Skip Navigation LinksALVAO 10.0Release Notes Skip Navigation Links. Skip Navigation Links Skip Navigation Links.


Release Notes

ALVAO 10.0

Před upgrade na novou verzi si přečtěte kapitolu Důležitá upozornění. Za ní potom v kapitole Nové funkčnosti a změny následuje seznam novinek a změn v nové verzi. Na konci dokumentu najdete průběžně aktualizovaný seznam vydaných aktualizací.

Důležitá upozornění

V této kapitole jsou uvedena upozornění na změny v nové verzi produktu, které mohou způsobit potíže při upgrade ze starší verze nebo při následném provozu nové verze. Přečtěte si tyto informace před upgradem na novou verzi.
Dále doporučujeme si přečíst seznam dodatečně zjištěných problémů ve vydaných verzích a jejich řešení, viz Známé problémy.

Společné pro všechny produkty ALVAO

 • ALVAO WebApp - Verze .NET byla povýšena na 4.5. Před upgrade se ujistěte, že máte nainstalovaný ASP .NET v4.5 nebo vyšší. Zároveň je nutné nainstalovat novou verzi souboru Web.config, takže před upgrade přesuňte vaši aktuální verzi souboru z instalační složky jinam a po upgrade si zpět přeneste pouze vlastní nastavení. (T68458ALVAO)

ALVAO Asset Management

 • AM - Přehled licencí a instalací/Report SAM Manažera - při filtrování podle Nákladového střediska se do počtů licencí nezapočítají nepřidělené licence evidované bez Nákladového střediska. (T51091ALVAO)

ALVAO Service Desk

 • SD - byla přidána kontrola licence na řešitele. Služby s neomezeným počtem žadatelů (tj. služby, ve kterých má SLA uživatel Host) nyní vyžadují licenci na řešitele. Více viz Licenční ujednání. Pokud se při upgrade zobrazí upozornění na překročení počtu licencí, proveďte prosím kontrolu čerpání licencí Service Desk na uživatele. (T62508ALVAO)
 • SD WebApp - Definice vlastních formulářů se změnily. Při upgrade je třeba vlastní formuláře upravit podle návodu, aby se formuláře zobrazovaly správně. (T56374ALVAO)
 • SD - Zapsat/Nový/Nový navázaný požadavek - pole Služba - bez zadání hledaného názvu služby se uživateli nabízí pouze služby, ve kterých má roli operátora, řešitele nebo manažera a vybraný žadatel zde má SLA. Týká se i pole Služba na formuláři pro přesun požadavku do jiné služby. (T63340ALVAO)
 • SD WebApp/Console - Nový/Zapsat/Upravit požadavek/Vlastní formulář - pole Zařízení - uživatel může vybrat pouze zařízení, které má právo vidět nebo majetek svěřený aktuálnímu žadateli. Nelze vybrat komponenty počítačů a objekty druhu Sestava. (T59854ALVAO)
 • SD Console - Požadavek/Šablona - Upravit - pole Zařízení - Výběr ze stromu - ve stromu objektů se zobrazují pouze zařízení, které má přihlášený uživatel právo vidět ve stromu. (T62279ALVAO)
 • SD - Pole Zařízení - definice výchozí funkce ftDeviceSearch byla změněna. Vlastní funkce ftDeviceSearch_Custom již není podporována. Nově je nutné vytvořit funkci ftDeviceSearch_Custom2, která bude mít shodnou definici jako funkce ftDeviceSearch. (T59854ALVAO)
 • SD WebApp - Výběr osoby - definice výchozí procedury spPersonSearch byla změněna. Vlastní funkce spPersonSearch_Custom již není podporována. Nově je třeba vytvořit funkci spPersonSearch_Custom2, která bude mít shodnou definici jako funkce spPersonSearch. (T63881ALVAO)
 • SD - Priority požadavků již nejsou definovány v tabulce tHdTicketPriority. Stávající vlastní hodnoty pole Priorita zůstávají zachovány. (T63243ALVAO)
 • SD - Systémové procesy Požadavek na službu a Požadavek na změnu byly, podle správné terminologie ITIL, přejmenovány na Žádost o službu a Žádost o změnu. K přejmenování došlo v těchto jazycích: čeština, polština, slovenština. (T45272ALVAO)

ALVAO Monitoring

-


Nové funkčnosti a změny

Společné pro všechny produkty ALVAO

 • ALVAO - Konzole - Tabulky - při přesouvání sloupce pomocí myši se tabulka automaticky posouvá, aby se dal sloupec umístit i na pozici mimo zobrazení. (T66107ALVAO)
 • ALVAO - ImportAD - přidána podpora pro import členů skupin z jiných důvěryhodných domén. (T59893ALVAO)
 • Admin - nastavení zásad hesel. (T57508ALVAO)
 • ALVAO WebApp - Přihlášení - ALVAO WebApp je chráněn proti útoku hádáním hesla. Ochranu lze posílit zapnutím CAPTCHA. (T57507ALVAO)
 • ALVAO WebApp - Přihlášení - možnost nastavení doby, za kterou bude uživatel při neaktivitě automaticky odhlášen. (T57509ALVAO)
 • ALVAO WebApp - Požadavky - Nalezené požadavky/objekty/osoby/organizace - pokud je tabulka krátká, detail záznamu se zobrazí hned pod posledním řádkem tabulky s výsledky. (T58719ALVAO)
 • Admin - Spravovat - Jazyky - Exportovat - překlady, které je nutné doplnit nebo aktualizovat, jsou v exportovaném souboru zvýrazněné. (T63902ALVAO)
 • Admin - Spravovat - Jazyky - Importovat - přidána kontrola, zda se po exportu nezměnil některý z původních překládaných textů. (T62144ALVAO)
 • Admin - Spravovat - Jazyky - jazyk systému ALVAO je vždy zařazen do nabídky preferovaných jazyků. (T65670ALVAO)
 • Admin - Spravovat - Jazyky - text v jazyce systému ALVAO se neexportuje do sešitu pro překlad jako sloupec pro doplnění překladu, ale pouze jako originál. (T65670ALVAO)
 • Termíny Integrované přihlašování resp. Integrované zabezpečení byly nahrazeny termínem Integrované ověřování. (T59821ALVAO)
 • Admin - názvy dialogů pro nastavení aplikací ALVAO na globální úrovni byly sjednoceny. (T58925ALVAO)

ALVAO Asset Management

 • AM - Definice vlastnosti - datový typ Číslo - lze vytvářet a pracovat s vlastnostmi typu Číslo (desetinné číslo). Existující vlastnosti lze převádět mezi datovými typy Číslo a Text. (T58651ALVAO)
 • AM - nová vlastnost Za majetek zodpovídá dovoluje evidovat zodpovědnost za společně používaný majetek, který je např. na oddělení a zodpovídá za něj manažer oddělení. (T54541ALVAO)
 • AM - Vlastnosti Za software zodpovídá a Uživatel mají nové ikony. (T65236ALVAO)
 • AM Console - vyhledávání ve stromu je nyní rychlejší. (T65402ALVAO)
 • AM - Detekce monitorů - detekují se všechny k počítači připojené monitory a ty se také vytváří jako objekty ve stromu. (T58668ALVAO)
 • AM - Detekce monitorů - detekují se displeje notebooků a připojené projektory, ale nevytváří se jako objekty ve stromu. (T58668ALVAO)
 • AM - Detekce monitorů přes MS SCCM - informace o monitorech se zjišťují z nových WMI tříd. Více informací najdete v nastavení. (T62825ALVAO)
 • AM - Detekce - detekce, které obsahují starší údaje než které jsou aktuálně v evidenci, se již nenačítají a nepřepisují tak aktuálnější údaje. (T57841ALVAO)
 • AM Console - Detekce - příkaz Znovu detekovat byl přejmenován na Detekovat. Příkaz neodstraňuje detaily vybraných detekcí, ale plánuje nové. (T32224ALVAO)
 • AM Console - Přehled licencí a instalací - Spodní tabulka - přidán nový sloupec Druh záznamu, podle kterého lze lépe rozlišit a případně filtrovat dle jednotlivých druhů záznamů. (T57842ALVAO)
 • AM Console/WebApp - Software - přidán nový sloupec Operační systém, podle kterého lze rozlišit a případně filtrovat pouze operační systémy. (T57842ALVAO, T67700ALVAO)
 • AM Console/WebApp - Software - druh záznamu typu zbytečně přidělená licence nyní používá standardní ikonu Licence. (T57842ALVAO, T67700ALVAO)
 • AM Console/WebApp - Software - název druhu záznamů typu Produkt a Operační systém byl změněn na Instalace. Taktéž byla podle toho upravena ikona. (T57842ALVAO, T67700ALVAO)
 • AM Console - Přehled licencí a instalací - Spodní tabulka - ikona ve sloupci Objekt nyní zobrazuje skutečnou ikonu objektu. (T57842ALVAO)
 • AM Console - Přehled licencí a instalací - Spodní tabulka - přidán pohled Instalace, který zobrazuje pouze záznamy o instalacích. (T57842ALVAO)
 • AM Console - Evidence licencí - při otevření Evidence licencí z hlavní nabídky AM Console není přednastaven filtr na aktuálně vybraný počítač nebo uživatele. (T63393ALVAO)
 • AM - Tiskové sestavy - Seznam svěřeného majetku - slouží jako výpis svěřeného majetku uživatele. Na rozdíl od sestavy Předávací protokol vnitřní souhrnný se při tisku již nezadává předávající a příjemce a nevytváří se dokument. (T63126ALVAO)
 • AM - SQL dotazy - v pohledech Query.Computer, Query.Node a Query.User mají sloupce vlastností objektů datový typ odpovídající typu vlastnosti. Po změně datového typu libovolné vlastnosti je potřeba aktualizovat data pro reporty. (T58651ALVAO)
 • AM - Datová analýza - sešit je dostupný i v anglickém jazyce. (T54474ALVAO)
 • ALVAO SAM Assistant - Report SAM manažera byl přejmenován a je dostupný i v anglickém jazyce. (T54911ALVAO)
 • ALVAO SAM Assistant - Report SAM manažera prošel celkovou revizí a opravou chyb. (T65857ALVAO)
 • AM - Předávací protokol vnitřní souhrnný - byl aktualizován odkaz na zákoník práce. (T60394ALVAO)
 • AM Collector - Nastavení - odstraněna volba Používat stejné připojení k databázi jaké používá konzole. (T58441ALVAO)

ALVAO Service Desk

Hromadné operace

 • SD WebApp - Požadavky - Předat řešiteli/Převzít k řešení/Vrátit operátorovi – příkazy je možné provést hromadně nad více požadavky. (T59951ALVAO)
 • SD WebApp - Požadavky - Vyřešit/Znovu otevřít - příkazy je možné provést hromadně nad více požadavky. (T59935ALVAO)
 • SD WebApp - Požadavky - Termín - příkaz je možné provést hromadně nad více požadavky. (T59952ALVAO)
 • SD WebApp - Požadavky - Poslat zprávu/Poznámka - příkazy je možné provést hromadně nad více požadavky. (T59955ALVAO)
 • SD WebApp - Požadavky - Přesunout do jiné služby - příkaz je možné provést hromadně nad více požadavky. (T59953ALVAO)
 • SD WebApp - Požadavky - Upravit - příkaz je možné provést hromadně nad více požadavky. (T59933ALVAO)

Nový/Zapsat požadavek

 • SD - Nový/Zapsat požadavek - pole Služba - operátoři služeb mohou při zápisu nového požadavku vybírat službu ze stromu služeb. (T63757ALVAO)
 • SD Console - Nový požadavek - již není nutné se přihlašovat do ALVAO WebApp. Při zobrazení formuláře proběhne automatické přihlášení pod účtem uživatele, který je přihlášen do SD Console. (T66262ALVAO)
 • SD WebApp - Zapsat požadavek - vlastní formulář pro podání nového požadavku se zobrazuje ihned po výběru služby, bez nutnosti stisknout tlačítko Otevřít formulář. (T56374ALVAO)
 • SD - Nový/Zapsat požadavek - pole Zařízení - operátoři služeb mohou při zápisu nového požadavku vybírat zařízení ze stromu objektů. (T62279ALVAO)
 • SD WebApp - Nový/Zapsat/Upravit požadavek/Vlastní formulář - pole Zařízení - nabídka zobrazuje také ikony objektů. (T59854ALVAO)
 • SD WebApp - Nový/Zapsat požadavek - pole Zařízení - volba Zobrazit všechna zařízení byla zrušena. (T59854ALVAO)
 • SD WebApp/Console - Nový/Zapsat/Upravit požadavek/Vlastní formulář - pole Zařízení - v nabídce lze vyhledávat i podle cesty ve stromu a druhu objektu. (T59854ALVAO)
 • SD WebApp/Console - Nový/Zapsat/Upravit požadavek/Vlastní formulář - pole Zařízení - při výběru z nabídky lze vybrat pouze majetek svěřený žadateli. Při vyhledávání v nabídce lze navíc vybrat i objekty, které má uživatel právo vidět. (T59854ALVAO)
 • SD - Nový požadavek (Console)/Zapsat požadavek (WebApp) - volba Předat řešiteli je i pro řešitele na službě ve výchozím stavu vypnutá. (T53924ALVAO)
 • SD WebApp - Výběr osoby - našeptávání doplněno o tyto položky: oddělení, kancelář, osobní číslo, organizace, telefon do zaměstnání a mobilní číslo. (T63881ALVAO)
 • SD WebApp - Zapsat/Nový navázaný požadavek - popisy polí Služba a SLA jsou kvůli přehlednosti formuláře ve výchozím stavu sbaleny do jednoho řádku. (T66263ALVAO)
 • SD WebApp - Zapsat/Nový navázaný/Upravit požadavek - popisy vlastních položek se ve výchozím stavu nezobrazují. Popis lze zobrazit pomocí tlačítka s otazníkem. (T66263ALVAO)
 • SD - Nový/Zapsat/Nový navázaný požadavek - pole Služba - našeptávání služeb lze upravit pomocí databázové funkce ftHdSectionForRequesterSearch. (T63340ALVAO)

Schvalování

 • SD - Schvalovací schémata - do schvalovacího schématu lze přidat krok žadatel. (T63883ALVAO)
 • SD - Schvalování - v předmětu oznámení o obdržení požadavku ke schválení je pro větší přehlednost uveden text: "Ke schválení". (T65096ALVAO)
 • SD - Schvalovací schémata - automatické schválení žadatelem lze vypnout. (T63883ALVAO)
 • SD - Schvalování - do deníku se ukládá záznam o automatickém schválení kroku žadatelem. (T63883ALVAO)
 • SD - Schvalování - Vlastní formulář - v jednotlivých krocích schvalovacích schémat lze použít vlastní formuláře pro schválení/zamítnutí požadavku. (T62523ALVAO)
 • SD Console - Požadavky - Odstranit - odstraněným požadavkům je automaticky zrušeno probíhající schvalování. (T64010ALVAO)

Vícejazyčnost

 • SD - Procesy služeb lze lokalizovat do libovolných jazyků. Přihlášený uživatel vidí název procesu, stavy požadavků, jejich popisy a instrukce pro řešitele ve svém preferovaném jazyce. (T59959ALVAO)
 • SD - přihlášený uživatel vidí název služby a její popis ve svém preferovaném jazyce, pokud do něj existuje překlad. (T63238ALVAO)
 • SD - SLA lze lokalizovat do libovolných jazyků. Přihlášený uživatel vidí název SLA a popis ve svém preferovaném jazyce. (T59959ALVAO)
 • SD - Vlastní položky požadavku lze lokalizovat do libovolných jazyků. Přihlášený uživatel vidí ve svém preferovaném jazyce název a popis vlastních položek i hodnoty položek ze seznamu hodnot. (T59961ALVAO)
 • SD - přihlášený uživatel vidí hodnoty pole Priorita ve svém preferovaném jazyce. (T63243ALVAO)
 • SD - Vlastní oznámení pro žadatele lze lokalizovat do libovolných jazyků. Žadateli jsou oznámení odesílána v jeho preferovaném jazyce. (T59963ALVAO)
 • SD - Požadavek - Komunikace/Deník - události o provedených operacích řešitelským týmem jsou generovány v jazyce služby. (T58934ALVAO)
 • SD - Požadavek - Komunikace/Deník - události o výsledcích schvalování se zobrazují v preferovaném jazyce uživatele. (T63761ALVAO)
 • SD - Požadavek - Komunikace/Deník - události o zahájení schvalování se zobrazují v preferovaném jazyce uživatele. (T63758ALVAO)
 • SD - Požadavek - Deník - události o změnách položek požadavku se zobrazují v preferovaném jazyce uživatele. (T63758ALVAO)
 • SD - Požadavek - Deník - události o přidání a odebrání vazby se zobrazují v preferovaném jazyce uživatele. (T63759ALVAO)
 • SD - Požadavek - Vazby - typy vazeb se zobrazují v preferovaném jazyce uživatele. (T62357ALVAO)
 • SD - Požadavek/Požadavky - Aktuální cíl - hodnoty První reakce a Vyřešení se zobrazují v preferovaném jazyce uživatele. (T63245ALVAO)
 • SD - Datová analýza - sešit je dostupný i v anglickém jazyce. (T54474ALVAO)
 • ALVAO ISO 20000 Reporting - reporty byly přejmenovány a jsou dostupné i v anglickém jazyce. (T54911ALVAO)

SD WebApp

 • SD WebApp - nová stránka Deník obsahující seznam událostí jako Deník v SD Console. (T59542ALVAO)
 • SD WebApp - Požadavky - přidán příkaz Sloučit požadavky z SD Console. (T59850ALVAO)
 • SD WebApp - Požadavek - Upravit (jednotlivě i hromadně) - pole Zařízení - je umožněn výběr zařízení ze stromu objektů. (T62279ALVAO)
 • SD WebApp - Požadavek - Přesunout do jiné služby - pole Služba - je umožněn výběr služby ze stromu. (T63757ALVAO)
 • SD WebApp – Mixed mode ověřování nabízí integrované ověření pouze počítačům z domény. (T66677ALVAO)
 • SD WebApp - ALVAO Standard HW/SW Request Forms - přidána možnost přizpůsobit nabídku zařízení podle skupin uživatelů. (T62118ALVAO)
 • SD WebApp - Požadavek - Vyřešit - do zprávy pro žadatele je možné vložit článek z báze znalostí přímo pomocí editoru. (T63425ALVAO)
 • SD WebApp - Přílohy - je možné zakázat vkládání příloh určitého typu. (T48416ALVAO)
 • SD WebApp - na formuláři Přesunout do jiné služby byla zrušena volba Zobrazit všechny služby. (T53371ALVAO)
 • SD WebApp - Upravit - na požadavku lze změnit žadatele nebo upravit jeho kontaktní údaje. (T59831ALVAO)
 • WebApp - Nastavení – přidáno nastavení zvýrazňování nepřečtených požadavků a zálohování nastavení. (T59852ALVAO)
 • SD WebApp - Požadavek - Příkaz Převzít k řešení se pro požadavky bez řešitele zobrazuje v hlavní nabídce. (T52581ALVAO)
 • SD WebApp - Požadavek - Příkaz Předat řešiteli se zobrazuje v hlavní nabídce pro uživatele, kteří jsou řešitelé požadavku nebo operátoři na dané službě, když požadavek nemá řešitele. (T52581ALVAO)
 • WebApp - HTML Editor - přidáno tlačítko pro maximalizaci editoru. (T63404ALVAO)
 • WebApp - HTML Editor - umožňuje horizontální rozšíření. (T60448ALVAO)
 • WebApp - HTML Editor - vzhled pole pro formátovaný text byl vylepšen. (T59222ALVAO)
 • SD WebApp - Katalog služeb - Nový požadavek - na formuláři je možné žadateli zobrazit pole Zařízení. (T64456ALVAO)
 • SD WebApp - Požadavky - požadavek lze otevřít v novém panelu prohlížeče přes běžný odkaz. (T66260ALVAO)
 • SD WebApp – Požadavky – na mobilních zařízeních a v Outlook Add-in lze požadavek otevřít v novém okně přes běžný odkaz. (T67979ALVAO)
 • SD WebApp - Požadavek/Požadavky - Upravit - žadatel je na formuláři vyplněn i tehdy, když je odstraněný, skrytý nebo zablokovaný. Pokud není vybrán Neregistrovaný uživatel, pole Žadatel je povinné. Pole Jméno a příjmení je povinné. (T66030ALVAO)
 • SD WebApp - Správa týmu - Nový uživatel/Upravit uživatele - pole Uživatelské jméno je povinné. (T66140ALVAO)
 • SD WebApp - Požadavek - Komunikace - žadatel bez jiné role na službě u událostí vidí pouze příkazy, které pro něj dávají smysl v komunikaci s řešitelem. Nevidí příkazy Odpovědět všem a Předat dál. (T54185ALVAO)
 • SD WebApp - Požadavek - Komunikace - žadatel bez jiné role na službě u svých zpráv vidí příkaz Upravit, pouze pokud je členem skupiny Osoby vykazující čas a může tedy ke zprávě vykázat svou práci. (T54185ALVAO)

Ostatní

 • SD - Licence - možnost kombinovat licence na uživatele a řešitele, více viz Licence Service Desk. (T62508ALVAO)
 • SD - Požadavek - Komunikace/Deník - při rozbalení události je zobrazen text události/zprávy v původním formátování včetně obrázků v textu. (T48877ALVAO)
 • SD - Požadavek - Komunikace/Deník - při rozbalení události se zobrazují náhledy obrázků v přílohách. (T44415ALVAO)
 • SD - Detail požadavku - Komunikace/deník - obrázky vložené v textu zpráv/událostí se kvůli přehlednosti nezobrazují v detailu požadavku jako přílohy. (T66501ALVAO)
 • Admin - Služby - služby je možné kopírovat včetně jejich podstromu. (T66234ALVAO)
 • Admin - Služby - Oprávnění - oprávnění je možné zkopírovat z jiné služby a to i hromadně do více služeb. (T66234ALVAO)
 • Admin - Služby - SLA - SLA je možné zkopírovat z jiné služby a to i hromadně do více služeb. (T66234ALVAO)
 • SD MR - automatické odpovědi od žadatele (např. Out of Office) již neotevírají vyřešené požadavky a nezastavují dobu čekání na žadatele. (T59826ALVAO)
 • SD - Prohledat požadavky/Přidat vazbu - požadavky lze vyhledávat podle značky a podle celého názvu včetně značky. (T40888ALVAO)
 • SD - Požadavek - Deník - změna zobrazení událostí typu upozornění a oznámení o přijetí požadavku. (T59315ALVAO)
 • SD - Automatické akce na základě událostí požadavku - lze provádět i po vytvoření, úpravě a odstranění události v deníku požadavku. (T58653ALVAO)
 • SD - Automatické akce na základě událostí požadavku - rozhraní IAutoAction je nahrazeno rozhraním ITicketAutoAction. (T58653ALVAO)
 • SD - Vlastní programová rozšíření - vlastní příkazy lze přidat i do hlavní nabídky aplikací WebApp a Service Desk Console. (T58663ALVAO)
 • SD - Požadavek - Interní cíl - při změně stavu požadavku na Uzavřeno se automaticky ruší nastavený Interní cíl. (T61327ALVAO)
 • SD - Požadavky - Převzít k řešení - před provedením hromadné akce je zobrazen potvrzovací dialog. (T62962ALVAO)
 • SD - Požadavek - Předat řešiteli - u jednotlivých řešitelů se zobrazuje nepřítomnost, celkový počet požadavků přidělených řešiteli a počet požadavků ve skluzu. (T63776ALVAO)
 • SD Console - po kliknutí nebo poklepání myši se otevírají pouze povolené typy příloh, ostatní přílohy se stahují. Seznam povolených příloh lze upravit. (T59137ALVAO)
 • SD Console - Načíst zprávy z Outlooku - vytvořený požadavek není automaticky předán uživateli k řešení. (T63777ALVAO)
 • SD Console - Požadavek - Upravit - žadatel je na formuláři vyplněn i tehdy, když je odstraněný, skrytý nebo zablokovaný. Pole Jméno a příjmení je povinné. (T66030ALVAO)
 • SD - Sloučit požadavky - lze sloučit i požadavky s vlastním workflow. (T64218ALVAO)
 • SD - vyřešení požadavku se považuje za splnění první reakce v rámci SLA. (T63794ALVAO)
 • ALVAO Satisfaction Feedback - pokud je pro dotazník povolený anonymní přístup, je při jeho odeslání nepřihlášený uživatel přesměrován na veřejně přístupnou s poděkováním. (T64271ALVAO)
 • SD - Požadavek - Komunikace - zkracování odpovědí při jejich zobrazení funguje i u zpráv odeslaných z MS Outlook. (T41899ALVAO)
 • SD - Osoba - Zástupce - zástupce musí mít vyplněné uživatelské jméno. (T66139ALVAO)
 • SD - Požadavek - Poslat zprávu/Vyřešit - Vložit článek z báze znalostí - nabízí se pouze články pro službu daného požadavku. (T57326ALVAO)
 • OA - Nový požadavek ze zprávy - při vytvoření jednoho požadavku je zobrazen jeho detail v panelu OA. (T66503ALVAO)
 • OA - Nový požadavek ze zprávy - vytvořený požadavek není automaticky předán uživateli k řešení. (T63777ALVAO)
 • Admin – SLA – Pravidlo pro zasílání upozornění – Upozornění odeslat – Jednotlivě ihned – splnění podmínek pro odeslání upozornění se nyní kontroluje každých 15 minut. Dříve se kontrolovalo každých 5 minut. (T69572ALVAO)

ALVAO Monitoring

 • MON Agent - Agent sbírá pouze data potřebná pro daný režim sledování. (T58670ALVAO)

Odstraněné problémy

Vydané aktualizace

10.0.1188 - FIX1

Změny:

 • AM – Předávací protokoly – Předací protokol vnitřní rozdílový – vzhled seznamu předávaného majetku byl zjednodušen podle vzhledu souhrnného protokolu. Protokol v původní podobě zůstal zachován pod názvem „Předací protokol vnitřní rozdílový – licencovaný software“. (T65377ALVAO)

Odstraněné problémy:

10.0.1242 - FIX2

Důležitá upozornění

 • ALVAO Monitoring Portál - Je nutné nainstalovat novou verzi souboru Web.config, takže před upgrade přesuňte vaši aktuální verzi souboru z instalační složky jinam a po upgrade si zpět přeneste pouze vlastní nastavení. (T70690ALVAO)

Změny:

 • Přidána lokalizace do němčiny, polštiny a slovenštiny

Odstraněné problémy:

10.0.1300 - FIX3

Odstraněné problémy:

Změny:

 • Přidána lokalizace do maďarštiny

10.0.1356 - FIX4

Odstraněné problémy:

10.0.2057 - SP1

Nové funkčnosti a změny:

 • SD – Nepřítomnost uživatelů lze nastavit časovým intervalem s tím, že i začátek intervalu může být v budoucnosti. (T68993ALVAO)
 • Admin – Uživatelé – Sloupec „Mimo kancelář“ byl nahrazen sloupcem „Přítomnost“. Dále byly přidány sloupce „Nepřítomen od“ a „Nepřítomen do“. (T68993ALVAO)
 • Admin – Uživatelé – Osoba – záložka Obecné - volba Mimo kancelář byla nahrazena příkazem Nastavit nepřítomnost. (T68993ALVAO)
 • SD – Schvalování – na každém schvalovacím schématu lze nastavit, zda se kroky, jejichž schvalovatel již požadavek schválil v některém z předchozích kroků, mají automaticky považovat za schválené. (T68981ALVAO)

Odstraněné problémy:

10.0.2109 - SP1 FIX5

Změny:

Odstraněné problémy:

10.0.2161 - SP1 FIX6

Odstraněné problémy:

10.0.2221 - SP1 FIX7

Odstraněné problémy:

10.0.2274 - SP1 FIX8

Odstraněné problémy:

10.0.2324 - SP1 FIX9

Odstraněné problémy:

10.0.2376 - SP1 FIX10

Odstraněné problémy:

10.0.2430 - SP1 FIX11

Odstraněné problémy:

 • T80180ALVAO AM Console - Tisk - tisk předávacího protokolu vnitřního s příznakem "history" trvá dlouho a zatěžuje databázi
 • T80476ALVAO AM Console - Evidence licencí - Upravit - zobrazuje se nesmyslné tlačítko "/"
 • T80527ALVAO AM Collector - Automatické přidělení licence může timeoutovat
 • T80729ALVAO AM - Sofware - Licence - Automaticky přidělovat - dojde k přečerpání licence

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.