Skip Navigation LinksALVAO 10.4Release NotesNové funkčnosti a změny Skip Navigation Links.


Nové funkčnosti a změny

ALVAO 10.4

Na této stránce jsou uvedeny všechny nové funkčnosti a změny, které byly naprogramovány do verze ALVAO 10.4.

Společné pro všechny produkty ALVAO

 • WebApp – Tabulky – ve sloupcích, které zobrazují uživatele/skupiny se zobrazuje jejich portrét. (T29621ALVAO)
 • WebApp – Osoby/Skupiny – místo výchozí ikony se zobrazují barevné iniciály dané osoby resp. skupiny. (T91219ALVAO)
 • WebApp – tlačítkem „?“, které najdete v pravém horním rohu většiny stránek, si můžete otevřít odpovídající nápovědu z rejstříku oken. (T58411ALVAO)
 • WebApp – Správa – volby, které v SaaS režimu nastavuje poskytovatel SaaS, se zákazníkovi nezobrazují. (T100878ALVAO)
 • Datová analýza – na novém listu Vyhledávání najdete přehled dotazů, které vaši uživatelé zadávají do vyhledávání na hlavní stránce ALVAO WebApp. Klíčová slova služeb a texty znalostí doporučujeme přizpůsobit hledaným frázím tak, aby uživatelé nacházeli služby a znalosti, které hledají. (T93544ALVAO)
 • WebApp – Formulářové přihlášení – na formuláři je uvedena doména, do které se uživatel přihlašuje. (T100347ALVAO)
 • ALVAO – ikony produktů jsou aktualizovány. (T109723ALVAO)

ALVAO Asset Management

Objekty

 • AM WebApp – přidána nová agenda Objekty, která obsahuje strom objektů a záložky Vlastnosti, Související požadavky a Deník. Vlastnosti objektu můžete filtrovat a upravovat. V agendě  rovněž můžete vytvářet nové objekty příkazem Nový objekt. (T101228ALVAO, T101229ALVAO, T101233ALVAO, T101230ALVAO)
 • AM – objekty typu počítač obsahují novou vlastnost Počet fyzických jader CPU. Vlastnost se automaticky aktualizuje podle detekcí. (T104504ALVAO)
 • WebApp – názvy druhů objektů a vlastností se uživatelům zobrazují v jejich preferovaném jazyce. Databázové pohledy ve schématu Query také obsahují tyto údaje v příslušném jazyce. Ve WA – Správa a v AM Console se tyto údaje dál zobrazují pouze v jazyce systému Alvao. Názvy vlastních druhů objektů a vlastností si můžete přeložit do jiných jazyků dle potřeby. (T100297ALVAO)
 • AM – Objekt – Přesunout – nově je možné přes dialog přesunout objekt do kořene stromu. (T64361ALVAO)
 • AM Console - Strom - po obnovení stromu se nové a přesunuté objekty správně zařadí do seznamu. (T112073ALVAO)

Vyhledávání

 • AM Console – Strom objektů – Najít – výsledky vyhledávání se zobrazují v tabulce. Dialogové okno příkazu Najít již neobsahuje záložku Dotaz. Tu můžete nadále zobrazit příkazem Dotaz - Upravit. (T79226ALVAO)

Správa dokumentů

 • AM – Evidence smluv – smlouvy s vašimi dodavateli služeb, např. o servisu tiskáren, serverů, jednotek UPS, klimatizací apod., můžete evidovat jako objekty ve stromu objektů. (T100299ALVAO)
 • WebApp – Správa – Složky dokumentů – evidované dokumenty můžete rozdělit do více složek. Přístup uživatelů k dokumentům můžete omezit nastavením přístupových oprávnění k jednotlivým složkám. (T101419ALVAO)

Licence

 • Evidence licencí – Licence - Položka licence – u licencí na jádro můžete v položce licence rovnou uvést počet přidělených licencí, takže jednomu počítači nemusíte přidělovat několik položek. (T37528ALVAO)

Inventura majetku

 • AM Console – Inventura majetku – umožněn export/import inventury do formátu XLSX. (T100246ALVAO)

Ostatní

 • AM Console – Nástroje – Nastavení – Obecné – zrušení přepínače Požadavky zobrazit v Service Desk Console, požadavky se zobrazují v Alvao WebApp. (T107405ALVAO)
 • AM – AM Agent při detekci software sbírá také informace o využití software na daném počítači. (T100135ALVAO)
 • AM Collector – Protokol o činnosti Collectoru se již neukládá do souboru na disk, ale do protokolu událostí AlvaoCollector. (T104255ALVAO)

ALVAO Service Desk

Katalog služeb

Workflow

 • Správa – Aplikace - vlastní programová rozšíření určená pro automatizaci workflow (automatické akce, vlastní příkazy a záložky požadavku a periodické akce a záložky) můžete nyní definovat přímo ve Správě jako tzv. aplikace. Aplikace jsou uloženy v databázi. Tato funkčnost je součástí nového modulu ALVAO Service Desk Custom Apps. (T90530ALVAO)
 • Správa – Služba – vzhled a chování systémového formuláře pro podání nového požadavku můžete ovlivnit vlastním javascriptem. Tato funkčnost je součástí nového modulu ALVAO Service Desk Custom Apps. (T95701ALVAO)
 • Požadavek - Spolužadatelé - nová položka požadavku. Spolužadatelé požadavku vidí stejné informace a mají stejná práva jako žadatel požadavku. Spolužadatele můžete upravovat na stránce Požadavek – záložka Obecné. (T100178ALVAO)
 • Požadavek - Vyřešit - řešiteli nadřazeného resp. blokovaného požadavku se automaticky posílá oznámení o vyřešení podřazeného resp. blokujícího požadavku. (T102065ALVAO)
 • Správa - Proces - Postup řešení – Stav – přidána volba Zobrazit příkaz Předat řešiteli, která řešiteli požadavku v tomto stavu zobrazí v panelu příkazů na prvním místě příkaz Předat řešiteli. (T106475ALVAO)
 • Správa - Proces - Postup řešení – Stav – přidána volba Zobrazit příkaz Přesunout do jiné služby, která v tomto stavu zobrazí v panelu příkazů na prvním místě příkaz Přesunout do jiné služby. (T102066ALVAO)
 • Nový požadavek/Přesunout do jiné služby – pokud má služba právě jednoho řešitele (který je případně také jediným operátorem služby), nové požadavky vytvořené nebo přesunuté do této služby se automaticky předají tomuto jedinému řešiteli. (T53066ALVAO)
 • Požadavek - Přesunout do jiné služby - pokud cílová služba využívá jiný proces, požadavek přechází do počátečního stavu postupu řešení a případné probíhající schvalování je zrušeno. (T87247ALVAO)
 • Požadavek - Přesunout do jiné služby - volby pro změnu řešitele se inteligentně nabízí podle aktuálního řešitele požadavku a aktuálních oprávnění přihlášeného uživatele. (T71329ALVAO)
 • Požadavek - Přesunout do jiné služby - přesun požadavku do jiné služby je vidět i na záložce Podrobný deník jako změna položky požadavku. (T89925ALVAO)
 • Požadavek - změna položky SLA je vidět na záložce Podrobný deník jako změna položky požadavku. (T107646ALVAO)
 • Požadavek - změna položky Řešitele je vidět i na záložce Podrobný deník jako změna položky požadavku. (T107257ALVAO)

Schvalování

 • Požadavek – přidána záložka Schvalování, na které mohou členové řešitelského týmu služby přehledně sledovat průběh schvalování požadavku. Na záložce Obecné v položce Řešitel se již jméno aktuálního schvalovatele nezobrazuje. (T65517ALVAO)
 • Požadavek – Nechat schválit – požadavek můžete předat ke schválení více schvalovatelům naráz a i do již probíhajícího schvalování můžete přidat další schvalovatele. Schvalovatelé potom požadavek schvalují souběžně (paralelně). Tato funkce je dostupná pouze ve stavech požadavku s ručně spouštěným schvalováním a s vypnutým automatickým přechodem do dalšího stavu po ukončení schvalování. (T65517ALVAO)
 • Správa - Aplikace – přidána podpora automatických akcí na základě schvalování požadavku. Tato funkčnost je součástí nového modulu ALVAO Service Desk Custom Apps.(T104415ALVAO)
 • Požadavek – záložka Komunikace – Schvalování zahájeno – zpráva pro schvalovatele se zobrazuje v jazyce služby bez ohledu na preferovaný jazyk uživatele. (T65517ALVAO)

Seznam požadavků

 • Pohledy - Možnosti zobrazení – příkazem Zobrazit počet nepřečtených požadavků si můžete v názvu pohledu nechat zobrazovat aktuální počet nepřečtených požadavků v daném pohledu. Hodnota se automaticky aktualizuje bez nutnosti ve webovém prohlížeči obnovovat celou stránku. (T79253ALVAO)
 • Přidány sloupce Upozornění a Závažnost upozornění, ve kterých se zobrazují upozornění na aktuální problémy s požadavky, např. na blížící se termín vyřešení požadavku apod. Tato upozornění se již nezobrazují ve sloupci Ikony a nově odpovídají nastavení SLA, viz SLA – Pravidlo upozorňování. (T101555ALVAO)
 • Výchozí pohledy byly upraveny - nové výchozí pohledy pro řešitele jsou: Bez řešitele, K řešení, Moje požadavky, Ke schválení, Sledované, Upozornění. (T101552ALVAO)
 • Jako nepřečtené (tj. tučně) se vám mohou nově zvýrazňovat také požadavky, jichž jste žadatelem, odběratelem nebo schvalovatelem. (T101549ALVAO)
 • Sloupec Přečteno – hodnoty Ano/Ne se zobrazují pouze v požadavcích, jejichž nepřečtenost sledujete, viz WebApp – nabídka uživatele - Nastavení – Zobrazení - Požadavky – V seznamech požadavků zvýrazňovat nepřečtené požadavky. Ostatní požadavky mají v tomto sloupci prázdnou hodnotu. (T101549ALVAO)
 • Výchozí režim zobrazení seznamu požadavků jsou dlaždice. Pro pokročilou práci se seznamem požadavků je možné přepnout režim zobrazení příkazem Zobrazit tabulku. (T105922ALVAO)
 • Dlaždice - přidána místní nabídka. (T105920ALVAO)
 • Detail požadavku se zobrazuje v pravé části obrazovky. (T105922ALVAO)
 • Sloupec K řešení nyní obsahuje hodnotu "Ano" i v případě, že v požadavku právě probíhá schvalování. (T104408ALVAO)
 • Sloupec Služba - Před název služby je doplněna dlaždice služby s ikonou. (T108085ALVAO)
 • Ikony příkazů požadavku jsou aktualizovány na vektorové. (T100822ALVAO)

Komunikace v požadavku

 • Požadavek – Zpráva – do každé nové zprávy odeslané z požadavku je před podpis vložen text s odkazem na požadavek. (T87940ALVAO)

Správa

 • Správa - členové systémové skupiny Správci kontaktů mohou spravovat osoby a organizace v ALVAO WebApp - Správa. (T59543ALVAO)
 • Organizace – agenda pro správu organizací byla z nabídky Service Desk přesunuta do hlavní nabídky. (T59543ALVAO)
 • Strom služeb – Exportovat – exportují se také překlady textů do jiných jazyků. (T91307ALVAO)
 • Strom služeb – Exportovat – Je možné exportovat celý strom služeb. Pokud nevyberte žádnou službu, vyexportují se všechny služby ve stromu. (T110265ALVAO)
 • Služba – Oznámení – Do vlastního oznámení operátorovi/řešiteli můžete vložit přílohy ze zakládací zprávy požadavku. (T110698ALVAO)

Ostatní

 • Nový doplněk Alvao Service Desk pro Microsoft Teams. Doplněk je dostupný pouze v režimu Alvao SaaS.
 • Nový doplněk Alvao Service Desk pro Outlook. Doplněk je dostupný pouze v režimu Alvao SaaS.
 • Nastavení uživatele – Oznámení - přidána volba Odesílat oznámení e-mailem, kterou si můžete vypnout odesílání všech řešitelských, žadatelských a schvalovatelských oznámení e-mailem. (T101546ALVAO)

Reporting

 • Do databázového schématu Query byly přidány nové pohledy pro reporting Query.Request2[Csy, Deu, Enu], Query.RequestChange[Csy, Deu, Enu], Query.RequestState[Csy, Deu, Enu], Query.RequestLogRecord[Csy, Deu, Enu], Query.RequestObjectRelation[Csy, Deu, Enu], Query.RequestRelation[Csy, Deu, Enu], Query.Person[Csy, Deu, Enu], Query.Section[Csy, Deu, Enu], Query.Sla[Csy, Deu, Enu], Query.Process[Csy, Deu, Enu], Query.Organization[Csy, Deu, Enu]. Pohledy Request[Csy, Deu, Enu], RequestFirstReaction[Csy, Deu, Enu], RequestLog[Csy, Deu, Enu], RequestResolution[Csy, Deu, Enu], RequestStatus[Csy, Deu, Enu] jsou označeny jako zastaralé. (T95910ALVAO)
 • Datová sada šablon sestav Power BI používá nové pohledy pro reporting. Nad datovou sadou těchto šablon lze v v Power BI Service vytvořit vlastní Power BI sestavu.
 • Sešit Excel pro datovou analýzu je k dispozici ke stažení na stránkách ALVAO Download. (T107407ALVAO)

ALVAO MS SCCM Connector

 • Alvao je možné k SCCM připojit přes Administration Service. (T102794ALVAO)
 • Alvao je možné připojit k více instancím SCCM. (T102794ALVAO)
 • AM – pro automatické načítání hodnoty do vlastnosti Počet fyzických jader CPU zapněte v SCCM sledování vlastnosti NumberOfCores ve třídě Processor. (T104504ALVAO)
 • Vlastnost počítačů Naposled přihlášený uživatel (uživatelské jméno) se nově detekuje z tříd Win32_LogonSession a Win32_LoggedOnUser. Zapněte tyto třídy ve svém Hardware inventory podle návodu nastavení SCCM. (T105573ALVAO)

ALVAO Configuration Management

 • AM WebApp – Objekty – Diagram vazeb – vzhled diagramu je upraven a diagram je možné uložit jako obrázek ve formátu PNG. Přímo v diagramu je také možné zobrazit podrobné informace o vybraném objektu. (T107564ALVAO)
 • WA – Správa – Asset Management – Typy vazeb mezi objekty – můžete vytvářet vlastní typy vazeb mezi objekty. V diagramu vazeb se nyní kromě systémových typů vazeb zobrazují také vlastní typy vazeb a vazby objektů ve stromu (Je nadřazený nad/Je podřazený pod). (T100249ALVAO)
 • AM Console – Objekty – Vazby – přidání, změna a odstranění vazby se zapisuje do deníku objektu. (T100252ALVAO)

ALVAO Outlook Add-in

 • ALVAO Outlook Add-in (OA) – Nastavení doplňku – zrušení přepínače Požadavky zobrazit v Service Desk Console, požadavky se zobrazují v Alvao WebApp. (T107406ALVAO)

ALVAO Standard HW/SW Request Forms

 • Byly přidány nové šablony objektů pro definici katalogu zařízení: Žádost o HW – katalog, Žádost o HW – kategorie a Žádost o HW – položka. (T99621ALVAO)
 • Na formuláři žádosti o HW se v nabízených zařízeních uživatelům zobrazují pouze vlastnosti, které mají vyplněnou hodnotu. (T99621ALVAO)
 • Ve vlastním formuláři žádosti o HW můžete pomocí nové proměnné categories omezit nabízené kategorie. (T99621ALVAO)
 • Pořadí kategorií a položek na formuláři můžete určit vlastností Pořadí. (T99619ALVAO)
 • Kategorie, které neobsahují žádná zařízení, se na formuláři nezobrazují. (T99622ALVAO)
 • V šabloně vlastního formuláře pro podání žádosti o HW byla položka Uživatel, pro kterého je technika pořizována nahrazena systémovou položkou Požadováno pro jiného uživatele. Při schvalování požadavku ve schvalovacím kroku nadřízený žadatele bude požadavek nově schvalovat nadřízený uživatele, pro kterého je HW požadován a ne jako v předchozích verzích uživatele, který požadavek podal. (T109456ALVAO)

ALVAO Service Desk Custom Apps

 • Nový modul dovoluje vytvářet vlastní programová rozšíření nad produktem ALVAO Service Desk. (T111462ALVAO)

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.