje.

Pokud potřebujete, aby např. v místnosti zodpovídalo za majetek více osob, rozdělte majetek do různých složek a na těchto složkách nastavte ve vlastnosti „Za majetek zodpovídá“ různé osoby. Např.:

 • Serverovna (Místnost) – hodnota vlastnosti „Za majetek zodpovídá“ = „Michal Nový“
  • Servery, Václav Pěnička - hodnota vlastnosti „Za majetek zodpovídá“ = „Václav Pěnička“
   • Dell PowerEdge 2950 (Počítač/Server)
  • Síťové prvky, Petr Omáčka - hodnota vlastnosti „Za majetek zodpovídá“ = „Petr Omáčka“
   • HP 1810 (Switch)
  • PowerEdge 2420 (Rack)
Poznámka:
Vlastnost „Za majetek zodpovídá“ můžete také vložit přímo do objektů majetku. Pro snazší přesouvání majetku však doporučujeme tuto vlastnost do majetkových objektů pouze dědit z organizačních složek a objektů druhu Uživatel.

Uživatelé si mohou evidenci svého majetku kdykoliv zkontrolovat v ALVAO WebApp - nabídka uživatele - Můj směřený majetek. Příkaz se zobrazuje pouze uživatelům, kteří jsou evidováni ve stromu objektů a mají vyplněnu vlastnost Uživatelské jméno. Ve WebApp – Správa – Uživatelé uživatelé nemusí být evidováni. Pokud není aktivován ALVAO Service Desk, ale jenom ALVAO Asset Management, stránka Můj svěřený majetek je výchozí.

Počítače, monitory a některé tiskárny dokáže systém detekovat v síti a přidat je do evidence, viz Detekce hardware a software. Další předměty jako kopírky, telefony, elektronické diáře apod. je třeba do evidence zanést jako každý jiný objekt, tj. příkazem - Nový objekt. Standardní typy zařízení a předmětů najdete potom v šablonách objektů ve složkách:

 • Inventář IT
 • Inventář ostatní
 • Spotřební materiál

Načtení organizačního členění, pracovníků a počítačů z Active Directory

Vedle ručního vytvoření objektů organizační struktury a objektů představující pracovníky organizace popsaného v předcházejících kapitolách, lze tyto objekty automaticky načíst z adresářové služby Microsoft Active Directory. Rozsah načítaných údajů lze uživatelsky nastavit.

Postup načtení objektů z Active Directory:

 1. Ve stromu vyberte objekt, do kterého se má načíst organizační struktura, a z nabídky vyberte příkaz Objekt - Načíst z Active Directory. Pokud chcete načíst organizační strukturu do kořene stromu, nevybírejte žádný objekt.
 2. V okně Načíst objekty z Active Directory zadejte LDAP cestu ke složce s organizačním členěním ve složce v Active Directory, zaškrtněte políčka Organizační členění, Uživatel, Počítač a stiskněte tlačítko Načíst.

  Příklad 1. LDAP cesty

  Cesta ke složce ALVAO organizačního členění na doméně ALVAO.CZ

  LDAP://server/ou=alvao,dc=alvao,dc=cz

  Cesta ke složce IT v ALVAO organizačním členění na doméně ALVAO.CZ

  LDAP://server/ou=it,ou=alvao,dc=alvao,dc=cz

 3. Program vytvoří nové objekty a přidá je do stromu, což může trvat i několik minut v závislosti na rozsahu struktury v AD.
Poznámka:
Při načítání objektů z Active Directory program načte pouze ty objekty, které nejsou zakázány v AD.
Tip:
Načítání informací z Active Directory můžete spouštět automaticky viz ImportAD.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.